×
Eye Tonuri de gri
Invert Mode Culori inversate
Link Linkuri subliniate
Keypad Navigare prin tastatură
Triangle Cursor negru
Triangle Cursor alb
Remove Circle Text mic
Add Circle Text mare
Refresh Resetare
Close Inchide

Primăria municipiului Ungheni anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de Specialist probleme juridice

Scopul şi sarcinile de bază ale funcţiei:
– Asigurarea legalităţii actelor emise de către Consiliul Municipal Ungheni şi Primar;
– Întocmirea şi vizarea proiectelor de dispoziţii şi decizii cu caracter normativ;
– Reprezentarea autorităţilor locale, în modul stabilit de lege, în faţa organelor de judecată, arbitrare, procuratură, poliţie şi altor organe şi organisme, precum şi a persoanelor fizice şi juridice, conform sferei proprii de atribuţii şi competenţe, abilitărilor şi cerinţelor imperative ale legislaţiei în vigoare;
– Examinarea şi vizarea contractele pe care Primăria Municipiului Ungheni le încheie cu diferiţi agenţi economici;
– Monitorizarea executării hotărârilor judecătoreşti rămase definitive în cauzele pe care le-a instrumentat;
– Acordă asistenţă juridică personalului din cadrul Primăriei;
– Executarea în termen a petiţiilor parvenite de la cetăţeni, legislaţiei privind etica funcţionarului public, actelor normative în vigoare;
– Îndeplineşte şi alte atribuții, în limita competenţei sale, prevăzute de lege sau încredințate de conducerea entității.

Condiţii de participare la concurs:

Condiţii de bază
– deţinerea cetăţeniei Republicii Moldova;
– cunoașterea limbii de stat;
– neatingerea vîrstei necesare obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vîrstă;
– neprivarea de dreptul de a ocupa funcţii publice.

Cerinţe specifice
– studii superioare în domeniu (juridice);
– cunoaşterea obligatorie a calculatorului (Excel, Word, etc.);
– atitudine responsabilă faţă de obligaţiunile de serviciu.

Documente ce urmează a fi prezentate:
Formular de participare tipizat*;
– copia buletinului de identitate cu confirmarea cetăţeniei RM;
– copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de perfecţionare profesională şi / sau specializare;
– copia carnetului de muncă;
– certificat medical**;
– cazierul judiciar.

Data limită pînă la care poate fi depus Dosarul de concurs:
Persoanele interesate vor depune documentele necesare până pe data de 15.07.2022, ora 17:00, la Comisia de organizare a concursului, pe adresa: mun. Ungheni, str. Naţională 7,  biroul 401, tel: 0236 23181.
Persoana responsabilă de primirea documentelor şi oferirea informaţiilor suplimentare: Tudor Gavriliuc, secretarul Consiliului Municipal Ungheni.

Bibliografia concursului:

Acte normative în domeniul administraţiei publice, serviciului public
– Constituţia Republicii Moldova
– Legea nr. 436 – XVI din 28.12.2006 privind administraţia publică  locală;
– Legea nr. 158-XVI din 04.07.2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public;
– Legea nr. 25-XVI din 22.02.2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public;
– Legea nr. 16-XVI din 15.02.2008 cu privire la conflictul de interese;
– Legea nr. 133  din  17.06.2016 privind declararea averii şi a intereselor personale;
– Legea nr. 90-XVI din 25.04.2008 cu privire la prevenirea şi combaterea corupţiei;
– Legea nr. 271-XVI din 18.12.2008 privind verificarea titularilor şi a candidaţilor la funcţii publice;
– Legea nr. 435 – XVI din 28.12.2006 privind descentralizarea administrativă;
– Legea nr. 764 din 27.12.2001 privind organizarea administrativ-teritorială a Republicii Moldova.
– Legea cu privire la actele normative nr. 100  din  22.12.2017
– Legea nr. 270 din 23.11.2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar.

Acte normative în domeniul de specialitate
– Codul civil nr. 1107 din 06.06.2002;
– Codul de procedură civilă nr. 225 din 30.05.2003;
– Codul muncii nr. 154 din 28.03.2003;
– Legea contenciosului administrativ nr. 793 din 10.02.2000.
– Codul administrativ al Republicii Moldova nr. 116 din 19-07-2018.

________

* Formularul de participare la concursul pentru ocuparea funcţiei publice vacante poate fi găsit pe pagina web sau solicitat la sediul primăriei, biroul 401.

**Certificatul medical se va obţine de la medicul de familie şi se îngegistrează la IMSP CMF, conform legislaţiei.