×
Eye Tonuri de gri
Invert Mode Culori inversate
Link Linkuri subliniate
Keypad Navigare prin tastatură
Triangle Cursor negru
Triangle Cursor alb
Remove Circle Text mic
Add Circle Text mare
Refresh Resetare
Close Inchide

Primăria municipiului Ungheni anunță concurs pentru ocuparea funcției publice vacante de administrator ÎM Ungheni-Proiect

Condiții de participare la concurs:

cunoaște limba română;
– are studii superioare în domeniu sau echivalentul lor;
– a activat în funcţii de conducere cel puțin 4 ani;
– cunoaşte cel puțin o limbă de circulaţie internațională;
– nu a împlinit vîrsta necesară obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vîrstă;
– nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie;
– nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie;
– nu este condamnată, prin hotărîre definitivă şi irevocabilă a instanţei de judecată, pentru infracţiuni de corupţie.

Dosarul de participare la concurs trebuie să conţină:

– scrisoarea de motivare și viziunea privind eficientizarea activității economico-financiare a Întreprinderii;
– curriculum vitae (CV);
– copia buletinului de identitate;
– copia diplomei de studii;
– referințe profesionale (cel puțin două);
– cazierul judiciar  sau declarație pe prprie răspundere;
– copiile certificatelor care atestă absolvirea cursurilor de perfecţionare/specialitate;
– certificatul medical/tip pentru anagajare în câmpul muncii.

Copiile documentelor prezentate în dosarul de concurs se certifică de către candidat, pe propria răspundere, sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor.Persoanele interesate vor depune actele necesare până la data de 7 septembrie , ora 17.00, la adersa de email: arhitectura@gmail.com sau pe adresa: mun. Ungheni, str. Națională 7, etaj 3, anticamera.
Telefon pentru informații suplimentare: 067658450