×
Eye Tonuri de gri
Invert Mode Culori inversate
Link Linkuri subliniate
Keypad Navigare prin tastatură
Triangle Cursor negru
Triangle Cursor alb
Remove Circle Text mic
Add Circle Text mare
Refresh Resetare
Close Inchide

Concurs pentru funcţia publică vacantă de Specialist principal responsabil de probleme construcţie, gospodărie comunală şi drumuri

Primăria Municipiului Ungheni

Anunţă concurs
pentru ocuparea funcţiei publice vacante de

Specialist principal responsabil de probleme construcţie, gospodărie comunală şi drumuri

Scopul şi sarcinile de bază ale funcţiei:

1. Participarea la elaborarea strategiilor şi programelor ce ţin de activitatea în domeniul construcţiilor, gospodărie comunală, salubrizare şi drumuri.
2. Eficientizarea activităţii în domeniul salubrizării, creării spaţiilor verzi și amenajării teritoriului mun. Ungheni.
3. Conlucrarea cu Asociaţiile de proprietari ai apartamentelor privatizate, persoanele juridice şi fizice în vederea amenajării și menținerea sanitară corespunzătoare a terenurilor din preajmă.
4. Verificarea şi monitorizarea stării tehnice a instituţiilor bugetare, examinarea adresărilor întreprinderilor, instituţiilor, organizaţiilor şi ale cetăţenilor ce ţin de probleme construcţie, gospodărie comunală şi drumuri.
5. Eliberarea şi controlul autorizaţiilor de terasament la reţelele edilitare ale municipiului.
6. Elaborarea proiectelor de acte normative înaintate spre adoptare consiliului local şi primarului, în probleme de construcţie, gospodărie comunală şi drumuri.
7. Îndeplineşte şi alte atribuții, în limita competenţei sale, prevăzute de lege sau încredințate de către primar.

Condiţii de participare la concurs:

Condiţii de bază
– deţinerea cetăţeniei Republicii Moldova;
– posedarea limbii de stat;
– neatingerea vîrstei necesare obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vîrstă;
– neprivarea de dreptul de a ocupa funcţii publice.

Cerinţe specifice
– studii superioare în domeniu (construcţiilor, arhitectură, inginereşti);
– cunoaşterea obligatorie a calculatorului (Excel, Word, etc.);
– atitudine responsabilă faţă de obligaţiunile de serviciu.

Documente ce urmează a fi prezentate:
– formularul de participare tipizat*;
– copia buletinului de identitate cu confirmarea cetăţeniei RM;
– copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de perfecţionare profesională şi /sau specializare;
– certificat medical**;
– cazierul judiciar.

Data limită pînă la care poate fi depus Dosarul de concurs:
Persoanele interesate vor depune actele necesare până pe data de 10.01.2024, ora 16:00, la Comisia de organizare a concursului, pe adresa: mun. Ungheni, str. Naţională nr. 7, biroul 401, tel: 0236 23181.
Persoana responsabilă de primirea documentelor şi oferirea informaţiilor suplimentare – Tudor Gavriliuc, secretarul Consiliului Municipal Ungheni.

Bibliografia concursului:

Acte normative în domeniul administraţiei publice, serviciului public
– Legea nr. 158/2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public;
– Legea nr. 436/2006 privind administraţia publică locală;
– Legea nr. 25/2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public;
– Legea nr. 270/2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar;
– Legii privind finanţele publice locale nr. 397/2003;
– Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale;
– Legea nr. 90/2008 cu privire la prevenirea şi combaterea corupţiei;
– Legea nr. 271/2008 privind verificarea titularilor şi a candidaţilor la funcţii publice.
– Legea nr. 435/2006 privind descentralizarea administrativă;
– Legea nr. 764/2001 privind organizarea administrativ-teritorială a Republicii Moldova;
Codul administrativ al Republicii Moldova, Nr. 116/2018.

Acte normative în domeniul de specialitate

– Legea nr. 721 din 02.02.1996 privind calitatea în construcţii;
– Legea nr. 163/09.07.2010 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţie (Monitorul Oficial 155-158/549, 03.09.2010)
– Legea nr. 835/17.05.1996 Lege privind principiile urbanismului şi amenajării teritoriului (Monitorul Oficial 1-2/2, 02.01.1997)
– Hotărîrea Guvernului nr. 361 din 25.06.1996 cu privire la asigurarea calităţii construcţiilor
________
* Formularul de participare la concursul pentru ocuparea funcţiei publice vacante poate fi găsit pe pagina web sau solicitat la sediul primăriei, biroul 401.
**Certificatul medical se va obţine de la medicul de familie şi se îngegistrează la IMSP CMF, conform legislaţiei.