×
Eye Tonuri de gri
Invert Mode Culori inversate
Link Linkuri subliniate
Keypad Navigare prin tastatură
Triangle Cursor negru
Triangle Cursor alb
Remove Circle Text mic
Add Circle Text mare
Refresh Resetare
Close Inchide

Anunţ, concurs pentru ocuparea funcţiei vacante de director al Stației Orășenești a Tinerilor Turiști

 Primăria municipiului Ungheni

anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei vacante de

director al Stației Orășenești a Tinerilor Turiști (SOTT) din mun. Ungheni

Condiţii de participare la concurs:

Scopul şi sarcinile de bază ale funcţiei:

 • exercită conducerea executivă a activității curente a SOTT în conformitate cu atribuțiile conferite de lege, cu hotărîrile Consiliului profesoral și cele ale Consiliului de administrație;
 • reprezintă SOTT în relațiile cu terțe persoane fizice și juridice, în limitele competențelor prevăzute de lege;
 • elaborează planul managerial, coordonează elaborarea proiectului de dezvoltare a

SOTT, racordat la planul general de dezvoltare a învățămîntului în municipiu;

 • este direct responsabil de calitatea educației furnizate de SOTT;
 • lansează proiecte de parteneriat educațional la nivel local și național;
 • emite ordine și note de serviciu care vizează realizarea obiectivelor educaționale și de dezvoltare instituțională;
 • verifică și validează prin semnătură și ștampilă orarul activităților la SOTT; – vizează fișele posturilor pentru personalul din subordine, conform legii și contractului colectiv de muncă;
 • elaborează instrumente interne de lucru, utilizate în activitatea de îndrumare, control și evaluare, care se aprobă de Consiliul de administrație al SOTT; – monitorizează activitatea de formare continuă a personalului didactic, didactic auxiliar și ne didactic;
 • aprobă regulamentele de organizare și desfășurare a competițiilor, concursurilor, scenarii a victorinelor, itinerarii turistice și a excursiilor.
 • încheie contracte individuale de muncă cu personalul angajat și aprobă concediile de odihnă ale personalului didactic și tehnic pe baza solicitărilor scrise ale acestora conform legislației în viguare;
 • răspunde de integritatea, utilizarea și buna funcționare a bunurilor materiale, aflate în administrare;
 • se preocupă de atragerea de resurse extra bugetare, cu respectarea prevederilor legale;
 • răspunde de corectitudinea încadrării și de întocmirea în termen a tabelelor lunare de plată a salariaților;
 • răspunde de respectarea condițiilor și normelor de igienă școlară, de protecțe a muncii, de protecție civilă;

 Condiţii de bază :

 • deţinerea cetăţeniei Republicii Moldova;
 • cunoașterea limbii române (de stat);
 • neprivarea de dreptul de a ocupa funcții publice;
 • neatingerea vârstei necesare obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vîrstă.

Calificările solicitate:

 • studii superioare în domeniul ”Științe ale educației”;
 • vechime în munca pedagogică sau de tineret de cel puțin 5 ani; – cunoaşterea calculatorului (Excel, World, etc.);
 • atitudine responsabilă față de obligațiile de serviciu.

Documente ce urmează a fi prezentate:

 • formularul de participare tipizat*;
 • Curriculum Vitae;
 • copia buletinului de identitate;
 • copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de perfecţionare profesională şi / sau specializare; – certificat medical; – cazier juridic.

Data limită până la care poate fi depus Dosarul de concurs:

Persoanele interesate vor depune documentele necesare pînă pe data de 22.06.2020, ora 17:00, la Comisia de organizare a concursului, pe adresa: mun. Ungheni,   str. Naţională,  nr. 7,  biroul 401, tel: 0236 23181.

Persoana responsabilă de primirea documentelor şi oferirea informaţiilor suplimentare – Tudor Gavriliuc, secretarul Consiliului Municipal Ungheni.

Bibliografia concursului:

Acte normative în domeniul administraţiei publice, serviciului public

 • Legea nr. 436 – XVI din 28.12.2006 privind administraţia publică locală;
 • Legea nr. 25-XVI din 22.02.2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public;
 • Legea 270 din 23.11.2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar;
 • Legea nr. 16-XVI din 15.02.2008 cu privire la conflictul de interese;
 • Legea nr. 1264-XV din 19.07.2002 privind declararea şi controlul veniturilor şi a proprietăţii demnitarilor de stat, judecătorilor, procurorilor, funcţionarilor publici şi a unor persoane cu funcţii de conducere;
 • Legea nr. 90-XVI din 25.04.2008 cu privire la prevenirea şi combaterea corupţiei; – Legea nr. 271-XVI din 18.12.2008 privind verificarea titularilor şi a candidaţilor la funcţii publice.
 • Legea nr. 764 din 27.12.2001 privind organizarea administrativ-teritorială a Republicii Moldova;
 • Codul educației al Republicii Moldova nr. 152 din 17.07.2014; – Codul  administrativ al Republicii Moldova nr. 116/2018.

 

* Formularul de participare la concursul pentru ocuparea funcţiei publice vacante poate fi găsit pe pagina web sau solicitat la sediul primăriei.