Posts Tagged ‘oras’

Statut oraș

Written by admin on 12 decembrie 2011. Posted in Regulament de funcționare, Statut Oraș

S T A T U T U L

ORAŞULUI 

UNGHENI

PRINCIPII GENERALE

1. Prezentul statut reglementează organizarea şi funcţionarea autorităţilor administraţiei publice a or. Ungheni.

2. Oraşul Ungheni se extinde pe o suprafaţă de16,43 km. p. şi are o populaţie de peste 40 mii locuitori.

3. Prima atestare documentară a localităţii datează din 20 august 1462. Oraşul este amplasat la o distanţă de105 kmNord Vest de capitala Republicii Moldova şi se extinde pe o lungime de9 kmpe malul stâng al râului Prut. Fondul funciar al oraşului reprezintă:

a)     terenuri din intravilanul localităţii –1004 ha;

b)     terenuri destinate industriei, transportului şi cu alte destinaţii –224 ha;

c)     terenurile fondului silvic –87 ha;

d)     terenurile fondului apelor –153 ha;

e)     terenurile fondului de rezervă –175 ha.

4. Oraşul Ungheni este administrat în conformitate cu Legea nr. 764 – XV din 27.12.2001 privind organizarea administrativ-teritorială a R. Moldova, Legea nr. 123 – XV din 18.03.2003 privind administraţia publică locală şi cu prezentul statut.

5. Primăria este persoană juridică, dispune, în condiţiile legii, de patrimoniu, beneficiază de autonomie financiară, are dreptul de iniţiativă în administrarea intereselor publice locale, în limitele administrative teritoriale stabilite.

6. În oraş administraţia publică se întemeiază pe principiile autonomiei locale, descentralizării serviciilor publice, eligibilităţii autorităţilor administraţiei publice locale şi consultării cetăţenilor în problemele locale de interes deosebit.

7. Competenţele cu care sunt investite autorităţile administraţiei publice ale oraşului sunt depline şi întregi. Ele nu pot fi contestate sau limitate de nici o autoritate ierarhic superioară decât în condiţiile legii.

8. Autorităţile administraţiei publice prin care se realizează autonomia locală în oraş sânt: consiliul orăşenesc, ca autoritate reprezentativă, primăria oraşului şi primarul, ca autorităţi executive.

9. Consiliul orăşenesc şi primarul oraşului se aleg în condiţiile Codului electoral. Consiliul orăşenesc este compus din 27 consilieri.

10. Persoanele fizice şi juridice din teritoriu sunt obligate să furnizeze autorităţii publice a oraşului informaţiile ce ţin de competenţa lor.

CONSILIUL ORĂŞENESC

11. Componenţa, constituirea, atribuţiile şi funcţionarea consiliului oraşului sunt reglementate de Legea privind administraţia publică locală şi de Regulamentul privind funcţionarea Consiliului orăşenesc Ungheni.

12. Desemnează, la propunerea primarului, şefii de subdiviziuni, servicii, de întreprinderi municipale din subordine.

13. Eliberează, în temeiul legii, vice-primarii şi secretarul Consiliului, alte persoane desemnate de Consiliu.

14. Elaborează şi aprobă studii, prognoze şi programe de dezvoltare social-economică şi de altă natură.

15.  Elaborează şi aprobă tarifele pentru chirie, serviciile comunale, pentru alte servicii prestate persoanelor fizice şi juridice de către unităţile gospodăriei municipale.

16.  Stabileşte volumul şi domeniul de folosire a investiţiilor capitale de la bugetul oraşului.

  1. Asigură ocrotirea zonei istorice a oraşului, stabileşte zonele sanitare şi de protecţie.
  2. Decide stabilirea de legături de colaborare, cooperare, inclusiv transfrontalieră, şi de înfrăţire cu localităţi din străinătate.

PRIMĂRIA  ORAŞULUI

19. Primăria oraşului este aparatul de lucru al primarului.

20.Competenţele, atribuţiile şi activitatea primăriei sânt stabilite de către Legea privind administraţia publică locală şi Consiliul orăşenesc.

21. Primăria execută administrarea operativă a treburilor publice locale.

22. Funcţionarii Primăriei sînt funcţionari publici şi cad sub incidenţa Legii serviciului public.

PRIMARUL  ORAŞULUI

23. Confirmarea legalităţii alegerii primarului şi validarea mandatului acestuia se fac în condiţiile Codului electoral.

24. Primarul, ca autoritate reprezentativă a populaţiei şi executivă a Consiliului local, este persoană oficială cu funcţii de administrare în teritoriu, reprezintă oraşul în justiţie, precum şi în relaţiile cu persoanele fizice şi juridice:

a) asigură executarea Legilor şi Hotărârilor Parlamentului, Decretelor Preşedintelui R. Moldova, Hotărârilor şi Dispoziţiilor Guvernului, deciziilor Consiliului orăşenesc şi ale Consiliului raional;

b) stabileşte pe teritoriul oraşului, în caz de cataclisme, catastrofe, epidemii, reguli şi regimuri speciale de lucru, de instruire, de deplasare a cetăţenilor, de trafic şi antrenează întreprinderile, instituţiile şi organizaţiile, indiferent de apartenenţa lor departamentală şi tipul de proprietate, la executarea lucrărilor de prevenire sau lichidare a consecinţelor acestora, cu acoperirea cheltuielilor de la bugetul local;

c) dirijează lucrările de construcţie capitală a obiectelor de menire social-culturală şi comunală, a instalaţiilor inginereşti magistrale de alimentare a oraşului cu apă potabilă şi menajeră, energie electrică şi termică, de canalizare, telecomunicaţii şi gazificare;

d) emite dispoziţii privind darea în exploatare a obiectelor, indiferent de apartenenţa lor departamentală şi titlul de proprietate;

e) reglementează regimul proprietăţii funciare a oraşului în conformitate cu legislaţia funciară;

f) prezintă Consiliului local, anual şi ori de câte ori este necesar, rapoarte cu privire la situaţia social-economică a oraşului;

g) întreprinde măsuri pentru protecţia mediului înconjurător în conformitate cu dispoziţiile organelor centrale de specialitate, asigură aplicarea mecanismului economic şi folosirea raţională a resurselor naturale;

h) dirijează instituţiile finanţate de la bugetul orăşenesc şi asigură formarea bazei lor tehnico-materiale;

i) i-a măsuri de protecţie socială şi acordă din fonduri speciale ajutor unor categorii de locuitori;

j) coordonează cu oficiul forţei de muncă elaborarea programului utilizării forţei de muncă în oraş şi crearea unor locuri de muncă specializate pentru invalizi;

k) asigură protecţia socială a populaţiei afectate de şomaj, participă la crearea în unităţi economice a noi locuri de muncă;

l) înaintează propuneri privind reglementarea proceselor de migraţiune a populaţiei;

m) recomandă Consiliului local să confere persoanelor fizice cu merite deosebite, cetăţeni ai Republicii Moldova şi străini, titlul de cetăţean de onoare al oraşului.

25. În caz de încălcare a prevederilor legale dispoziţiile primarului pot fi contestate, în condiţiile legii.

SERVICIILE PUBLICE LOCALE

26. Consiliul orăşenesc poate organiza servicii publice locale, potrivit specificului şi necesităţilor locale, în condiţiile legii şi în limitele mijloacelor financiare de care dispune.

27. Serviciile publice sunt investite cu atribuţii proprii şi se bucură de o anumită independenţă în executarea deciziilor luate de organele centrale de specialitate şi autorităţile administraţiei publice orăşeneşti. Ele sunt responsabile în faţa acestor organe de executarea serviciilor ce le revin.

28. Pentru executarea atribuţiilor, serviciile au aparat, format din profesionişti în domeniu.

29. Regulamentul sau statutul de funcţionare a serviciilor publice se aprobă, în condiţiile legii, de către Consiliul orăşenesc.

PATRIMONIUL, ECONOMIA ŞI FINANŢELE

            30. Baza economică a primăriei o constituie patrimoniul oraşului, care serveşte drept sursă de obţinere a veniturilor şi de satisfacere a necesităţilor social-economice ale populaţiei.

31. Patrimoniul oraşului este o parte a patrimoniului public şi se constituie din bunurile mobile şi imobile administrate de autorităţile administraţiei publice ale oraşului, de întreprinderi, instituţii şi organizaţii de stat din teritoriu, care satisfac nemijlocit necesităţile populaţiei, inclusiv din fondul de locuinţe, fondul de clădiri cu altă destinaţie decât pentru locuit, din bunurile întreprinderilor şi gospodăriei comunale, întreprinderilor de transport ale energiei termice, de transport urban, instituţiile de învăţământ, culturii, ale unităţilor de comerţ, alimentaţie publică, prestării servicii, din fondurile fixe ale serviciilor poştale; din resursele financiare, inclusiv din mijloace bugetare şi extrabugetare şi de altă natură; precum şi din bunurile create sau procurate de autorităţile administraţiei publice ale oraşului în baza mijloacelor ce le aparţin etc.

32. Consiliul orăşenesc deţine dreptul de proprietar al patrimoniului oraşului.

33. Primăria oraşului are dreptul de posesiune, folosinţă şi administrare a patrimoniului oraşului, în conformitate cu legislaţia şi cu deciziile Consiliului orăşenesc.

34. Autorităţile administraţiei publice ale oraşului conduc, în comun cu organele raionale de specialitate, ramurile economiei naţionale din teritoriu în baza îmbinării metodelor economice de administrare teritorială şi celor de reglementare directă de către stat a activităţii economice şi a altor activităţi.

35. Resursele financiare ale oraşului se constituie din mijloace bugetare, extrabugetare şi de altă natură.

36. Fondurile extrabugetare ale primăriei oraşului se formează şi se utilizează în conformitate cu legea privind finanţele publice.

DISPOZIŢII FINALE

            37. Deciziile şi dispoziţiile legale ale administraţiei publice locale a oraşului sunt obligatorii pentru toate persoanele fizice şi juridice care locuiesc sau activează pe teritoriul oraşului.

38. Pentru abuz în serviciu, consilierii, primarul şi funcţionarii din serviciile publice ale primăriei oraşului poartă răspundere, în conformitate cu legislaţia.

39. Litigiile care apar în activitatea autorităţii administraţiei publice a oraşului se soluţionează în judecată sau arbitraj.

40. În aparatul autorităţilor administraţiei publice ale oraşului nu pot fi formate şi nu pot activa organizaţii ale partidelor şi ale mişcărilor social-politice.

41. Statutul oraşului Ungheni intră în vigoare de la data aprobării lui de către Consiliul orăşenesc.

Secretar al

Consiliului orăşenesc                                                                                 Petru Langa

Stimaţi conducători de instituţii şi întreprinderi!

Written by admin on 12 decembrie 2011. Posted in Știri

Sîntem în preajma celor mai frumoase sărbători – Crăciunul şi Anul Nou. Un atribut specific acestor sărbători sînt pomii împodobiţi cu jucării, ghirlande, luminiţe decorative.

Pentru crearea unei atmosfere cu adevărat de sărbătoare, solicităm amenajarea şi decorarea edificiilor pe care le aveţi în gestiune, a terenurilor adiacente acestora.
Numai cu eforturi comune  putem îmbrăca oraşul în straie de sărbătoare.

Vă multumim pentru receptivitate.

Lista străzilor din oraș

Written by admin on 12 decembrie 2011. Posted in Informații utile, Lista străzilor din oraș

№ d/oDenumirea nouă a străziiDenumirea veche a străzii
1.Str. IndustrialăStr. Promîşlenaia
2.Str. Ion Aldea Teodorovici -
3.Str-lă Gheorghe Asachi Str-lă Colosova
4.Str. Mihai Viteazu Str. Scerbacova
5.Str. Barbu Lăutaru Str. Carl Marx
6.Str. Gărdeşti -
7.Str- lă Burebista Str-la Miciurin
8.Str-la. Gărdeşti -
9.Str. Fîntînilor - Seimenilor /pînă la 13.08.04 decizia 7/11
10.Str. Scuterniceni Str. Veseneaia
11.Str-lă G. MalarciucStr-la Ţvetocinaia
12.Str. HotinuluiStr. Iubileinaia
13.Str. G. AsachiStr. Colosov
14.Str. Mînzăteştii - VechiStr. Drujba
15.Str. V. AlecsandriStr. Comsomoliscaia
16.Str-lă Al. cel Bun-
17.Str. C. Moruzi-
18.Str-lă IaşuluiStr-la Cotovschi
19.Str. Al. CozmescuStr. Parcovaia
20.Str-lă GrădinilorStr-la Grădinilor
21.Str-lă VălenilorStr-la Zastava
22.Str. MărţişorStr. 8 Martie
23.Str. T. ArgheziStr. Zagrebina
24.Str. C. Negruzzi

-
25.Str-lă V. CupceaStr-la Pionerscaia
26Str-lă CîmpurilorStr-la Polevaia
27Str. I. VieruStr. Cooperatiovnaia
28.Str-lă I. Vieru Str-la Cooperativnaia
29.Str-lă ProcelnicenilorStr-la Malîi
30.Str. DosofteiStr. Recinaia 2
31.Str-lă GăureniStr-la Moscovschii

32.Str-lă BăileştiStr-la Novîi
33.Str.I. SlaviciStr-la Rodnicovaia
34.Str. Tamara Ciobanu-
35.Str-lă T. ArgheziStr-la Zagrebina
36.Str-lă Victoria-
37.Str-lă Fîntînilor-
38.Str-lă Ştefan cel MareStr-la 50 let Octeabrea
39.Str-lă PodurilorStr-la Mostovaia
40.Str. Petru Cazacu-
41.Str. ChiliaStr. Şevcenco
42.Str. BogdăneştiStr-la Iubileinaia
43.Str. Burebistastr. Miciurin
44.Str. SolidarităţiiStr. 1 Mai
45.Str. I. Creangă-
46.Str. Al. cel BunStr. Gvardeiscaia
47.Str. DecebalStr. 50 let SSSR
48.Str. M. EminescuStr. 28 iunie
49.Str. DănuţeniStr. Naberejnaia
50.Str-lă Bereşti-
51.Str-lă M. ViteazuStr-la Şcerbacova
52.Str. Gh. CrestiucStr. Grecico
53.Str. Ştefan cel MareStr. 50 let Octeabrea
54.Str-lă Tighinei
Str-la Benderscaia
55.Str. M. SadoveanuStr. Cosmonavtov
56.Str. Ciprian Porumbescustr. Cabancea
57.Str. Bernardazzi Str. Şciuseva
58.Str. Naţională
Str. Lenina
59.Str. CiureştiStr. Zagorodnaia
60.Str. ViilorStr. Vinogradnaia
61.Str. O. UngureanuStr. Bereşti
62.Str. Alexandru BoicoStr. Boico
63.Str. Putna Str. Breus
64.Str. Maria Cebotari Str. Musatov
65.Str. Bogdan Petriceicu Haşdeu Str. Dzerjinschii
66.Str. Romană Str. Enghels
67.Str. Aurel David Str. Zavodscaia
68.Str. Mioriţa -
69.Str. Unghiului Str. Oziornaia 2
70.Str. Vasile Lupu Str. Ponomarenco
71.Str. Negoieşti -
72.Str. Florilor -
73.Str. Titu Maiorescu Str. Iurii Gagarin
74.Str. Bălteni -
75.str. Arcaşii lui Ştefanstr. Frunze
76.Str. Grădinilor Str. Ogorodnaia
77.Str. Pan Halipa Str. Puşkin
78.Str. Alexandru Plămădeală Str. Serghei Lazo (după stadion)
79.Str. Vlad Ţepeş Str. Serghei Lazo (pînă la stadion)
80.Str. Zamfir Arbure Str. Polevaia
81.Str. Unirii Str. Iachir
82.Str. Ion Neculce Str. Danuţenscaia
83.Str. Grigore Ureche Str. Cravcenco
84.Str. Constantin Stere Str. Gorkii
85.Str. Anton Crihan -
86.Str. Nuferilor Str. Cliucevaia
87.Str. Gavril Bănulescu-Bodoni Str. Rîbalcenco
88.Str. Veronica Micle Str. Octeabrscaia
89.Str. Feroviară Str. Jeleznodorojnaia
90.Str. Lacului Str. Oziornaia
91.Str-lă Luceafărul -
92.Str. Suceava Str. Pogranicinaia
93.Str. Mitropolit Varlaam str. Recinaia 1
94.Str. 31 August -
95.Str. Constantin Stamati -
96.Str-la Humuleşti Str-la Enghels
97.Str. Livezilor Str. Sadovaia
98.Str. Petru Rareş Str. Colhoznaia
99.Str. Prutului Str. Prutscaia
100.Str. Iaşului Str. Cotovskii
101.Str. MusatovStr. Musatov
102.Str. Alexandru Doinici Str. Suvorov
103.Str-la Oranjeriei Str-la Oranjereinaia
104.Str. Petru Zadnipru Str. Mosovscaia
105.Str. George Meniuc Str. Radjabova
106.Str-la Ciureşti-
107.Str. Nicolaie Iorga Str. Torgovaia
108.Str. Miron Constin Str. Pisimenogo
109.Str. George Coşbuc Str. Nagornaia
110.Str. Dimitre Cantemir Str. Crasnoarmeiscaia
111.Str. Horelor Str. Zarecinaia
112.Str. A. Marinescu Str. Pobeda
113.Str-la Viilor Str-la Vinogradnîi
114.Str. Ion Vatamanu Str.22 August
115.Str. Consantin Brîncuşi -
116.Str. Cuză Vodă -
117.Str. Petru Movilă -
118.Str. Aurel Vlaicu -
119.Str. Căpriana Str. Pesceanaia
120.Str. Mihail Kogălniceanu -
121.Str. Haiducilor Str. Sportivnaia
122.Str. Deleşti Str. Verhneaia
123.Str-la Deleşti Str-la Verhneaia
124.Str-lă 31 August -
125.Str. Doina -
126.Str. Luceafărul -
127.Str. Nucului -
128.Str. Meşteruşlui Manole -
129.Str. Cetireni -
130.Str-la Mioriţa -
131.Str. Grigore Adam Str. Ion Soltîs
132.Str. Răzeşiolr Str. Sovhoznaia
133.Str. Alexei Mateevici Str. Ostrovscogo
134.Str. Basarabiei Str. Moldavscaia
135.Str. Ioan Luca Cragiale Str. Lev Tolstoi
136.Str-lă Grigore Adam Str-la Ion Soltîs
137.Str-lă Gavriil Bănulescu Bodoni -
138.Str-lă Cocostîrcilor Str-la Colodeznîi
139.Str-lă Salcîmilor Str-la Lineinîi
140.Str-lă Vladu Ţuţorei Str-la Zeleonîi
141.Str. Artezianei Str. Colţevaia
142.Str-lă Ion Neculce -
143.Str-la Aleco Russo Str-la Leningradschii
144.Str-lă Şleahului Str-la Svecinoi
145.Str-lă Dănuţeni -
146.Str-lă Muşatinilor Str-la Şcolinîi
147.Str. Renaşterii Str. Ştefan Cel Mare
148.Str. Nicolae Bălcescu Str. Sovetscaia
149.Str. Cetăţuiei -
150.Str-la Cetăţuiei -
151.Str. Izvoarelor Str. Izvoarelor
152.Str-lă Prutului Str-la Prutschii
153.str-lă NuferilorStr-la Cliucevoi
154.Str. Doina Aldea Teodorovici-
155.Str. Trandafirilor-
156.Str. Doncev -
157.Str-lă Dimitre Cantemir -
158.Str. Şleahului Str-la Dorojnîi
159.Str-lă Mihai Sadoveanu -
160.Str-lă Putna-
161.Str-lă Vasile Alecsandri -
162.Str-lă Ion Creangă -
163.Str-lă Petru Rareş -
164.Str. Independenţei -
165.Str. Iacob Ciachir -
166.Str. Tereza Sobolevschi -
167.Str-lă Constantin Stamati-
168.Str-lă Decebal -
169.Str-lă Bălteni -

Ungheni – oraş turistic

Written by admin on 30 octombrie 2011. Posted in Ungheni – oraş turistic

Oraşul Ungheni, de-a lungul anilor important centru administrativ, economic şi cultural dispune de un potenţial puternic de dezvoltare a turismului şi în special a turismului cultural. De-a lungul istoriei aici au avut loc multe evenimente istorice şi înseşi oraşul a dat naştere multor personalitati marcante, activitatea cărora face parte din patrimoniul cultural internaţional.

Aici In 1877 poposeşte ţarul Alexandru II, ţar al Rusiei între anii 1855 -1881, care a efectuat la Ungheni o trecere în revistă a trupelor ruseşti dislocate aici şi care urmau să participe la războiul ruso-turc din 1877 – 1878. În cinstea acestui eveniment, mai târziu, în 1903 aici este construită o biserica, lacaş de cult care activeaza şi azi şi care poarta numele kneazului rus Alexandru Nevski, arhitect Alexandru Bernardazzi, personalitate care a jucat un rol deosebit in dezvoltarea arhitecturii regiunii, utilizand procedee şi elemente de arhitectură italiană, bizantină şi rusă.

Tot o biserică, cu numele « Sfântul Nicolae » a fost edificată în Ungheni în anul 1882 de către prinţul Constantin Moruzi, originar din partea locului, domnitor al Moldovei între anii 1877- 1882. Aici el moare în 1886, fiind înmormântat in cavoul bisericii, ctitorită de el.
Aici şi-a petrecut copilăria fiul său, Dumitru Moruzi, care mai târziu îşi face studiile la Sorbona, analist politic şi scriitor.
Aceste locuri păstrează memoria aflării aici a vestitului arhitect francez Alexandre Gustave Eiffel, care construieşte podul de cale ferată peste Prut în anul 1877, legând astfel cele două maluri ale râului.

Pe aici, in august 1885, trece tranzit cu trenul spre Odesa (Ucraina) Mihai Eminescu (1850- 1889), poet român, valoarea operei căruia a fost înalt apreciată pe arena mondială, făcând parte din patrimoniul cultural internaţional. Nu în zadar anul 1989, când s-au implinit lOO de ani de la trecerea in nefiinţă a poetului şi anul 2000, când s-au împlinit 150 de ani de la naşterea poetului a fost declarat de catre UNESCO, drept  « Anul Eminescu ».

La Ungheni în 1871 îşi scrie o parte din operele sale prietenul lui Mihai Eminescu scriitorul clasic Ion Creanga (1839 – 1889), scriitor realist, care a trait şi a activat la Iaşi in calitate de invatator, inspector şcolar şi unde publică o parte din scrierile sale.

Memoria celor căzuţi în luptele pentru eliberarea oraşului de sub ocupaţia fascistă în anii celui de – al doilea război mondial este consfinţită în Complexul memorial consacrat ostaşilor cazuţi, în Troiţa Martirilor Neamului (edificata in 1994) în memoria pământenilor căzuţi în conflictul din Transnistria (1992), executată dupa modelul unei troiţe din anii razboiului II mondial, găsită in cavoul Bisericii „Sfântul Nicolae”.

Străzile oraşului, parcurile, frontispiciile clădirilor păstrează amintirea despre înaintaşii neamului prin operele de artă sculpturală  care se înalţă aici închinate clasicilor literaturii române Mihai Eminescu, Gheorghe Asachi, Ion Creangă.

Începând cu anul 2000, or. Ungheni găzduieşte Tabăra de Sculptură Ungheni, care se desfăşoară bienal în lunile august – septembrie şi la care participă sculptori profesionişti din Ţară şi de peste hotare, lucrările cărora sunt amplasate în aer liber în raza oraşului.
Alte evenimente culturale de amploare care se desfăşoară la Ungheni mai sunt Festivalul Obiceiurilor de lama (decembrie), Targul Olarilor (august).

Oraşul Ungheni dispune de condiţii de dezvoltare a turismului industrial prin existenţa în teritoriu a întreprinderilor industriale unice in ţară şi bazate pe tradiţii populare in domeniul ţesutului covoarelor, producerea articolelor de ceramică şi  producerea vinurilor, activităţi întruchipate în activitatea Fabricii de covoare Ungheni, Fabricii de ceramică, unica de acest fel in ţară şi a Fabricii de vinuri.

Oraşul Ungheni, împreună cu imprejurimile sale dispune de condiţii suficiente pentru dezvoltarea ecoturismului. La o depărtare de doar 30 km. de or. Ungheni, traseul dinspre Chişinău, se află Rezervaţia naturală „Codrii”, iar numai la 20 km.- Rezervaţia naturală „Plaiul fagului” – două din cele cinci rezervaţii naturale existente în Moldova, complexe ale naturii, păduri vechi aflate sub ocrotirea statului. Tot în această zonă se află cele mai înalte dealuri din Moldova şi cele mai adânci văi. Această regiune a impresionat mult pe cei ce au trecut prin aceste locuri prin varietatea reliefului, florei şi faunei. Nu în zadar Vasile Docuciaev (1846 -1903), naturalist rus, profesor la Universitatea din Peterburg, aflandu-se in Basarabia (Republica Moldova de astăzi) într-o expediţie, pe baza analizelor căreia publică studiul „Cu privire la solurile Basarabiei”, numeşte această regiune „Elveţia basarabeană”.

Aici sunt amplasate staţiuni de odihnă pentru turiştii din ţară şi de peste hotare.

Istoria intreagă a localităţii este concentrată în Muzeul de Istorie şi Etnografie a or.Ungheni, care dispune de un patrimoniu de circa 4 mii exponate catalogate, inclusiv şi din epoca paleolitcului şi o mare parte de exponate asupra datării şi provenienţei cărora se lucrează încontinuu.

Mai multe puteți afla pe pagina Ungheniul Turistic.

Pagina oficiala a Republicii Moldova Pagina oficiala a Presedintelui Republicii Moldova Pagina oficiala a Parlamentului Republicii Moldova Pagina oficiala a Guvernului Republicii Moldova Consiliul raional Ungheni