Posts Tagged ‘decizie’

Decizie din 8.11.2013 Cu privire la co-finanţarea proiectului ,,Sistem de siguranță și informare în traficul rutier”

Written by admin on 12 noiembrie 2013. Posted in Decizii

DECIZIE  nr. 7/1

din  08.11.2013

Cu privire la co-finanţarea proiectului ,,Sistem de siguranță

și informare în traficul rutier” precum și a costurilor neeligibile

sau altor costuri legate de proiect

 

Având în vedere prevederile Ghidului Aplicantului pentru Programului Operaţional Comun ”România – Ucraina – Republica Moldova 2007 – 2013”, Prioritatea 1 ”Spre o economie de frontieră mai competitivă”, Măsura 1.2 Inițiative transfrontaliere în transport, infrastructura de frontieră și energie;

Luînd în considerare importanţa cooperării și schimbului de experienţă a orașului Ungheni cu municipiul Dorohoi, România și orașul Cernăuți, Ucraina privind  sistemul de siguranță și informare în traficul rutier;

În temeiul art. 14 alin. (1), lit. h) al Legii nr. 436-XVI din 28.12.2006, privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare, Consiliul Orăşenesc

DECIDE:

1. Se acceptă implementarea în oraşul Ungheni a proiectului ,,Sistem de siguranță și informare în traficul rutier”, Nr. de Referinţă al aplicaţiei 2/1/89 în cadrul Programului Operaţional Comun ”România – Ucraina – Republica Moldova 2007 – 2013”.

2. Se aprobă contribuţia în valoare de 61124,87 EURO (la cursul oficial al Băncii Naţionale a Moldovei la ziua efectuării transferului, din contul mijloacelor acumulate de la vînzarea bunurilor imobile, ceea ce constituie 8,22% din bugetul total al proiectului ,,Sistem de siguranță și informare în traficul rutier”, în conformitate cu Nr. de Referinţă a Aplicaţiei 2/1/89 în cadrul Programului Operaţional Comun ”România – Ucraina – Republica Moldova 2007 – 2013”.

3. Costurile neeligibile precum și alte costuri suplimentare care nu sunt cuprinse în bugetul aprobat, dar vor fi legate de implementarea proiectului, vor fi suportate de Primăria orașului Ungheni, din contul mijloacelor acumulate de la vînzarea bunurilor imobile.

4. Controlul asupra executării prezentei decizii se pune în seama primarului oraşului, dlui Alexandru Ambros.

Preşedintele şedinţei                                                                              Denis MUTU

            Secretarul

 Consiliului Orăşenesc                                                                             Tudor  GAVRILIUC

 

 

Cum se vor cheltui banii

Written by admin on 30 iulie 2013. Posted in Decizii

Din decizia „Cu privire la alocarea  mijloacelor financiare”

Consiliul Orăşenesc DECIDE:
1. Se alocă suma de 150 000 lei pentru desfăşurarea măsurilor culturale şi sportive, cu ocazia Zilei Independenţei, Hramului oraşului Ungheni şi aniversării de 551 ani de la prima atestare documentară a oraşului Ungheni, din contul mijloacelor taxelor locale acumulate suplimentar în anul 2013.

2. Se alocă suma de 100 000 lei, în scopul organizării măsurilor culturale cu ocazia desfăşurării ediţiei a IV-a a Festivalului internaţional de muzică şi dans ,,Hora de la Prut”, din contul Fondului de rezervă al Primăriei oraşului Ungheni.

3. Se alocă suma de 8000 lei, din contul mijloacelor taxelor locale acumulate suplimentar în anul 2013, ca contribuţie a Primăriei oraşului Ungheni, pentru implementarea proiectului comunitar ,,ABC-ul tînărului pieton””, la creşa-grădiniţă nr. 9 ,,Steluţa”, din Ungheni.

4. Se pune în sarcina Primăriei oraşului Ungheni să identifice sursele financiare necesare, în sumă de 20000 lei, din contul mijloacelor taxelor locale acumulate suplimentar în anul 2013, pentru aducerea contribuţiei la efectuarea lucrărilor de amenajare a teritoriului adiacent Colegiului Agroindustrial din Ungheni.

5. Se alocă suma de 15000 lei, din contul mijloacelor taxelor locale acumulate suplimentar în anul 2013, ca contribuţie financiară a Primăriei oraşului Ungheni la reconstrucţia traseului pentru evacuarea apelor pluviale de pe str. C. Stamati, or. Ungheni.

DECIZIE nr. 2/6 din 20.04. 2012 Cu privire la modificarea unei decizii a Consiliului Orășenesc Ungheni

Written by admin on 18 mai 2012. Posted in Decizii, Știri

DECIZIE  nr.  2/6 din 20.04. 2012
Cu privire la modificarea unei decizii a Consiliului Orășenesc Ungheni

În temeiul art. 14 al Legii nr. 436-XVI din 28.12.2006 privind administraţia publică locală; Legii bugetului de stat  pentru anul 2012, nr. 282 din 27.12.2011; Legii nr. 267 din 23.12.2011 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative, Consiliul Orășenesc

DECIDE:    

Se modifică anexa nr. 2 ,,Cotele impozitelor şi taxelor locale pe teritoriul oraşului Ungheni pentru anul 2012”, la decizia Consiliului Orăşenesc Ungheni nr. 11/1 din 09.12.2012  „Cu privire la  aprobarea bugetului oraşului Ungheni pentru anul 2012 în a doua lectură”, conform anexei la prezenta decizie.

Anexă la decizia Consiliului  Orăşenesc  nr. 2/6  din 20.04.2012 

Bugetul 2012

Written by admin on 17 decembrie 2011. Posted in Altele

REPUBLICA  MOLDOVA 

CONSILIUL ORĂŞENESC UNGHENI 

Şedinţa extraordinară

din 09.12. 2011

DECIZIE 11/1

Cu privire la  aprobarea bugetului oraşului Ungheni pentru

anul 2012, în a doua lectură

În temeiul art. 14 alin. (2) lit. n) al Legii nr. 436 – XVI din 28.12.2006 privind administraţia publică locală; Legii nr. 397-XV din 16.10.2003 privind finanţele publice locale; Legii nr. 847-XIV din 24.05.1996 privind sistemul bugetar şi procesul bugetar; Titlulului VII al Codului Fiscal (Legea nr. 1163-XIII din 24.041997), Consiliul Orăşenesc

DECIDE:

1. Se aprobă bugetul oraşului Ungheni pentru anul 2012, în a doua lectură, la capitolul venituri în sumă de 69399,0 mii lei şi la capitolul cheltuieli în sumă de 71099,0 mii lei, deficit bugetar 1700,0 mii lei.

2. Se aprobă:
2.1.  Sinteza veniturilor, cheltuielilor şi surselor de finanţare a bugetului oraşului (anexa1).
2.2.  Cotele impozitelor şi taxelor locale ce vor fi incasate la bugetul oraşului (anexa 2).
2.3.  Partea de cheltuieli ale bugetului oraşului Ungheni pe grupele principale (anexa 3).
2.4. Nomenclatorul tarifelor pentru prestarea serviciilor, contra plată, de către instituţiile publice, finanţate de la bugetul oraşului (anexa 4).
2.5. Limitele fondului de salarizare, energiei termice, electrice, apă şi canalizare pe anul 2012 în instituţiile publice finanţate de la bugetul oraşului (anexa 5).
2.6. Efectivul limită al statelor de personal din instituţiile publice finanţate de la bugetul oraşului Ungheni (anexa 6).
2.7. Limita cheltuielilor de asigurare a tinerilor specialişti cu spaţiu locativ şi servicii comunale:

  • arenda spaţiului locativ – 300 lei lunar;
  • energia electrică – 50 kw lunar;
  • apa potabilă –4 m. cubi lunar;
  • energia termică – 2400,0 lei anual.

2.8. Cuantumul Fondului de rezervă a bugetului oraşului în sumă de 628,7 mii lei, 1% din normativul de cheltuieli.

3. Se acceptă prelungirea contractelor de muncă pentru anul2012, aurmătoarelor unităţi suplimentare:

  • jurist (1 unitate)
  • specialist în problemele recrutării şi încorporării (1 unitate)
  • specialist în construcţie, gospodărie comunală şi drumuri (1 unitate)
  • specialist probleme minori şi moravuri (1 unitate)
  • specialist în problemele perceperii fiscal (1 unitate)
  • specialist în probleme locativ-comunale (1 unitate).

Salrizarea acestor unităţi se va efectua din mijloacele financiare ale taxelor locale.

4.   Prezenta decizie intră în vigoare de la 01 ianuarie 2012.

5. Controlul asupra executării prezentei decizii se atribuie primarului oraşului, dlui Alexandru Ambros.

Preşedintele şedinţei                                                Parascovia CHIRINCIUC 

Secretarul Consiliului Orăşenesc                          Tudor  GAVRILIUC

 

Regulament transparență decizională

Written by admin on 12 decembrie 2011. Posted in Altele, Informații utile, Regulamente

Anexă

la decizia Consiliului Orăşenesc Ungheni

 nr. 11/3 din 29.12.2010


REGULAMENT

cu privire la asigurarea transparenţei decizionale de către

autorităţile administraţiei publice locale ale or. Ungheni

 

Capitolul I. Cadrul general

 

Art. 1. Scopul şi obiectivele Regulamentului

1.1. Regulamentul cu privire la asigurarea transparenţei decizionale în cadrul autorităţilor administraţiei publice locale ale or. Ungheni (în continuare – Regulament) este elaborat în scopul asigurării transparenţei decizionale de cătrte autorităţile administraţiei publice locale care utilizează resurse financiare sau alte bunuri publice, adoptă acte cu caracter de reglementare a domeniilor de interes comunitar.

1.2. Regulamentul  prevede creşterea accesibilităţii la informaţiile cu caracter public de interes comunitar şi consolidarea raporturilor stabilite între autoritatea administraţiei publice locale şi cetăţeni sau asociaţiile   lor legal constituite, în conformitate cu cadrul legal şi actele normative în vigoare.

Pagina oficiala a Republicii Moldova Pagina oficiala a Presedintelui Republicii Moldova Pagina oficiala a Parlamentului Republicii Moldova Pagina oficiala a Guvernului Republicii Moldova Consiliul raional Ungheni