Regulament transparență decizională

Written by admin on 12 decembrie 2011. Posted in Altele, Informații utile, Regulamente

Anexă

la decizia Consiliului Orăşenesc Ungheni

 nr. 11/3 din 29.12.2010


REGULAMENT

cu privire la asigurarea transparenţei decizionale de către

autorităţile administraţiei publice locale ale or. Ungheni

 

Capitolul I. Cadrul general

 

Art. 1. Scopul şi obiectivele Regulamentului

1.1. Regulamentul cu privire la asigurarea transparenţei decizionale în cadrul autorităţilor administraţiei publice locale ale or. Ungheni (în continuare – Regulament) este elaborat în scopul asigurării transparenţei decizionale de cătrte autorităţile administraţiei publice locale care utilizează resurse financiare sau alte bunuri publice, adoptă acte cu caracter de reglementare a domeniilor de interes comunitar.

1.2. Regulamentul  prevede creşterea accesibilităţii la informaţiile cu caracter public de interes comunitar şi consolidarea raporturilor stabilite între autoritatea administraţiei publice locale şi cetăţeni sau asociaţiile   lor legal constituite, în conformitate cu cadrul legal şi actele normative în vigoare.

1.3. Obiectivele Regulamentului  sunt:

a) sporirea gradului de transparenţă în activitatea autorităţilor administraţiei publice locale;

b) dezvoltarea parteneriatului autorităţi publice locale –  societatea civilă;

c) sporirea gradului de responsabilitate al autorităţilor administraţiei publice locale faţă de cetăţean;

d) creşterea gradului de responsabilitate al cetăţeanului faţă de administrarea afacerilor publice.

1.4.  Principiile transparenţei decizionale în activitatea autorităţii administraţiei publice locale sunt următoarele:

a) informarea, din oficiu, a cetăţenilor oraşului şi organizaţiilor legal constituite ale acestora asupra problemelor de interes public, asupra iniţierii elaborării unor proiecte de decizii şi a dezbaterilor publice vizând respectivele proiecte;

b) asigurarea posibilităţilor egale pentru participarea cetăţenilor şi asociaţiilor acestora la procesul decizional;

c) participarea benevolă şi nediscriminatorie a cetăţenilor şi asociaţiilor acestora la procesul decizional;

d) caracterul transparent al actelor administrative adoptate de Consiliul Orăşenesc Ungheni, primarului oraşului Ungheni.

 

Capitolul II. Proceduri de  asigurare a transparenţei decizionale

Art. 2. Forme de asigurare a transparenţei

2.1.      Autorităţile publice locale vor organiza în mod obligatoriu consultări publice cu cetăţenii, fiind  obligate să facă publice toate proiectele de decizii. Proiectele de documente vor fi plasate pe portalul informaţional al primăriei la sediul ei , într-un spaţiu accesibil publicului (în termen de 2 zile din momentul înregistrării acestora la secretarul Consiliului Orăşenesc).

2.2.                Autorităţile  publice sunt în drept să decidă cele mai adecvate forme de implicare a publicului în procesul decizional de nivel local, cu consultarea grupurilor de cetăţeni şi a organizaţiilor legal constituite ale acestora.

2.3.                Formele de implicare a publicului sunt: şedinţe publice; audieri şi dezbateri publice; şedinţe şi mese rotunde cu grupuri de experţi, reprezentanţi ai ONG-urilor; întâlniri cu populaţia la locul de trai (adunări de stradă, bloc, cartier); forumuri de discuţii şi orice altă formă de consultare directă sau indirectă, capabilă să asigure cetăţenilor dreptul la libertatea de a primi şi de a comunica informaţii.

2.4.      Desfăşurarea dezbaterilor publice va fi convenită, în fiecare caz aparte, de către organizatori şi grupurile de interes.

2.5.      Autoritatea publică asigură accesul la proiectul de decizie supus discuţiilor, prin amplasarea acestuia pe pagina-web oficială, afişarea la sediu, difuzarea către mass-media sau eliberarea, la cerere, a unor copii ale proiectelor.

2.6.      Accesul la proiectele de decizii este asigurat, de asemenea, de Legea privind accesul la informaţie nr. 982-XIV din 11.05.2000 şi Legea privind administraţia publică locală nr. 436-XVI din 28.12.2006, precum şi prin alte modalităţi stabilite de legislaţia în vigoare.

 

Art. 3. Etapele de asigurare a transparenţei în procesul de elaborare a deciziilor

Etapele principale de asigurare a transparenţei în procesul de elaborare a deciziilor sunt:

a) informarea publicului despre proiectele de decizii elaborate şi punerea la dispoziţia persoanelor solicitante a proiectului de decizie;

a)  consultarea cetăţenilor şi asociaţiilor acestora;

b)      examinarea recomandărilor cetăţenilor şi asociaţiilor acestora în procesul de elaborare a proiectului de decizie;

c)  informarea publicului despre decizia adoptată.

 

Art. 4. Informarea publicului  despre proiectele de decizii

4.1. La iniţierea procesului decizional autoritatea publică va amplasa proiectul deciziei respective pe pagina-web oficială, îl va afişa la sediul ei într-un spaţiu accesibil publicului şi/sau îl va difuza în mass-media, locală, după caz.

4.2. Informaţia privind iniţiativa de elaborare a proiectului deciziei va conţine în mod obligatoriu:

a)  argumentarea necesităţii adoptării deciziei şi impactul acesteia;

b) proiectul de decizie;

c) termenul limită, locul şi modalitatea în care persoanele interesate pot avea accesul la proiectul deciziei şi pot prezenta sau expedia recomandări;

d) datele de contact ale persoanelor responsabile pentru colectarea şi examinarea recomandărilor.

4.3. Informarea populaţiei despre proiectele de documente pasibile examinării în cadrul dezbaterilor publice se va face de către secretarul Consiliului Orăşenesc, consilierul primarului, specialistul relaţii cu publicul a Primăriei or. Ungheni.

 

Art. 5. Consultarea cetăţenilor şi asociaţiilor acestora

5.1. Consultarea cetăţenilor şi asociaţiilor acestora este asigurată de către autoritatea publică, responsabilă de elaborarea proiectului de decizie,  prin organizarea dezbaterilor publice.

5.2. Organizatorii dezbaterilor publice sunt obligaţi să asigure accesul la întrunire tuturor doritorilor de a participa la dezbateri.

5.3. Anunţul privind organizarea dezbaterilor publice se afişează la sediul autorităţii  publice într-un spaţiu accesibil publicului, se amplasează pe pagina-web oficială şi/sau se difuzează către mass-media, în termeni rezonabili, pentru dezbateri publice. Cetăţenii şi asociaţiile acestora care au prezentat propuneri la proiectul de decizie supus dezbaterii publice vor fi invitaţi obligatoriu prin intermediul datelor de contact comunicate la prezentarea recomandărilor.

5.4. La iniţiativa asociaţiilor obşteşti şi grupurilor de cetăţeni, pot fi organizate dezbateri publice repetate. Dezbaterile repetate vor fi organizate cu cel puţin 5 zile înainte ca proiectul să fie remis spre examinare şi avizare comisiilor de specialitate ale Consiliului.  Dezbaterile repetate se organizează şi se desfăşoară  conform procedurilor enumerate mai sus.

5.5. Cererile de organizare a dezbaterilor publice repetate vor fi făcute în scris pe numele Consiliului Orăşenesc sau al primarului oraşului.  Cererile de organizare a dezbaterilor publice vor fi recepţionate de către autorităţile publice locale, pe parcursul a 3 zile din momentul organizării dezbaterii publice ordinare.

5.6. Rezultatele dezbaterilor vor fi făcute publice. În urma examinărilor în comisii, autorii proiectelor vor prezenta Consiliului Orăşenesc o notă informativă, anexată proiectelor de decizii, în care vor motiva acceptarea/neacceptarea propunerilor şi recomandărilor parvenite de la cetăţeni şi societatea civilă.

5.7  Opiniile exprimate în cadrul dezbaterilor publice vor fi consemnate în procese-verbale şi transmise de către organizatori în comisiile de specialitate ale Consiliului şi serviciile de specialitate ale Primăriei spre evaluare, însoţite de o sinteză a recomandărilor şi sugestiilor formulate în timpul audierilor.

5.8. Sintezele punctelor de vedere exprimate în cadrul dezbaterilor publice au valoare de recomandare.

 

Art. 6. Recepţionarea şi examinarea recomandărilor în procesul decizional

6.1. Recomandările cetăţenilor şi asociaţiilor acestora vor fi recepţionate de către  autoritatea publică responsabilă de elaborarea deciziei în modul următor:

a) recomandările în formă verbală şi scrisă, prezentate în cadrul consultărilor – prin reflectarea lor în procesele-verbale ale şedinţelor respective, perfectate în modul stabilit;

b) recomandările, în formă scrisă, primite în mod individual de către autoritatea publică – prin înregistrarea lor conform legislaţiei.

6.2. Termenul de prezentare a recomandărilor asupra proiectelor de decizii va constitui cel puţin 10 zile lucrătoare din momentul publicării anunţului referitor la iniţierea procesului decizional.

6.3. Examinarea recomandărilor se efectuează de către autoritatea publică responsabilă de elaborarea deciziei, care este obligată să completeze un dosar privind elaborarea proiectului deciziei, conţinând, inclusiv, sinteza recomandărilor şi procesele-verbale privind consultarea cetăţenilor şi asociaţiilor acestora.

6.4. Accesul persoanelor la materialele din dosarul specificat la alin. 6.3 nu poate fi îngrădit, cu excepţia informaţiilor oficiale cu accesibilitate limitată, în condiţiile legii, cum sunt următoarele informaţii:

a) informaţiile din domeniul apărării naţionale, siguranţei şi ordinii publice, dacă fac parte din categoria informaţiilor clasificate, potrivit legii;

b) informaţiile privind deliberările autorităţilor, precum şi cele care privesc interesele economice şi politice ale ţării, dacă fac parte din categoria informaţiilor clasificate, potrivit legii;

c) informaţiile privind activităţile comerciale sau financiare, dacă publicitatea acestora aduce atingere principiului concurenţei loiale, potrivit legii;

d) informaţiile cu privire la datele personale, potrivit legii;

e) informaţiile privind procedura în timpul anchetei penale sau disciplinare, dacă se periclitează rezultatul anchetei, se dezvăluie surse confidenţiale ori se pun în pericol viaţa, integritatea corporală, sănătatea unei persoane în urma anchetei efectuate sau în curs de desfăşurare;

f) informaţiile privind procedurile judiciare, dacă publicitatea acestora aduce atingere asigurării unui proces echitabil ori interesului legitim al oricăreia dintre părţile implicate în proces;

g) informaţiile a căror publicare prejudiciază măsurile de protecţie a copiilor.

Răspunderea pentru aplicarea măsurilor de protejare a informaţiilor aparţinând categoriilor prevăzute la lit. a) – g) revine persoanelor şi autorităţilor publice care deţin astfel de informaţii, precum şi instituţiilor publice abilitate prin lege să asigure securitatea informaţiilor.

6.5. La cererea cetăţenilor şi asociaţiilor care au formulat propuneri pe marginea proiectelor de decizii, autoritatea publică este obligată să comunice argumentat, în mod scris, informaţiile  despre acceptarea sau neacceptarea deplină sau parţială a recomandărilor.

6.6. Proiectul de decizie se transmite spre adoptare însoţit, în mod obligatoriu, de o sinteză asupra recomandărilor  primite din partea cetăţenilor şi asociaţiilor acestora, inclusiv concluziile privind acceptarea sau respingerea acestora.

6.7. În cazul în care nu sunt prezentate recomandări din partea cetăţenilor şi asociaţiilor în termenele stabilite de prezentul Regulament,  proiectul deciziei poate fi supus procedurii de adoptare.

 

Capitolul III. Transparenţa procesului de adoptare a deciziilor 

Art. 7. Participarea la şedinţele publice

7.1. Şedinţele din cadrul autorităţilor publice privind luarea deciziilor sunt publice. Şedinţa, sau o parte a acesteia, poate fi declarată de către autoritatea publică închisă în cazul în care sunt discutate chestiuni cu referinţă la informaţiile oficiale cu accesibilitate limitată, în condiţiile legii.

7.2. Anunţul privind organizarea şedinţei publice va fi afişat la sediul autorităţii publice într-un spaţiu accesibil publicului, va fi amplasat pe pagina-web oficială şi/sau va fi difuzat către mass-media cu cel puţin 5 zile lucrătoare înainte de desfăşurare, conţinând data, ora şi locul desfăşurării şedinţei publice, precum şi ordinea de zi a acesteia.

7.3. Persoana care prezidează şedinţa publică, conform Regulamentului de activitate a autorităţii publice, oferă cuvântul participanţilor, la solicitarea acestora, pentru expunerea opiniei referitor la chestiunile de pe ordinea de zi supuse discuţiei.

 

Art. 8. Adoptarea deciziilor în regim de urgenţă

8.1. La reglementarea unei situaţii care, din cauza circumstanţelor sale excepţionale, impune adoptarea deciziilor urgente, în vederea evitării unei grave atingeri aduse interesului public, proiectele respective pot fi supuse elaborării şi adoptării fără consultarea cetăţenilor şi asociaţiilor acestora.

8.2. Argumentarea aplicării procedurii de urgenţă va fi adusă la cunoştinţa publicului prin amplasarea pe pagina-web oficială sau prin informarea mass-media, după caz.

 

Art. 9. Publicarea şi accesibilitatea actelor administrative

9.1. Actele administrative adoptate de către autorităţile administraţiei publice locale intră în vigoare în corespundere cu Legea privind administraţia publică locală nr. 436-XVI din 28.12.2006.

9.2. Actele administrative emise de Consiliul Orăşenesc, primar  sau viceprimari de interes local se afişează pe panoul informaţional al Primăriei, cu excepţia cazurilor prevăzute de lege.

 

Art. 10. Monitorizarea transparenţei decizionale

10.1. Primăria oraşului  va prezenta anual un raport privind asigurarea transparenţei decizionale, care va reflecta următorii indicatori:

a) numărul total al dezbaterilor publice, caracterul şi tematica lor;

b) numărul total al participanţilor la dezbaterile publice;

c) numărul total al propunerilor şi recomandărilor primite;

d) numărul total al propunerilor şi recomandărilor luate în calcul la elaborarea

şi adoptarea actelor administrative;

e) cazurile în care autoritatea publică a fost acţionată în justiţie pentru

nerespectarea prevederilor legislaţiei în vigoare;

f) numărul de şedinţe ale autorităţilor publice locale la care a fost interzis accesul cetăţenilor şi organizaţiilor legal constituite ale acestora, cu motivarea restricţiilor.

 

Capitolul IV. Apărarea dreptului de participare la procesul decizional

Art. 11. Recurs contencios

11.1.   Actele emise de către autorităţile administraţiei publice locale, în cazul în care au fost adoptate cu abateri de la prevederile legislaţiei în vigoare privind dreptul populaţiei la informare, pot fi atacate în condiţiile Legii contenciosului administrativ nr. 793-XVI din 10.02.2000.

11.2.  Orice persoană, fizică sau juridică, care se va considera lezată într-un drept sau interes legitim printr-un act administrativ sau prin refuzul de a i se soluţiona cererea referitoare la un  drept prevăzut de lege poate solicita controlul legalităţii actului emis sau al refuzului nejustificat, în condiţiile legii, în instanţa de contencios administrativ.

 

                 Secretarul

Consiliului Orăşenesc Ungheni                                                              Tudor  GAVRILIUC

Tags: , , , ,

Trackback from your site.

Pagina oficiala a Republicii Moldova Pagina oficiala a Presedintelui Republicii Moldova Pagina oficiala a Parlamentului Republicii Moldova Pagina oficiala a Guvernului Republicii Moldova Consiliul raional Ungheni