Regulament pisici cîini

Written by admin on 12 decembrie 2011. Posted in Altele, Informații utile, Regulamente

                         Anexă

                                                  la decizia Consiliului Orăşenesc Ungheni

                                              nr. 2/2  din 26.03.2010

 

REGULILE

de întreţinere a cîinilor  şi a pisicilor în raza oraşului Ungheni

 

I. Dispoziţii generale 

            1.1. Prezentele reguli sunt elaborate în scopul reglementării modalităţii şi regulilor de întreţinere a cîinilor şi pisicilor şi a soluţionării (luării sub control) a problemei animalelor vagabonde.

1.2. Prevederile prezentelor reguli stabilesc drepturile şi obligaţiunile proprietarilor şi posesorilor de cîini şi pisici, adică persoanelor fizice şi juridice, indiferent de forma lor juridică de organizare, precum şi a autorităţilor orăşeneşti, în scopul prevenirii şi evitării rabiei şi altor boli infecţioase, comune animalelor şi omului.

1.3. Prezentele reguli au ca scop unificarea eforturilor tuturor organelor şi persoanelor interesate în soluţionarea problemei deţinerii, evidenţei şi vaccinării animalelor domestice, achitării taxelor locale, stabilite de către autorităţile publice locale, respectării normelor şi regulilor sanitar-veterinare şi de întreţinere a cîinilor şi pisicilor, pentru a asigura locuitorilor oraşului Ungheni un mod civilizat de coexistenţă.

1.4. Prevederile prezentelor reguli sunt obligatorii pentru toţi posesorii de cîini şi pisici.

1.5. Prezentele reguli prevăd noţiunea de cîini agresivi, care inlcude: cîinii cu o înălţime mai mare de40 cm, cîinii cu o înălţime mai mică de40 cm, ce sunt de rasele pitbulterier american, bulterier etc.

 

II. Obligaţiunile şi drepturile deţinătorilor de cîini şi pisici

2.1. Toate persoanele fizice şi juiridice, posesori de cîini şi pisici sunt obligaţi:

2.1.1. Să înregistreze cîinii şi pisicile (mai mari de 3 luni) la organele de gestionare a fondului locativ (APLP). După înregistrare, stăpînilor li se înmînează certificat de înegistrare şi jeton. În cazul schimbării proprietarului este necesar de a schimba certificatul de înregistrare a animalului.

2.1.1. Deţinătorii de cîini agresivi sunt obligaţi să prezinte la înregistrare un certificat dela  MAI, care ar confirma că cîinii au fost testaţi în ce priveşte adaptarea socială.

2.1.3. Anual să vaccineze animalele împotriva rabieila Serviciulsanitar-veterinar de stat Ungheni. Accestei vaccinări sunt supuşi cîinii şi pisicile începînd cu vîrsta de 3 luni. Cîinii şi pisicile cumpărate recent sunt prezentaţi în termen de 5 zile din momentul procurării, Serviciul sanitar-veterinar de stat Ungheni pentru a fi supuşi controlului sanitar-veterinar şi vaccinării împotriva rabiei.

2.1.4. Imediat să anunţela Serviciulsanitar-veterinar de stat Ungheni despre îmbolnăvirea sau decesul animalelor ce le aparţin.

2.1.5. Imediat să anunţe serviciile medicale şi Serviciul sanitar-veterinar de stat Ungheni despre cazurile de muşcături a oamenilor sau animalelor de către animalele ce le aparţin, iar animalele care au muşcat pe cineva imediat să fie prezentate la serviciul sanitar-veterinar pentru control şi supraveghere (timp de 10 zile).

2.1.6. Să prezinte, la cererea Serviciul sanitar-veterinar de stat Ungheni cîinii, pisicile pentru efectuarea controlului, investigaţiilor diagnostice şi vaccinărilor profilactice.

2.1.7. Să plimbe cîinii numai în locurile destinate acestui scop şi nici într-un caz în scuare, pe teritoriul grădiniţelor, şcolilor, locuri de odihnă şi grădini publice.

2.1.8. Să plimbe cîinii numai cu botniţă şi lese, să strîngă după ei dejecţiile.

2.1.9. Să întreţină cîinii agresivi în legătoare şi să-i lase liberi numai în curţile închise, excluzînd posibilitatea traumatizării oamenilor.

2.1.10. Să se deplaseze cu cîinii în curţile comune, parcuri şi pe străzi numai cu cureluşa şi jetonul de înregistrare, iar cîinii agresivi şi cu botniţă.

2.1.12. În cazul schimbării locului de trai şi lipsei necesităţii de animale să nu le lase în stradă, ci să le predee  Î.M „ Servicii comunale Ungheni”

2.1.13. În caz de deces sau pierdere, proprietarii sunt obligaţi să prezinte organului care a înregistrat animalul certificatul de înregistrare şi jetonul, pentru a fi scos de la evidenţă.

2.1.14. În caz de deces, cadavrele animalelor urmează a fi predate Î.M „Servicii Comunale Ungheni”.

2.1.15. Să vîndă cîinii şi pisicile numai la pieţele specializate cu certificatul eliberat de către Serviciul sanitar-veterinar de stat Ungheni.

 

2.2. Deţinătorii de cîini au dreptul: 

            2.2.1. Să întreţină un cîine în apartamentul folosit de o singură familie, iar în apartamentul folosit de cîteva familii – numai cu acordul tuturor locatarilor.

2.2.2. În curţi particulare să întreţină cîinii legaţi sau liberi dacă curţile sunt îngrădite bine.

2.2.3. În curţile de folosinţă comună să întreţină permanent legat unul sau doi cîini la10 mde la apartamente.

2.2.4. Pe terenul întreprinderilor să întreţină cîinii numai legaţi.

2.2.5. Să plimbe cîinii, să-i deplaseze cu toate tipurile de transport public numai cu lese scurte şi botniţă.

 

III. Obligaţiunile organelor de gestionare a fondului locativ

(APLP, ÎM ,,Servicii Comunale Ungheni”)

3.1. Înregistrează animalele prezentate şi eliberează posesorilor acestora certificatul de înregistrare a cîinelui sau a pisicii.

3.2. Prezintă lista posesorilor de animale Serviciul sanitar-veterinar de stat Ungheni pentru vaccinarea împotriva rabiei.

3.3. Efectuează anual (octombrie-decembrie) recensămîntul animalelor şi prezintă listele respective Serviciul sanitar-veterinar de stat Ungheni.

3.5. Efectuează controlul permanent de respectare a locurilor de plimbare a cîinilor.

3.6. Anunţă poliţia în scopul sancţionării conducătorilor de întreprinderi, instituţii şi locuitorilor oraşului care hrănesc şi întreţin animale vagabonde pe teritoriul întreprinderilor, în curţile de folosinţă comună şi alte locuri publice.

3.7. Aduc la cunoştinţa locatarior din teritoriul Regulile în vigoare, informează periodic populaţia prin intermediul mass-media despre locul de întreţinere al cîinilor şi pisicilor pierduţi sau rătăciţi, actele necesare şi condiţiile de răscumpărare a lor de către stăpîn;

3.8. APLP, informează Î.M „Servicii Comunale Ungheni” despre locul aflării cadavrelor animalelor pierite în teritoriul gestionat, în sopul colectării lor urgente.

3.9. Prezintă Serviciului de colectare a impozitelor şi taxelor locale din cadrul Primăriei  or. Ungheni o copie a listelor de evidenţă a animalelor deţinute de locuitorii şi agenţii economic din oraş, pînă la 31 martie a anului următor după cel gestionat.

3.10. În procesul de înregistrare a cîinilor stăpînii lor vor fi familiarizaţi cu prevederile prezentelor Reguli,  cu lista şi schema amplasării terenurilor stabilite pentru plimbarea cîinilor.

 

IV. Serviciul sanitar-veterinar de stat Ungheni

4.1. Vaccinează şi acordă ajutor sanitar-veterinar animalelor numai la prezentarea certificatului de înregistrare a acestora.

4.2. Efectuează dehelmintizarea profilactică a cîinilor de două ori pe an (primăvara şi toamna) în scopul preîntîmpinării poluării teritoriului oraşului cu ouă de helminţi, care se transmit prin sol şi prezintă pericol pentru sănătatea oamenilor.

4.3. Efectuează anual, în perioada octombrie-decembrie vaccinarea şi imunizarea tuturor animalelor, cu vîrsta mai mare de 3 luni, înregistrate în oraş, consemnînd în registrele organelor teritoriale sanitar-veterinare şi în certificatul de înregistrare şi de sănătate a lor rezultatele vaccinării antirabice şi a controlului anual sanitaro-veterinar al animalelor. Cîinii, pentru care nu se poate face dovadă că au fost vaccinaţi, se consideră vagabonzi, luîndu-se măsurile de rigoare.

4.4. Efectuează, sistematic, controlul cîinilor înregistraţi la adresarea stăpînilor animalelor. Animalele suspectate de rabie, pestă şi alte boli infecţioase vor fi diagnosticate şi vaccinate, imunizate, tratate sau supuse eutanasiei (după caz), în scopul neutralizării posibilelor focare naturale de boli infecţioase, ameliorării operative a situaţiei epizootice şi a micşorării riscului de răspîndire a acestor boli printre populaţia umană din oraş.

Procurarea vaccinului antirabic pentru efectuarea măsurilor de profilaxie şi tratare a oamenilor şi animalelor se va efectua din mijloacele bugetului de stat, iar finanţarea altor necesităţi tehnico-materiale se va efectua din bugetul local, în conformitate cu prevederile art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 494 din 06.05.98 privind măsurile de combatere şi profilaxie a rabiei.

4.5 Efectuează diagnosticarea şi tratarea sau eutanasia cîinilor (după caz) care au fost muşcaţi de alte animale, domestice sau sălbatice, suspectate ca fiind bolnave de rabie, precum şi a cîinilor care au muşcat alte animale (domestice sau sălbatice) sau oameni, informînd imediat cabinetul antirabic despre cazurile diagnosticării rabici în scopul luării măsurilor concrete de localizare şi combatere a ei, cu respectarea concomitentă a normelor şi regulilor sanitar-veterinare şi prevederilor Hotărîrii Guvernului nr. 494 din 06.05.98, privind măsurile de combatere şi profilaxie a rabiei.

4.6. Serviciul sanitar-veterinar de stat Ungheni este responsabil de vaccinarea preventivă a cîinilor contra rabiei si pestei şi supravegherea lor timp de 10 zile după ce au fost provocate muşcăturile. După 10 zile medicul veterinar eliberează cercificatul respectiv despre starea animalului, pe care posesorul îl prezintă medicului rabilog.

4.7. Informează populaţia, prin intermediul organelor mass-media locale sau republicane (după caz), despre regimul şi limitele zonei epizootice, despre pericolul posibil şi măsurile de protecţie sanitar-veterinare luate de organele abilitate, precum şi privind obligaţiunile populaţiei în vederea respectării lor.

4.8. Informeaza, sistematic şi operativ, comisia extraordinară (excepţională) antipizootică şi poliţia orăşenească  despre cazurile nerespectării ordinelor şi regulilor igienice, sanitar-veterinare, de către deţinătorii animalelor şi, regulilor vaccinările şi imunizările profilactice şiobligatorii ale animalelor, în scopul luării măsurilor de sancţionare a persoanelor fizice şi juridice, care au comis aceste încălcări.

4.8.1. Serviciul sanitar-veterinar de stat Ungheni acumulează în mod centralizat informaţia despre înregistrarea animalelor, prezentate de organele de gestionare a fondului locativ.

4.8.2. Efectuează sistematic înregistrarea, diagnosticarea, profilaxia şi tratarea (după caz) a tuturor persoanelor din oraş, care se vor adresa cu traume sau leziuni corporale (zgîrieturi, muşcături), cauzate de către animalele domestice sau sălbatice în urma unor agresiuni (atacuri) şi vor informa poliţia orăşenească şi comisia extraordinară.

 

                                         V.   Î.M ,,Servicii Comunale Ungheni”

5.1.  Va prinde cîinii aflaţi pe teritoriul oraşului fără stăpîni şi-i va întreţine în încăperi speciale timp de 10 zile. După expirarea acestui termen cîinii nerăscumpăraţi vor fi supuşi eutanasiei.

5.2. Va strînge cadavrele de animale aflate pe teritoriul oraşului şi le va îngropa cu respectarea regulilor în vigoare.

5.3. Animalele suspectate de boli infecţioase, după controlul sanitar-veterinar şi diagnosticarea de rigoare, vor fi supuse eutanasiei conform cerinţelor în vigoare.

 

                                               VI. Cluburile amatorilor de cîini

6.1. Organizează expoziţii de cîini numai cu acordul Serviciul sanitar-veterinar de stat Ungheni şi prezentarea certificatului de  înregistrare şi de vaccinare a fiecărui cîine.

6.2.  Organizează pentru viitorii posesori de cîini cursuri speciale de educaţie chinologică.

 

                                               VII. Poliţia orăşenească

7.1. Va supraveghea (controla) respectarea prevederilor regulilor de întreţinere a cîinilor în timpil plimbării acestora  de către stăpînii lor (lesă, jeton, zgardă, iar pentru cîinii agresivi –botniţă).

7.1. Va modifica itinerariile de patrulare a teritoriului oraşului în aşa mod, încît să fie inspectate (controlate, verificate) locurile publice (pieţe, magazine, farmacii, oficii poştale) străzile, parcurile, scuarurile, grădinile publice, lacurile, havuzurile şi curţile spaţiului locativ şi administrativ, instituţiile şcolare şi preşcolare etc., avînd în vedere respectarea ordinii publice, a normelor şi regulilor sanitar-veterinare şi de întreţinere a cîinilor de către deţinătorii (posesorii) acestor animale domestice.

7.2. Va acorda în permanenţă tot sprijinul şi ajutorul necesar Î.M “ Servicii Comunale Ungheni”  în prinderea şi neutralizarea animalelor vagabonde in teritoriul oraşului Ungheni.

 

                        VIII. Dispoziţii finale şi responsabilitatea pentru încălcarea                                                                             prevederilor prezentelor Reguli

8.1. Este strict interzisă aruncarea sau îngroparea cadavrelor de animale. Ele urmează a fi predate Î.M “ Servicii Comunale Ungheni”.

8.2. Este interzisă intrarea cu cîinii în magazine, pieţe, transport, încăpcri pentru copii, locuri de odihnă şi folosinţă comună, plimbarea cîinilor în parcuri, scuaruri, pe gazoane, pe terenuri de joacă pentru copii, plajă, alte locuri de odihnă şi folosinţă comună în afara celor stabilite.

8.3. Esfe  interzîsă  scăldarea cîinilor şi pisicilor în apele de suprafaţă ale oraşului (lacuri, rîuri, rîuleţe şi havuzuri).

8.4. Este interzis de a lăsa în voia soartei un animal din lipsă de necesitate. El urmează a fi vândut, încredinţat altor persoane sau transmis  Î. M “ Servicii Comunale Ungheni”.

8.5. Vinovaţii de încălcarea regulilor nominalizate vor fi sancţionaţi  în conformitate cu prevederile Codului Contravenţional al Republicii Moldova, în baza proceselor–verbale întocmite.

 

          Secretarul

Consiliului Orăşenesc                                                  Tudor GAVRILIUC

 

Tags: , , ,

Trackback from your site.

Pagina oficiala a Republicii Moldova Pagina oficiala a Presedintelui Republicii Moldova Pagina oficiala a Parlamentului Republicii Moldova Pagina oficiala a Guvernului Republicii Moldova Consiliul raional Ungheni