Regulament întreținere a animalelor

Written by admin on 12 decembrie 2011. Posted in Altele, Informații utile, Regulamente

                                                                                                           Anexă

                                                                                la decizia Consiliului Orăşenesc Ungheni

                                                                                            nr. 2/3 din 26.03.2010

 

 REGULILE     

de întreţinere a animalelor productive şi păsărilor pe teritoriul

    oraşului Ungheni

1.1. Prezentele Reguli sunt elaborate în baza Constituţiei Republicii Moldova, Legii nr. 221 din 19.10.2007 privind activitatea sanitar – veterinară, Legii nr. 436 din 28.12.2006 privind administraţia publică locală şi altor acte legislative în vigoare.

1.2. Prezentele reguli sunt elaborate în scopul reglementării condiţiilor de întreţinere a animalelor productive şi păsărilor în teritoriul oraşului Ungheni.

1.3. Prevederile prezentelor Reguli stabilesc îndatoriile şi atribuţiile persoanelor fizice şi juridice proprietare sau deţinătoare de animale productive şi păsări, indiferent de forma lor juridică de organizare, precum şi ale autorităţilor administraţiei publice locale, în scopul apărării sănătăţii animale şi sănătăţii publice, prevenirii şi evitării bolilor comune animalelor şi omului precum şi protecţiei mediului.

1.4. Prezentele Reguli au ca scop unificarea eforturilor tuturor organelor abilitate şi persoanelor interesate în soluţionarea problemelor controlului şi supravegherii sanitar-veterinare a condiţiilor de întreţinere, alimentaţie şi aplicare a măsurilor curative şi profilactice de imunizare a animalelor productive si pasărilor, deţinerii şi evidenţei lor, achitării taxelor locale stabilite de către autorităţile administraţiei publice locale, respectării normelor şi regulilor sanitar-veterinare de întreţinere a animalelor productive şi păsărilor şi, întru asigurarea şi crearea condiţiilor corespunzătoare de coexistenţă a lor în condiţii urbane.

1.5. Prevederile prezentelor Reguli sunt obligatorii pentru toţi proprietarii şi deţinătorii de animale şi păsări.

II. Dispoziţii reglementare şi executive, obligaţiuni şi responsabilităţi 

          2.1. Întreţinerea animalelor productive şi păsărilor se permite numai în încăperi speciale corespunzător amenajate sau în teritorii separate, coordonate cu organele administraţiv-teritoriale, de supraveghere şi control în modul stabilit.

2.2. Adăposturile pentru animalele productive şi păsări în cazul gospodăriilorl specializate se amplasează la o distanţă nu mai puţin de 150 metri de la spaţiul locativ, obiectele de menire social-culturală şi 50 metri de la casele individuale de locuit, iar in cazul gospodăriilor auxiliare  la o distanţă de 50 metri, respectiv, 15 metri.

În cazul caselor particulare (vilelor locative), când distanţa dintre hotarele loturilor nu se încadrează în limitele indicate, întreţinerea păsărilor se admit fară a contacta hotarele vecinilor, iar la întreţinerea animalelor productive, adăugător la condiţiile de întreţinere a păsărilor, sunt necesare şi acordurile în scris ale vecinilor alăturaţi.

2.3. Locurile de întreţinere ale animalelor productive şi păsărilor trebuie să fie îngrădite cu gard de o înălţime nu mai puţin de1,5 m, iar adăpostul de întreţinere trebuie să fie amenajat şi dotat conform particularităţilor biologice ale speciilor de  animale şi păsări.

2.4. Toate persoanele fizice şi juridice, proprietare sau deţinătoare de animale productive şi păsări, sunt obligate ca, în decurs de 24 ore de la  cumpărarea/dobândirea animalelor productive şi păsărilor, să anunţe Serviciul sanitar-veterinar de stat.

2.5. Persoanele fizice şi juridice proprietare sau deţinătoare de animale şi păsări productive sunt obligate să înregistreze animalele după locul de trai la primăria or. Ungheni, în registrele de gospodărie.

2.6. Se interzice categoric întreţinerea în apartamente, balcoane, în blocurilor de locuit, în locurile publice, a animalelor şi păsărilor productive, inclusiv a albinelor, porumbeilor.

2.7. Se interzice păşunatul animalelor în parcuri, zone de odihnă, zone de protecţie ale străzilor, şoselelor, căii ferate etc.

2.8. Persoanele fizice şi juridice, proprietare sau deţinătoare de animale productive şi păsări, sunt obligate:

a) să poarte întreaga răspundere cât priveşte asigurarea şi garantarea sănătăţii animalelor şi păsărilor, protecţiei lor, protecţiei mediului şi a salubrităţii produselor obţinute de la ele sau din abatajul lor;

b) să anunţe, fără întîrziere, Serviciul sanitar-veterinar de stat Ungheni şi organul administraţiei publice locale despre apariţia suspiciunilor sau îmbolnăvirilor la animale şi păsări iar, pînă la sosirea medicului veterinar, să izoleze forţat animalele bolnave, pierite, ucise sau tăiate clandestin, fiind interzisă folosirea sau comercializarea cărnii sau a altor produse, subproduse şi semifabricate provenite de la aceste animale, fără aprobarea medicului veterinar de stat teritorial.

c) să anunţe Serviciul sanitar-veterinar de stat Ungheni şi organele administraţiei publice locală despre dobândirea, cumpărarea, înstrăinarea, vînzarea, dispariţia, moartea, tăierea de animale şi orice alte evenimente privind mişcarea animalelor.

d) să prezinte animalele pentru efectuarea acţiunilor medicale veterinare de interes public, la locul, data şi ora stabilite de medicul veterinar de stat;

e) să acorde sprijin Serviciului sanitar-veterinar de stat Ungheni şi să contribuie la efectuarea acţiunilor medicale veterinare de interes public, inclusiv la imunizarea profilactică şi curativă a animalelor şi păsărilor;

f) să respecte condiţiile stabilite de către Serviciul sanitar-veterinar de stat Ungheni;

g) să anunţe Serviciul sanitar-veterinar de stat Ungheni şi să solicite certificatul veterinar, ori alte documente necesare în vederea mişcării sau transportului de animale şi păsări;

h) să prezinte, la solicitare, Serviciului sanitar veterinar de stat al Ungheni originalele sau copiile documentelor şi certificatelor ce însoţesc animalele şi păsările;

i) să comercializeze produse, subproduse şi semifabricate provenite de la animale şi păsări, doar în cazurile respectării perioadelor de aşteptare sau de întrerupere, dacă animalele au fost tratate cu preparate medicinale veterinare;

j) să pună la dispoziţia Serviciului sanitar-veterinar de stat al Ungheni animalele şi păsările sau produsele, subprodusele şi semifabricatele provenite de la ele, sau din abatajul lor, în vederea examinării şi testării acestora, depistării unor substanţe interzise de a fi utilizate în scopuri sanitare veterinare, sau a altor factori nocivi;

k) să respecte măsurile de interzicere sau de restricţie privind comercializarea produselor, subproduselor şi semifabricatelor ce sunt improprii consumului uman, ori pentru nutriţia animalelor, precum şi dispoziţiile Serviciului sanitar-veterinar de stat al Ungheni, referitoare la distrugerea sau nimicirea lor;

l) să aplice condiţiile sanitar-veterinare privind cerinţele de igienă umană şi animală, de întreţinere, nutriţie, îngrijire, reproducţie şi folosire raţională a animalelor, precum şi măsurile suplimentare stabilite de către Serviciul sanitar-veterinar de stat Ungheni aceste domenii;

m) să aplice măsurile sanitar-veterinare privind prevenirea bolilor animalelor sau prevenirea răspândirii acestora în teritoriu.

2.9. Persoanele fizice şi juridice proprietare sau deţinătoare de animale productive şi păsări permanent vor asigura:

a) respectarea prezentelor Reguli de întreţinere a animalelor productive şi păsărilor în teritoriul or. Ungheni.

b) menţinerea curăţeniei în adăposturile şi teritoriile adiacente, adăposturile de întreţinere a animalelor productive şi păsărilor;

c) efectuarea regulată a dezinsecţiei, dezinfecţiei şi deratizării adăposturilor de întreţinere a animalelor productive şi păsărilor.

2.10. Sacrificarea animalelor productive mari se va efectua numai cu permisiunea şi sub supravegherea specialistului medical veterinar în locuri amenajate special pentru aceasta, iar produsele postabatoriale se vor utiliza numai după expertiza sanitar-veterinară a lor cu eliberarea documentelor corespunzătoare.

2.11. În caz de pierdere a animalului, proprietarul sau deţinătorul este obligat să prezinte autorităţii administraţiei publice locale, care a înregistrat animalul certificatul respectiv ce ar confirma lipsa animalului în punctele de izolatore sau în alte locuri de întreţinere a animalelor.

2.12. După efectuarea examenului specialistului medical veterinar sau   investigaţiilor de laborator corespunzătoare, cadavrele de animale şi păsări se expediază la cimitirul de animale cu mijloacele şi forţele proprii ale proprietarului/deţinătorului şi cele specializate, după cum urmează:

a) cadavrele animalelor şi păsărilor pierite în urma bolilor neinfecţioase se expediază de către deţinători sau proprietari de sinestătător;

b) în cazul pieirii animalelor şi păsărilor din motivul bolilor contaginoase cadavrele sunt expediate în condiţii speciale conform prescripţiilor Serviciului sanitar-veterinar de stat Ungheni.

2.13. întreprinderea ÎM ,,Servicii Comunale Ungheni” este obligată, la indicaţia Serviciului sanitar-veterinar de stat Ungheni, să expedieze cadavrele de animale şi păsări, produsele, subprodusele şi semifabricatele de origine animală cu mijloace specializate de transport la cimitirul de animale, groapa biotermică „Bekker”, sau gunoiştea orăşenească în conformitate cu condiţiile sanitar-veterinare în vigoare.

2.14. Organele publice de control şi supraveghere sunt obligate, la indicaţiile autorităţilor administraţiei publice locale şi Serviciului sanitar- veterinar Ungheni, să întreprindă măsurile de rigoare în modul stabilit în cazurile nerespectării prevederilor prezentelor Reguli şi, în deosebi, la nerespectarea măsurilor de prevenire şi combatere a infiltrării şi răspândirii antropozoonozelor în teritoriul or. Ungheni.

2.15. Serviciul Sanitar-veterinar de stat Ungheni are următoarele atribuţii:

a) organizează activităţile medicale veterinare publice pe întreg teritoriul oraşului după o concepţie unitară, pentru asigurarea sănătăţii animalelor şi păsărilor, protecţiei lor, a sănătăţii publice, protecţiei mediului şi siguranţei alimentelor;

b) executarea prevederilor legislaţiei sanitare veterinare în vigoare.

2.16. Primăria oraşului Ungheni va asigura informarea periodică prin intermediul mijloacelor mass-media a populaţiei oraşului despre prevederile prezentelor Reguli.

2.17 Primăria oraşului Ungheni, de comun acord cu Secţia de poliţie al or.Ungheni vor asigura:

a) monitorizarea, supravegherea şi controlul în vederea aplicării şi respectării întocmai de către proprietarii sau deţinătorii de animale productive şi păsări a normelor de igienă şi sanitărie publică, de întreţinere, îngrijire, reproducţie şi exploatare raţională a animalelor;

b) întreprinderea măsurilor de rigoare, de comun acord cu organele abilitate, asupra proprietarilor sau deţănătorilor de animale productive şi păsări, care nu-şi onorează îndatoriile privind prevederile prezentelor Reguli.

 

III. Dispoziţii finale

             3.1 Nerespectarea prevederilor prezentelor Reguli se sancţionează în conformitate cu prevederile Codului Contravenţional al Republicii Moldova, în baza proceselor–verbale întocmite.

 

          Secretarul

Consiliului Orăşenesc                                                  Tudor GAVRILIUC

 

 

Tags: , ,

Trackback from your site.

Pagina oficiala a Republicii Moldova Pagina oficiala a Presedintelui Republicii Moldova Pagina oficiala a Parlamentului Republicii Moldova Pagina oficiala a Guvernului Republicii Moldova Consiliul raional Ungheni