Regulament autorizare unități comerciale. Final

Written by admin on 12 decembrie 2011. Posted in Altele, Informații utile, Regulamente

Anexă

la deciiza Consiliului Orăşenesc

nr. 10/8  din  25.11.2011

 

 

REGULAMENTUL

PRIVIND  ELIBERAREA  AUTORIZAŢIILOR  DE   FUNCŢIONARE  A  UNITĂŢILOR  COMERCIALE  ŞI  DE  PRESTARE  A  SERVICIILOR   PE  TERITORIUL  ORAȘULUI UNGHENI

 

1. DISPOZIŢII  GENERALE

1.1. Prezentul  regulament  este  elaborat  în conformitate cu prevederile Legii nr. 436-XVI din 28.12.2006 privind administraţia publică locală,  Legii nr. 231 din 23.09.2010 cu privire la comerţul interior, Legii nr. 160 din 22.07.2011 privind reglamentarea prin autorizare a activităţii de întreprinzător, Legii nr.105-XV din 13.03.2003 privind protecţia consumatorilor, Legii nr. 235 din 20.07.2006 cu privire la principiile de bază de reglementare a activităţii de întreprinzător,  Hotărârii Guvernului Republicii Moldova nr. 49  din  24.01.1994 cu privire la aprobarea Regulilor de bază ale comerţului cu amănuntul şi activităţii în sfera alimentaţiei publice pentru agenţii antreprenoriatului din teritoriul Republicii  Moldova, Hotărârii Guvernului Republicii Moldova nr.147 din 12.03.1996 cu privire la aprobarea Regulilor deservirii sociale a populaţiei, Hotărârii Guvernului Republicii Moldova nr. 517 din 18.09.1996 cu privire la aprobarea Regulilor de funcţionare a reţelei de comerţ ambulant în pieţele din Republica Moldova, Hotărârii Guvernului Republicii Moldova nr. 1508 din 21.11.2002 cu privire la aprobarea  Nomenclatorului-tip  al  unităţilor  de  comerţ  cu  amănuntul,  Hotărârii Guvernului Republicii Moldova nr. 1209 din 08.11.2007   cu privire la prestarea serviciilor de alimentaţie publică.  

1.2. Prezentul regulament stabileşte modul de eliberare a autorizaţiilor de  funcţionare a  unităţilor   comerciale şi  de prestare a  serviciilor  cu  plată către populaţie pentru toate persoanele juridice şi fizice care practică asemenea activităţi pe teritoriul or. Ungheni,  indiferent de tipul de proprietate şi forma juridică de organizare.

1.3. Unităţi comerciale şi de prestare a serviciilor către populaţie sunt considerate unităţile de comerţ angro, cu amănuntul şi ambulant, unităţile de  alimentaţie publică, farmaciile, librăriile, staţiile de alimentare cu combustibil, pieţele şi toate unităţile care prestează, contra plată, servicii către populaţie, săli (locuri) de agrement, cazinouri, săli cu aparate de joc cu cîştig bănesc, etc.  (în  continuare –  unităţi  comerciale  şi/sau de  prestări  servicii).

1.4. Autorizaţia  de funcţionare  a  unităţilor comerciale  şi/sau de  prestări  servicii  (în  continuare – autorizaţia) este  un  act administrativ individual ce  atestă  dreptul  titularului  autorizaţiei  de  a  desfăşura activitatea în  unitatea  comercială  şi/sau de prestări  servicii  în  locul  (terenul,  localul,  incinta)  stabilit,    pentru  o  perioadă  stabilită, cu  respectarea  obligatorie  a  condiţiilor  de  autorizare  prevăzute  de  prezentul  regulament.

 

2. INIŢIEREA UNEI ACTIVITĂŢI DE COMERŢ

ŞI/SAU PRESTARE SERVICII

            2.1. Activitatea de comerţ şi/sau prestare servicii poate fi exercitată de persoanele fizice şi juridice autorizate în condiţiile legii, care au drept obiect de activitate corespunzător.
2.2 Activitatea de comerţ şi/sau prestare servicii se exercită de către

persoanele care au o pregătire profesională în domeniul respectiv.

2.3. Activităţile de comerţ cu produse din sectorul alimentar şi din alimentaţia publică, precum şi prestarea serviciilor comerciale pentru confortul fizic al consumatorilor, sînt efectuate de lucrătorii care, pe lîngă pregătirea profesională, au absolvit un curs în materie de igienă. Lucrătorii în cauză trebuie să dispună de certificate medicale privind starea sănătăţii, eliberate de Centrul Sănătate Publică.

 

3. ACTELE  NECESARE PENTRU  OBŢINEREA AUTORIZAŢIEI 

            3.1. Pentru obţinerea autorizaţiei de funcţionare a unităţii comerciale, solicitantul va depunela Primăriaor. Ungheni o cerere-tip completată.

În cerere vor fi indicate  următoarele:

a) denumirea agentului economic;

b) adresa juridică (sediul);

c) nr. codului fiscal;

d) denumirea completă a obiectivului pentru care se solicită autorizaţia;

e) adresa  obiectivului;

f) genul de activitate cu indicarea asortimentului de mărfuri   ce urmează a fi comercializate;

g) programul de  lucru;

h) numele persoanei responsabile pentru funcţionarea întreprinderii.

3.2. La cerere urmează a fi anexate copiile următoarelor acte:

a) Certificatul  de inregistrare  eliberat de Camera Înregistrării de Stat;

b) certificatul de proprietate asupra imobilului cu destinaţie nelocativă, eliberat de către Oficiul cadastral teritorial Ungheni. Pentru unităţile amplasate în încăperi închiriate urmează să fie prezentat şi contractul de locaţiune.

c) schema de amplasare a unităţii comerciale (pentru gherete, tarabe şi alte unităţi mobile);

d) contractul de locaţiune sau titlul de autentificare a deţinătorului de teren;

e)  autorizaţia sanitară de funcţionare, pentru toate tipurile de unităţi comerciale şi/sau ptestare servicii, iar în cazul autorizării magazinelor alimentare  şi unităţilor de alimentaţie publică suplimentar şi asortimentul produselor comercializate.

f) autorizaţia sanitară veterinară de funcţionare (pentru pieţele agroalimentare, farmaciile veterinare, precum şi alte unităţi ce comercializează produse de origine animală);

g) declaraţia pe propria răspundere privind respectarea cerinţelor de autorizare;

h) contractul privind evacuarea deşeurilor (cu firmele de profil);

i) aviz dela APLP(pentru agenţii economici care activează la parterul blocurilor locative)

î) acte ce confirmă pregătirea profisională a solicitantului în domeniul pentru care se  solicită autorizaţia de funcţionare;

3.3. Setul de documente nu se preia  în cazul în care  este  incomplet, perfectat  cu  încălcarea  prevederilor  prezentului  regulament.

           

4. ELIBERAREA  AUTORIZAŢIEI 

            4.1. Pentru eliberarea autorizaţiei de  funcţionare este necesar ca unitatea comercială şi/sau  de prestări  servicii respectivă să întrunească următoarele condiţii:

a) să dispună de spaţii amenajate şi utilat corespunzător tipului unităţii  comerciale   şi/sau  de prestări  servicii  indicat  în  cerere;

b) la intrarea (pe  faţada)  unităţii  comerciale  şi/sau de  prestări servicii să fie amplasată firma  acesteia (iluminată pe timp de noapte), care trebuie să conţină informaţii referitoare la tipul unităţii, denumirea completă a unităţii şi apartenenţa (proprietarul) acesteia, adresa amplasării şi  programul de lucru;

c) la intrarea  în  unitatea comercială  şi/sau  de prestări  servicii trebuie să fie instalate urne de gunoi;

d) la intrare  să fie afişat un anunţ vizibil conţinând informaţia despre restricţiile  privind accesul persoanelor care nu au împlinit vârsta de 18 ani – pentru cazinouri şi localurile în care sunt  amplasate şi folosite aparate electronice de joc cu câştiguri în bani,  precum şi în unităţile ce comercializează băuturi alcoolice şi articole din tutun.

e) agenţii economici vor asigura repararea, zugrăvirea şi întreţinerea faţadei clădirii în care se desfăşoară activitatea, cu respectarea legislatiei in vigoare in domeniul constructiilor;
f) agenţii economici vor asigura amenajarea şi menţinerea în stare corespunzătoare a vitrinelor magazinelor şi atelierelor, cu respectarea regulilor estetice, de curăţenie şi iluminat;
g) agenţii economici vor asigura amenajarea şi întreţinerea în stare satifăcătoare a terenului aferent.

h) se interzice prezentarea produselor pe faţadele clădirilor în care îşi desfăşoară activitatea,  precum şi pe terenul aferent acestora.
4.2. Gradul de corespundere a unităţii comerciale şi/sau de  prestări servicii   condiţiilor de autorizare se consemnează de către organele abilitate (CSP, IFS şi poliţia orășenească) cărora li se expediază lista unităţilor comerciale şi/sau prestare servicii pentru care a fost solicitată autorizatie, cu 5 zile lucrătoare pînă la data petrecerii şedinţei ordinare a comisiei.

4.3. Cererea depusă şi actele anexate, împreună cu nota informativă prezentată de  specialistul în probleme de comerţ, este verificată de comisia de autorizare a unităţilor comerciale şi/sau prestări servicii (în continuare – comisia de autorizare) instituită prin dispoziţia primarului or. Ungheni.

Şedintele comisiei se consideră deliberative dacă la ele participă majoritatea membrilor desemnaţi. În componenţa comisiei de autorizare se includ consilieri ai Consiliului Orăşănesc, factori de decizie de CSP, IFS,  Comisariatul de Poliţie orăşăneasc, precum şi specialişti ai Primăriei.

4.4. Concluzia comisiei de autorizare se consemnează într-un proces-verbal semnat de către toi membrii prezenţi.

4.5. Autorizaţia  de  funcţionare se  perfectează  în  termen  de  cel  mult  20  zile

calendaristice,  de la  data  depunerii  cererii  şi  documentelor  prevăzute de prezentul regulamentla Primărie.;

4.6. Autorizaţia conţine în mod obligatoriu următoarele informaţii:

a) numele/denumirea juridică a comerciantului;

b) domiciliul/sediul comerciantului;

c) codul  fiscal  al titularului  autorizaţiei;

e) adresa  amplasării unităţii  comerciale şi/sau  de  prestări  servicii;

f) tipul  unităţii;

g) suprafaţa   comercială sau numărul locurilor de servire;

h) programul de  lucru  al  întreprinderii;

i) sortimentul  mărfurilor  comercializate (se indică separat comercializarea băuturilor alcoolice şi a articolelor din tutun) şi/sau   serviciile  prestate;

î) conditii speciale  ce reglamentează activitatea agentului economic în unitatea comercială respectivă;

j)        termenul de  valabilitate al autorizaţiei.

4.7. Autorizaţia este semnată de către primarul or. Ungheni sau viceprimarul căruia i-au fost delegate împuternicirile respective.

4.8. Autorizaţia se afişează la un loc vizibil şi este valabilă doar pentru unitatea comercială  şi/sau  de prestări  servicii   indicată  în  autorizaţie.

4.9. Micii comercianţi vînd produse nealimentare sau produse agricole, iar în cazul petrecerii sărbătorilor de masă, şi a celor alimentare, în baza unei cereri autorizate pentru un loc provizoriu de vînzare. Cererea conţine informaţii privind locul de vînzare, perioada vînzării, denumirea produselor.

4.10 Comerciantul este obligat să deţină autorizaţia de funcţionare şi în cazul desfăşurării unei forme de comerţ care nu necesită existenţa unităţii comerciale (magazin, butic gheretă act.). Autorizaţia de funcţionare se eliberează pentru  adresa juridică a agentului economic sau oficiul acestuia.

4.10. Autorizaţia  unităţii comerciale şi/sau  de prestări servicii se eliberează:

a) pentru unităţile comerciale ce vînd mărfuri nealimentare sau prestează servicii comerciale, exceptînd alimentaţia publică, care deţin titlu de proprietate asupra imobilului pentru care se solicită autorizaţie – pe un termen nelimitat (pe durata funcţionării);
b) pentru unităţile comerciale ce vînd mărfuri alimentare, inclusiv cu sortiment mixt, şi pentru unităţile de alimentaţie publică ce deţin titlu de proprietate – pe un termen de 5 ani;
c) pentru unităţile comerciale amplasate în localuri închiriate – pe termenul stabilit în contractul de locaţiune, dar care nu va depăşi termenul stipulat la lit. b). Încetarea contractului de locaţiune înainte de termen are drept consecinţă încetarea autorizaţiei de funcţionare;

d) pentru unităţile comerciale mobile – pe termen de 1 an.
4.11. Autorizaţia  se  eliberează  conducătorului  întreprinderii  sau  altei  persoane împuternicite de acesta, iar menţiunea despre data primirii  autorizaţiei se  confirmă  prin  semnătura acestuia   în fişa  de perfectare.

4.12. Titularul  autorizaţiei  nu este  în  drept  să  transmită  autorizaţia către  alţi  agenţi  economici.

4.13  Perioada de valabilitate a autorizaţiei poate fi prelungită în baza cererii solicitantului. Cererea respectivă se depune cu 20 zile înainte de expirarea termenului.

 

5.  REFUZUL DE ELIBERARE A AUTORIZAŢIEI DE FUNCŢIONARE 

            5.1. Cererea de eliberare  a autorizaţiei de funcţionare poate fi respinsă în baza deciziei autorităţii administraţiei publice locale. Aceasta este obligată să-i comunice în scris

solicitantului decizia sa, precum şi motivul  refuzului, în termen de 20 de zile calendaristice din momentul depunerii cererii.

5.2.) Cererea de eliberare a autorizaţiei de funcţionare poate fi respinsă în următoarele cazuri:
a) amplasarea unităţii comerciale şi/sau prestare servicii contravine planului urbanistic general şi criteriilor generale de determinare a zonelor şi locurilor de vînzare din localităţi;
b) activitatea de comerţ se desfăşoară în spaţii improvizate sau care nu armonizează cu arhitectura zonală, în încăperi neconforme cerinţelor stabilite sau în zone neautorizate (instituţii de educaţie, de sănătate etc.);
c) activitatea de comerţ prejudiciază spaţiile aflate în incinta sau în apropierea unor edificii cu valoare arhitectonică deosebită ori cu valoare de patrimoniu;
d) comercianţii nu sînt pregătiţi profesional pentru domeniile respective.
5.3.) Respingerea cererii de solicitare a autorizaţiei de funcţionare poate fi contestată în instanţa de judecată conform legislaţiei în vigoare.

 

6. REPERFECTAREA AUTORIZAŢIEI ŞI ELIBERAREA

DUPLICATULUI  AUTORIZAŢIEI

            6.1. În cazul modificării unor  date  ce  se  conţin  în  autorizaţie, aceasta poate fi reperfectată.

6.2. În cazul reorganizării întreprinderii, modificările în autorizaţie se vor opera  în baza documentelor ce confirmă succesiunea de drept a unităţii nou create sau în baza contractului de vânzare-cumpărare, legalizat notarial.

6.3. La apariţia temeiurilor pentru reperfectarea autorizaţiei, titularul este obligat ca, în termen de 10 zile lucrătoare, să depună la autoritatea emitentă, conform procedurii stabilite, o cerere de reperfectare a autorizaţiei, în două exemplare, împreună cu documentele (sau copiile de pe acestea, cu prezentarea originalelor pentru verificare) ce confirmă modficările.

În termen de 5 zile lucrătoare de la data depunerii cererii de reperfectare a autorizaţiei şi a documentelor anexate la cerere, comisia de autorizare emite o decizie privind reperfectarea autorizaţiei şi o comunică imediat solicitantului. Temei pentru respingerea cererii de reperfectare a autorizaţiei este depistarea a unor date neveridice în informaţia prezentată sau declarată de solicitant.

6.4. Termenul  de  valabilitate  al  autorizaţiei  reperfectate  nu  poate  depăşi termenul  de  valabilitate  al  autorizaţiei  precedente care se reperfectează.

6.5. Drept temei pentru eliberarea duplicatului autorizaţiei serveşte confirmarea pierderii sau deteriorarea  acesteia.

6.6. În cazul în care autorizaţia este  deteriorată şi nu poate fi folosită, la  cererea de eliberare a  duplicatului  se anexează autorizaţia deteriorată.

 

7. RESTRICŢII  PRIVIND  FUNCŢIONAREA  UNITĂŢILOR

COMERCIALE  ŞI/SAU  DE  PRESTĂRI  SERVICII 

            7.1. Se interzice funcţionarea unităţilor comerciale şi/sau de prestări servicii pe teritoriul oraşului Ungheni în lipsa autorizaţiilor respective, eliberate de către Primăria oraşului Ungheni.

7.2. Agentul economic prezintă acordul din partea vecinilor (din apartamentele din nemijlocita apropiere) privind amplasarea unităţii (doar pentru unităţile amplasate în blocuri locative).

7.3 Unităţile comerciale şi/sau prestare servicii cu profil distractiv (bar, restaurant, bar-biliard, discotecă, internet-club ect.) amplasate în blocuri locative,  pot avea program de activitate pînă la ora 23.00.

7.4  Orarul de funcţionare a unităţilor de alimentaţie publică poate fi prelungit peste limita menţionată în cazul cînd imobilul  nu se afara în zona de locuit sau care nu au vecinătate directă cu spaţiile de locuit ori sunt în subsoluri ale imobilelor izolate fonic.

7.5. Unităţile de alimentaţie publică care funcţionează în regim de bar de noapte sau discotecă sunt obligate să asigure ordinea în spaţiile proprii precum şi în cele din vecinătatea localului pe o rază de până la 50 de metri de la uşa de acces, prin personal specializat angajat sau prin contractarea serviciilor de pază şi protecţie, în măsură să intervină cu operativitate pentru rezolvarea situaţiilor legate de persoanele care au frecventat localul.
În situaţia în care se constată că măsurile luate prin personalul angajat sau firma de pază şi protecţie nu sunt de natură a soluţiona situaţiile de tulburare repetată a liniştii şi ordinii publice, Primăria are dreptul de a reduce programul de funcţionare sau de a retrage autorizaţia şi de a închide unitatea.
7.6. Se permite programul de lucru în regim non-stop pentru   unităţile de  alimentaţie   publică  care  organizează  ceremonii (nunţi, cumătrii ect.)

Lista unităţilor de alimentaţie publică cărota li se permite desfăşurarea de asemenea ceremonii se aprobă de Primăria, fiind acordată cu CSP şi poliţie oraşănească.

numai  cu  avizul Poliţiei Orăşeneşti şi aprobarea Primăriei or. Ungheni.

7.7. Nu se permite  lansarea articolelor pirotehnice în timpul ceremoniilor petrecute în local după ora 22.00.

7.8 Se interzice emiterea în timpul ceremoniilor din amplificatoarele (boxele)  muzicale care sînt instalate în afara încăperilor localului.

7.9. Este interzisă autorizarea tarabelor  pentru  comerţ  pe artera principală – str. Naţională,  cu excepţia perioadelor stabilite de Primăria or. Ungheni.

7.10. Este interzis comerţul din autovehicule  şi altă tehnică mobilă pe străzile oraşului,  cu excepţia  vânzărilor în cadrul iarmaroacelor de legume şi fructe.

 

8.  RETRAGEREA AUTORIZAŢIEI 

            8.1. Drept temei pentru efectuarea acţiunilor prevăzute de lege în vederea retragerii actului permisiv servesc:

a) cererea titularului de act permisiv privind retragerea actului;

b) decizia de radiere a titularului de act permisiv din Registrul de stat al persoanelor juridice şi din Registrul întreprinzătorilor individuali;

c) depistarea unor date neautentice în documentele prezentate autorităţii emitente;

d) constatarea transmiterii actului permisiv sau a copiei de pe el către o altă persoană pentru a desfăşura genul de activitate respectiv;

e) neînlăturarea în termenul stabilit de lege a circumstanţelor care au dus la suspendarea valabilităţii actului permisiv;

f) nerespectarea repetată a prescripţiilor privind lichidarea încălcărilor ce ţin de condiţiile de eliberare a actului permisiv.

8.2. Actul permisiv se retrage şi în alte cazuri prevăzute expres de legea care reglementează genul de activitate respectiv.

8.3. Autorizaţia de funcţionare se retrage de către autoritatea care a eliberat-o în baza hotărîrii instanţei de judecată. Comisia de autorizare, în baza hotărîrii de judecată, consemnează în procesul-verbal retragerea autorizaţiei de funcţionare care se aduce la cunoştiinţa agentului economic.

8.4. În cazul depistării în activitatea comerciantului a neregulilor specificate la alin. (1), autoritatea administraţiei publice locale este obligată să informeze în scris comerciantul despre existenţa acestora şi să-i acorde posibilitatea de a le înlătura. Dacă comerciantul nu înlătură neregulile în termen de 30 de zile din momentul înştiinţării, se iniţiază procedura de retragere a autorizaţiei de funcţionare.

8.5. Titularul actului permisiv este obligat ca, în decursul a 10 zile lucrătoare de la data comunicării deciziei de retragere a actului, să depună la autoritatea emitentă actul permisiv retras. Nerespectarea acestei prevederi se sancţionează conform art.541 din Codul contravenţional.

8.6. Retragerea autorizaţiei de funcţionare poate fi contestată în instanţa de judecată conform legislaţiei în vigoare.

 

9. DISPOZIŢII   FINALE

            9.1. Situaţiile nereglementate de prezentul Regulament vor fi  deduse din Legea nr. 231 din 23.09.2010 ”Cu privire la comerţul interior” şi Legia nr. 160 din 22.07.11 ,,Privind reglamentarea prin autorizare a activităţii de întreprinzător”

9.2. Prezentul Regulamentul întră în vigoare din momentul adoptării lui.

 

 Secretarul

Consiliului Orăşenesc                                                          Tudor  GAVRILIUC

 

Tags: , , ,

Trackback from your site.

Pagina oficiala a Republicii Moldova Pagina oficiala a Presedintelui Republicii Moldova Pagina oficiala a Parlamentului Republicii Moldova Pagina oficiala a Guvernului Republicii Moldova Consiliul raional Ungheni