REGULAMENTUL de desfășurare a activității de comerț în orașul Ungheni

Written by admin on 12 decembrie 2011. Posted in Altele, Informații utile, Regulamente

Anexă
la decizia  Consiliului Orășenesc
2/20 din 24.03.2017

REGULAMENTUL
de desfășurare a activității de comerț
în orașul Ungheni

 

 1. DISPOZIȚII GENERALE

1.1. Prezentul  regulament  este  elaborat  în conformitate cu prevederile Legii nr. 436-XVI din 28.12.2006 privind administrația publică locală, Legii nr. 231 din 23.09.2010 cu privire la comerțul interior, cu modificările și completările ulterioare, publicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.215-216 din 19 iulie 2016,  Legii nr. 105-XV din 13.03.2003 privind protecția consumatorilor, Legii nr. 235 din 20.07.2006 cu privire la principiile de bază de reglementare a activității de întreprinzător,  Hotărârii Guvernului Republicii Moldova nr. 49  din  24.01.1994 cu privire la aprobarea Regulilor de bază ale comerțului cu amănuntul și activității în sfera alimentației publice pentru agenții antreprenoriatului din teritoriul Republicii  Moldova, Hotărârii Guvernului Republicii Moldova nr.147 din 12.03.1996 cu privire la aprobarea Regulilor deservirii sociale a populației, Hotărârii Guvernului Republicii Moldova nr. 517 din 18.09.1996 cu privire la aprobarea Regulilor de funcționare a rețelei de comerț ambulant în piețele din Republica Moldova, Hotărârii Guvernului Republicii Moldova nr. 1508 din 21.11.2002 cu privire la aprobarea  Nomenclatorului-tip  al  unităților  de  comerț  cu  amănuntul,  Hotărârii Guvernului Republicii Moldova nr. 1209 din 08.11.2007   cu privire la prestarea serviciilor de alimentație publică.

1.2. Prezentul regulament stabilește modul de eliberare a notificării privind inițierea și încetarea activității de comerț, pentru toate persoanele juridice și fizice care practică asemenea activități pe teritoriul orașului Ungheni,  indiferent de tipul de proprietate și forma juridică de organizare, conform anexei 1-3.

 

 1. ORGANIZAREA ACTIVITĂȚILOR DE COMERȚ

2.1. Activitatea de comerț  poate fi exercitată de persoanele fizice și juridice în conformitate cu cerințele Legii nr. 231 din 23.09.2010 „Cu privire la comerțul interior”.
2.2. Comerciantul care desfășoară activitățile stabilite în anexele nr. 3 și nr. 4 ale Legii cu privire la comerțul interior este obligat să angajeze persoane care corespund cerințelor de pregătire profesională și de sănătate, anume:

1) Persoane implicate nemijlocit în activități de preparare, prelucrare, comercializare și/sau păstrare a produselor alimentare și/sau băuturilor pentru consum în cadrul unităților comerciale sînt obligate să aibă pregătire profesională în domeniul comerțului, alimentației publice și igienei.

2) Persoane implicate nemijlocit în activități de întreținere corporală, coafură și în alte activități de înfrumusețare sînt obligate să aibă pregătire profesională în activități de întreținere corporală și în domeniul igienei.

3) Se consideră că persoanele menționate la alin. 1) și 2) au pregătirea profesională necesară în cazul în care corespund cel puțin uneia din următoarele condiții:
a) au absolvit instituții de învățămînt superior sau profesional tehnic, după caz, în domeniul comerțului, alimentației publice, activităților de întreținere corporală, coafură și în alte activități de înfrumusețare sau în domeniul igienei;

 1. b) au absolvit cursuri de instruire specializată, după caz, în domeniul alimentației publice, activităților de întreținere corporală, coafură și în alte activități de înfrumusețare sau în domeniul igienei, desfășurate de entitățile specificate la art. 13 alin. (5) al legii cu privire la comerțul interior.

(4) În cadrul unităților comerciale ce desfășoară activități stabilite în anexele nr. 3 și nr. 4 ale Legii nr. 231, vor fi angajate doar persoane ce dispun de certificat medical privind starea sănătății, eliberat de instituțiile medico-sanitare publice sau private.

(5) Persoanele angajate în unitățile comerciale ce desfășoară activități stabilite în anexele nr. 3 și   nr. 4 ale Legii nr. 231  vor fi supuse examenului medical privind starea sănătății de către instituțiile medico-sanitare publice sau private conform periodicității stabilite prin hotărîre de Guvern.

2.3. Pentru desfășurarea activităților de comerț, comercianții trebuie:
a) să aibă o pregătire profesională în domeniu;
b) să fie înregistrați conform legislației în vigoare;
c) să notifice autoritatea administrației publice locale conform prezentei legii cu privire la comerțul interior;

 1. d) să obțină licența corespunzătoare în cazul practicării unei activități supuse licențierii conform legislației în vigoare.

2.4. Activitățile de jocuri de noroc pot fi desfășurate doar după obținerea licenței emise de Camera de Licențiere în condițiile Legii nr. 291 din 16 decembrie 2016 cu privire la organizarea și desfășurarea jocurilor de noroc.

2.5. Persoanele juridice care vor desfășura jocuri de noroc nesupuse licențierii conform Legii nr. 291 din 16 decembrie 2016 cu privire la organizarea și desfășurarea jocurilor de noroc, vor înștiința și vor coordona cu autoritățile publice locale orarul de lucru.

2.6. În cazul activităților de comerț, altele decît cele stabilite în anexele nr. 3 și nr. 4 ale Legii nr. 231, comerciantul are dreptul să desfășoare activitatea de comerț concomitent cu depunerea notificării privind inițierea activității de comerț.

2.7. În cazul activităților prevăzute în anexele nr. 3 și nr. 4 ale Legii nr. 231, precum și în cazul comerțului ambulant, comerciantul este obligat să depună notificarea privind inițierea activității de comerț cu cel puțin 15 zile lucrătoare pînă la inițierea activității.

 

Se stabilesc următoarele interdicții și cerințe privind desfășurarea activității de comerț în următoarele privințe:

 1. a) Se interzice funcționarea unităților comerciale și/sau de prestări servicii pe teritoriul orașului Ungheni în lipsa notificării de inițiere a activității de comerț și/sau prestare servicii comerciale.
 2. b) Este interzisă stabilirea programului de lucru în regim prelungit, după orele 23-00 , al unităților comerciale și/sau prestare servicii amplasate în blocurile locative, cu excepție farmaciile și unitățile de comerț cu amănuntul produse alimentare.
 3. c) Unitățile de alimentație publică care funcționează în regim de bar de noapte sau discotecă sunt obligate să asigure ordinea în spațiile proprii precum și în cele din vecinătatea localului, prin personal specializat angajat sau prin contractarea serviciilor de pază și protecție, în măsură să intervină cu operativitate pentru rezolvarea situațiilor de conflict.
 4. d) Se interzice emiterea în timpul ceremoniilor din amplificatoarele (boxele) muzicale care sînt instalate în afara încăperilor localului.

 

 1. Conținutul notificării privind inițierea activității de comerț

3.1. Notificarea privind inițierea activității de comerț va corespunde modelului stabilit la anexa                 nr. 1-2 și conține următoarele date:

 1. a) denumirea/numele, sediul/domiciliul, IDNO/IDNP și datele de contact ale comerciantului;
  b) denumirea și codul activității de comerț conform CAEM Rev. 2, cu mențiunea privind comercializarea producției alcoolice, berii și/sau a articolelor din tutun;
  c) denumirea și adresa unității comerciale sau a locului de vînzare;
  d) tipul unității comerciale conform Nomenclatorului unităților comerciale aprobat de Guvern;
  e) suprafața comercială (m2);
  f) capacitatea unității comerciale (numărul de locuri/persoane) – în cazul unității de alimentație publică;
  g)  tipul și suprafața comercială (lungimea, lățimea, înălțimea) a unității mobile – în cazul desfășurării activității de comerț prin intermediul unității mobile;
  h) declarația pe proprie răspundere a comerciantului privind respectarea legislației;
 2.         i) orarul de lucru ;

3.2.  La notificarea privind inițierea activității de comerț se anexează următoarele acte:

 1. a) actul care confirmă împuternicirile reprezentantului – în cazul în care notificarea este depusă prin intermediul unui reprezentant;
  b) copia de pe regulamentul pieței, adoptat de comerciant sau copia de pe decizia consiliului orășenesc Ungheni – în cazul piețelor;
 2. c) copia actului care confirmă dreptul de proprietate sau folosință a terenului pe care este amplasată unitatea comercială (decizia privind atribuirea terenului pentru construcția și amenajarea pieței, titlul de autentificare a dreptului deținătorului de teren, contractul de locațiune/comodat sau, după caz, un alt act), în cazul piețelor, unității de comerț amplasate nemijlocit pe terenuri proprietate publică, teraselor de vară.
 3. d) copia de pe contractul încheiat cu întreprinderea de salubrizare cu privire la evacuarea
 4. e) extrasul din Registrul de stat al persoanelor juridice sau din Registrul de stat al întreprinzătorilor individuali ori, după caz, copia buletinului de identitate;
 5. f) copia autorizației sanitar-veterinară de funcționare- în cazul în care desfășoară activitățile stabilite în anexa nr. 3 la Legea 231 din 23.09.2010 „Cu privire la comerțul interior”.
 6. g) copia autorizației sanitare de funcționare- în cazul în care desfășoară activitățile stabilite în anexa nr. 4 la Legea 231 din 23.09.2010 „Cu privire la comerțul interior”.
 7. h) contrac de locațiune (de comodat) asupra imobilului;

î) pentru piețele comerciale, discoteci, disco-baruri, cluburi de noapte, saune, se prezintă avizul Direcției Situații Excepționale”;

 1. j) pentru unitățile de comerț în care se comercializează articole pirotehnice, se prezintă avizul Secției de poliție a orașului Ungheni și respectiv de la Direcția Situații Excepționale”.

3.3.  În termen de cel mult 15 zile de la data notificării, comerciantul este obligat să achite autorității administrației publice locale o plată de notificare în mărime de 100 lei.

 1. Cerințe față de notificarea privind inițierea activității de comerț

4.1. Datele incluse de comerciant în notificarea privind inițierea activității de comerț trebuie să corespundă cerințelor stabilite de lege cu privire la comerțul interior și de prezentul  regulament de desfășurare a activităților de comerț în orașul Ungheni.

4.2. Notificarea privind inițierea activității de comerț se depune de comerciant în mod separat pentru fiecare unitate comercială și/sau loc de vînzare.

4.3. Notificarea privind inițierea activității de comerț se depune de comerciant la Primăria or. Ungheni fizic;

4.5. Notificările și copiile actelor anexate, depuse de comerciant, se păstrează în arhiva Primăriei or. Ungheni.

 1. Recepționarea notificării

5.1.  În momentul recepționării fizice a notificării privind inițierea activității de comerț, se respectă următoarea procedură:

 1. a) se introduc datele din notificare în resursa informațională în domeniul comerțului;
  b) se eliberează comerciantului o înștiințare de recepționare în formă scrisă, cu indicarea următoarelor date:

– data și ora de recepționare a notificării;
– numărul de ordine al notificării, acordat de autoritatea administrației publice locale;
– numele și prenumele, funcția și datele de contact ale persoanei responsabile din autoritatea administrației publice locale care a recepționat notificarea.

5.2.  Autoritatea administrației publice locale refuză recepționarea notificării privind inițierea activității de comerț, în momentul depunerii acesteia, doar în următoarele cazuri:

 1. a) notificarea nu conține datele stabilite la punctul 3.1. al prezentului Regulament;
  b) la notificare nu sînt anexate actele stabilite, de punctele 3.2. și 3.3. ale prezentului Regulament;
  c) notificarea nu este semnată de persoana care deține împuternicirile necesare.

5.3. În cazul refuzului de recepționare a notificării conform punctului 5.2., autoritatea administrației publice locale este obligată să elibereze comerciantului o înștiințare privind refuzul de recepționare a notificării, în formă scrisă, cu indicarea următoarelor date:

 1. a) motivele refuzului de recepționare a notificării;
 2. b) numele și prenumele, funcția și datele de contact ale persoanei responsabile din autoritatea administrației publice locale care a refuzat recepționarea notificării.
 3. Durata desfășurării activității de comerț 

6.1. Cu excepția activităților prevăzute în anexele nr. 3 și nr. 4 ale Legii cu privire la comerțul interior, comercianții desfășoară activități de comerț din momentul de depunere a notificării pentru unitățile comerciale și pînă la suspendarea sau încetarea activității de comerț, efectuată în temeiul:
a) cererii autorităților competente prin decizia instanței de judecată;
b) notificării de încetare a activității de comerț.

6.2.  Activitățile de comerț prevăzute în anexele nr. 3 și nr. 4 ale Legii cu privire la comerțul interior și cele desfășurate prin intermediul unităților mobile pot fi inițiate după expirarea a 15 zile lucrătoare din momentul de depunere a notificării pentru unitățile comerciale și durează pînă la încetarea activității de comerț conform punctului 6.1. lit. a) sau b).

6.3. Activitățile de comerț în cadrul tîrgurilor, iarmaroacelor, manifestărilor culturale, turistice, sportive și al altor evenimente similare pot fi desfășurate doar pe durata acestor evenimente.

 

 1. Suspendarea și sistarea activității de comerț 

7.1. Activitatea de comerț se suspendă (se limitează) de către organele abilitate cu funcții de control, prin aplicarea măsurilor restrictive prevăzute de legislație, pentru încălcările constatate în cadrul controlului de stat efectuat conform prevederilor Legii nr. 131 din 8 iunie 2012 privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător.

7.2. Sistarea temporară a activității de comerț sau retragerea înștiințării de notificare se va face de către Primăria orașului Ungheni prin depunerea cererii corespunzătoare în instanța de fond, conform prevederilor Codului de Procedură Civilă.

 

 1. Încetarea activității de comerț în temeiul notificării comerciantului 

8.1.  Activitatea de comerț încetează la cererea comerciantului, începînd cu data de depunere a notificării de încetare de către comerciant conform anexei nr. 3.

8.2 La notificarea de încetare a activității se anexsează următoarele acte, în copii:

 1. a)  actul care confirmă împuternicirile reprezentantului- în cazul în care notificarea este depusă prin intermediul unui reprezentant;
 2. b) copia buletinului de identitate al comerciantului sau conducătorului întreprinderii;
 3. c) autorizația de funcționare în original – în cazul în care la momentul depunerii notificării termenul de valabilitate al acesteia nu este expirat;
 4. d) notificarea privind inițierea activității de comerț, în original;

8.3.   De la data de depunere a notificării privind încetarea activității de comerț, comerciantul:
a) nu are dreptul să desfășoare activități de comerț în cadrul unității comerciale în cauză;
b) nu va achita taxa stabilită la art. 177 alin. (2)  al  Legii cu privire la comerțul interior pentru unitatea comercială în cauză.

 1. Modificarea datelor 

9.1. În cazul necesității de schimbare a datelor indicate în notificarea privind inițierea activității de comerț, comerciantul depune la autoritatea administrației publice locale, în termen de cel puțin 30 de zile calendaristice pînă la data de modificare, notificarea de modificare a datelor conform modelului anexa nr. 4.

9.2. Comerciantul va anexa la notificarea de modificare a datelor, după caz, actele necesare conform punctelor 3.2. și 3.3. ale prezentului Regulament.

9.3. Autoritatea administrației publice locale are dreptul să modifice datele privind unitatea comercială din resursa informațională în domeniul comerțului în cazul în care constată că datele indicate de comerciant în notificare sînt eronate.

 1. Taxe 

10.1. Pentru fiecare unitate comercială în cadrul căreia se desfășoară activitate de comerț, comercianții achită taxă pentru unitățile comerciale și pentru prestări de servicii în conformitate cu legislația fiscală.

10.2. Taxa pentru unitățile comerciale și/sau pentru prestări de servicii se achită de comerciant în modul stabilit de legislația fiscală, pe durata desfășurării activității de comerț.

 

 1. Regimul de lucru

Comerciantul este obligat să desfășoare activități de comerț/prestări servicii conform regimului de lucru (orarul de funcționare), stabilite de autoritatea administrației publice locale în conformitate cu prezentul regulament.

 

 

 1. Protecția populației împotriva zgomotului  și a vibrației la desfășurarea  activității de comerț 

12.1. Comercianții sînt obligați să respecte normativele admise de emitere a zgomotului și a vibrației, aprobate de Guvern.

12.2. Se interzice amplasarea unităților comerciale care prestează servicii de divertisment (discobaruri, karaoke, săli de festivități și alte unități similare) în blocuri locative, hoteluri, instituții de învățămînt, instituții medicale sau în locașuri de cult.

12.3. Unitățile comerciale care utilizează deservirea muzicală (discobaruri, săli de festivități și alte unități similare) sînt obligate să aplice măsurile necesare de izolație fonică în vederea respectării normativelor  admise de emitere a zgomotului și a vibrației pentru a nu crea disconfort locatarilor din zona în care sînt amplasate.

12.4. Măsurarea sau aprecierea nivelului de zgomot și al vibrației este efectuată, la cererea persoanei fizice sau juridice interesate, de către:

 1. a) Centrul Național de Sănătate Publică și centrele teritoriale de sănătate publică;
  b) agentul constatator numit în baza dispoziției primarului, care va sesiza orgenele competente în cazul depășirii nivelului de zgomot și vibtrație;
  c) laboratoarele și instituțiile acreditate în conformitate cu legislația;
  d) executorul judecătoresc, conform art. 25 din Codul de executare.

12.5. Nu se permite  lansarea articolelor pirotehnice în timpul ceremoniilor petrecute în local după ora 22.00 cu excepția cazurilor lansării focurilor de artificii cu ocazia unor evenimente de interes local, național sau internațional, conform legii nr. 143 din 17.07.2014 privind regimul articolelor pirotehnice.

 

 1. Comerțul stradal

13.1. Se interzice comerțul stradal în orașul Ungheni, cu excepția următoarelor cazururi:

 1. a) În cadrul sărbătorilor în masă:
 • Pe str. Națională, în perimetrul str. Al.cel Bun și str. V. Alecsandri,
 • piața Primăriei,
 • scuarul din preajma Primăriei,
 • scuarul G. Vieru,
 • Parcul Central;
 • Sectorul din preajma stadionului orasenesc;

 

 1. b) În perioada sărbătorile oficiale și religioase.
 • sectorul pietonal al str. Bernardazzi, cu excepție parcarerea auto din preajma pieței comerciale;
 • sectorul pietonal al str. Națională 32, preajma pieței comerciale;
 • sectorul pietonal din preajma mag. alimentar, str. Națională, 15;
 • sectorul pietonal din preajma mag. alimentar, str. Națională, 14
 • sectorul pietonal din preajma unității comerciale, str. Națională, 12.

 

13.2. În cazul încălcării regulilor de comerț, conform competenței stabilite de art. 42310 al Codului Contravențional, agenții constatatori din cadrul Primăriei or. Ungheni, inclusiv desemnați de primar, vor constata contravențiile administrative și vor încheia procese-verbale conform anexei nr. 5.

 

 1. Dispoziții finale

14.1.  Situațiile nereglementate de prezentul Regulament vor fi  deduse din Legea nr. 231 din 23.09.2010 ”Cu privire la comerțul interior” și alte acte normative .

14.2.  Prezentul Regulamentul întră în vigoare din momentul adoptării lui.

 Secretarul
Consiliului Orășenesc                                                                            Tudor  GAVRILIUC

 

 

Descarcă anexele AICI

Tags: , , ,

Trackback from your site.

Pagina oficiala a Republicii Moldova Pagina oficiala a Presedintelui Republicii Moldova Pagina oficiala a Parlamentului Republicii Moldova Pagina oficiala a Guvernului Republicii Moldova Consiliul raional Ungheni