×
Eye Tonuri de gri
Invert Mode Culori inversate
Link Linkuri subliniate
Keypad Navigare prin tastatură
Triangle Cursor negru
Triangle Cursor alb
Remove Circle Text mic
Add Circle Text mare
Refresh Resetare
Close Inchide

Primăria municipiului Ungheni anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante Specialist principal, în probleme investiţionale

Scopul şi sarcinile de bază ale funcţiei:  

  1. Identifică diferite domenii şi programe, precum şi proiecte cu finanţare europeană, internaţională sau naţională, corespunzătoare cerinţelor comunităţii locale şi realizează completarea cererilor de finanţare în vederea obţinerii finanţărilor necesare.
  2. Elaborează şi fundamentează bugetele necesare implementării proiectelor, asigură relaţii funcţionale cu instituţiile finanţatoare, în vederea îndeplinirii scopurilor şi rezultatelor proiectelor, întocmeşte rapoarte către instituţiile abilitate cu date, informaţii şi documente prevăzute în procedurile de finanţare.
  3. Reprezintă instituţia, în legătură cu derularea proiectelor, în relaţiile directe cu partenerii de proiect, cu firmele şi instituţiile implicate în implementarea activităţilor proiectelor, realizează diferite analize pentru evidenţierea factorilor favorabili şi nefavorabili derulării proiectelor, atat în mediul intern, cât şi în mediul extern.
  4. Elaborează şi propune strategii de comunicare şi management la nivel intra/inter-instituţional şi informează sistematic Consiliul local şi a Primarul mun. Ungheni cu privire la stadiul derulării proiectelor şi la rezultatele obţinute.
  5. Asigură întărirea capacităţii administrative a instituţiei în activităţile de iniţiere, implementare, monitorizare şi evaluare a obţinerii finanţărilor necesare derulării proiectelor.
  6. Întocmeşte rapoartele intermediare, de progres şi finale aferente proiectelor, planifică şi realizează conform planului aprobat toate măsurile de asigurare a vizibilităţii proiectului şi a relaţiilor cu mass-media.
  7. Contribuie la elaborarea proiectelor de acte normative înaintate spre adoptare consiliului local şi primarului, în domeniul său de activitate.

Condiţii de participare la concurs:

Condiţii de bază:

– deţinerea cetăţeniei Republicii Moldova;

– cunoașterea limbii române;

– neatingerea vîrstei necesare obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vîrstă;

– neprivarea de dreptul de a ocupa funcţii publice.

Cerinţe specifice:

– studii superioare în domeniu (administraţie publică, economie, juridice, pedagogie (profil real));

– cunoaşterea obligatorie a calculatorului (Excel, Word, etc.);

– atitudine responsabilă faţă de obligaţiunile de serviciu.

– prioritate se va acorda persoanelor ce au experienţă în domeniu administrației publice, servicii desconcentrate, descentralizate de cel puţin 3 ani, posedă limba engleză, rusă etc.

Documente ce urmează a fi prezentate:

–  formularul de participare tipizat*;

– copia buletinului de identitate cu confirmarea cetăţeniei RM;

– copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de perfecţionare profesională şi / sau specializare;

– copia carnetului de muncă;

– certificat medical;

– cazier judiciar.

Data limită de depunere a dosarului de concurs: 24 noiembrie 2021, ora 16:00, la Comisia de organizare a concursului, pe adresa: mun. Ungheni,  str. Naţională nr. 7,  biroul 401.
Tel.: 0236 23181.

Bibliografia concursului:

  • Acte normative în domeniul administraţiei publice, serviciului public

– Legea nr. 158-XVI din 04.07.2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public;

– Legea nr. 436 – XVI din 28.12.2006 privind administraţia publică  locală;

– Legea nr. 25-XVI din 22.02.2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public;

–  Legea nr. 270 din 23.11.2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar;

– Legea privind finanţele publice locale nr. 397-XV din 16.10.2003;

– Legea nr. 133 din 17.06.2016 privind declararea averii și a intereselor personale;

– Legea nr. 90-XVI din 25.04.2008 cu privire la prevenirea şi combaterea corupţiei;

– Legea nr. 271-XVI din 18.12.2008 privind verificarea titularilor şi a candidaţilor la funcţii publice.

– Legea nr. 435 – XVI din 28.12.2006 privind descentralizarea administrativă;

– Legea nr. 764 din 27.12.2001 privind organizarea administrativ-teritorială a Republicii Moldova;

– Codul administrativ al Republicii Moldova, nr. 116 din 19-07-2018.