Primăria municipiului Ungheni anunţă concurs

Written by admin on 18 mai 2017. Posted in Știri

Primăria municipiului Ungheni
Anunţă concurs
pentru ocuparea funcţiei publice vacante de

Specialist – responsabil de probleme construcţie, gospodărie comunală şi drumuri
        
Scopul şi sarcinile de bază ale funcţiei:

  1. Participă la elaborarea strategiilor şi programelor ce ţin de activitatea în domeniul construcţiilor, gospodărie comunală, salubrizării şi drumuri.
  2. Înaintează propuneri cu privire la eficientizarea activităţii în domeniul salubrizării şi creării spaţiilor verzi, este responsabil de starea de lucruri în vederea amenajării şi întreţinerii spaţiilor verzi în municipiu.
  3. Conlucrează cu Asociaţiile de proprietari ale apartamentelor privatizate, în vederea amenajării blocurilor locative şi terenurile aferente lor.
  4. Conlucrează cu persoanele juridice şi fizice în vedrea menţinerii în ordine sanitară cuvenită a terenurilor din preajmă, face propuneri la comisia administrativă despre sancţionarea persoanelor juridice şi fizice ce nu respectă ordinea sanitară corespunzătoare etc. .
  5. Controlează şi este responsabil de starea tehnică a instituţiilor bugetare, examinează adresările întreprinderilor, instituţiilor, organizaţiilor şi ale cetăţenilor ce ţin de probleme construcţie, gospodărie comunală şi drumuri.
  6. Este responsabil de eliberarea şi controlul autorizaţiilor de terasament la reţelele edilitare a oraşului.
  7. Contribuie la elaborarea proiectelor de acte normative înaintate spre adoptare consiliului local şi primarului, în probleme de construcţie, gospodărie comunală şi drumuri.
  8. Îndeplineşte şi alte atribuții, în limita competenţei sale, prevăzute de lege sau încredințate de către primar.

Condiţii de participare la concurs:

Condiţii de bază 

– deţinerea cetăţeniei Republicii Moldova;
– posedarea limbii de stat;
– neatingerea vîrstei necesare obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vîrstă;
– neprivarea de dreptul de a ocupa funcţii publice.

Cerinţe specifice 

– studii superioare în domeniu (construcţiilor, arhitectură, inginereşti);
– cunoaşterea obligatorie a calculatorului (Excel, Word, etc.);
– atitudine responsabilă faţă de obligaţiunile de serviciu.

Documente ce urmează a fi prezentate:

– formularul de participare tipizat*;
– copia buletinului de identitate cu confirmarea cetăţeniei RM;
– copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de perfecţionare profesională şi / sau specializare;
– copia carnetului de muncă;
– certificat medical**;
– cazierul judiciar.

Data limită pînă la care poate fi depus Dosarul de concurs

Persoanele interesate vor depune documentele necesare pînă pe data de 14.06.2017, orele 17:00, la Comisia de organizare a concursului, pe adresa: mun. Ungheni, str. Naţională nr. 7,  biroul 401, tel: 0-236-2-31-81.

Persoana responsabilă de primirea documentelor şi oferirea informaţiilor suplimentare – Tudor Gavriliuc, secretarul Consiliului Municipal Ungheni.

            Bibliografia concursului:

  • Acte normative în domeniul administraţiei publice, serviciului public

–          Legea nr. 158-XVI din 04.07.2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public;
–          Legea nr. 436 – XVI din 28.12.2006 privind administraţia publică  locală;
–          Legea nr. 190-XIII din 19.07.1994 cu privire la petiţionare;
–          Legea nr. 25-XVI din 22.02.2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public;
–          Legea nr. 16-XVI din 15.02.2008 cu privire la conflictul de interese;
–          Legea nr. 1264-XV din 19.07.2002 privind declararea şi controlul veniturilor şi a proprietăţii demnitarilor de stat, judecătorilor, procurorilor, funcţionarilor publici şi a unor persoane cu funcţii de conducere;
–          Legea nr. 90-XVI din 25.04.2008 cu privire la prevenirea şi combaterea corupţiei;
–          Legea nr. 271-XVI din 18.12.2008 privind verificarea titularilor şi a candidaţilor la funcţii publice.
–          Legea nr. 435 – XVI din 28.12.2006 privind descentralizarea administrativă;
–          Legea nr. 764 din 27.12.2001 privind organizarea administrativ-teritorială a Republicii Moldova;
Acte normative în domeniul de specialitate
–          Legea nr. 721-XIII din 02.02.96 privind calitatea în construcţii;
–          Legea nr. 163/09.07.2010 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţie (Monitorul Oficial 155-158/549, 03.09.2010)
–              Legea nr. 835/17.05.96 Lege privind principiile urbanismului şi amenajării teritoriului (Monitorul Oficial 1-2/2, 02.01.1997)
–          Hotărîrea Guvernului nr. 361 din 25.06.1996 cu privire la asigurarea calităţii construcţiilor

Trackback from your site.

Pagina oficiala a Republicii Moldova Pagina oficiala a Presedintelui Republicii Moldova Pagina oficiala a Parlamentului Republicii Moldova Pagina oficiala a Guvernului Republicii Moldova Consiliul raional Ungheni