Prelungirea datei-limită de depunere a documentelor petru concursul pentru ocuparea funcţiei publice vacante de specialist – probleme juridice

Written by admin on 10 mai 2018. Posted in Funcţii vacante

Primăria Municipiului Ungheni
Anunţă prelungirea
datei-limită de depunere a documentelor privind condiţiile
de desfăşurare a concursului
pentru ocuparea funcţiei publice vacante de

 

Specialist – probleme juridice

         

Scopul şi sarcinile de bază ale funcţiei: 

            –  Asigurarea legalităţii actelor emise de către Consiliul Municipal Ungheni şi Primar;

 – Întocmirea şi vizarea proiectelor de dispoziţii şi decizii cu caracter normativ;

– Reprezentarea autorităţilor locale, în modul stabilit de lege, în faţa organelor de judecată, arbitrare, procuratură, poliţie şi altor organe şi organisme, precum şi a persoanelor fizice şi juridice, conform sferei proprii de atribuţii şi competenţe, abilitărilor şi cerinţelor imperative ale legislaţiei în vigoare;

– Examinarea şi vizarea contractele pe care Primăria Municipiului Ungheni le încheie cu diferiţi agenţi economici;

– Monitorizarea executării hotărârilor judecătoreşti rămase definitive în cauzele pe care le-a instrumentat;

– Acordă asistenţă juridică personalului din cadrul Primăriei;

         – Executarea în termen a petiţiilor parvenite de la cetăţeni, legislaţiei privind etica funcţionarului public, actelor normative în vigoare;

– Îndeplineşte şi alte atribuții, în limita competenţei sale, prevăzute de lege sau încredințate de conducerea entității.

Condiţii de participare la concurs:

Condiţii de bază – 

– deţinerea cetăţeniei Republicii Moldova;

– posedarea limbii de stat;

– neatingerea vîrstei necesare obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vîrstă;

– neprivarea de dreptul de a ocupa funcţii publice.

 

Cerinţe specifice – 

– studii superioare în domeniu (juridice);

– cunoaşterea obligatorie a calculatorului (Excel, Word, etc.);

– atitudine responsabilă faţă de obligaţiunile de serviciu.

Documente ce urmează a fi prezentate:

– formularul de participare tipizatdescarcă aici;

– copia buletinului de identitate cu confirmarea cetăţeniei RM;

– copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de perfecţionare profesională şi / sau specializare;

– copia carnetului de muncă;

– certificat medical**;

– cazierul judiciar.

 

Data limită pînă la care poate fi depus Dosarul de concurs:

Persoanele interesate vor depune documentele necesare pînă pe data de 21.05.2018, orele 17:00, la Comisia de organizare a concursului, pe adresa: mun. Ungheni,                             str. Naţională nr. 7,  biroul 401, tel: 0-236-2-31-81.

Persoana responsabilă de primirea documentelor şi oferirea informaţiilor suplimentare – Tudor Gavriliuc, secretarul Consiliului Municipal Ungheni.

 

            Bibliografia concursului: 

Acte normative în domeniul administraţiei publice, serviciului public 

  • Constituţia Republicii Moldova

–           Legea nr. 436 – XVI din 28.12.2006 privind administraţia publică  locală;

–           Legea nr. 158-XVI din 04.07.2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public;

–           Legea nr. 190-XIII din 19.07.1994 cu privire la petiţionare;

–           Legea nr. 25-XVI din 22.02.2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public;

–           Legea nr. 16-XVI din 15.02.2008 cu privire la conflictul de interese;

–           Legea nr. 133  din  17.06.2016 privind declararea averii şi a intereselor personale;

–           Legea nr. 90-XVI din 25.04.2008 cu privire la prevenirea şi combaterea corupţiei;

–           Legea nr. 271-XVI din 18.12.2008 privind verificarea titularilor şi a candidaţilor la funcţii publice;

–           Legea nr. 435 – XVI din 28.12.2006 privind descentralizarea administrativă;

–           Legea nr. 764 din 27.12.2001 privind organizarea administrativ-teritorială a Republicii Moldova.

 

Acte normative în domeniul de specialitate 

  • Codul civil nr. 1107 din 06.06.2002;
  • Codul de procedură civilă nr. 225 din 30.05.2003;
  • Codul muncii nr. 154 din 28.03.2003;
  • Legea contenciosului administrativ nr. 793 din 10.02.2000.

 

________

* Formularul de participare la concursul pentru ocuparea funcţiei publice vacante poate fi găsit pe pagina web aici sau solicitat la sediul primăriei, biroul 401.

**Certificatul medical se va obţine de la medicul de familie şi se îngegistrează la IMSP CMF, conform legislaţiei.

Trackback from your site.

Pagina oficiala a Republicii Moldova Pagina oficiala a Presedintelui Republicii Moldova Pagina oficiala a Parlamentului Republicii Moldova Pagina oficiala a Guvernului Republicii Moldova Consiliul raional Ungheni