DECIZII din 04.12.2015

Written by admin on 22 ianuarie 2016. Posted in Decizii

deciziiDECIZIE  nr. 10/1
din  04.12.2015

Cu privire la aprobarea bugetului oraşului

Ungheni pentru anul 2016, în prima lectură

În temeiul art. 14 alin. (2) lit. n) al Legii nr. 436 – XVI din 28.12.2006 privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare;  în conformitate cu prevederile Legii finanţelor publice şi responsabilităţii bugetar-fiscale nr. 181 din 25 iulie 2014; Legii nr. 397-XV din 16 octombrie 2003 privind finanţele publice locale și, examinînd bugetul orașului Ungheni pentru anul 2016, în prima lectură, Consiliul Orăşenesc

DECIDE:

Se aprobă bugetul orașului Ungheni pentru anul 2016, în prima lectură, la venituri în sumă de 59778,4 mii lei şi la cheltuieli în sumă de 56162,3 mii lei, cu un sold bugetar de 3616,1 mii lei.

DECIZIE  nr. 10/2
din  04.12.2015

Cu privire la aprobarea bugetului oraşului

Ungheni pentru anul 2016, în a doua lectură

În temeiul art. 14 alin. (2) lit. n) al Legii nr. 436 – XVI din 28.12.2006 privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare; în conformitate cu prevederile Legii finanţelor publice şi responsabilităţii bugetar-fiscale nr. 181 din 25 iulie 2014, Legii nr. 397-XV din 16 octombrie 2003 privind finanţele publice locale, cu modificările operate prin Legea nr. 267 din 01.11.2013 și, examinînd bugetul orașului Ungheni pentru anul 2016, în a doua lectură, Consiliul Orăşenesc

DECIDE:

 1. Se aprobă bugetul orașului Ungheni pentru anul 2016, în a doua lectură, la venituri în sumă de 59778,4 mii lei şi la cheltuieli în sumă de 56162,3 mii lei, cu un sold bugetar de 3616,1 mii lei.
 2. Se aprobă:

2.1. Sinteza indicatorilor principali ai bugetului orașului Ungheni: venituri, cheltuieli, inclusiv cheltuielile de personal, soldul bugetului şi sursele de finanţare, conform anexei nr. 1.

2.2. Sinteza veniturilor bugetului orașului Ungheni, conform anexei nr. 2.

2.3. Resursele şi cheltuielile bugetului orașului Ungheni conform clasificaţiei funcţionale şi pe programe, anexa nr. 3.

2.4. Tipurile şi cotele impozitelor şi taxelor locale ce vor fi încasate în bugetul orașului Ungheni, pentru anul 2016, conform anexei nr. 4.

2.5. Nomenclatorul tarifelor pentru prestarea serviciilor contra plată de către instituţiile publice finanţate de la bugetul orașului Ungheni, conform anexei nr. 5.

2.6. Sinteza veniturilor colectate de către instituţiile bugetare finanţate din bugetul orașului Ungheni, conform anexei nr. 6.

2.7. Plafonul datoriei bugetului orașului Ungheni şi plafonul garanţiilor acordate de Consiliul Orășenesc Ungheni, conform anexei nr. 7.

2.8. Efectivul-limită de personal pentru instituţiile finanţate de la bugetul orașului Ungheni, conform anexei nr. 8.

2.9. Cuantumul fondului de rezervă al bugetului orașului Ungheni, în sumă de 510,0 mii lei.

 1. Se aprobă următoarele unităţi suplimentare pentru anul 2016:

jurist (1 unitate), specialist pentru relații cu publicul (1 unitate), specialist în probleme construcţie şi drumuri (3 unități), specialist în problemele perceperii fiscale (1 unitate), specialist în probleme contabilitate și percepere fiscală (1 unitate), specialist în informare și consiliere (1 unitate), specialist în probleme investiționale (1 unitate), salrizarea acestor unităţi se va efectua din contul mijloacelor taxelor locale acumulate în anul 2016.

 1. Prezenta decizie intră în vigoare de la 01 ianuarie 2016.
 2. Controlul asupra executării prezentei decizii se atribuie primarului oraşului, dlui Alexandru Ambros.

 

DECIZIE  nr. 10/3
din  04.12.2015 

Cu privire la activitatea ÎM ,,Apă-Canal” din or. Ungheni

pe parcursul anului 2015 şi sarcinile de bază pentru anul 2016

În temeiul art. 14 alin. (2), lit. x) din Legea nr. 436 – XVI din 28.12.2006 privind administraţia publică locală; examinînd informaţia prezentată de administratorului ÎM ,,Apă-Canal” din or. Ungheni  (P. Scutaru),  privind activitatea ÎM ,,Apă-Canal” pe parcursul anului 2015 şi sarcinile de bază pentru anul  2016, Consiliul Orăşenesc

DECIDE:

 1. Se ia act de informaţia prezentată de administratorul ÎM ,,Apă-Canal” din or. Ungheni (P. Scutaru),  privind activitatea ÎM ,,Apă-Canal” pe parcursul anului 2015 şi sarcinile de bază pentru anul  2016.
 2. Se pune în sarcina directorului-interimar al ÎM ,,Apă-Canal” din or. Ungheni (dl. P. Scutaru):
 3. a) să asigure optimizarea cheltuielelor de producere şi reducerea pierderilor de apă în reţea;
 4. b) să intensifice măsurile de contorizare a tuturor consumatorilor, prioritar proprietarilor caselor individuale, conform prevederilor legislaţiei în vigoare;
 5. c) să întrerprindă măsuri concrete pentru recuperarea datoriilor debitoare de la consumatorii;
 6. d) să efectueze, de comun acord cu Primăria oraşului Ungheni, un studiu de fezabilitate pentru construcţia reţelelor de apeduct, canalizare şi staţiei de pompare în cartierile noi ale oraşului;
 7. e) să întreprindă măsuri pentru atragerea investiţiilor, atît din ţară, cît şi de peste hotare, pentru modernizarea continuă a întreprinderii.
 8. Controlul asupra executării prezentei decizii se atribuie d-lui Langa Petru, viceprimar.
DECIZIE  nr. 10/4
din  04.12.2015

Cu privire la casarea unor mijloace fixe aflate

la bilanța ÎM ,,Apă-Canal” din or. Ungheni

Examinînd demersul administratorului  ÎM ,,Apă-Canal” din or. Ungheni (dl. P. Scutaru), cu nr. 259 din 24.11.2015, prin care solicită permiterea casării unor mijloace fixe care au uzură atît fizică, cît şi morală;

În temeiul  art. 14 alin. (2) lit. b) şi z) din Legea nr. 436-  XVI din 28.12.2006 privind administraţia publică locală; p. 2 din Regulamentul privind casarea bunurilor uzate, raportate la mijloacele fixe, aprobat prin Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 500 din 12.05.1998, cu modificările şi completările ulterioare, Consiliul Orăşenesc

DECIDE:

 1. Se permite ÎM ,,Apă-Canal” din or. Ungheni casarea bunurilor uzate, raportate la mijloacele fixe, aflate la bilanţa întreprinderii, conform anexei la prezenta decizie.
 2. Controlul asupra executării prezentei decizii se atribuie primarului oraşului, dlui Alexandru Ambros.

Vedeți toate DECIZIILE AICI

Trackback from your site.

Pagina oficiala a Republicii Moldova Pagina oficiala a Presedintelui Republicii Moldova Pagina oficiala a Parlamentului Republicii Moldova Pagina oficiala a Guvernului Republicii Moldova Consiliul raional Ungheni