Concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de Specialist – probleme juridice

Written by admin on 22 aprilie 2018. Posted in Funcţii vacante, Noutăți

Primăria Municipiului Ungheni
Anunţă concurs
pentru ocuparea funcţiei publice vacante de
Specialist – probleme juridice

        

Scopul şi sarcinile de bază ale funcţiei: 

 • Asigurarea legalităţii actelor emise de către Consiliul Municipal Ungheni şi Primar;
 • Întocmirea şi vizarea proiectelor de dispoziţii şi decizii cu caracter normativ;
 • Reprezentarea autorităţilor locale, în modul stabilit de lege, în faţa organelor de judecată, arbitrare, procuratură, poliţie şi altor organe şi organisme, precum şi a persoanelor fizice şi juridice, conform sferei proprii de atribuţii şi competenţe, abilitărilor şi cerinţelor imperative ale legislaţiei în vigoare;
 • Examinarea şi vizarea contractele pe care Primăria Municipiului Ungheni le încheie cu diferiţi agenţi economici;
 • Monitorizarea executării hotărârilor judecătoreşti rămase definitive în cauzele pe care le-a instrumentat;
 • Acordă asistenţă juridică personalului din cadrul Primăriei;
 • Executarea în termen a petiţiilor parvenite de la cetăţeni, legislaţiei privind etica funcţionarului public, actelor normative în vigoare;
 • Îndeplineşte şi alte atribuții, în limita competenţei sale, prevăzute de lege sau încredințate de conducerea entității.

 

Condiţii de participare la concurs:

Condiţii de bază

 • deţinerea cetăţeniei Republicii Moldova;
 • posedarea limbii de stat;
 • neatingerea vîrstei necesare obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vîrstă;
 • neprivarea de dreptul de a ocupa funcţii publice. 

Cerinţe specifice

 • studii superioare în domeniu (juridice);
 • cunoaşterea obligatorie a calculatorului (Excel, Word, etc.);
 • atitudine responsabilă faţă de obligaţiunile de serviciu.

 

Documente ce urmează a fi prezentate:

 • formularul de participare tipizat(decarcă aici);
 • copia buletinului de identitate cu confirmarea cetăţeniei RM;
 • copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de perfecţionare profesională şi / sau specializare;
 • copia carnetului de muncă;
 • certificat medical**;
 • cazierul judiciar.

 

Data limită pînă la care poate fi depus Dosarul de concurs:

Persoanele interesate vor depune documentele necesare pînă pe data de 07.05.2018, orele 17:00, la Comisia de organizare a concursului, pe adresa: mun. Ungheni,                             str. Naţională nr. 7,  biroul 401, tel: 0-236-2-31-81.

Persoana responsabilă de primirea documentelor şi oferirea informaţiilor suplimentare – Tudor Gavriliuc, secretarul Consiliului Municipal Ungheni.

 

Bibliografia concursului: 

Acte normative în domeniul administraţiei publice, serviciului public 

 • Constituţia Republicii Moldova
 • Legea nr. 436 – XVI din 28.12.2006 privind administraţia publică  locală;
 • Legea nr. 158-XVI din 04.07.2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public;
 • Legea nr. 190-XIII din 19.07.1994 cu privire la petiţionare;
 • Legea nr. 25-XVI din 22.02.2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public;
 • Legea nr. 16-XVI din 15.02.2008 cu privire la conflictul de interese;
 • Legea nr. 133  din  17.06.2016 privind declararea averii şi a intereselor personale;
 • Legea nr. 90-XVI din 25.04.2008 cu privire la prevenirea şi combaterea corupţiei;
 • Legea nr. 271-XVI din 18.12.2008 privind verificarea titularilor şi a candidaţilor la funcţii publice;
 • Legea nr. 435 – XVI din 28.12.2006 privind descentralizarea administrativă;
 • Legea nr. 764 din 27.12.2001 privind organizarea administrativ-teritorială a Republicii Moldova.

 

Acte normative în domeniul de specialitate 

 • Codul civil nr. 1107 din 06.06.2002;
 • Codul de procedură civilă nr. 225 din 30.05.2003;
 • Codul muncii nr. 154 din 28.03.2003;
 • Legea contenciosului administrativ nr. 793 din 10.02.2000.

 

________

* Formularul de participare la concursul pentru ocuparea funcţiei publice vacante poate fi găsit descărcat aici sau solicitat la sediul primăriei, biroul 401.

**Certificatul medical se va obţine de la medicul de familie şi se îngegistrează la IMSP CMF, conform legislaţiei.

Trackback from your site.

Pagina oficiala a Republicii Moldova Pagina oficiala a Presedintelui Republicii Moldova Pagina oficiala a Parlamentului Republicii Moldova Pagina oficiala a Guvernului Republicii Moldova Consiliul raional Ungheni