Concurs functie vacanta

Written by admin on 30 martie 2016. Posted in Funcţii vacante, Știri

PRIMĂRIA ORAŞULUI UNGHENI

Anunţă prelungirea

datei-limită de depunere a documentelor privind condiţiile

de desfăşurare a concursului

pentru ocuparea funcţiei publice vacante de

Specialist  pentru evidență contabilă

Scopul şi sarcinile de bază ale funcţiei:

  1. Asigură organizarea corectă a evidenţei contabile în conformitate cu Legea contabilităţii nr. 113-XVI  din  27.04.2007 şi Ordinul Ministerului Finanțelor al RM nr. 216  din  28.12.2015 cu privire la aprobarea Planului de conturi contabile în sistemul bugetar şi a Normelor metodologice privind evidenţa contabilă şi raportarea financiară în sistemul bugetar.
  2. Asigură calcularea în termenele stabilite a salariilor angajaţilor instituţiilor  deservite şi primăriei, este responsabilă de nota de contabilitate nr.1, nr. 5.
  3. Prezentare dării de seamă la Fondul Social forma nr. 4BASS şi a medicinii asigurate nr.08 MED.
  4. Asigură controlul asupra decontărilor cu titularii de avans este responsabilă de nota de contabilitate nr.8.
  5. Întocmeşte şi prezintă, în termenele stabilite a dărilor de seamă contabile la Inspetoratul fiscal teritorial Ungheni privind plăţile în buget.
  6. Asigură păstrarea documentelor contabile,registrelor de evidenţă,rapoartelor, devizilor de cheltuieli şi a calculilor de deviz,precum şi predarea lor la arhivă în modul stabilit.
  7. Contribuie la elaborarea proiectelor de acte normative înaintate spre adoptare consiliului local şi primarului, în domeniul său de activitate.

Condiţii de participare la concurs:

  1. a) Condiţii de bază –

– deţinerea cetăţeniei Republicii Moldova;

– posedarea limbii de stat;

– neatingerea vîrstei necesare obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vîrstă;

– neprivarea de dreptul de a ocupa funcţii publice.

  1. b) Cerinţe specifice –

– studii superioare în domeniu (contabilitate);

– cunoaşterea obligatorie a calculatorului (Excel, Word, etc.);

– cunoașterea programei 1 Contabilitate;

– atitudine responsabilă faţă de obligaţiunile de serviciu.

– prioritate se va acorda persoanelor ce au experienţă în domeniu de cel puţin   1- 3 ani.

Documente ce urmează a fi prezentate:

–   formularul de participare tipizat;

–   copia buletinului de identitate cu confirmarea cetăţeniei RM;

–   copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de perfecţionare profesională şi / sau specializare;

–   copia carnetului de muncă ;

–   certificat medical.

Data limită pînă la care poate fi depus Dosarul de concurs:

Persoanele interesate vor depune documentele necesare pînă pe data de 11.04.2016, pînă la orele 17:00, la Comisia de organizare a concursului, pe adresa: or. Ungheni,                          str. Naţională 7,  biroul 401, tel: 0-236-2- 31-81, 0-236-23696.

Persoana responsabilă de primirea documentelor şi oferirea informaţiilor suplimentare – Tudor Gavriliuc, secretarul Consiliului Orăşenesc Ungheni.

Bibliografia concursului:

Acte normative în domeniul administraţiei publice, serviciului public

–          Constituția Republicii Moldova;

–          Legea nr. 158-XVI din 04.07.2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public;

–          Legea nr. 436 – XVI din 28.12.2006 privind administraţia publică  locală;

–          Legea contabilităţii nr. 113-XVI  din  27.04.2007;

–          Legea finanţelor publice şi responsabilităţii bugetar-fiscale nr. 181  din  25.07.2014;

–          Legea privind finanţele publice locale nr. 397-XV din 16.10.2003;

–          Legea bugetului de stat pe anul 2015 nr. 72 din 12.04.2015;

–          Legea nr. 190-XIII din 19.07.1994 cu privire la petiţionare;

–          Legea nr. 25-XVI din 22.02.2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public;

–          Legea  nr. 48 din 22.03.2012 privind sistemul de salarizare a funcţionarilor publici;

–          Legii nr. 355 din 23.12.2005 cu privire la sistemul de salarizare în sectorul bugetar;

–          Legea nr. 16-XVI din 15.02.2008 cu privire la conflictul de interese;

–          Legea nr. 1264-XV din 19.07.2002 privind declararea şi controlul veniturilor şi a proprietăţii demnitarilor de stat, judecătorilor, procurorilor, funcţionarilor publici şi a unor persoane cu funcţii de conducere;

–          Legea nr. 90-XVI din 25.04.2008 cu privire la prevenirea şi combaterea corupţiei;

–          Legea nr. 435 – XVI din 28.12.2006 privind descentralizarea administrativă;

–          Hotărîrii Guvernului nr. 331 din 28.05.2012 privind salarizarea funcţionarilor publici;;

–          Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova nr. 381 din 13.04.2006 cu privire la condiţiile de salarizare a personalului din unităţile bugetare în baza Reţelei tarifare unice;

–          Ordinul Ministerului Finanțelor  nr. 216  din  28.12.2015 cu privire la aprobarea Planului de conturi contabile în sistemul bugetar şi a Normelor metodologice privind evidenţa contabilă şi raportarea financiară în sistemul bugetar, etc.

Trackback from your site.

Pagina oficiala a Republicii Moldova Pagina oficiala a Presedintelui Republicii Moldova Pagina oficiala a Parlamentului Republicii Moldova Pagina oficiala a Guvernului Republicii Moldova Consiliul raional Ungheni