Regulament de ordine internă

Written by admin on 12 decembrie 2011. Posted in Regulament de funcționare, Regulament de ordine internă

                                                                                       APROBAT

                                                                   prin Decizia Consiliului orăşenesc

nr. 7/2 din 13.05.2005

 

R E G U L A M E N T U L 

DE  FUNCŢIONARE A PRIMĂRIEI

ORAŞULUI  UNGHENI

      Anexă

la decizia Consiliului orăşenesc

nr. 7/2 din 13.05.2005

 

R E G U L A M E N T U L

DE  FUNCŢIONARE A PRIMĂRIEI

ORAŞULUI  UNGHENI

 

I. Dispoziţii  generale

Document de constituire a Primăriei oraşului Ungheni serveşte Legea privind administraţia publică locală nr 123-XV din 18.03.2003, art.45, şi Hotărârea Guvernului Republicii Moldova „Cu privire la structura şi statele de personal ale primăriilor satelor (comunelor), oraşelor (municipiilor)” nr. 688 din 10.06.2003.

Primăria oraşului Ungheni îşi desfăşoară activitatea în corespundere cu:              – Constituţia RepubliciiMoldova;

– Legile şi hotărîrile Parlamentului  RepubliciiMoldova;

– Decretele Preşedintelui RepubliciiMoldova;

– Hotărîrile, ordonanţele şi dispoziţiile Guvernului RepubliciiMoldova;

* deciziile Consiliului orăşenesc Ungheni;

* prezentul  Regulament.

Administraţia aplică prevederile prezentului Regulament în limitele drepturilor ce-i sînt acordate, iar în cazurile prevăzute de legislaţia în vigoare, împreună sau de comun acord cu comitetul sindical.

 

II. Ordinea angajării, transferării ori concedierii salariatului

Angajarea în serviciu se face prin încheierea contractului individual  de muncă.

La încheierea contractului individual de muncă salariatul prezintă următoarele documente:

– buletinul de identitate;

– carnetul de muncă;

– diploma de studii ori pregătirea  profesională.

Contractul individual de muncă se încheie în formă scrisă. Încheierea contractului individual de muncă este precedată de verificarea aptitudinilor  profesionale şi a datelor personale ale candidatului. În temeiul rezultatelor verificării prealabile a aptitudinilor profesionale se va decide angajarea sau neangajarea persoanei respective.

Pentru verificarea aptitudinilor profesionale ale salariatului, la încheierea contractului individual de muncă acestuia i se stabileşte o perioadă de probă de cel mult 2 luni şi, respectiv, de cel mult 6 luni – în cazul persoanelor cu funcţie de răspundere.

Pe parcursul perioadei de probă, salariatul beneficiază de toate drepturile şi îşi îndeplineşte obligaţiile de serviciu prevăzute de Codul muncii, Legea serviciului public, de Regulamentul în cauză şi Contractul colectiv de muncă.

Angajarea se legalizează prin dispoziţia Primarului care este emisă în baza contractuluii individual de muncă semnat de ambele părţi.

Dispoziţia de angajare este adusă la cunoştinţa salariatului în decurs de 3 zile lucrătoare de la data semnării de către părţi a contractului individual de muncă.

Ocuparea funcţiei se efectuează în conformitate cu legislaţia în vigoare prin concurs, angajare sau numire.

La angajare sau transferare a salariatului la o altă funcţie în ordinea stabilită, administraţia este obligată:

a)  să-l pună la curent cu munca care i se încredinţează, cu condiţiile de muncă, cu drepturile şi obligaţiile sale în conformitate cu instrucţiile funcţionale;

b) să-i aducă la cunoştinţă  Regulamentul  intern de funcţionare şi Contractul colectiv de muncă;

c)  să-l familiarizeze cu tehnica securităţii, igiena muncii şi măsurile  de securitate antiincendiară.

Tuturor angajaţilor, care au lucrat mai mult de 5 zile li se completează carnete de muncă. Carnetele de muncă  se păstreazăla Secretarul Consiliuluiorăşenesc.

Fiecărui angajat i se întocmeşte dosar personal, care conţine foaia personală, curriculum vitae, copia actului de studii, acte asupra atestării, copia dispoziţiilor  (deciziilor) de numire, transferare ori eliberare din lucru, de stimulare ori concediu, alte informaţii. Funcţionarul are dreptul să i-a cunoştinţă de dosarul personal.

După concediere dosarul personal al lucrătorului se păstrează la locul de muncă. În cazul trecerii funcţionarului într-o altă autoritate publică, dosarul se transmite la noul loc de muncă.

Desfacerea contractului individual de muncă are loc în conformitate cu Codul Muncii al RepubliciiMoldova.

Concedierea cadrelor conform rezultatelor atestării, precum şi în cazul lichidării sau reorganizării instituţiei, reducerii numărului statelor de personal este permisă, dacă nu este posibilă transferarea lucrătorului, cu acordul lui, la un alt lucru. În ziua concedierii, lucrătorului i se eliberează carnetul de muncă şi i se achită toate restanţele salariale. Ziua concedierii se consideră ultima zi de lucru.

 

III.Drepturile şi obligaţiile principale ale salariatului

Funcţionarii Primăriei au dreptul:

* să examineze probleme şi să ia decizii în limitile împuternicirilor sale;

            * să-şi perfecţioneze pregătirea profesională;

            * să avanseze  în serviciu  corespunzător pregătirii lui profesionale, capacităţilor   intelectuale, rezultatelor atestării, conştiinciozităţii în exercitarea atribuţiilor, în  cazul în care participă la concursul pentru ocuparea  posturilor vacante  de un rang superior;

            * să-şi cunoască drepturile şi obligaţiile de serviciu;

            * să fie remunerat conform funcţiei, pregătirii profesionale, şi experienţei sale de   muncă;

            * să beneficieze de protecţie juridică, în corespundere cu statutul său. 

Funcţionarii Primăriei sînt obligaţi:

           * să execute la timp şi calitativ indicaţiile primite;

          * să dirijeze în cunoştinţă de cauză sectorul încredinţat, să manifeste iniţiativă şi perseverenţă, să asigure îndeplinirea întocmai a sarcinilor cei stau în faţă;

        * să respecte disciplina muncii;

         * să folosească la maximum timpul de lucru;

         * să se abţină de la acţiuni care i-ar împiedica pe alţi colegii de serviciu să-şi îndeplinească obligaţiile de serviciu;

         * să tindă spre eficienţă  şi sporirea calităţii muncii;

          * să manifeste permanent iniţiativă creatoare, pentru obţinerea unor rezultate înalte  în activitate;

         * să-şi perfecţionreze sistematic nivelul de cunoştinţe şi calificarea profesională;

         * să fie exemplu de purtare destoinică şi înaltă datorie morală la serviciu şi în   societate;

         * să fie ordonat şi să  întreţină locul de muncă în curăţenie;

         * să respecte ordinea stabilită de păstrare a valorilor materiale şi a documentelor;

         * să respecte cerinţele tehnicii securităţii şi protecţiei muncii.

 

IV. Obligaţiile principale ale Administraţiei

Administraţia Primăriei este obligată:

    *să asigure respectarea de către angajaţii a obligaţiilor de serviciu;

    *să organizeze activitatea angajaţilor în corespundere cu specialitatea şi calificarea obţinută;

    *să creeze condiţii normale de muncă;

    *să asigure respectarea strictă a disciplinei de muncă, să aplice la timp sancţiuni faţă de  cei ce încălcă disciplina;

    *să organizeze în termenii stabiliţi de legislaţie atestarea funcţionarilor publici şi să asigure dezvoltarea profesională a angajaţilor;

    *să respecte legislaţia muncii,  să îmbunătăţească condiţiile de lucru;

    *să asigure păstrarea bunurilor materiale;

  *să asigure salarizarea angajaţilor;

  *să respecte condiţiilor de retribuire a muncii;

    *să manifeste o atitudine corectă faţă de salariaţi;

    *să asigure acordarea înlesnirilor şi privilegiilor ce le sînt stabilite prin lege.

Funcţionarii publici sînt supuşi atestării conform Regulamentului cu privire la conferirea gradelor de calificare funcţionarilor publici în termenele stabilite, depun Jurămîntul funcţionarului public şi sînt obligaţi să-l respecte cu stricteţe.

Administraţia îşi îndeplineşte obligaţiile în cazurile corespunzătoare împreună sau de comun acord cu sindicatele, precum şi ţinînd  cont de împuternicirile colectivului de muncă.

 

V.  Timpul de muncă şi folosirea lui

Repartizarea timpului de muncă în cadrul săptămînii este uniformă şi constituiie 8 ore pe zi, timp de 5 zile, cu 2 zile de odihnă.

Ziua de muncă începe la orele 8.00 şi se termină la orele 17.00, cu întrerupere la prînz de la 12.00 – 13.00.

Administraţia este obligată să ducă evidenţa prezentării şi plecării de la lucru a funcţionarilor. Reducerea timpului de lucru se efectuează numai în cazurile lipsei condiţiilor de activitate, situaţii excepţionale ori în alte caturi ce necesită o asemenea măsură.

Personalul de deservire şi muncitori activează în dependenţă de graficul schimburilor, care trebuie să corespundă duratei stabilite a timpului de muncă săptămînal.

Lucrul în zilele de sărbătoare şi de odihnă este interzis. Chemarea unor lucrători la serviciu în zilele de odihnă sau sărbători este însoţită de garantarea zilelor de repaus în altă perioadă a activităţii de muncă.

Lucrătorilor cu regim permanent  (paznicii, deserviciul) li se interzice să părăsească locul de muncă pînă la sosirea lucrătorului de schimb. În cazul în care lucrătorul nu se prezintă la serviciu, lucrătorul informează despre aceasta administraţia, pentru a-l schimba cu un alt lucrător.

Concediile ordinare sînt acordate angajaţilor în conformitate cu legislaţia în vigoare, ţinîndu-se cont de necesitatea de a asigura activitatea normală a Consiliului raional.

 

VI. Stimulări pentru succese în muncă

Pentru exercitarea exemplară a atribuţiilor de serviciu, spirit activ şi spirit de iniţiativă, sînt aplicate următoarele stimulări:

a) mulţumiri;

      b) premieri;

      c) cadouri de preţ;

      d) diplome de onoare;

Pentru succese deosebite în muncă, merite faţă de sociatate şi de stat salariaţii pot fi înaintaţi la disticţii de stat .

O metodă de încurajare este avansarea în post, cît şi acordarea unui grad de calificare mai avansat (în corespundere cu Regulamentul privind conferirea gradelor de calificare funcţionarilor publici).

Stimulările se consemnează prin dispoziţia Primarului, aduse la cunoştinţa întregului colectiv şi înscrise în carnetul de muncă a lucrătorului.

La aplicarea stimulărilor pentru succese în muncă şi la înaintarea pentru decoraţii guvernamentale se va ţine cont de părerea colectivului de muncă.

 

VII.  Sancţiuni disciplinare

Încălcarea disciplinei de muncă este compatibilă cu aplicarea măsurilor de influenţă disciplinară sau obştească, precum şi aplicarea altor sancţiuni prevăzute de legislaţia muncii.

Pentru încălcarea disciplinei de muncă, administraţia aplică faţă de salariat următoarele  sancţiuni disciplinare:

a)  avertismentul;

b) mustrare;

c)  mustrare aspră;

d) concedierea.

Pentru lipsă de la lucru fără motive întemeiate administraţia aplică sancţiuni disciplinare, prevăzute în punctul dat al Regulamentului.

Sancţiunile disciplinare se aplică prin dispoziţia Primarului, în care se indică în mod obligatoriu:

*temeiurile de  fapt şi de drept ale aplicării sancţiunii;

  *termenul în care sancţiunea poate fi contestată;

  *organul în care sancţiunea poate fi contestată.

Dispoziţia de sancţionare se comunică salariatului, sub semnătură, în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la data cînd a fost emis.

Pînă la aplicarea sancţiunii disciplinare Primarul este obligat să ceară salariatului o explicaţie scrisă privind fapta comisă. Refuzul de a prezenta explicaţia cerută se consemnează într-un proces-verbal semnat de un reprezentant al administraţiei şi un reprezentant al colectivului.

Sancţiunea disciplinară se aplică imediat după constatarea abaterii disciplinare, dar nu mai tîrziu de o lună din ziua constatării ei, fără a lua în calcul timpul aflării angajatului în concediul anual de odihnă, în concediul de studii sau în concediul medical.

Sancţiunea disciplinară nu poate fi aplicată după expirarea a şase luni din ziua comiterii abaterii disciplinare. Pentru fiecare încălcare disciplinară poate fi aplicată o singură sancţiune disciplinară.

Salariaţii aleşi în componenţa comitetului sindical nu pot fi supuşi sancţiunilor disciplinare fără acordul prealabil al comitetului sindical din subdiviziune, iar preşedintele lui fără acordul prealabil al organului sindical ierarhic superior.

În cazuri necesare dispoziţia (ordinul) este adusă la cunoştinţa întregului colectiv de muncă.

Termenul de validitate a sancţiunii disciplinare nu poate depăşi un an din ziua aplicării. Dacă pe parcursul acestiu termen salariatul nu va fi supus unei noi sancţiuni disciplinare, se consideră că sancţiunea disciplinară nu i-a fost aplicată.

Administraţia, aplicînd sancţiunea disciplinară, este în drept să o revoce în decursul unui an din proprie iniţiativă, la rugămintea salariatului, la demersul reprezentanţilor colectivului sau al şefului nemijlocit al salariatului.

În interiorul termenului de validitate a sancţiunii disciplinare, salariatului sancţionat nu i se pot aplica stimulări prevăzute în prezentul Regulament conform art.203 Codul Muncii.

Pagina oficiala a Republicii Moldova Pagina oficiala a Presedintelui Republicii Moldova Pagina oficiala a Parlamentului Republicii Moldova Pagina oficiala a Guvernului Republicii Moldova Consiliul raional Ungheni