Regulament de ordine internă

Written by admin on 12 decembrie 2011. Posted in Regulament de funcționare, Regulament de ordine internă

                                                                                       APROBAT

                                                                   prin Decizia Consiliului orăşenesc

nr. 7/2 din 13.05.2005

 

R E G U L A M E N T U L 

DE  FUNCŢIONARE A PRIMĂRIEI

ORAŞULUI  UNGHENI

      Anexă

la decizia Consiliului orăşenesc

nr. 7/2 din 13.05.2005

 

R E G U L A M E N T U L

DE  FUNCŢIONARE A PRIMĂRIEI

ORAŞULUI  UNGHENI

 

I. Dispoziţii  generale

Document de constituire a Primăriei oraşului Ungheni serveşte Legea privind administraţia publică locală nr 123-XV din 18.03.2003, art.45, şi Hotărârea Guvernului Republicii Moldova „Cu privire la structura şi statele de personal ale primăriilor satelor (comunelor), oraşelor (municipiilor)” nr. 688 din 10.06.2003.

Primăria oraşului Ungheni îşi desfăşoară activitatea în corespundere cu:              – Constituţia RepubliciiMoldova;

– Legile şi hotărîrile Parlamentului  RepubliciiMoldova;

– Decretele Preşedintelui RepubliciiMoldova;

– Hotărîrile, ordonanţele şi dispoziţiile Guvernului RepubliciiMoldova;

* deciziile Consiliului orăşenesc Ungheni;

* prezentul  Regulament.

Administraţia aplică prevederile prezentului Regulament în limitele drepturilor ce-i sînt acordate, iar în cazurile prevăzute de legislaţia în vigoare, împreună sau de comun acord cu comitetul sindical.

 

II. Ordinea angajării, transferării ori concedierii salariatului

Angajarea în serviciu se face prin încheierea contractului individual  de muncă.

La încheierea contractului individual de muncă salariatul prezintă următoarele documente:

– buletinul de identitate;

– carnetul de muncă;

– diploma de studii ori pregătirea  profesională.

Contractul individual de muncă se încheie în formă scrisă. Încheierea contractului individual de muncă este precedată de verificarea aptitudinilor  profesionale şi a datelor personale ale candidatului. În temeiul rezultatelor verificării prealabile a aptitudinilor profesionale se va decide angajarea sau neangajarea persoanei respective.

Pentru verificarea aptitudinilor profesionale ale salariatului, la încheierea contractului individual de muncă acestuia i se stabileşte o perioadă de probă de cel mult 2 luni şi, respectiv, de cel mult 6 luni – în cazul persoanelor cu funcţie de răspundere.

Pe parcursul perioadei de probă, salariatul beneficiază de toate drepturile şi îşi îndeplineşte obligaţiile de serviciu prevăzute de Codul muncii, Legea serviciului public, de Regulamentul în cauză şi Contractul colectiv de muncă.

Angajarea se legalizează prin dispoziţia Primarului care este emisă în baza contractuluii individual de muncă semnat de ambele părţi.

Dispoziţia de angajare este adusă la cunoştinţa salariatului în decurs de 3 zile lucrătoare de la data semnării de către părţi a contractului individual de muncă.

Ocuparea funcţiei se efectuează în conformitate cu legislaţia în vigoare prin concurs, angajare sau numire.

La angajare sau transferare a salariatului la o altă funcţie în ordinea stabilită, administraţia este obligată:

a)  să-l pună la curent cu munca care i se încredinţează, cu condiţiile de muncă, cu drepturile şi obligaţiile sale în conformitate cu instrucţiile funcţionale;

b) să-i aducă la cunoştinţă  Regulamentul  intern de funcţionare şi Contractul colectiv de muncă;

c)  să-l familiarizeze cu tehnica securităţii, igiena muncii şi măsurile  de securitate antiincendiară.

Tuturor angajaţilor, care au lucrat mai mult de 5 zile li se completează carnete de muncă. Carnetele de muncă  se păstreazăla Secretarul Consiliuluiorăşenesc.

Fiecărui angajat i se întocmeşte dosar personal, care conţine foaia personală, curriculum vitae, copia actului de studii, acte asupra atestării, copia dispoziţiilor  (deciziilor) de numire, transferare ori eliberare din lucru, de stimulare ori concediu, alte informaţii. Funcţionarul are dreptul să i-a cunoştinţă de dosarul personal.

După concediere dosarul personal al lucrătorului se păstrează la locul de muncă. În cazul trecerii funcţionarului într-o altă autoritate publică, dosarul se transmite la noul loc de muncă.

Desfacerea contractului individual de muncă are loc în conformitate cu Codul Muncii al RepubliciiMoldova.

Concedierea cadrelor conform rezultatelor atestării, precum şi în cazul lichidării sau reorganizării instituţiei, reducerii numărului statelor de personal este permisă, dacă nu este posibilă transferarea lucrătorului, cu acordul lui, la un alt lucru. În ziua concedierii, lucrătorului i se eliberează carnetul de muncă şi i se achită toate restanţele salariale. Ziua concedierii se consideră ultima zi de lucru.

 

III.Drepturile şi obligaţiile principale ale salariatului

Funcţionarii Primăriei au dreptul:

* să examineze probleme şi să ia decizii în limitile împuternicirilor sale;

            * să-şi perfecţioneze pregătirea profesională;

            * să avanseze  în serviciu  corespunzător pregătirii lui profesionale, capacităţilor   intelectuale, rezultatelor atestării, conştiinciozităţii în exercitarea atribuţiilor, în  cazul în care participă la concursul pentru ocuparea  posturilor vacante  de un rang superior;

            * să-şi cunoască drepturile şi obligaţiile de serviciu;

            * să fie remunerat conform funcţiei, pregătirii profesionale, şi experienţei sale de   muncă;

            * să beneficieze de protecţie juridică, în corespundere cu statutul său. 

Funcţionarii Primăriei sînt obligaţi:

           * să execute la timp şi calitativ indicaţiile primite;

          * să dirijeze în cunoştinţă de cauză sectorul încredinţat, să manifeste iniţiativă şi perseverenţă, să asigure îndeplinirea întocmai a sarcinilor cei stau în faţă;

        * să respecte disciplina muncii;

         * să folosească la maximum timpul de lucru;

         * să se abţină de la acţiuni care i-ar împiedica pe alţi colegii de serviciu să-şi îndeplinească obligaţiile de serviciu;

         * să tindă spre eficienţă  şi sporirea calităţii muncii;

          * să manifeste permanent iniţiativă creatoare, pentru obţinerea unor rezultate înalte  în activitate;

         * să-şi perfecţionreze sistematic nivelul de cunoştinţe şi calificarea profesională;

         * să fie exemplu de purtare destoinică şi înaltă datorie morală la serviciu şi în   societate;

         * să fie ordonat şi să  întreţină locul de muncă în curăţenie;

         * să respecte ordinea stabilită de păstrare a valorilor materiale şi a documentelor;

         * să respecte cerinţele tehnicii securităţii şi protecţiei muncii.

 

IV. Obligaţiile principale ale Administraţiei

Administraţia Primăriei este obligată:

    *să asigure respectarea de către angajaţii a obligaţiilor de serviciu;

    *să organizeze activitatea angajaţilor în corespundere cu specialitatea şi calificarea obţinută;

    *să creeze condiţii normale de muncă;

    *să asigure respectarea strictă a disciplinei de muncă, să aplice la timp sancţiuni faţă de  cei ce încălcă disciplina;

    *să organizeze în termenii stabiliţi de legislaţie atestarea funcţionarilor publici şi să asigure dezvoltarea profesională a angajaţilor;

    *să respecte legislaţia muncii,  să îmbunătăţească condiţiile de lucru;

    *să asigure păstrarea bunurilor materiale;

  *să asigure salarizarea angajaţilor;

  *să respecte condiţiilor de retribuire a muncii;

    *să manifeste o atitudine corectă faţă de salariaţi;

    *să asigure acordarea înlesnirilor şi privilegiilor ce le sînt stabilite prin lege.

Funcţionarii publici sînt supuşi atestării conform Regulamentului cu privire la conferirea gradelor de calificare funcţionarilor publici în termenele stabilite, depun Jurămîntul funcţionarului public şi sînt obligaţi să-l respecte cu stricteţe.

Administraţia îşi îndeplineşte obligaţiile în cazurile corespunzătoare împreună sau de comun acord cu sindicatele, precum şi ţinînd  cont de împuternicirile colectivului de muncă.

 

V.  Timpul de muncă şi folosirea lui

Repartizarea timpului de muncă în cadrul săptămînii este uniformă şi constituiie 8 ore pe zi, timp de 5 zile, cu 2 zile de odihnă.

Ziua de muncă începe la orele 8.00 şi se termină la orele 17.00, cu întrerupere la prînz de la 12.00 – 13.00.

Administraţia este obligată să ducă evidenţa prezentării şi plecării de la lucru a funcţionarilor. Reducerea timpului de lucru se efectuează numai în cazurile lipsei condiţiilor de activitate, situaţii excepţionale ori în alte caturi ce necesită o asemenea măsură.

Personalul de deservire şi muncitori activează în dependenţă de graficul schimburilor, care trebuie să corespundă duratei stabilite a timpului de muncă săptămînal.

Lucrul în zilele de sărbătoare şi de odihnă este interzis. Chemarea unor lucrători la serviciu în zilele de odihnă sau sărbători este însoţită de garantarea zilelor de repaus în altă perioadă a activităţii de muncă.

Lucrătorilor cu regim permanent  (paznicii, deserviciul) li se interzice să părăsească locul de muncă pînă la sosirea lucrătorului de schimb. În cazul în care lucrătorul nu se prezintă la serviciu, lucrătorul informează despre aceasta administraţia, pentru a-l schimba cu un alt lucrător.

Concediile ordinare sînt acordate angajaţilor în conformitate cu legislaţia în vigoare, ţinîndu-se cont de necesitatea de a asigura activitatea normală a Consiliului raional.

 

VI. Stimulări pentru succese în muncă

Pentru exercitarea exemplară a atribuţiilor de serviciu, spirit activ şi spirit de iniţiativă, sînt aplicate următoarele stimulări:

a) mulţumiri;

      b) premieri;

      c) cadouri de preţ;

      d) diplome de onoare;

Pentru succese deosebite în muncă, merite faţă de sociatate şi de stat salariaţii pot fi înaintaţi la disticţii de stat .

O metodă de încurajare este avansarea în post, cît şi acordarea unui grad de calificare mai avansat (în corespundere cu Regulamentul privind conferirea gradelor de calificare funcţionarilor publici).

Stimulările se consemnează prin dispoziţia Primarului, aduse la cunoştinţa întregului colectiv şi înscrise în carnetul de muncă a lucrătorului.

La aplicarea stimulărilor pentru succese în muncă şi la înaintarea pentru decoraţii guvernamentale se va ţine cont de părerea colectivului de muncă.

 

VII.  Sancţiuni disciplinare

Încălcarea disciplinei de muncă este compatibilă cu aplicarea măsurilor de influenţă disciplinară sau obştească, precum şi aplicarea altor sancţiuni prevăzute de legislaţia muncii.

Pentru încălcarea disciplinei de muncă, administraţia aplică faţă de salariat următoarele  sancţiuni disciplinare:

a)  avertismentul;

b) mustrare;

c)  mustrare aspră;

d) concedierea.

Pentru lipsă de la lucru fără motive întemeiate administraţia aplică sancţiuni disciplinare, prevăzute în punctul dat al Regulamentului.

Sancţiunile disciplinare se aplică prin dispoziţia Primarului, în care se indică în mod obligatoriu:

*temeiurile de  fapt şi de drept ale aplicării sancţiunii;

  *termenul în care sancţiunea poate fi contestată;

  *organul în care sancţiunea poate fi contestată.

Dispoziţia de sancţionare se comunică salariatului, sub semnătură, în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la data cînd a fost emis.

Pînă la aplicarea sancţiunii disciplinare Primarul este obligat să ceară salariatului o explicaţie scrisă privind fapta comisă. Refuzul de a prezenta explicaţia cerută se consemnează într-un proces-verbal semnat de un reprezentant al administraţiei şi un reprezentant al colectivului.

Sancţiunea disciplinară se aplică imediat după constatarea abaterii disciplinare, dar nu mai tîrziu de o lună din ziua constatării ei, fără a lua în calcul timpul aflării angajatului în concediul anual de odihnă, în concediul de studii sau în concediul medical.

Sancţiunea disciplinară nu poate fi aplicată după expirarea a şase luni din ziua comiterii abaterii disciplinare. Pentru fiecare încălcare disciplinară poate fi aplicată o singură sancţiune disciplinară.

Salariaţii aleşi în componenţa comitetului sindical nu pot fi supuşi sancţiunilor disciplinare fără acordul prealabil al comitetului sindical din subdiviziune, iar preşedintele lui fără acordul prealabil al organului sindical ierarhic superior.

În cazuri necesare dispoziţia (ordinul) este adusă la cunoştinţa întregului colectiv de muncă.

Termenul de validitate a sancţiunii disciplinare nu poate depăşi un an din ziua aplicării. Dacă pe parcursul acestiu termen salariatul nu va fi supus unei noi sancţiuni disciplinare, se consideră că sancţiunea disciplinară nu i-a fost aplicată.

Administraţia, aplicînd sancţiunea disciplinară, este în drept să o revoce în decursul unui an din proprie iniţiativă, la rugămintea salariatului, la demersul reprezentanţilor colectivului sau al şefului nemijlocit al salariatului.

În interiorul termenului de validitate a sancţiunii disciplinare, salariatului sancţionat nu i se pot aplica stimulări prevăzute în prezentul Regulament conform art.203 Codul Muncii.

Statut oraș

Written by admin on 12 decembrie 2011. Posted in Regulament de funcționare, Statut Oraș

S T A T U T U L

ORAŞULUI 

UNGHENI

PRINCIPII GENERALE

1. Prezentul statut reglementează organizarea şi funcţionarea autorităţilor administraţiei publice a or. Ungheni.

2. Oraşul Ungheni se extinde pe o suprafaţă de16,43 km. p. şi are o populaţie de peste 40 mii locuitori.

3. Prima atestare documentară a localităţii datează din 20 august 1462. Oraşul este amplasat la o distanţă de105 kmNord Vest de capitala Republicii Moldova şi se extinde pe o lungime de9 kmpe malul stâng al râului Prut. Fondul funciar al oraşului reprezintă:

a)     terenuri din intravilanul localităţii –1004 ha;

b)     terenuri destinate industriei, transportului şi cu alte destinaţii –224 ha;

c)     terenurile fondului silvic –87 ha;

d)     terenurile fondului apelor –153 ha;

e)     terenurile fondului de rezervă –175 ha.

4. Oraşul Ungheni este administrat în conformitate cu Legea nr. 764 – XV din 27.12.2001 privind organizarea administrativ-teritorială a R. Moldova, Legea nr. 123 – XV din 18.03.2003 privind administraţia publică locală şi cu prezentul statut.

5. Primăria este persoană juridică, dispune, în condiţiile legii, de patrimoniu, beneficiază de autonomie financiară, are dreptul de iniţiativă în administrarea intereselor publice locale, în limitele administrative teritoriale stabilite.

6. În oraş administraţia publică se întemeiază pe principiile autonomiei locale, descentralizării serviciilor publice, eligibilităţii autorităţilor administraţiei publice locale şi consultării cetăţenilor în problemele locale de interes deosebit.

7. Competenţele cu care sunt investite autorităţile administraţiei publice ale oraşului sunt depline şi întregi. Ele nu pot fi contestate sau limitate de nici o autoritate ierarhic superioară decât în condiţiile legii.

8. Autorităţile administraţiei publice prin care se realizează autonomia locală în oraş sânt: consiliul orăşenesc, ca autoritate reprezentativă, primăria oraşului şi primarul, ca autorităţi executive.

9. Consiliul orăşenesc şi primarul oraşului se aleg în condiţiile Codului electoral. Consiliul orăşenesc este compus din 27 consilieri.

10. Persoanele fizice şi juridice din teritoriu sunt obligate să furnizeze autorităţii publice a oraşului informaţiile ce ţin de competenţa lor.

CONSILIUL ORĂŞENESC

11. Componenţa, constituirea, atribuţiile şi funcţionarea consiliului oraşului sunt reglementate de Legea privind administraţia publică locală şi de Regulamentul privind funcţionarea Consiliului orăşenesc Ungheni.

12. Desemnează, la propunerea primarului, şefii de subdiviziuni, servicii, de întreprinderi municipale din subordine.

13. Eliberează, în temeiul legii, vice-primarii şi secretarul Consiliului, alte persoane desemnate de Consiliu.

14. Elaborează şi aprobă studii, prognoze şi programe de dezvoltare social-economică şi de altă natură.

15.  Elaborează şi aprobă tarifele pentru chirie, serviciile comunale, pentru alte servicii prestate persoanelor fizice şi juridice de către unităţile gospodăriei municipale.

16.  Stabileşte volumul şi domeniul de folosire a investiţiilor capitale de la bugetul oraşului.

  1. Asigură ocrotirea zonei istorice a oraşului, stabileşte zonele sanitare şi de protecţie.
  2. Decide stabilirea de legături de colaborare, cooperare, inclusiv transfrontalieră, şi de înfrăţire cu localităţi din străinătate.

PRIMĂRIA  ORAŞULUI

19. Primăria oraşului este aparatul de lucru al primarului.

20.Competenţele, atribuţiile şi activitatea primăriei sânt stabilite de către Legea privind administraţia publică locală şi Consiliul orăşenesc.

21. Primăria execută administrarea operativă a treburilor publice locale.

22. Funcţionarii Primăriei sînt funcţionari publici şi cad sub incidenţa Legii serviciului public.

PRIMARUL  ORAŞULUI

23. Confirmarea legalităţii alegerii primarului şi validarea mandatului acestuia se fac în condiţiile Codului electoral.

24. Primarul, ca autoritate reprezentativă a populaţiei şi executivă a Consiliului local, este persoană oficială cu funcţii de administrare în teritoriu, reprezintă oraşul în justiţie, precum şi în relaţiile cu persoanele fizice şi juridice:

a) asigură executarea Legilor şi Hotărârilor Parlamentului, Decretelor Preşedintelui R. Moldova, Hotărârilor şi Dispoziţiilor Guvernului, deciziilor Consiliului orăşenesc şi ale Consiliului raional;

b) stabileşte pe teritoriul oraşului, în caz de cataclisme, catastrofe, epidemii, reguli şi regimuri speciale de lucru, de instruire, de deplasare a cetăţenilor, de trafic şi antrenează întreprinderile, instituţiile şi organizaţiile, indiferent de apartenenţa lor departamentală şi tipul de proprietate, la executarea lucrărilor de prevenire sau lichidare a consecinţelor acestora, cu acoperirea cheltuielilor de la bugetul local;

c) dirijează lucrările de construcţie capitală a obiectelor de menire social-culturală şi comunală, a instalaţiilor inginereşti magistrale de alimentare a oraşului cu apă potabilă şi menajeră, energie electrică şi termică, de canalizare, telecomunicaţii şi gazificare;

d) emite dispoziţii privind darea în exploatare a obiectelor, indiferent de apartenenţa lor departamentală şi titlul de proprietate;

e) reglementează regimul proprietăţii funciare a oraşului în conformitate cu legislaţia funciară;

f) prezintă Consiliului local, anual şi ori de câte ori este necesar, rapoarte cu privire la situaţia social-economică a oraşului;

g) întreprinde măsuri pentru protecţia mediului înconjurător în conformitate cu dispoziţiile organelor centrale de specialitate, asigură aplicarea mecanismului economic şi folosirea raţională a resurselor naturale;

h) dirijează instituţiile finanţate de la bugetul orăşenesc şi asigură formarea bazei lor tehnico-materiale;

i) i-a măsuri de protecţie socială şi acordă din fonduri speciale ajutor unor categorii de locuitori;

j) coordonează cu oficiul forţei de muncă elaborarea programului utilizării forţei de muncă în oraş şi crearea unor locuri de muncă specializate pentru invalizi;

k) asigură protecţia socială a populaţiei afectate de şomaj, participă la crearea în unităţi economice a noi locuri de muncă;

l) înaintează propuneri privind reglementarea proceselor de migraţiune a populaţiei;

m) recomandă Consiliului local să confere persoanelor fizice cu merite deosebite, cetăţeni ai Republicii Moldova şi străini, titlul de cetăţean de onoare al oraşului.

25. În caz de încălcare a prevederilor legale dispoziţiile primarului pot fi contestate, în condiţiile legii.

SERVICIILE PUBLICE LOCALE

26. Consiliul orăşenesc poate organiza servicii publice locale, potrivit specificului şi necesităţilor locale, în condiţiile legii şi în limitele mijloacelor financiare de care dispune.

27. Serviciile publice sunt investite cu atribuţii proprii şi se bucură de o anumită independenţă în executarea deciziilor luate de organele centrale de specialitate şi autorităţile administraţiei publice orăşeneşti. Ele sunt responsabile în faţa acestor organe de executarea serviciilor ce le revin.

28. Pentru executarea atribuţiilor, serviciile au aparat, format din profesionişti în domeniu.

29. Regulamentul sau statutul de funcţionare a serviciilor publice se aprobă, în condiţiile legii, de către Consiliul orăşenesc.

PATRIMONIUL, ECONOMIA ŞI FINANŢELE

            30. Baza economică a primăriei o constituie patrimoniul oraşului, care serveşte drept sursă de obţinere a veniturilor şi de satisfacere a necesităţilor social-economice ale populaţiei.

31. Patrimoniul oraşului este o parte a patrimoniului public şi se constituie din bunurile mobile şi imobile administrate de autorităţile administraţiei publice ale oraşului, de întreprinderi, instituţii şi organizaţii de stat din teritoriu, care satisfac nemijlocit necesităţile populaţiei, inclusiv din fondul de locuinţe, fondul de clădiri cu altă destinaţie decât pentru locuit, din bunurile întreprinderilor şi gospodăriei comunale, întreprinderilor de transport ale energiei termice, de transport urban, instituţiile de învăţământ, culturii, ale unităţilor de comerţ, alimentaţie publică, prestării servicii, din fondurile fixe ale serviciilor poştale; din resursele financiare, inclusiv din mijloace bugetare şi extrabugetare şi de altă natură; precum şi din bunurile create sau procurate de autorităţile administraţiei publice ale oraşului în baza mijloacelor ce le aparţin etc.

32. Consiliul orăşenesc deţine dreptul de proprietar al patrimoniului oraşului.

33. Primăria oraşului are dreptul de posesiune, folosinţă şi administrare a patrimoniului oraşului, în conformitate cu legislaţia şi cu deciziile Consiliului orăşenesc.

34. Autorităţile administraţiei publice ale oraşului conduc, în comun cu organele raionale de specialitate, ramurile economiei naţionale din teritoriu în baza îmbinării metodelor economice de administrare teritorială şi celor de reglementare directă de către stat a activităţii economice şi a altor activităţi.

35. Resursele financiare ale oraşului se constituie din mijloace bugetare, extrabugetare şi de altă natură.

36. Fondurile extrabugetare ale primăriei oraşului se formează şi se utilizează în conformitate cu legea privind finanţele publice.

DISPOZIŢII FINALE

            37. Deciziile şi dispoziţiile legale ale administraţiei publice locale a oraşului sunt obligatorii pentru toate persoanele fizice şi juridice care locuiesc sau activează pe teritoriul oraşului.

38. Pentru abuz în serviciu, consilierii, primarul şi funcţionarii din serviciile publice ale primăriei oraşului poartă răspundere, în conformitate cu legislaţia.

39. Litigiile care apar în activitatea autorităţii administraţiei publice a oraşului se soluţionează în judecată sau arbitraj.

40. În aparatul autorităţilor administraţiei publice ale oraşului nu pot fi formate şi nu pot activa organizaţii ale partidelor şi ale mişcărilor social-politice.

41. Statutul oraşului Ungheni intră în vigoare de la data aprobării lui de către Consiliul orăşenesc.

Secretar al

Consiliului orăşenesc                                                                                 Petru Langa

Regulamentul de funcționare al Primăriei orașului Ungheni

Written by admin on 30 octombrie 2011. Posted in Regulament de funcționare

APROBAT
                             prin Decizia Consiliului orăşenesc
nr.  din 2005

I. Dispoziţii  generale

Document de constituire a Primăriei oraşului Ungheni serveşte Legea privind administraţia publică locală nr 123-XV din 18.03.2003, art.45  şi Hotărârea Guvernului Republicii Moldova „Cu privire la structura şi statele de personal ale primăriilor satelor (comunelor), oraşelor (municipiilor)” nr.688 din 10.06.2003.

Aparatul primarului oraşului îşi desfăşoară activitatea în corespundere cu:

  •  Constituţia Republicii Moldova;
  •  Legile şi hotărîrile Parlamentului  Republicii Moldova;
  •  Decretele Preşedintelui Republicii Moldova;
  •  Hotărîrile, ordonanţele şi dispoziţiile Guvernului Republicii Moldova;
  • Deciziile Consiliului local;
  • Prezentul  Regulament.

Pagina oficiala a Republicii Moldova Pagina oficiala a Presedintelui Republicii Moldova Pagina oficiala a Parlamentului Republicii Moldova Pagina oficiala a Guvernului Republicii Moldova Consiliul raional Ungheni