Concurs pentru ocuparea funcției publice vacante

Written by admin on 17 februarie 2017. Posted in Funcţii vacante

Primăria orașului Ungheni

anunță concurs

pentru ocuparea funcției publice vacante:

            Director al grădiniței – creșă ”Andrieș”(nr.3) din orașul Ungheni

La concurs pot participa cetățenii:

– care dețin cetățenia Republicii Moldova;
– cunosc limba de stat;
– cu studii superioare universitare;
– au o vechime în activitate didactică de cel puțin trei ani;
– la data expirării termenului de depunere a dosarului, nu a împlinit vârsta de 65 ani;
– este apt din punct de vedere medical pentru exercitarea funcției;
– care nu au antecedente penale;
– nu a fost concediați în ultimii 5 ani pe baza art.86, alin1, lit.l), m),n din Codul Muncii.

Actele necesare pentru participare la concurs conform ”Regulamentului cu privire la organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcției de director în instituțiile de învățământ general”, nr.163 din 23.03.2015

– cererea de participare la concurs;
– copia actului de identitate;
– copia actelor de studii;
– copia carnetului de muncă;
– curriculum vitae;
– certificat medical care atestă faptul că persoana este aptă din punct de vedere medical, fizic și neuropsihic, pentru exercitarea funcției;
– cazierul juridic sau declarația pe propria răspundere.

Concurs functie vacanta

Written by admin on 30 martie 2016. Posted in Funcţii vacante, Știri

PRIMĂRIA ORAŞULUI UNGHENI

Anunţă prelungirea

datei-limită de depunere a documentelor privind condiţiile

de desfăşurare a concursului

pentru ocuparea funcţiei publice vacante de

Specialist  pentru evidență contabilă

Scopul şi sarcinile de bază ale funcţiei:

  1. Asigură organizarea corectă a evidenţei contabile în conformitate cu Legea contabilităţii nr. 113-XVI  din  27.04.2007 şi Ordinul Ministerului Finanțelor al RM nr. 216  din  28.12.2015 cu privire la aprobarea Planului de conturi contabile în sistemul bugetar şi a Normelor metodologice privind evidenţa contabilă şi raportarea financiară în sistemul bugetar.
  2. Asigură calcularea în termenele stabilite a salariilor angajaţilor instituţiilor  deservite şi primăriei, este responsabilă de nota de contabilitate nr.1, nr. 5.
  3. Prezentare dării de seamă la Fondul Social forma nr. 4BASS şi a medicinii asigurate nr.08 MED.
  4. Asigură controlul asupra decontărilor cu titularii de avans este responsabilă de nota de contabilitate nr.8.
  5. Întocmeşte şi prezintă, în termenele stabilite a dărilor de seamă contabile la Inspetoratul fiscal teritorial Ungheni privind plăţile în buget.
  6. Asigură păstrarea documentelor contabile,registrelor de evidenţă,rapoartelor, devizilor de cheltuieli şi a calculilor de deviz,precum şi predarea lor la arhivă în modul stabilit.
  7. Contribuie la elaborarea proiectelor de acte normative înaintate spre adoptare consiliului local şi primarului, în domeniul său de activitate.

Pagina oficiala a Republicii Moldova Pagina oficiala a Presedintelui Republicii Moldova Pagina oficiala a Parlamentului Republicii Moldova Pagina oficiala a Guvernului Republicii Moldova Consiliul raional Ungheni