Decizii Consiliu Orășănesc Ungheni din 22.02.2013

Written by admin on 27 martie 2013. Posted in Decizii

CONSILIUL ORĂŞENESC UNGHENI 

DECIZIE nr. 2/1

din  22.02.2013

Cu privire la execuţia bugetului

or. Ungheni în anul 2012

În temeiul art. 14 alin. (2) lit. n) din Legea nr. 436-XVI din 28.12.2006 privind administraţia publică locală; art. 29 p. 4 din Legea privind finanţele publice locale nr. 397-XV din 16.10.2003, examinând raportul anual privind execuţia bugetului or. Ungheni pentru anul 2012, prezentat de contabilul-şef al Primăriei oraşului Ungheni (dna T. Pavliuc), Consiliul Orăşenesc

DECIDE :

1. Se aprobă raportul anual privind execuţia bugetului oraşului Ungheni pentru anul 2012.     (anexă)

2. Primăria oraşului Ungheni va da publicităţii raportul anual privind execuţia bugetului oraşului Ungheni pentru anul 2012.

3. Se pune în sarcina Primarului oraşului Ungheni să achite datoriile creditoare la situaţia din 01.01.2013 faţă de agenţii economici, pentru mărfurile şi serviciile livrate în anul 2012, din contul mijloacelor alocate în anul 2013, pînă la data de 01.05.2013.

Decizii Consiliul Orășănesc Ungheni 27.07.2012

Written by admin on 1 august 2012. Posted in Decizii

REPUBLICA  MOLDOVA 
CONSILIUL ORĂŞENESC UNGHENI
Şedinţa ordinară
din 20.07. 2012

DECIZII 

I. Cu privire la activitatea Centrului de Reabilitare şi Integrare Socială a Bătrînilor din or.  Ungheni

În temeiul art. 14 alin. (2) lit. z) al Legii nr. 436 – XVI din 28.12.2006 privind administraţia publică locală, examinînd informaţia prezentată de dna N. Lupu, directorul Centrului de Reabilitare şi Integrare Socială a Bătrînilor din or. Ungheni privind activitatea CRIS Ungheni, Consiliul Orăşenesc

DECIDE:

            1. Se ia act de informaţia prezentată de dna N. Lupu, directorul Centrului de Reabilitare şi Integrare Socială a Bătrînilor din or. Ungheni, privind activitatea CRIS Ungheni.

2. Se pune în sarcina  directorului CRIS Ungheni (dna N. Lupu):

a) să întreprindă măsuri de optimizare şi folosire raţională a sunselor energetice, termice, apei, alte cheltuieli;

b) să întreprindă în continuare măsuri de atragerea a surselor financiare suplimentare extrabugetare, pentru activităţile şi necesităţile instituţiei respective.

c) să mediatizeze cu regularitate, prin diferite mijloace de informare în masă, activitatea desfăşurată de CRRT Ungheni.

3. Controlul asupra executării acestei decizii se pune în seama dlui Eduard Balan, viceprimar.

II. Cu privire la nivelul de pregătire al instituţiilor de învăţământ din or. Ungheni către noul an şcolar  2012 – 2013

În temeiul art. 14 alin. (2) lit. z) al Legii nr. 436 – XVI din 28.12.2006 privind administraţia publică locală, examinînd informaţia cu privire la nivelul de pregătire al instituţiilor de învăţământ din or. Ungheni către noul an şcolar 2012-2013, prezentată de viceprimarul oraşului, dl C. Codreanu, Consiliul Orăşenesc

DECIDE:

1. Se ia act de informaţia prezentată de viceprimarul oraşului,  dl C. Codreanu, cu privire la nivelul de pregătire al instituţiilor de învăţământ din or. Ungheni către noul an şcolar  2012 – 2013.

2. Se pune în sarcina Primăriei oraşului Ungheni să finalizeze pînă la data de 25.08.2012 lucrările de reparaţie la instituţiile de învăţămînt din oraş, pentru buna desfăşurare a procesului de învăţămînt.

3. Se pune în sarcina conducătorilor instituţiilor de învăţămînt din or. Ungheni, să întreprindă măsurile necesare, în conlucrare cu  Primăria oraşului Ungheni, pentru buna pregătire a instituţiilor de învăţământ din or. Ungheni către noul an şcolar  2012 – 2013.

4. Controlul asupra executării prezentei decizii se atribuie primarului oraşului, dlui Alexandru Ambros.

Decizii Consiliul Orășănesc Ungheni 06.06.2012

Written by admin on 18 iunie 2012. Posted in Decizii

REPUBLICA  MOLDOVA 

CONSILIUL ORĂŞENESC UNGHENI

Şedinţa ordinară

din 06.06. 2012


DECIZII

III/I. Cu privire la activitatea Centrului Regional de Resurse pentru Tineret Ungheni

În temeiul art. 14 alin. (2) lit. z) al Legii nr. 436 – XVI din 28.12.2006 privind administraţia publică locală, examinînd informaţia prezentată de dna A.Ciocîrlan, directorul Centrului Regional de Resurse pentru Tineret Ungheni privind activitatea CRRT Ungheni, Consiliul Orăşenesc

DECIDE:

            1. Se ia act de informaţia prezentată de dna A.Ciocîrlan, directorul Centrului Regional de Resurse pentru Tineret Ungheni.

2. Se pune în sarcina  directorului CRRT Ungheni (dna A. Ciocîrlan):

a) să utilizeze mai eficient capacităţile Centrului, precum şi întreprinderea măsurilor de diversificare a serviciilor şi activităţilor desfăşurate;
b) implicarea tinerilor prin intermediul Centrului la soluţionarea unor probleme cu care se confruntă oraşul Ungheni;
c) să întreprindă măsuri de optimizare şi folosire raţională a surselor energetice, termice, apei etc.;
d) să mediatizeze cu regularitate, prin diferite mijloace de informare în masă, activitatea desfăşurată de CRRT Ungheni.

3. Controlul asupra executării acestei decizii se pune în seama dlui Eduard Balan, viceprimar.

DECIZIE nr. 2/6 din 20.04. 2012 Cu privire la modificarea unei decizii a Consiliului Orășenesc Ungheni

Written by admin on 18 mai 2012. Posted in Decizii, Știri

DECIZIE  nr.  2/6 din 20.04. 2012
Cu privire la modificarea unei decizii a Consiliului Orășenesc Ungheni

În temeiul art. 14 al Legii nr. 436-XVI din 28.12.2006 privind administraţia publică locală; Legii bugetului de stat  pentru anul 2012, nr. 282 din 27.12.2011; Legii nr. 267 din 23.12.2011 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative, Consiliul Orășenesc

DECIDE:    

Se modifică anexa nr. 2 ,,Cotele impozitelor şi taxelor locale pe teritoriul oraşului Ungheni pentru anul 2012”, la decizia Consiliului Orăşenesc Ungheni nr. 11/1 din 09.12.2012  „Cu privire la  aprobarea bugetului oraşului Ungheni pentru anul 2012 în a doua lectură”, conform anexei la prezenta decizie.

Anexă la decizia Consiliului  Orăşenesc  nr. 2/6  din 20.04.2012 

Decizii Cosiliul orășenesc Ungheni 20.04.2012

Written by admin on 2 mai 2012. Posted in Decizii

 REPUBLICA  MOLDOVA 

CONSILIUL ORĂŞENESC UNGHENI 

Şedinţa ordinară

din 20.04. 2012

DECIZIE 2/1 

I. Cu privire la totalurile sezonului de încălzire 2011 – 2012 şi sarcinile de bază pentru noul sezon de încălzire 2012 – 2013

În temeiul art. 14 alin. (2) lit. z) al Legii nr. 436-XVI din 28.12.2006 privind administraţia publică locală, examinînd informaţia prezentată de directorul S.A. „Comgaz-Plus” (dl I. Marcoci) ,,Cu privire la totalurile sezonului de încălzire 2011 – 2012 şi sarcinile de bază pentru noul sezon de încălzire 2012 – 2013”, Consiliul Orăşenesc

DECIDE:

1. Se ia act de informaţia prezentată de directorul S.A. „Comgaz-Plus” (dl I. Marcoci) ,,Cu privire la totalurile sezonului de încălzire 2011 – 2012 şi sarcinile de bază pentru noul sezon de încălzire 2012 – 2013”.

2. Se pune în sarcina directorului S.A. „Comgaz-Plus”, (dl I. Marcoci):

2.1. Să întreprindă măsuri de redresare a situaţiei economico-financiare a întreprinderii, cu prezentarea informaţiei în cadrul şedinţelor ulterioare ale Consiliului Orăşenesc.

2.2. Să asigure acumularea datoriilor debitoare de la consumatorii de energie termică din oraş, în termen pînă la 01.11.2012.

2.3. Să asigure achitarea, maximal posibilă, a datoriilor creditoare, în termen pînă la 01.11.2012.

2.4. Să asigure efectuarea lucrărilor de pregătire a reţelelor termice către noul sezon de încălzire, în termen pînă la 15.10.2012.

3. Controlul asupra executării prezentei decizii se atribuie primarului oraşului,  dlui Alexandru Ambros.

DECIZIE 2/2

            II.  Cu privire la mersul executării deciziei Consiliului Orăşenesc  Ungheni nr. 8/1 din 26.08.2011 ,,Cu privire la aprobarea tarifelor pentru serviciile de salubrizare”

În temeiul art. 14 alin. (2) lit. z) al Legii nr. 436 – XVI din 28.12.2006 privind administraţia publică locală, examinînd informaţia prezentată de dl D. Radu, viceprimar al oraşului Ungheni şi de dl D. Bîlici, administratorul Întreprinderii Mixte ,,AVE Ungheni” SRL, privind activitatea întreprinderii şi metodologia formării tarifelor pentru evacuarea deşeurilor, Consiliul Orăşenesc

DECIDE:

            1. Se ia act de informaţiile prezentate de dl D. Radu, viceprimar al oraşului Ungheni şi de      dl D. Bîlici, administratorul Întreprinderii Mixte ,,AVE Ungheni” SRL, privind activitatea întreprinderii şi metodologia formării tarifelor pentru evacuarea deşeurilor.

            2. Se menţin în vigoare tarifele aprobate pentru evacuarea deşeurilor, aprobate prin decizia Consiliului Orăşenesc  Ungheni nr. 8/1 din 26.08.2011 ,,Cu privire la aprobarea tarifelor pentru serviciile de salubrizare”.

3. Controlul asupra executării prezentei decizii se atribuie primarului oraşului,  dlui Alexandru Ambros.

Pagina oficiala a Republicii Moldova Pagina oficiala a Presedintelui Republicii Moldova Pagina oficiala a Parlamentului Republicii Moldova Pagina oficiala a Guvernului Republicii Moldova Consiliul raional Ungheni