NOTĂ INFORMATIVĂ

Written by admin on 23 aprilie 2013. Posted in Decizii

„Cu privire la activitatea SA”Comgaz-Plus”
în sezonului de încălzire 2012-2013
şi  sarcinile de bază pentru anul 2013”

Sistemul centralizat de alimentare cu energie termică din or. Ungheni pe parcursul celor peste 12 de ani de la înfiinţarea SA”Comgaz-Plus”, a evoluat continuu, dar fără extinderea ariei de deservire şi fiind foarte grav afectat din cauza debranşărilor masive de la reţea.

În prezent prin intermediul acestui sistem la nivelul sezonului de încălzire 2012-2013, producţia de energie termica furnizata în sistem centralizat a fost de 7252 Gcal. (de altfel, in perioada vizată, societatea a fost afectata prin diminuarea producţiei, de peste 3300 Gcal.), dimensionata pe un număr de 10 centrale funcţionale, care au produs şi livrat energie termică numai la 11 blocuri locative, 14 agenţi economici mici şi toate instituţiile de învăţămînt şi medicale din oraş(în ceea ce priveşte segmentul de piaţă pe care societatea acţionează, acesta se raportează la 523 apartamente branşate la sistemul centralizat, dintre care 336-15%; 64-parţial şi 123 -100%i. In ultimul an numărul consumatorilor a suferit modificări considerabile, astfel n-a fost conectată CT Romană 64, Porumbescu şi Ungureanu, ca urmare:

Decizii Consiliu Orășănesc Ungheni din 22.02.2013

Written by admin on 27 martie 2013. Posted in Decizii

CONSILIUL ORĂŞENESC UNGHENI 

DECIZIE nr. 2/1

din  22.02.2013

Cu privire la execuţia bugetului

or. Ungheni în anul 2012

În temeiul art. 14 alin. (2) lit. n) din Legea nr. 436-XVI din 28.12.2006 privind administraţia publică locală; art. 29 p. 4 din Legea privind finanţele publice locale nr. 397-XV din 16.10.2003, examinând raportul anual privind execuţia bugetului or. Ungheni pentru anul 2012, prezentat de contabilul-şef al Primăriei oraşului Ungheni (dna T. Pavliuc), Consiliul Orăşenesc

DECIDE :

1. Se aprobă raportul anual privind execuţia bugetului oraşului Ungheni pentru anul 2012.     (anexă)

2. Primăria oraşului Ungheni va da publicităţii raportul anual privind execuţia bugetului oraşului Ungheni pentru anul 2012.

3. Se pune în sarcina Primarului oraşului Ungheni să achite datoriile creditoare la situaţia din 01.01.2013 faţă de agenţii economici, pentru mărfurile şi serviciile livrate în anul 2012, din contul mijloacelor alocate în anul 2013, pînă la data de 01.05.2013.

Decizii Consiliul Orășănesc Ungheni 27.07.2012

Written by admin on 1 august 2012. Posted in Decizii

REPUBLICA  MOLDOVA 
CONSILIUL ORĂŞENESC UNGHENI
Şedinţa ordinară
din 20.07. 2012

DECIZII 

I. Cu privire la activitatea Centrului de Reabilitare şi Integrare Socială a Bătrînilor din or.  Ungheni

În temeiul art. 14 alin. (2) lit. z) al Legii nr. 436 – XVI din 28.12.2006 privind administraţia publică locală, examinînd informaţia prezentată de dna N. Lupu, directorul Centrului de Reabilitare şi Integrare Socială a Bătrînilor din or. Ungheni privind activitatea CRIS Ungheni, Consiliul Orăşenesc

DECIDE:

            1. Se ia act de informaţia prezentată de dna N. Lupu, directorul Centrului de Reabilitare şi Integrare Socială a Bătrînilor din or. Ungheni, privind activitatea CRIS Ungheni.

2. Se pune în sarcina  directorului CRIS Ungheni (dna N. Lupu):

a) să întreprindă măsuri de optimizare şi folosire raţională a sunselor energetice, termice, apei, alte cheltuieli;

b) să întreprindă în continuare măsuri de atragerea a surselor financiare suplimentare extrabugetare, pentru activităţile şi necesităţile instituţiei respective.

c) să mediatizeze cu regularitate, prin diferite mijloace de informare în masă, activitatea desfăşurată de CRRT Ungheni.

3. Controlul asupra executării acestei decizii se pune în seama dlui Eduard Balan, viceprimar.

II. Cu privire la nivelul de pregătire al instituţiilor de învăţământ din or. Ungheni către noul an şcolar  2012 – 2013

În temeiul art. 14 alin. (2) lit. z) al Legii nr. 436 – XVI din 28.12.2006 privind administraţia publică locală, examinînd informaţia cu privire la nivelul de pregătire al instituţiilor de învăţământ din or. Ungheni către noul an şcolar 2012-2013, prezentată de viceprimarul oraşului, dl C. Codreanu, Consiliul Orăşenesc

DECIDE:

1. Se ia act de informaţia prezentată de viceprimarul oraşului,  dl C. Codreanu, cu privire la nivelul de pregătire al instituţiilor de învăţământ din or. Ungheni către noul an şcolar  2012 – 2013.

2. Se pune în sarcina Primăriei oraşului Ungheni să finalizeze pînă la data de 25.08.2012 lucrările de reparaţie la instituţiile de învăţămînt din oraş, pentru buna desfăşurare a procesului de învăţămînt.

3. Se pune în sarcina conducătorilor instituţiilor de învăţămînt din or. Ungheni, să întreprindă măsurile necesare, în conlucrare cu  Primăria oraşului Ungheni, pentru buna pregătire a instituţiilor de învăţământ din or. Ungheni către noul an şcolar  2012 – 2013.

4. Controlul asupra executării prezentei decizii se atribuie primarului oraşului, dlui Alexandru Ambros.

Decizii Consiliul Orășănesc Ungheni 06.06.2012

Written by admin on 18 iunie 2012. Posted in Decizii

REPUBLICA  MOLDOVA 

CONSILIUL ORĂŞENESC UNGHENI

Şedinţa ordinară

din 06.06. 2012


DECIZII

III/I. Cu privire la activitatea Centrului Regional de Resurse pentru Tineret Ungheni

În temeiul art. 14 alin. (2) lit. z) al Legii nr. 436 – XVI din 28.12.2006 privind administraţia publică locală, examinînd informaţia prezentată de dna A.Ciocîrlan, directorul Centrului Regional de Resurse pentru Tineret Ungheni privind activitatea CRRT Ungheni, Consiliul Orăşenesc

DECIDE:

            1. Se ia act de informaţia prezentată de dna A.Ciocîrlan, directorul Centrului Regional de Resurse pentru Tineret Ungheni.

2. Se pune în sarcina  directorului CRRT Ungheni (dna A. Ciocîrlan):

a) să utilizeze mai eficient capacităţile Centrului, precum şi întreprinderea măsurilor de diversificare a serviciilor şi activităţilor desfăşurate;
b) implicarea tinerilor prin intermediul Centrului la soluţionarea unor probleme cu care se confruntă oraşul Ungheni;
c) să întreprindă măsuri de optimizare şi folosire raţională a surselor energetice, termice, apei etc.;
d) să mediatizeze cu regularitate, prin diferite mijloace de informare în masă, activitatea desfăşurată de CRRT Ungheni.

3. Controlul asupra executării acestei decizii se pune în seama dlui Eduard Balan, viceprimar.

DECIZIE nr. 2/6 din 20.04. 2012 Cu privire la modificarea unei decizii a Consiliului Orășenesc Ungheni

Written by admin on 18 mai 2012. Posted in Decizii, Știri

DECIZIE  nr.  2/6 din 20.04. 2012
Cu privire la modificarea unei decizii a Consiliului Orășenesc Ungheni

În temeiul art. 14 al Legii nr. 436-XVI din 28.12.2006 privind administraţia publică locală; Legii bugetului de stat  pentru anul 2012, nr. 282 din 27.12.2011; Legii nr. 267 din 23.12.2011 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative, Consiliul Orășenesc

DECIDE:    

Se modifică anexa nr. 2 ,,Cotele impozitelor şi taxelor locale pe teritoriul oraşului Ungheni pentru anul 2012”, la decizia Consiliului Orăşenesc Ungheni nr. 11/1 din 09.12.2012  „Cu privire la  aprobarea bugetului oraşului Ungheni pentru anul 2012 în a doua lectură”, conform anexei la prezenta decizie.

Anexă la decizia Consiliului  Orăşenesc  nr. 2/6  din 20.04.2012 

Pagina oficiala a Republicii Moldova Pagina oficiala a Presedintelui Republicii Moldova Pagina oficiala a Parlamentului Republicii Moldova Pagina oficiala a Guvernului Republicii Moldova Consiliul raional Ungheni