Decizii din 26.07.2013

Written by admin on 30 iulie 2013. Posted in Decizii, Știri

DECIZIE  nr. 5/10

din  26.07.2013

Cu privire la alocarea  mijloacelor financiare

În temeiul art. 14 alin. (2) lit. n) al Legii nr. 436-XVI din 28.12.2006 privind  administraţia publică locală;  Legii privind finanţele publice locale nr. 397-XV din 16.10.2003; Legii privind sistemul bugetar şi procesul bugetar nr. 847-XIV din 24.05.1996;

În scopul organizării măsurilor culturale şi sportive cu ocazia Zilei Independenţei, Hramului oraşului Ungheni şi aniversării a 551 ani de la prima atestare documentară a oraşului Ungheni;

În scopul organizării măsurilor culturale cu ocazia desfăşurării ediţiei a IV-a a Festivalului internaţional de muzică şi dans ,,Hora de la Prut”;

În scopul susţinerii financiare a implementării proiectului comunitar    ,,ABC-ul tînărului pieton””, la creşa-grădiniţă nr. 9 ,,Steluţa”, din or. Ungheni,

Examinînd demersul directorului Colegiului Agroindustrial din Ungheni, dl I. Oboroc, prin care se solicită contribuţia Consiliului Orăşenesc Ungheni la amenajarea teritoriului adiacent al acestei instituţii, avînd în vedere devizul de cheltuieli prezentat;

Examinînd demersul locuitorilor de pe str. C. Stamati, or. Ungheni, privind solicitarea unui suport financiar pentru efectuarea lucrărilor de reconstrucţie a traseului pentru evacuarea apelor pluviale de pe această stradă şi avînd în vedere devizul de cheltueli prezentat;

Întru executarea punctului 2 alin. 3 din decizia Consiliul Orăşenesc Ungheni nr. 4/9 din 14.06.2013, prin care se pune în sarcina Primăriei oraşului Ungheni să întocmescă şi să prezinte Consiliului Orăşenesc Ungheni pentru aprobare devizul de cheltuieli pentru amenajarea terenului de joacă pentru copii, din curtea blocului locativ de pe                            str. M. Eminescu 65, care constituie în total suma de 63318,0 lei, devizul de cheltuieli se anexează;

Examinînd demersul locuitorilor de pe str. Boico nr. 9, scara nr. 8, prin care solicită acordarea unui ajutor material pentru reparaţia acoperişului blocului locativ care este deteriorat şi necesită reparaţie capitală, avînd în vedere devizul de cheltuieli prezentat;

Examinînd demersul locuitorilor de pe str. Boico nr. 2, prin care solicită acordarea unui ajutor material pentru reparaţia acoperişului de la scara nr. 2 a acestui bloc locativ, care este deteriorat şi necesită reparaţie capitală, avînd în vedere devizul de cheltuieli prezentat;

Examinînd demersul locuitorilor de pe str. Gh. Crestiuc nr. 11, prin care solicită acordarea unui ajutor material pentru reparaţia acoperişului de la scara nr. 1 a acestui bloc locativ, care este deteriorat şi necesită reparaţie capitală, avînd în vedere devizul de cheltuieli prezentat;

Examinînd demersul cet. Cernovscaia Ana, domiciliată în or. Ungheni, str. Gr. Ureche nr. 1B/7, prin care solicită acordarea unui ajutor material pentru reparaţia acoperişului acestui bloc locativ, care este deteriorat şi necesită reparaţie capitală, avînd în vedere devizul de cheltuieli prezentat, Consiliul Orăşenesc

DECIDE:

1. Se alocă suma de 150 000,0 lei, pentru  desfăşurarea măsurilor culturale şi sportive, cu ocazia Zilei Independenţei, Hramului oraşului Ungheni şi aniversării a 551 ani de la prima atestare documentară a oraşului Ungheni, din contul mijloacelor taxelor locale acumulate suplimentar în anul 2013.

2. Se alocă suma de 100 000,0 lei, în scopul organizării măsurilor culturale cu ocazia desfăşurării ediţiei a IV-a a Festivalului internaţional de muzică şi dans ,,Hora de la Prut”, din contul Fondului de rezervă al Primăriei oraşului Ungheni.

3. Se alocă suma de 8000,0 lei, din contul mijloacelor taxelor locale acumulate suplimentar în anul 2013, ca contribuţie a Primăriei oraşului Ungheni, pentru implementarea proiectului comunitar ,,ABC-ul tînărului pieton””, la creşa-grădiniţă nr. 9 ,,Steluţa”, din or. Ungheni, (valoarea totală a proiectului de 30531,0 lei).

4. Se alocă suma de 20000,0 lei, din contul mijloacelor taxelor locale acumulate suplimentar în anul 2013, ca contribuţie financiară a Primăriei oraşului Ungheni la efectuarea lucrărilor de amenajare a teritoriului adiacent Colegiului Agroindustrial din Ungheni.

5. Se alocă suma de 15000 lei, din contul mijloacelor taxelor locale acumulate suplimentar în anul 2013, ca contribuţie financiară a Primăriei oraşului Ungheni la reconstrucţia traseului pentru evacuarea apelor pluviale de pe str. C. Stamati, or. Ungheni.

6. Se alocă sumă de 12600,0 lei, din contul mijloacelor financiare acumulate de la vînzarea bunurilor imobile (apartamente de stat), ca contribuţie financiară a Primăriei oraşului Ungheni pentru efectuarea lucrărilor de amenajare a terenului de joacă pentru copii, din curtea blocului locativ de pe str. M. Eminescu nr. 65.

7. Se alocă suma de 4000,0 lei, din contul mijloacelor financiare acumulate de la vînzarea bunurilor imobile (apartamente de stat), ca contribuţie a Primăriei oraşului Ungheni la reparaţia acoperişului blocului locativ de pe str. Boico nr. 9.

8. Se alocă suma de 5000,0 lei, din contul mijloacelor financiare acumulate de la vînzarea bunurilor imobile (apartamente de stat), ca contribuţie a Primăriei oraşului Ungheni la reparaţia acoperişului de la scara nr. 2 a blocului locativ de pe str. Boico nr. 2.

9. Se alocă suma de 5000,0 lei, din contul mijloacelor financiare acumulate de la vînzarea bunurilor imobile (apartamente de stat), ca contribuţie financiară a Primăriei oraşului Ungheni la reparaţia acoperişului de la scara nr. 1 a blocului locativ de pe str. Gh. Crestiuc nr. 11.

10. Se alocă suma de 2000,0 lei, din contul mijloacelor financiare acumulate de la vînzarea bunurilor imobile (apartamente de stat), ca contribuţie financiară a Primăriei oraşului Ungheni la reparaţia acoperişului blocului locativ de pe str. Gr. Ureche nr. 1B/7.

11. Responsabil de executarea prezentei decizii se numeşte dna Tatiana Pavliuc, contabil-şef al Primăriei oraşului Ungheni.

12. Controlul asupra executării prezentei decizii se atribuie primarului oraşului, dlui Alexandru Ambros.

Preşedintele şedinţei                                                                  Ion ADAM

  Secretarul

Consiliului Orăşenesc                                                                Tudor  GAVRILIUC

Toate deciziile pot fi văzute aici

Şedinţa Consiliului Orășenesc Ungheni din 26.04.2013

Written by admin on 24 mai 2013. Posted in Decizii

CONSILIUL ORĂŞENESC UNGHENI 

Şedinţa din 26.04.2013 

DECIZII ADOPTATE:

I. Cu privire la activitatea Secţiei de poliţie a or. Ungheni pe parcursul anului 2012 şi sarcinile de bază pentru anul  2013

În temeiul art. 14 alin. (2) lit. x) al Legii nr. 436 – XVI din 28.12.2006 privind administraţia publică locală; examinînd informaţia prezentată de şeful Sectorului de poliţie nr. 1, or. Ungheni, a IP Ungheni (dl. S. Postolachi),  privind activitatea Secţiei de poliţie a oraşului Ungheni pe parcursul anului 2012 şi sarcinile de bază pentru anul  2013, Consiliul Orăşenesc

DECIDE:

1. Se ia act de informaţia prezentată de seful Sectorului de poliţie nr. 1,  or. Ungheni, a IP Ungheni (dl. S. Postolachi),  privind activitatea Secţiei de poliţie a oraşului Ungheni pe parcursul anului 2012 şi sarcinile de bază pentru anul  2013.

2. Se pune  în sarcina şefului Sectorului de poliţie nr. 1,  or. Ungheni, a IP Ungheni                        (dl. S. Postolachi):

2.1. Să întreprindă măsurile necesare întru diminuarea stării criminogene pe teritoriul                or. Ungheni,  în deosebi în cartierele cu criminalitatea mai sporită.

2.2. Să  intensifice, în comun cu colaboratorii Biroului minori şi moravuri, Gărzii populare a oraşului Ungheni, Primăria oraşului Ungheni, lucrul de supraveghere a activităţii instituţiilor de odihnă şi agrement, internet-cluburilor din oraş, în scopul depistării şi contracarării cazurilor de încălcare a ordinii publice, consumului de substanţe narcotice, frecventării lor de către minori şi, de luat măsuri conform legislaţiei în vigoare în legătură cu depistarea unor asemenea cazuri.

2.3. Să informeze Comisia pentru eliberarea autorizaţiilor de funcţionare a unităţilor comerciale şi de prestare a serviciilor pe teritoriul oraşului Ungheni, despre neregulile depistate la instituţiile de odihnă şi agrement,  în privinţa respectării regimului de lucu şi menţinerea ordinii publice la obiectele respective.

2.4.  Să acorde, în comun cu membrii Gărzii populare a oraşului Ungheni,  suportul necesar ÎM ,,Servicii Comunale Ungheni”, întru depistarea persoanelor fizice şi juridice care contribuie la formarea gunoiştelor neautorizate pe teritoriul or. Ungheni.

2.5. Să contribuie la depistarea lucrărilor şi construcţiilor neautorizate pe teritoriul                or. Ungheni şi de informat Primăria oraşului Ungheni.

2.6. Să mediatizeze cu regularitate activitatea desfăşurată de Sectorul de poliţie nr. 1,                or. Ungheni, a IP Ungheni şi de atras atenţia cetăţenilor asupra necesităţii de implicare mai activă la diminuarea situaţiei criminogene în oraş, întreprinderii unor măsuri suplimentare de securitate a locunţelor şi averiei personale.

3. Controlul asupra exercitării acestei decizii se pune în sarcina primarului oraşului, dlui Alexandru Ambros. 

NOTĂ INFORMATIVĂ cu privire la rezultatele obţinute de către Secţia de Poliţie a oraşului Ungheni

Written by admin on 23 aprilie 2013. Posted in Decizii

Comisarului  CPR  Ungheni  
colonel de poliţie
  Iurie Derenev
Domnului Alexandru Ambros
Primarulul oraşului Ungheni

 

                                     

NOTĂ INFORMATIVĂ

cu privire la rezultatele obţinute de către Secţia de Poliţie a  oraşului Ungheni a CPR Ungheni  în combaterea şi profilaxia  criminalităţii pe teritoriul or.Ungheni pe parcursul  anului  2012 

                                                                    I

Secţia de Poliţie a or. Ungheni în decursul  anului 2012 şi-a organizat şi desfăşurat activitatea, pledînd pentru protecţia drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale  omului, activităţii de prevenire şi combatere a criminalităţii, asigurării ordinii publice şi securităţii cetăţenilor, astfel în perioada de raport, forţele au fost axate spre intensificarea şi eficientizarea măsurilor de prevenţie generală şi individuală, consolidarea parteneriatului cu autorităţile publice locale, în vederea creării condiţiilor optime de activitate ofiţerilor operativi de sector, intensificarea activităţii formaţiunilor obşteşti, în special al gărzii populare, cu implicarea activă în acest proces a tineretului studios, verificarea şi acordarea ajutorului practic şi metodologic, întru realizarea adecvată a sarcinilor  trasate, precum şi respectarea disciplinii de serviciu şi executorii, respectării normelor de etică şi deontologie poliţienească, organizarea şi asigurarea conlucrării eficiente cu alte servicii desconcentrate, la compartimentul menţinerii ordinii publice, prevenirea şi contracararea infracţiunilor.

Cu referinţă la completare se poate de menţionat faptul că conform statelor  de organizare în cadrul secţiei sînt prevăzute 9 funcţii, care la moment sînt complete.

Pe parcursul anului 2012,  pe teritoriul or.Ungheni, au fost înregistrate 288 infracţiuni, fiind descoperite 205 infracţiuni, procentul descoperirii constituind 71.1%  pe  18 cazuri faptuitorii sint cunoscuţi însa din diverse motive dosarele n- a fost posibil de finisat.

Descarcă aici informația integrală

 

Proces-verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Orăşenesc din 26.04.2013

Written by admin on 23 aprilie 2013. Posted in Decizii

REPUBLICA  MOLDOVA

CONSILIUL ORĂŞENESC UNGHENI
 
   Proces-verbal nr. 3 
 din  26.04.2013
al şedinţei ordinare a                                                                                                  
Consiliului Orăşenesc

Total consilieri – 27,  din ei prezenţi –  , absenţi  –

Preşedinte al şedinţei este ales consilierul –

S-a votat: Pentru –  ; Împotrivă –  ; S-au abţinut –  .

Consilierul, care va semna deciziile Consiliului în cazul în care preşedintele şedinţei se află în imposibilitatea de a semna, este  ales consilierul –

S-a votat: Pentru –  ; Împotrivă –  ; S-au abţinut – .

                                                           ORDINEA DE ZI:

1. Cu privire la activitatea Secţiei de poliţie a or. Ungheni pe parcursul anului 2012 şi sarcinile de bază pentru anul  2013

Raportor: S. Postolachi, seful Sectorului de poliţie nr. 1,  or. Ungheni, a IP Ungheni

2. Cu privire la totalurile sezonului de încălzire 2012 – 2013 şi sarcinile de bază pentru noul sezon de încălzire 2013 – 2014

Raportor: I. Marcoci, directorul SA ,,Comgaz-Plus”

             3. Cu privire la mersul executării deciziei Consiliului Orăşenesc Ungheni nr. 2/2 din 22.02.2013 ,,Cu privire la activitatea ÎM ,,Servicii Comunale Ungheni” pe parcursul anului 2012 și sarcinile de bază pentru anul 2013”, mersul elaborării Planului de amenajare a Parcului orășenesc și cimitirelor din oraş

Informează: D. Radu, viceprimar

            4. Cu privire la mersul executării deciziei Consiliului Orăşenesc Ungheni nr. 2/3  din 22.02.2013 ,,Cu privire la activitatea ÎM ,,Apă-Canal Ungheni” pe parcursul anului 2012 şi sarcinile de bază pentru anul 2013”

Informează: D. Radu, viceprimar

NOTĂ INFORMATIVĂ

Written by admin on 23 aprilie 2013. Posted in Decizii

„Cu privire la activitatea SA”Comgaz-Plus”
în sezonului de încălzire 2012-2013
şi  sarcinile de bază pentru anul 2013”

Sistemul centralizat de alimentare cu energie termică din or. Ungheni pe parcursul celor peste 12 de ani de la înfiinţarea SA”Comgaz-Plus”, a evoluat continuu, dar fără extinderea ariei de deservire şi fiind foarte grav afectat din cauza debranşărilor masive de la reţea.

În prezent prin intermediul acestui sistem la nivelul sezonului de încălzire 2012-2013, producţia de energie termica furnizata în sistem centralizat a fost de 7252 Gcal. (de altfel, in perioada vizată, societatea a fost afectata prin diminuarea producţiei, de peste 3300 Gcal.), dimensionata pe un număr de 10 centrale funcţionale, care au produs şi livrat energie termică numai la 11 blocuri locative, 14 agenţi economici mici şi toate instituţiile de învăţămînt şi medicale din oraş(în ceea ce priveşte segmentul de piaţă pe care societatea acţionează, acesta se raportează la 523 apartamente branşate la sistemul centralizat, dintre care 336-15%; 64-parţial şi 123 -100%i. In ultimul an numărul consumatorilor a suferit modificări considerabile, astfel n-a fost conectată CT Romană 64, Porumbescu şi Ungureanu, ca urmare:

Pagina oficiala a Republicii Moldova Pagina oficiala a Presedintelui Republicii Moldova Pagina oficiala a Parlamentului Republicii Moldova Pagina oficiala a Guvernului Republicii Moldova Consiliul raional Ungheni