Decizii din 16.07.2015

Written by admin on 20 iulie 2015. Posted in Decizii

deciziiDECIZIE  nr. 7/1

din  16.07.2015

Cu privire la rectificarea bugetului oraşului Ungheni pe anul 2015

În temeiul art. 14 alin. (2) lit. n) al Legii nr. 436 – XVI din 28.12.2006 privind administraţia publică locală; Legii nr. 397-XV din 16.10.2003 privind finanţele publice locale; Legii nr. 847-XIV din 24.05.1996 privind sistemul bugetar şi procesul bugetar; Legii bugetului de stat pe anul 2015            nr. 72 din 11.04.2015,  Consiliul Orăşenesc

DECIDE :

Se rectifică partea de venituri şi cheltuieli a bugetului oraşului Ungheni pentru anul 2015, conform anexelor 1 – 3, parte componentă a prezentei decizii.

DECIZIE  nr. 7/2

din  16.07.2015

Cu privire la execuţia bugetului  or. Ungheni pe 6 luni ale anului 2015

În temeiul art. 14 alin.(2) lit. n) al Legii nr. 436 – XVI din 28.12.2006 privind administraţia publică locală, Legii privind finanţele publice nr. 397-XVI din 16.10.2003, examinînd informaţia cu privire la execuţia bugetului oraşului Ungheni pe 6 luni ale anului 2015, prezentată de contabilul-şef  al Primăriei oraşului Ungheni, d-na T. Pavliuc, Consiliul Orăşenesc

DECIDE:

 1. Se ia act de informaţia cu privire la execuţia bugetului or. Ungheni pe 6 luni ale anului 2015, prezentată de contabilul-şef al Primăriei oraşului Ungheni, d-na T. Pavliuc. (se anexează)
 2. Controlul asupra executării prezentei decizii se atribuie primarului oraşului, dlui Alexandru Ambros.

 

DECIZIE  nr. 7/3

din  16.07.2015

Cu privire la stabilirea numărului de viceprimari

În temeiul art. 26 alin. (3), art. 31 din Legea nr. 436-XVI din 28.12.2006 privind administraţia publică locală și examinînd propunerea primarului oraşului Ungheni, dlui Alexandru Ambros, privind stabilirea numărului de viceprimari ai orașului Ungheni, Consiliul Orăşenesc

DECIDE:

 1. Se instituie trei funcţii de viceprimari ai oraşului Ungheni.
 2. Controlul asupra executării prezentei decizii se atribuie primarului oraşului, dlui Alexandru Ambros.

Decizii din 16.07.2015

Written by admin on 20 iulie 2015. Posted in Decizii

deciziiDECIZIE  nr. 6/1

din  16.07.2015

Cu privire la desemnarea reprezentantului Consiliului

Orăşenesc Ungheni în instanţele de judecată        

În temeiul art. 14 alin. (2) lit. w) din Legea nr. 436- XVI  din 28. 12. 2006 privind administraţia publică locală; art. 81 din Codul de procedură civilă al  Republcii Moldova, Consiliul Orăşenesc

DECIDE:

 1.   Se desemnează în calitate de reprezentant al Consiliului Orăşenesc Ungheni în litigiile  privind legalitatea deciziilor adoptate şi în cele ce rezultă din raporturile cu alte autorităţi publice în toate instanţele de judecată din Republica Moldova:

–  Dna Cereș Adriana, specialist în probleme juridice, la Primăria oraşului Ungheni.

–  Dl Gaviuc Vasile, jurist, pe bază de contract, la Primăria oraşului Ungheni, pe termen pînă la 31.12.2015.

–   Dl Balan Eduard, viceprimar al oraşului Ungheni.

–   Dna Luchina Anjelica, consilier orășenesc.

–   Dl Adam Ion, consilier orășenesc.

 1. Reprezentantul Consiliului Orăşenesc Ungheni în litigiile privind legalitatea deciziilor adoptate şi în cele ce rezultă din raporturile cu alte autorităţi publice în toate instanţele de judecată din Republica Moldova i se atribuie dreptul de a exercita în numele Consiliului Orăşenesc toate actele procedurale şi anume: de a semna cererea de chemare în judecată, de a depune cererea de chemare în judecată, de a depune cererea de concretizare a acţiunii, de a semna cererea de concretizare a acţiunii, de a depune cererea suplimentară, de a semna cererea suplimentară, de a strămuta pricina la o judecătorie arbitrală, de a renunţa total sau parţial la pretenţiile din acţiune, de a majora sau reduce cuantumul acestor pretenţii, de a modifica  temeiul sau obiectul acţiunii, de a o recunoaşte, de a încheia tranzacţii, de a intenta acţiune reconvenţională, de a ataca hotărîrea judecătorească, de a-i schimba modul de executare, de a amîna sau eşalona executarea ei, de a-i prezenta un titlu executoriu spre urmărire.
 2. Se deleagă imputerniciri dlui Lebedinschii Maxim, avocat, să prezinte interesele Consiliului Orășenesc Ungheni in instanlele judecătorești (fără remunerare) de toate nivelele din Republica Moldova, în cauza civilă SRL ,,Setraco” către Primdria oragului Ungheni și Consiliul Orășenesc Ungheni, privind obligarea emiterii actului.
 3. Secretarul Consiliului Orăşenesc Ungheni, dl Tudor Gavriliuc, va elibera procură reprezentantului Consiliului Orăşenesc Ungheni în litigiile privind legalitatea deciziilor adoptate şi în cele ce rezultă din raporturile cu alte autorităţi publice în toate instanţele de judecată din Republica Moldova, în baza prezentei decizii, conform prevederilor legislaţiei în vigoare.

DECIZII din 24.04.2015

Written by admin on 14 mai 2015. Posted in Decizii

deciziiDECIZIE  nr. 3/1

din  24.04.2015

Cu privire la activitatea SRL ,,AVE Ungheni” în anul 2014

În temeiul art. 14 alin. (2) lit. z) al Legii nr. 436-XVI din 28.12.2006 privind administraţia publică locală, examinînd informaţia prezentată de dna C. Coniuhov, administratorul SRL ,,AVE Ungheni” ,,Cu privire la activitatea SRL ,,AVE Ungheni” în anul 2014, Consiliul Orăşenesc

DECIDE:

 1. Se ia act de informaţia prezentată de dna C. Coniuhov, administratorul             SRL ,,AVE Ungheni” ,,Cu privire la activitatea SRL ,,AVE Ungheni” în anul 2014.
 2. Se pune în sarcina dnei C. Coniuhov, administratorul SRL ,,AVE Ungheni”:

– să prezinte pentru aprobare la următoarea ședință ordinară a Consiliul Orăşenesc Ungheni bilanțul economic al întreprinderii SRL ,,AVE Ungheni”, pentru anul 2014.

– să întreprindă măsuri de extindere a numărului de beficiari persoane fizice și juridice;

– să întreprindă măsuri de amenajare și menținere a ordinii sanitare la rampa orășenească pentru deșeuri;

– să întreprindă măsuri pentru sporirea calității serviciilor prestate.

 1. Controlul asupra executării prezentei decizii se atribuie, dlui Radu Dumitru, viceprimar.

DECIZIE  nr. 3/2

din  24.04.2015

Cu privire la propunerea candidaturilor pentru funcţia de membru cu drept de vot deliberativ în componenţa Consiliului electoral de circumscripţie orăşenesc Ungheni şi rezerva de cadre pentru Consiliul electoral de circumscripţie raional Ungheni

În temeiul Legii nr. 436 – XVI din 28.12.2006 privind administraţia publică locală; art. 27 alin. (3) din Codul electoral nr. 1381-XIII din 21.11.1997, cu modificările ulterioare, Hotărîrii Parlamentului Republicii Moldova nr. 54  din  03.04.2015 privind stabilirea datei alegerilor locale generale şi, în scopul bunei organizări şi desfăşurări a alegerilor locale generale din 14.06.2015, Consiliul Orăşenesc

DECIDE :

Se propun candidaturile pentru funcţia de membru cu drept de vot deliberativ, în componenţa Consiliului electoral de circumscripţie orășenesc Ungheni şi rezerva de cadre pentru Consiliul electoral de circumscripţie raional Ungheni, conform anexei.

Vezi toate deciziile AICI

DECIZIE cu privire la stabilirea locurilor speciale de afişaj electoral şi pentru desfăşurarea întrunirilor cu alegătorii

Written by admin on 28 aprilie 2015. Posted in Decizii

DECIZIE  nr. 3/4

din  24.04.2015

Cu privire la stabilirea locurilor speciale de afişaj

electoral şi pentru desfăşurarea întrunirilor cu alegătorii

În temeiul art. 14 alin. (2) al Legii nr. 436-XVI din 28.12.2006 privind administraţia publică locală; art. 47 alin. (7) din Codului Electoral, Legii bugetului de stat pentru anul 2015, Consiliul Orăşenesc,

DECIDE:

 1. Se stabilesc următoarele locuri speciale pentru afişaj electoral, pe teritoriul oraşului Ungheni:
 2. a) cartierul Dănuţeni – panou publicitar special, de pe str. Ştefan cel Mare, preajma Secţiei evidenţă şi documentare a populaţiei; panou publicitar special, preajma staţia auto de pe str. Ştefan cel Mare, (preajma fostei SA ,,Biovet”).
 3. b) cartierul Centru – panourile publicitare speciale de pe străzile:

–  str. Naţională, preajma blocului locativ nr. 27;

–  str. Feroviară, preajma gării feroviare şi auto;

–  str. Decebal, la intrarea în Piaţa Centrală;

–  str. Alexandru cel Bun, la intrarea în Piaţa Centrală;

–  str. Romană, la intrarea pe Stadionul orăşenesc;

 1. c) cartierul Tineretului – panourile publicitare speciale de pe str. Bernardazzi, preajma pieţei, str. Gh. Crestiuc, preajma staţiei auto;
 2. d) cartierul Bereşti – panoul publicitar special din preajma Casei de cultură;
 3. Se pune în seama arhitectului oraşului Ungheni (dl V. Savin), în comun cu administratorul ÎM ,,Servicii Comunale Ungheni” (dl Gh. Ciobanu), să asigure confecţionarea şi montarea panourilor speciale pentru afişaj electoral, în termen pînă la data de 01.05.2015.
 4. Se recomandă agenţilor economice din oraş să ofere spaţii pentru afişaj electoral, localuri pentru desfăşurarea întrunirilor concurenţilor electorali cu alegătorii, în condiţii egale pentru toate formaţiunile politice, conform prevederilor legislaţiei în vigoare.
 5. Se interzice amplasarea afişelor electorale în alte locuri decât cele stabilite în punctul 1 al prezentei decizii.

DECIZII din 13.02.2015

Written by admin on 4 aprilie 2015. Posted in Decizii

deciziiDECIZIE  nr. 1/1

din  13.02.2015

Cu privire la execuţia bugetului orașului Ungheni în anul 2014

În temeiul art. 14 alin. (2) lit. n) din Legea nr. 436-XVI din 28.12.2006 privind administraţia publică locală; art. 29 p. 4 din Legea privind finanţele publice locale nr. 397-XV din 16.10.2003, examinând raportul anual privind execuţia bugetului or. Ungheni pentru anul 2014, prezentat de contabilul-şef al Primăriei oraşului Ungheni (dna T. Pavliuc), Consiliul Orăşenesc

DECIDE :

 1. Se aprobă raportul anual privind execuţia bugetului oraşului Ungheni pentru anul 2014.            (se anexează raportul şi anexele  nr. 1- 2)
 2. Primăria oraşului Ungheni va da publicităţii raportul anual privind execuţia bugetului oraşului Ungheni pentru anul 2014.
 3. Se pune în sarcina Primarului oraşului Ungheni să achite datoriile creditoare la situaţia din 01.01.2015 faţă de agenţii economici, pentru mărfurile şi serviciile livrate în anul 2014, din contul mijloacelor alocate în anul 2015, pînă la data de 01.06.2015.

DECIZIE  nr. 1/2

din  13.02.2015

Cu privire la activitatea   ÎM ,,Servicii Comunale Ungheni” pe

parcursul anului 2014 şi sarcinile de bază pentru anul 2015

În temeiul art. 14 alin. (2) lit. z) din Legea nr. 436 – XVI din 28.12.2006 privind administraţia publică locală; Hotărîrii Guvernului nr. 685  din  20.08.2014 cu privire la măsurile de pregătire a economiei naţionale şi a sferei sociale pentru activitate în perioada de toamnă-iarnă 2014-2015; examinînd informaţia prezentată de dl Gh. Ciobanu, administratorul ÎM ,,Servicii Comunale Ungheni” privind activitatea ÎM ,,Servicii Comunale Ungheni” pe parcursul anului 2014 şi sarcinile de bază pentru anul 2015”, Consiliul Orăşenesc

DECIDE:

 1. Se ia act de informaţia prezentată de dl Gh. Ciobanu, administratorul ÎM ,,Servicii Comunale Ungheni” privind activitatea ÎM ,,Servicii Comunale Ungheni” pe parcursul anului 2014 şi sarcinile de bază pentru anul 2015”.
 2. Se pune în sarcina ÎM ,,Servicii Comunale Ungheni” (administrator dl. Gh. Ciobanu):

– să întreprindă măsuri de reparaţie şi curăţire a fîntînilor de scurgere  a apelor pluviale de pe teritoriul oraşului;

– să organizeze defrişarea arborilor uscaţi, amenajarea gazoanelor din preajma trotuarelor şi străzilor, înlăturarea gunoiştelor ilicite şi menţinerea ordinei sanitare corespunzătoare pe teritoriul oraşului;

– să asigure supravegherea bunei funcţionări a reţelelor electrice destinate iluminatului public şi din curţile blocurilor locative;

– să întreprindă măsuri de extindere a reţelelor de iluminat public în sectoarele locative noi din oraş;

– să întrpeprindă măsuri de reparaţie şi întreţinere a străzilor, cu înveliş din pietriş şi fără înveliş din pietriş (de ţară), în cartierele noi ale oraşului, pe parcursul anului;

– să întreprindă măsuri de amenajare a Parcului orăşenesc şi cimitirelor din oraş;

– să întreprindă măsuri pentru neutralizare a cîinilor vagabonzi.

 1. Se permite Primăriei orașului Ungheni încheierea contractelor individuale de muncă, cu muncitori necalificați, în număr de 20 de unități (15 – măturători și 5 – hamali) în scopul efectuării lucrărilor de salubrizare pe teritoriul or. Ungheni, începînd cu data de 01.03.2015, remunerarea muncii se va efectua din contul mijloacelor financiare aprobate în buget pentru efectuarea lucrărilor de amenajare a teritoriului.
 2. Controlul asupra executării prezentei decizii se atribuie d-lui Dumitru Radu, viceprimar al oraşului.

Vezi toate deciziile AICI

Pagina oficiala a Republicii Moldova Pagina oficiala a Presedintelui Republicii Moldova Pagina oficiala a Parlamentului Republicii Moldova Pagina oficiala a Guvernului Republicii Moldova Consiliul raional Ungheni