Decizii din 12.08.2016

Written by admin on 19 august 2016. Posted in Decizii

deciziiDECIZIE  nr. 5/1

din  12.08.2016

Cu privire la corelarea bugetului oraşului Ungheni pe anul 2016 

În temeiul art. 14 alin. (2) lit. n) al Legii nr. 436 – XVI din 28.12.2006 privind administraţia publică locală, Legii nr. 397-XV din 16.10.2003 privind finanţele publice locale, Legii nr. 847-XIV din 24.05.1996 privind sistemul bugetar şi procesul bugetar, Legii bugetului de stat pe anul 2016            nr. 154 din 01.07.2016,  Consiliul Orăşenesc

DECIDE :

Se corelează bugetul oraşului Ungheni pentru anul 2016 la partea de venituri în sumă de 59735,2 mii lei şi la cheltuieli în sumă 56119,1 mii lei, conform anexelor 1 – 4, parte componentă a prezentei decizii.

DECIZIE  nr. 5/2

din  12.08.2016

Cu privire la execuţia bugetului  orașului Ungheni pe 6 luni ale anului 2016

În temeiul art. 14 alin.(2) lit. n) al Legii nr. 436 – XVI din 28.12.2006 privind administraţia publică locală, Legii privind finanţele publice nr. 397-XVI din 16.10.2003, examinînd informaţia cu privire la execuţia bugetului oraşului Ungheni pe 6 luni ale anului 2016, prezentată de contabilul-şef  al Primăriei oraşului Ungheni, d-na T. Pavliuc, Consiliul Orăşenesc

DECIDE:

 1. Se ia act de informaţia cu privire la execuţia bugetului orașului Ungheni pe 6 luni ale anului 2016, prezentată de contabilul-şef al Primăriei oraşului Ungheni, d-na T. Pavliuc.
 2. Controlul asupra executării prezentei decizii se atribuie primarului oraşului, dlui Alexandru Ambros.

DECIZIE  nr. 5/3

din  12.08.2016

Cu privire la rectificarea bugetului oraşului Ungheni pe anul 2016

În temeiul art. 14 alin. (2) lit. n) al Legii nr. 436 – XVI din 28.12.2006 privind administraţia publică locală; Legii nr. 397-XV din 16.10.2003 privind finanţele publice locale; Legii nr. 847-XIV din 24.05.1996 privind sistemul bugetar şi procesul bugetar; Legii bugetului de stat pe anul 2016            nr. 154 din 01.07.2016,  Consiliul Orăşenesc

DECIDE :

Se rectifică partea de venituri şi cheltuieli a bugetului oraşului Ungheni pentru anul 2016, conform anexelor 1 – 2, parte componentă a prezentei decizii.

Decizii din 27.05.2016

Written by admin on 19 iunie 2016. Posted in Decizii

deciziiDECIZIE  nr. 3/1

din  27.05.2016

Cu privire la pregătirea locurilor de odihnă și agrement

din orașul Ungheni pentru sezonul estival 2016

În temeiul art. 14 alin. (2) lit. z) al Legii nr. 436– XVI din 28.12.2006 privind administraţia publică locală; examinînd informaţia prezentată de dl P. Langa, viceprimar, privind nivelul de pregătire a locurilor de odihnă şi agrement din or. Ungheni pentru sezonul estival 2016, în scopul creării condiţiilor necesare pentru odihnă şi agrement în or. Ungheni în perioada sezonului estival 2016, Consiliul Orăşenesc

DECIDE:

 1. Se ia act de informaţia prezentată de dl P. Langa, viceprimar, privind nivelul de pregătire a locurilor de odihnă şi agrement din orașul Ungheni pentru sezonul estival 2016.
 2. Se pune în sarcina administratorului ÎM ,,Servicii Comunale Ungheni” (Gh. Ciobanu):
 3. a) să întreprindă măsuri de amenajare a zonelor de odihnă și agreement din or. Ungheni (plajele de la r. Prut şi lacul Delia, parcurile și scuarele din oraș), în termen pînă la 15.06.2016;
 4. b) în zonele de odihnă și agrement să efectueze lucrări de salubrizare a spaţiilor verzi, reparaţie şi instalare a băncilor, reparaţie şi instalare a urnelor de gunoi, amenajarea albiilor bazinelor acvatice, reparaţia utilajelor de plajă, amenajarea plajelor, reparaţia iluminatului public, amenajarea terenurilor pentru containerele de gunoi etc.;
 5. d) să asigure organizarea și activitatea salvamarilor la plajele de la r. Prut şi lacul Delia, în termen pînă la 15.06.2016.
 6. Se pune în sarcina şefului Sectorului de poliţie nr. 1, or. Ungheni, a IP Ungheni (S. Alcaz):
 7. a) să întreprindă măsuri de asigurare a ordinii publice în zonele de odihnă şi agrement din Ungheni și să intensifice inspectarea lor.
 8. b) să interziucă accesul mijloacelor de transport particular în parcuri, scuaruri, pe plajele din or. Ungheni.
 9. Se pune în sarcina primarului orașului Ungheni, Alexandru Ambros:
 10. a) să asigure instalarea indicatoarelor acces interzis a mijloacelor de transport particular în parcuri, scuaruri, pe plajele din or. Ungheni.
 11. b) să asigure instalarea camerelor video de supraveghere pe plajele din or. Ungheni, cu conectare la sistemul centralizat de supraveghere.
 12. Controlul asupra executării prezentei decizii se atribuie dlui Langa Petru, viceprimar.

DECIZIE  nr. 3/2

din  27.05.2016              

Cu privire la aprobarea unor regulamente

În temeiul art. 14 alin. (2) lit. m) al Legii nr. 436– XVI din 28.12.2006 privind administraţia publică locală; art. 7 din Legea nr. 325 din 23.12.2013 privind testarea integrităţii profesionale; art. 18 din Legea nr. 90-XVI din 25 aprilie 2008 cu privire la prevenirea şi combaterea corupţiei, cu modificările şi completările ulterioare, art.121 din Legea nr. 25-XVI din 22.02.2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public, cu modificările şi completările ulterioare, Consiliul Orășenesc

DECIDE:

 1. Se aprobă Regulamentul cu privire la evidenţa cazurilor de influenţă necorespunzătoare

în cadrul Primăriei oraşului Ungheni, conform anexei nr. 1.

 1. Se aprobă Regulamentul privind avertizorii de integritate în cadrul Primăriei oraşului Ungheni, conform anexei nr. 2.
 2. Controlul asupra executării prezentei decizii se atribuie primarului oraşului, dlui Alexandru Ambros.

Anexa nr. 1

la decizia Consiliului Orăşenesc Ungheni

 1. 3/2 din 27.05.2016

REGULAMENT

cu privire la evidenţa cazurilor de influenţă necorespunzătoare 

 1. DISPOZIŢII GENERALE
 1. Prezentul Regulament stabileşte procedura de comunicare şi evidenţă a influenţelor necorespunzătoare exercitate asupra agenţilor publici din cadrul Primăriei or,. modul de completare şi gestionare a registrului pentru denunţarea influenţelor necorespunzătoare.
 2. Prezentul Regulament se aplică agenţilor publici din cadrul Primăriei or.Ungheni în procesul de identificare şi denunţare a influenţelor necorespunzătoare exercitate de către terţe persoane, precum şi instituţiei care realizează testarea integrităţii profesionale.
 3. În sensul prezentului Regulament, noţiunile utilizate au următoarele semnificaţii:

denunţ – înştiinţare întocmită în scris de către agentul public asupra căruia se exercită influenţa necorespunzătoare, conţinînd informaţiile prevăzute în pct.11 din prezentul Regulament;

entitate publică – autorităţile şi instituţiile publice prevăzute în anexa la Legea nr.325 din 23 decembrie 2013 privind testarea integrităţii profesionale;

conducătorul entităţii publice –primarul sau persoana desemnată de către acesta  în vederea înregistrării cazurilor de influenţă necorespunzătoare denunţate şi asigurării confidenţialităţii acestora, în condiţiile prezentului Regulament;

instituţie care realizează testarea integrităţii profesionale – instituţia care efectuează testarea integrităţii profesionale în privinţa agenţilor publici din cadrul entităţii publice, în conformitate cu prevederile art.10 alin.(1) din Legea nr.325 din 23 decembrie 2013 privind testarea integrităţii profesionale.

Vezi toate deciziile AICI

Decizii

Written by admin on 25 mai 2016. Posted in Decizii

deciziiDECIZIE  nr. 2/1

din  22.04.2016

Cu privire la activitatea Sectorului de poliţie nr. 1,

 1. Ungheni, al IP Ungheni pe parcursul anului 2015

şi sarcinile de bază pentru anul 2016

În temeiul art. 14 alin. (2) lit. x) al Legii nr. 436 – XVI din 28.12.2006 privind administraţia publică locală; examinînd informaţia prezentată de şeful Sectorului de poliţie nr. 1, or. Ungheni, a IP Ungheni (dl S. Alcaz),  privind activitatea desfășurată pe parcursul anului 2015, Consiliul Orăşenesc

DECIDE:

 1. Se ia act de informaţia prezentată de seful Sectorului de poliţie nr. 1, or. Ungheni, al IP Ungheni (dl S. Alcaz),  privind activitatea desfășurată pe parcursul anului 2015.
 2. Se pune în sarcina şefului Sectorului de poliţie nr. 1, or. Ungheni, a IP Ungheni  (dl S. Alcaz):

2.1. Să întreprindă măsurile necesare întru diminuarea stării criminogene pe teritoriul    or. Ungheni,  în deosebi în cartierele cu criminalitatea mai sporită.

2.2. Să  intensifice, în comun cu Serviciul siguranță copii, Gărda populară a oraşului Ungheni, Primăriei oraşului Ungheni, lucrul de supraveghere a activităţii instituţiilor de odihnă şi agrement, internet-cluburilor din oraş, în scopul depistării şi contracarării cazurilor de încălcare a ordinii publice, consumului de substanţe narcotice, frecventării lor de către minori şi, de luat măsuri conform legislaţiei în vigoare în legătură.

2.3. Să informeze Comisia pentru eliberarea autorizaţiilor de funcţionare a unităţilor comerciale şi de prestare a serviciilor pe teritoriul oraşului Ungheni, despre neregulile depistate la instituţiile de odihnă şi agrement,  în privinţa respectării regimului de lucu şi menţinerea ordinii publice la obiectele respective.

2.4.  Să acorde, în comun cu membrii Gărzii populare a oraşului Ungheni,  suportul necesar  ÎM ,,Servicii Comunale Ungheni”, întru depistarea persoanelor fizice şi juridice care contribuie la formarea gunoiştelor neautorizate pe teritoriul or. Ungheni.

2.5. Să contribuie la depistarea lucrărilor şi construcţiilor neautorizate pe teritoriul or. Ungheni şi de informat Primăria oraşului Ungheni.

2.6. Să mediatizeze cu regularitate activitatea desfăşurată de Sectorul de poliţie nr. 1,  or. Ungheni, a IP Ungheni şi de atras atenţia cetăţenilor asupra necesităţii de implicare mai activă la diminuarea situaţiei criminogene în oraş, întreprinderii unor măsuri suplimentare de securitate a locunţelor şi averiei personale.

2.7. Să intervină către administrația pieței ÎCC ,,Coopcomerț” a UCOOP din oraşul Ungheni cu propunerea de instalare a unui număr suficient de camere video de supraveghere, în locurile cele mai aglomerate ale pieții, cu scopul diminuării cazurilor frecvente de infracțiuni (furturi, huligănii, pungășii), atestate pe teritoriul pieței.

 1. Controlul asupra exercitării acestei decizii se pune în sarcina primarului oraşului, dlui Alexandru Ambros.

Vezi AICI toate deciziile

 

DECIZII din 17.02.2016

Written by admin on 17 martie 2016. Posted in Decizii

DECIZIE  nr. 1/1

din 17.02.2016

Cu privire la execuţia bugetului orașului Ungheni în anul 2015

În temeiul art. 14 alin. (2) lit. n) din Legea nr. 436-XVI din 28.12.2006 privind administraţia publică locală; art. 29 p. 4 din Legea privind finanţele publice locale nr. 397-XV din 16.10.2003; Legii bugetului de stat pe anul 2015 nr. 72 din 12.04.2015 și examinând raportul anual privind execuţia bugetului or. Ungheni pentru anul 2015, prezentat de contabilul-şef al Primăriei oraşului Ungheni (dna T. Pavliuc), Consiliul Orăşenesc

DECIDE :

 1. Se aprobă raportul anual privind execuţia bugetului oraşului Ungheni pentru anul 2015.            (se anexează raportul şi anexele  nr. 1- 2)
 2. Se pune în sarcina Primarului oraşului Ungheni să achite datoriile creditoare la situaţia din 01.01.2016 faţă de agenţii economici, pentru mărfurile şi serviciile livrate în anul 2015, din contul mijloacelor alocate în anul 2016, pînă la data de 01.06.2016.

DECIZIE  nr. 1/2

din 17.02.2016

Cu privire contractele de mică valoare încheiate pe parcursul anului 2015

În temeiul art. 14 alin. (2) lit. n) din Legea nr. 436-XVI din 28.12.2006 privind administraţia publică locală; Legea privind finanţele publice locale nr. 397-XV din 16.10.2003; Legii bugetului de stat pe anul 2015 nr. 72 din 12.04.2015 și examinând informația prezentată de contabilul-şef al Primăriei oraşului Ungheni (dna T. Pavliuc) privind contractele de mică valoare încheiate pe parcursul anului 2015, Consiliul Orăşenesc

DECIDE:

 1. Se ia act informația prezentată de contabilul-şef al Primăriei oraşului Ungheni (dna T. Pavliuc) privind contractele de mică valoare încheiate pe parcursul anului 2015.
 2. 2. Se pune în sarcina contabilului-şef al Primăriei oraşului Ungheni (dna T. Pavliuc) să prezinte la următoarea ședință a Consiliul Orăşenesc Ungheni o notă informativă mai detaliată privind contractele de mică valoare încheiate pe parcursul anului 2015.
 3. Controlul asupra executării prezentei decizii se atribuie primarului oraşului Ungheni, dlui Alexandru Ambros.

DECIZII din 04.12.2015

Written by admin on 22 ianuarie 2016. Posted in Decizii

deciziiDECIZIE  nr. 10/1
din  04.12.2015

Cu privire la aprobarea bugetului oraşului

Ungheni pentru anul 2016, în prima lectură

În temeiul art. 14 alin. (2) lit. n) al Legii nr. 436 – XVI din 28.12.2006 privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare;  în conformitate cu prevederile Legii finanţelor publice şi responsabilităţii bugetar-fiscale nr. 181 din 25 iulie 2014; Legii nr. 397-XV din 16 octombrie 2003 privind finanţele publice locale și, examinînd bugetul orașului Ungheni pentru anul 2016, în prima lectură, Consiliul Orăşenesc

DECIDE:

Se aprobă bugetul orașului Ungheni pentru anul 2016, în prima lectură, la venituri în sumă de 59778,4 mii lei şi la cheltuieli în sumă de 56162,3 mii lei, cu un sold bugetar de 3616,1 mii lei.

DECIZIE  nr. 10/2
din  04.12.2015

Cu privire la aprobarea bugetului oraşului

Ungheni pentru anul 2016, în a doua lectură

În temeiul art. 14 alin. (2) lit. n) al Legii nr. 436 – XVI din 28.12.2006 privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare; în conformitate cu prevederile Legii finanţelor publice şi responsabilităţii bugetar-fiscale nr. 181 din 25 iulie 2014, Legii nr. 397-XV din 16 octombrie 2003 privind finanţele publice locale, cu modificările operate prin Legea nr. 267 din 01.11.2013 și, examinînd bugetul orașului Ungheni pentru anul 2016, în a doua lectură, Consiliul Orăşenesc

DECIDE:

 1. Se aprobă bugetul orașului Ungheni pentru anul 2016, în a doua lectură, la venituri în sumă de 59778,4 mii lei şi la cheltuieli în sumă de 56162,3 mii lei, cu un sold bugetar de 3616,1 mii lei.
 2. Se aprobă:

2.1. Sinteza indicatorilor principali ai bugetului orașului Ungheni: venituri, cheltuieli, inclusiv cheltuielile de personal, soldul bugetului şi sursele de finanţare, conform anexei nr. 1.

2.2. Sinteza veniturilor bugetului orașului Ungheni, conform anexei nr. 2.

2.3. Resursele şi cheltuielile bugetului orașului Ungheni conform clasificaţiei funcţionale şi pe programe, anexa nr. 3.

2.4. Tipurile şi cotele impozitelor şi taxelor locale ce vor fi încasate în bugetul orașului Ungheni, pentru anul 2016, conform anexei nr. 4.

2.5. Nomenclatorul tarifelor pentru prestarea serviciilor contra plată de către instituţiile publice finanţate de la bugetul orașului Ungheni, conform anexei nr. 5.

2.6. Sinteza veniturilor colectate de către instituţiile bugetare finanţate din bugetul orașului Ungheni, conform anexei nr. 6.

2.7. Plafonul datoriei bugetului orașului Ungheni şi plafonul garanţiilor acordate de Consiliul Orășenesc Ungheni, conform anexei nr. 7.

2.8. Efectivul-limită de personal pentru instituţiile finanţate de la bugetul orașului Ungheni, conform anexei nr. 8.

2.9. Cuantumul fondului de rezervă al bugetului orașului Ungheni, în sumă de 510,0 mii lei.

 1. Se aprobă următoarele unităţi suplimentare pentru anul 2016:

jurist (1 unitate), specialist pentru relații cu publicul (1 unitate), specialist în probleme construcţie şi drumuri (3 unități), specialist în problemele perceperii fiscale (1 unitate), specialist în probleme contabilitate și percepere fiscală (1 unitate), specialist în informare și consiliere (1 unitate), specialist în probleme investiționale (1 unitate), salrizarea acestor unităţi se va efectua din contul mijloacelor taxelor locale acumulate în anul 2016.

 1. Prezenta decizie intră în vigoare de la 01 ianuarie 2016.
 2. Controlul asupra executării prezentei decizii se atribuie primarului oraşului, dlui Alexandru Ambros.

Pagina oficiala a Republicii Moldova Pagina oficiala a Presedintelui Republicii Moldova Pagina oficiala a Parlamentului Republicii Moldova Pagina oficiala a Guvernului Republicii Moldova Consiliul raional Ungheni