DECIZII din 17.02.2016

Written by admin on 17 martie 2016. Posted in Decizii

DECIZIE  nr. 1/1

din 17.02.2016

Cu privire la execuţia bugetului orașului Ungheni în anul 2015

În temeiul art. 14 alin. (2) lit. n) din Legea nr. 436-XVI din 28.12.2006 privind administraţia publică locală; art. 29 p. 4 din Legea privind finanţele publice locale nr. 397-XV din 16.10.2003; Legii bugetului de stat pe anul 2015 nr. 72 din 12.04.2015 și examinând raportul anual privind execuţia bugetului or. Ungheni pentru anul 2015, prezentat de contabilul-şef al Primăriei oraşului Ungheni (dna T. Pavliuc), Consiliul Orăşenesc

DECIDE :

 1. Se aprobă raportul anual privind execuţia bugetului oraşului Ungheni pentru anul 2015.            (se anexează raportul şi anexele  nr. 1- 2)
 2. Se pune în sarcina Primarului oraşului Ungheni să achite datoriile creditoare la situaţia din 01.01.2016 faţă de agenţii economici, pentru mărfurile şi serviciile livrate în anul 2015, din contul mijloacelor alocate în anul 2016, pînă la data de 01.06.2016.

DECIZIE  nr. 1/2

din 17.02.2016

Cu privire contractele de mică valoare încheiate pe parcursul anului 2015

În temeiul art. 14 alin. (2) lit. n) din Legea nr. 436-XVI din 28.12.2006 privind administraţia publică locală; Legea privind finanţele publice locale nr. 397-XV din 16.10.2003; Legii bugetului de stat pe anul 2015 nr. 72 din 12.04.2015 și examinând informația prezentată de contabilul-şef al Primăriei oraşului Ungheni (dna T. Pavliuc) privind contractele de mică valoare încheiate pe parcursul anului 2015, Consiliul Orăşenesc

DECIDE:

 1. Se ia act informația prezentată de contabilul-şef al Primăriei oraşului Ungheni (dna T. Pavliuc) privind contractele de mică valoare încheiate pe parcursul anului 2015.
 2. 2. Se pune în sarcina contabilului-şef al Primăriei oraşului Ungheni (dna T. Pavliuc) să prezinte la următoarea ședință a Consiliul Orăşenesc Ungheni o notă informativă mai detaliată privind contractele de mică valoare încheiate pe parcursul anului 2015.
 3. Controlul asupra executării prezentei decizii se atribuie primarului oraşului Ungheni, dlui Alexandru Ambros.

DECIZII din 04.12.2015

Written by admin on 22 ianuarie 2016. Posted in Decizii

deciziiDECIZIE  nr. 10/1
din  04.12.2015

Cu privire la aprobarea bugetului oraşului

Ungheni pentru anul 2016, în prima lectură

În temeiul art. 14 alin. (2) lit. n) al Legii nr. 436 – XVI din 28.12.2006 privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare;  în conformitate cu prevederile Legii finanţelor publice şi responsabilităţii bugetar-fiscale nr. 181 din 25 iulie 2014; Legii nr. 397-XV din 16 octombrie 2003 privind finanţele publice locale și, examinînd bugetul orașului Ungheni pentru anul 2016, în prima lectură, Consiliul Orăşenesc

DECIDE:

Se aprobă bugetul orașului Ungheni pentru anul 2016, în prima lectură, la venituri în sumă de 59778,4 mii lei şi la cheltuieli în sumă de 56162,3 mii lei, cu un sold bugetar de 3616,1 mii lei.

DECIZIE  nr. 10/2
din  04.12.2015

Cu privire la aprobarea bugetului oraşului

Ungheni pentru anul 2016, în a doua lectură

În temeiul art. 14 alin. (2) lit. n) al Legii nr. 436 – XVI din 28.12.2006 privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare; în conformitate cu prevederile Legii finanţelor publice şi responsabilităţii bugetar-fiscale nr. 181 din 25 iulie 2014, Legii nr. 397-XV din 16 octombrie 2003 privind finanţele publice locale, cu modificările operate prin Legea nr. 267 din 01.11.2013 și, examinînd bugetul orașului Ungheni pentru anul 2016, în a doua lectură, Consiliul Orăşenesc

DECIDE:

 1. Se aprobă bugetul orașului Ungheni pentru anul 2016, în a doua lectură, la venituri în sumă de 59778,4 mii lei şi la cheltuieli în sumă de 56162,3 mii lei, cu un sold bugetar de 3616,1 mii lei.
 2. Se aprobă:

2.1. Sinteza indicatorilor principali ai bugetului orașului Ungheni: venituri, cheltuieli, inclusiv cheltuielile de personal, soldul bugetului şi sursele de finanţare, conform anexei nr. 1.

2.2. Sinteza veniturilor bugetului orașului Ungheni, conform anexei nr. 2.

2.3. Resursele şi cheltuielile bugetului orașului Ungheni conform clasificaţiei funcţionale şi pe programe, anexa nr. 3.

2.4. Tipurile şi cotele impozitelor şi taxelor locale ce vor fi încasate în bugetul orașului Ungheni, pentru anul 2016, conform anexei nr. 4.

2.5. Nomenclatorul tarifelor pentru prestarea serviciilor contra plată de către instituţiile publice finanţate de la bugetul orașului Ungheni, conform anexei nr. 5.

2.6. Sinteza veniturilor colectate de către instituţiile bugetare finanţate din bugetul orașului Ungheni, conform anexei nr. 6.

2.7. Plafonul datoriei bugetului orașului Ungheni şi plafonul garanţiilor acordate de Consiliul Orășenesc Ungheni, conform anexei nr. 7.

2.8. Efectivul-limită de personal pentru instituţiile finanţate de la bugetul orașului Ungheni, conform anexei nr. 8.

2.9. Cuantumul fondului de rezervă al bugetului orașului Ungheni, în sumă de 510,0 mii lei.

 1. Se aprobă următoarele unităţi suplimentare pentru anul 2016:

jurist (1 unitate), specialist pentru relații cu publicul (1 unitate), specialist în probleme construcţie şi drumuri (3 unități), specialist în problemele perceperii fiscale (1 unitate), specialist în probleme contabilitate și percepere fiscală (1 unitate), specialist în informare și consiliere (1 unitate), specialist în probleme investiționale (1 unitate), salrizarea acestor unităţi se va efectua din contul mijloacelor taxelor locale acumulate în anul 2016.

 1. Prezenta decizie intră în vigoare de la 01 ianuarie 2016.
 2. Controlul asupra executării prezentei decizii se atribuie primarului oraşului, dlui Alexandru Ambros.

DECIZII din 23.10.2015

Written by admin on 26 noiembrie 2015. Posted in Decizii

deciziiDECIZIE  nr. 8/1

din  23.10.2015

Cu privire la nivelul de pregătire al complexului social-economic

al oraşului Ungheni către perioada rece a anului 2015-2016

 

În temeiul art. 14 alin. (2) lit. z) al Legii nr. 436 – XVI din 28.12.2006 privind administraţia publică locală; Hotărîrii Guvernului nr. 489  din  10.08.2015 cu privire la măsurile de pregătire a economiei naţionale şi a sferei sociale pentru activitate în perioada de toamnă-iarnă 2015-2016, examinînd informaţia prezentată de viceprimarul oraşului, Langa Petru, cu privire la nivelul de pregătire al complexului social-economic al or. Ungheni către perioada rece a anului 2015-2016, Consiliul Orăşenesc

DECIDE:

 1. Se ia act de informaţia prezentată de viceprimarul oraşului, Langa Petru, cu privire la nivelul de pregătire al complexului social-economic al or. Ungheni către perioada rece a anului 2015-2016.
 2. Se pune în sarcina Primăriei oraşului Ungheni:
 3. a) să asigure finalizarea lucrărilor de reparaţie la instituţiile publice din subordine, pentru buna lor funcţionare în perioada rece a anului 2015-2016, pînă la data de 01.11.2015;
 4. b) să asigure efectuarea lucrărilor de curăţire şi verificare a reţelelor termice din interiorul instituţiilor publice din oraş, pînă la data de 01.11.2015;
 5. c) în comun cu Asociaţiile de proprietari ai locuinţelor privatizate din oraş, SA „Comgaz-Plus”, ÎM ,,Apă-Canal”, ÎM ,,Servicii Comunale Ungheni”, să întreprindă măsuri de pregătire a blocurilor locative pentru perioada rece a anului 2015-2016;
 6. d) să monitorizeze în permanenţă buna funcţionare a complexului social-economic al oraşului în perioada rece a anului 2015-2016;
 7. e) se propune instituirea unei comisii de monitorizare a pregătirii complexului social-economic al oraşului în perioada rece a anului 2015-2016;
 8. f) să întreprindă măsuri urgente pentru achitarea restanţelor pentru consumul de agent termic, faţă de SA „Comgaz-Plus”, în terment pînă la 15.11.2015.
 9. Se pune în sarcina SA „Comgaz-Plus”, (director dl I. Marcoci):
 10. a) să finalizeze lucrările de reparaţie a reţelelor termice şi pregătirea lor pentru controlul hidraulic, cu restabilirea învelişului asfaltic, în caz că au fost efectuate lucrări tehnice, până la data de 01.11.2015;
 11. b) să verifice starea tehnică a reţelelor termice din interiorul blocurilor locative, pînă la 01.11.2015;
 12. c) să finalize lucrările de reparaţie şi curăţare a cazanelor termice de impurităţi, până la data de 01.11.2015;
 13. d) să întreprindă măsurile necesare pentru achitarea restanţelor pentru consumul de gaze naturale, faţă de SRL ,,Ungheni-Gaz”;
 14. e) să întreprindă măsurile necesare pentru asigurarea instituţiilor bugetare, agenţilor economici şi consumatorilor particulari cu agent termic de calitate în perioada sezonului de încălzire;
 15. f) să întreprindă măsuri conform prevederilor legislaţiei în vigoare pentru recuperarea datoriilor debitoare de la consumatorii de energie termică.
 16. Se pune în sarcina ÎM ,, Servicii Comunale Ungheni” (administrator dl. Gh. Ciobanu):
 17. a) să depoziteze materiale antiderapante, în volumele necesare, pregătind concomitent utilajul şi tehnica disponibilă, pînă la 01.11.2015, pentru buna desfăşurare a lucrărilor necesare în perioada rece a anului;
 18. b) să organizeze evacuarea operativă a frunzelor căzute, precum şi defrişarea arborilor şi crengilor uscate;
 19. c) să aducă în ordine semnele rutiere, semafoarele şi inscripţiile cu denumirile de străzi pe teritoriul oraşului;
 20. d) să întreprindă măsuri urgente pentru înlăturarea gunoiştelor ilicite de pe teritoriul oraşului.
 21. e) să asigure supravegherea bunei funcţionări a reţelelor electrice destinate iluminatului public, din curţile şi interiorul blocurilor locative, în perioada rece a anului 2015-2016;
 22. f) să ţină la control permanent consumul de energie electrică pentru iluminatul public.
 23. Se recomandă preşedinţilor Asociaţiilor de Proprietari ai Locuinţelor Privatizate din or. Ungheni:
 24. a) să sporească calitatea serviciilor prestate, amenajării şi menţinerii în ordine sanitară corespunzătoare a terenurilor din preajma şi interiorul blocurilor locative;
 25. b) să organizeze întruniri cu locatarii de la blocuri, în scopul întreprinderii unor măsuri comune, de pregătire a blocurilor locative pentru perioada de toamnă-iarnă a anului 2015-2016.
 26. Controlul asupra executării prezentei decizii se atribuie d-lui Langa Petru, viceprimar al oraşului.

Decizii din 16.07.2015

Written by admin on 20 iulie 2015. Posted in Decizii

deciziiDECIZIE  nr. 7/1

din  16.07.2015

Cu privire la rectificarea bugetului oraşului Ungheni pe anul 2015

În temeiul art. 14 alin. (2) lit. n) al Legii nr. 436 – XVI din 28.12.2006 privind administraţia publică locală; Legii nr. 397-XV din 16.10.2003 privind finanţele publice locale; Legii nr. 847-XIV din 24.05.1996 privind sistemul bugetar şi procesul bugetar; Legii bugetului de stat pe anul 2015            nr. 72 din 11.04.2015,  Consiliul Orăşenesc

DECIDE :

Se rectifică partea de venituri şi cheltuieli a bugetului oraşului Ungheni pentru anul 2015, conform anexelor 1 – 3, parte componentă a prezentei decizii.

DECIZIE  nr. 7/2

din  16.07.2015

Cu privire la execuţia bugetului  or. Ungheni pe 6 luni ale anului 2015

În temeiul art. 14 alin.(2) lit. n) al Legii nr. 436 – XVI din 28.12.2006 privind administraţia publică locală, Legii privind finanţele publice nr. 397-XVI din 16.10.2003, examinînd informaţia cu privire la execuţia bugetului oraşului Ungheni pe 6 luni ale anului 2015, prezentată de contabilul-şef  al Primăriei oraşului Ungheni, d-na T. Pavliuc, Consiliul Orăşenesc

DECIDE:

 1. Se ia act de informaţia cu privire la execuţia bugetului or. Ungheni pe 6 luni ale anului 2015, prezentată de contabilul-şef al Primăriei oraşului Ungheni, d-na T. Pavliuc. (se anexează)
 2. Controlul asupra executării prezentei decizii se atribuie primarului oraşului, dlui Alexandru Ambros.

 

DECIZIE  nr. 7/3

din  16.07.2015

Cu privire la stabilirea numărului de viceprimari

În temeiul art. 26 alin. (3), art. 31 din Legea nr. 436-XVI din 28.12.2006 privind administraţia publică locală și examinînd propunerea primarului oraşului Ungheni, dlui Alexandru Ambros, privind stabilirea numărului de viceprimari ai orașului Ungheni, Consiliul Orăşenesc

DECIDE:

 1. Se instituie trei funcţii de viceprimari ai oraşului Ungheni.
 2. Controlul asupra executării prezentei decizii se atribuie primarului oraşului, dlui Alexandru Ambros.

Decizii din 16.07.2015

Written by admin on 20 iulie 2015. Posted in Decizii

deciziiDECIZIE  nr. 6/1

din  16.07.2015

Cu privire la desemnarea reprezentantului Consiliului

Orăşenesc Ungheni în instanţele de judecată        

În temeiul art. 14 alin. (2) lit. w) din Legea nr. 436- XVI  din 28. 12. 2006 privind administraţia publică locală; art. 81 din Codul de procedură civilă al  Republcii Moldova, Consiliul Orăşenesc

DECIDE:

 1.   Se desemnează în calitate de reprezentant al Consiliului Orăşenesc Ungheni în litigiile  privind legalitatea deciziilor adoptate şi în cele ce rezultă din raporturile cu alte autorităţi publice în toate instanţele de judecată din Republica Moldova:

–  Dna Cereș Adriana, specialist în probleme juridice, la Primăria oraşului Ungheni.

–  Dl Gaviuc Vasile, jurist, pe bază de contract, la Primăria oraşului Ungheni, pe termen pînă la 31.12.2015.

–   Dl Balan Eduard, viceprimar al oraşului Ungheni.

–   Dna Luchina Anjelica, consilier orășenesc.

–   Dl Adam Ion, consilier orășenesc.

 1. Reprezentantul Consiliului Orăşenesc Ungheni în litigiile privind legalitatea deciziilor adoptate şi în cele ce rezultă din raporturile cu alte autorităţi publice în toate instanţele de judecată din Republica Moldova i se atribuie dreptul de a exercita în numele Consiliului Orăşenesc toate actele procedurale şi anume: de a semna cererea de chemare în judecată, de a depune cererea de chemare în judecată, de a depune cererea de concretizare a acţiunii, de a semna cererea de concretizare a acţiunii, de a depune cererea suplimentară, de a semna cererea suplimentară, de a strămuta pricina la o judecătorie arbitrală, de a renunţa total sau parţial la pretenţiile din acţiune, de a majora sau reduce cuantumul acestor pretenţii, de a modifica  temeiul sau obiectul acţiunii, de a o recunoaşte, de a încheia tranzacţii, de a intenta acţiune reconvenţională, de a ataca hotărîrea judecătorească, de a-i schimba modul de executare, de a amîna sau eşalona executarea ei, de a-i prezenta un titlu executoriu spre urmărire.
 2. Se deleagă imputerniciri dlui Lebedinschii Maxim, avocat, să prezinte interesele Consiliului Orășenesc Ungheni in instanlele judecătorești (fără remunerare) de toate nivelele din Republica Moldova, în cauza civilă SRL ,,Setraco” către Primdria oragului Ungheni și Consiliul Orășenesc Ungheni, privind obligarea emiterii actului.
 3. Secretarul Consiliului Orăşenesc Ungheni, dl Tudor Gavriliuc, va elibera procură reprezentantului Consiliului Orăşenesc Ungheni în litigiile privind legalitatea deciziilor adoptate şi în cele ce rezultă din raporturile cu alte autorităţi publice în toate instanţele de judecată din Republica Moldova, în baza prezentei decizii, conform prevederilor legislaţiei în vigoare.

Pagina oficiala a Republicii Moldova Pagina oficiala a Presedintelui Republicii Moldova Pagina oficiala a Parlamentului Republicii Moldova Pagina oficiala a Guvernului Republicii Moldova Consiliul raional Ungheni