DECIZIE cu privire la stabilirea locurilor speciale de afişaj electoral şi pentru desfăşurarea întrunirilor cu alegătorii

Written by admin on 28 aprilie 2015. Posted in Decizii

DECIZIE  nr. 3/4

din  24.04.2015

Cu privire la stabilirea locurilor speciale de afişaj

electoral şi pentru desfăşurarea întrunirilor cu alegătorii

În temeiul art. 14 alin. (2) al Legii nr. 436-XVI din 28.12.2006 privind administraţia publică locală; art. 47 alin. (7) din Codului Electoral, Legii bugetului de stat pentru anul 2015, Consiliul Orăşenesc,

DECIDE:

 1. Se stabilesc următoarele locuri speciale pentru afişaj electoral, pe teritoriul oraşului Ungheni:
 2. a) cartierul Dănuţeni – panou publicitar special, de pe str. Ştefan cel Mare, preajma Secţiei evidenţă şi documentare a populaţiei; panou publicitar special, preajma staţia auto de pe str. Ştefan cel Mare, (preajma fostei SA ,,Biovet”).
 3. b) cartierul Centru – panourile publicitare speciale de pe străzile:

–  str. Naţională, preajma blocului locativ nr. 27;

–  str. Feroviară, preajma gării feroviare şi auto;

–  str. Decebal, la intrarea în Piaţa Centrală;

–  str. Alexandru cel Bun, la intrarea în Piaţa Centrală;

–  str. Romană, la intrarea pe Stadionul orăşenesc;

 1. c) cartierul Tineretului – panourile publicitare speciale de pe str. Bernardazzi, preajma pieţei, str. Gh. Crestiuc, preajma staţiei auto;
 2. d) cartierul Bereşti – panoul publicitar special din preajma Casei de cultură;
 3. Se pune în seama arhitectului oraşului Ungheni (dl V. Savin), în comun cu administratorul ÎM ,,Servicii Comunale Ungheni” (dl Gh. Ciobanu), să asigure confecţionarea şi montarea panourilor speciale pentru afişaj electoral, în termen pînă la data de 01.05.2015.
 4. Se recomandă agenţilor economice din oraş să ofere spaţii pentru afişaj electoral, localuri pentru desfăşurarea întrunirilor concurenţilor electorali cu alegătorii, în condiţii egale pentru toate formaţiunile politice, conform prevederilor legislaţiei în vigoare.
 5. Se interzice amplasarea afişelor electorale în alte locuri decât cele stabilite în punctul 1 al prezentei decizii.

DECIZII din 13.02.2015

Written by admin on 4 aprilie 2015. Posted in Decizii

deciziiDECIZIE  nr. 1/1

din  13.02.2015

Cu privire la execuţia bugetului orașului Ungheni în anul 2014

În temeiul art. 14 alin. (2) lit. n) din Legea nr. 436-XVI din 28.12.2006 privind administraţia publică locală; art. 29 p. 4 din Legea privind finanţele publice locale nr. 397-XV din 16.10.2003, examinând raportul anual privind execuţia bugetului or. Ungheni pentru anul 2014, prezentat de contabilul-şef al Primăriei oraşului Ungheni (dna T. Pavliuc), Consiliul Orăşenesc

DECIDE :

 1. Se aprobă raportul anual privind execuţia bugetului oraşului Ungheni pentru anul 2014.            (se anexează raportul şi anexele  nr. 1- 2)
 2. Primăria oraşului Ungheni va da publicităţii raportul anual privind execuţia bugetului oraşului Ungheni pentru anul 2014.
 3. Se pune în sarcina Primarului oraşului Ungheni să achite datoriile creditoare la situaţia din 01.01.2015 faţă de agenţii economici, pentru mărfurile şi serviciile livrate în anul 2014, din contul mijloacelor alocate în anul 2015, pînă la data de 01.06.2015.

DECIZIE  nr. 1/2

din  13.02.2015

Cu privire la activitatea   ÎM ,,Servicii Comunale Ungheni” pe

parcursul anului 2014 şi sarcinile de bază pentru anul 2015

În temeiul art. 14 alin. (2) lit. z) din Legea nr. 436 – XVI din 28.12.2006 privind administraţia publică locală; Hotărîrii Guvernului nr. 685  din  20.08.2014 cu privire la măsurile de pregătire a economiei naţionale şi a sferei sociale pentru activitate în perioada de toamnă-iarnă 2014-2015; examinînd informaţia prezentată de dl Gh. Ciobanu, administratorul ÎM ,,Servicii Comunale Ungheni” privind activitatea ÎM ,,Servicii Comunale Ungheni” pe parcursul anului 2014 şi sarcinile de bază pentru anul 2015”, Consiliul Orăşenesc

DECIDE:

 1. Se ia act de informaţia prezentată de dl Gh. Ciobanu, administratorul ÎM ,,Servicii Comunale Ungheni” privind activitatea ÎM ,,Servicii Comunale Ungheni” pe parcursul anului 2014 şi sarcinile de bază pentru anul 2015”.
 2. Se pune în sarcina ÎM ,,Servicii Comunale Ungheni” (administrator dl. Gh. Ciobanu):

– să întreprindă măsuri de reparaţie şi curăţire a fîntînilor de scurgere  a apelor pluviale de pe teritoriul oraşului;

– să organizeze defrişarea arborilor uscaţi, amenajarea gazoanelor din preajma trotuarelor şi străzilor, înlăturarea gunoiştelor ilicite şi menţinerea ordinei sanitare corespunzătoare pe teritoriul oraşului;

– să asigure supravegherea bunei funcţionări a reţelelor electrice destinate iluminatului public şi din curţile blocurilor locative;

– să întreprindă măsuri de extindere a reţelelor de iluminat public în sectoarele locative noi din oraş;

– să întrpeprindă măsuri de reparaţie şi întreţinere a străzilor, cu înveliş din pietriş şi fără înveliş din pietriş (de ţară), în cartierele noi ale oraşului, pe parcursul anului;

– să întreprindă măsuri de amenajare a Parcului orăşenesc şi cimitirelor din oraş;

– să întreprindă măsuri pentru neutralizare a cîinilor vagabonzi.

 1. Se permite Primăriei orașului Ungheni încheierea contractelor individuale de muncă, cu muncitori necalificați, în număr de 20 de unități (15 – măturători și 5 – hamali) în scopul efectuării lucrărilor de salubrizare pe teritoriul or. Ungheni, începînd cu data de 01.03.2015, remunerarea muncii se va efectua din contul mijloacelor financiare aprobate în buget pentru efectuarea lucrărilor de amenajare a teritoriului.
 2. Controlul asupra executării prezentei decizii se atribuie d-lui Dumitru Radu, viceprimar al oraşului.

Vezi toate deciziile AICI

Decizii 24.10.2014

Written by admin on 18 noiembrie 2014. Posted in Decizii

DECIZIE  nr. 9/1

din  24.10.2014

Cu privire la execuţia bugetului oraşului

Ungheni pe 9 luni ale anului 2014

În temeiul art. 14 alin.(2) lit. n) al Legii nr. 436 – XVI din 28.12.2006 privind administraţia publică locală, Legii privind finanţele publice nr. 397-XVI din 16.10.2003, examinînd informaţia cu privire la execuţia bugetului oraşului Ungheni pe 9 luni ale anului 2014, prezentată de contabilul-şef  al Primăriei oraşului Ungheni, d-na T. Pavliuc, Consiliul Orăşenesc

DECIDE:

 1. Se ia act de informaţia cu privire la execuţia bugetului oraşului Ungheni, pe 9 luni ale anului 2014, prezentată de contabilul-şef al Primăriei oraşului Ungheni, d-na T. Pavliuc. (se anexează)
 2. Controlul asupra executării prezentei decizii se atribuie primarului oraşului, dlui Alexandru Ambros.

 

DECIZIE  nr. 9/2

din  24.10.2014

Cu privire la propunerea candidaturilor pentru funcţia de membru cu drept de vot deliberativ în componenţa birourilor electorale ale secţiilor de votare din or. Ungheni şi rezerva de cadre pentru Consiliul electoral de circumscripţie raional Ungheni

În temeiul Legii nr. 436 – XVI din 28.12.2006 privind administraţia publică locală; art. 29 alin. (11) din Codul electoral nr. 1381-XIII din 21.11.1997, cu modificările ulterioare, Consiliul Orăşenesc

DECIDE :

Se propun candidaturile pentru funcţia de membru cu drept de vot deliberativ în componenţa birourilor electorale ale secţiilor de votare din or. Ungheni şi rezerva de cadre pentru Consiliul electoral de circumscripţie raional Ungheni, conform anexei.

Vezi toate DECIZIILE AICI

Deciziile Consiliului orășenesc Ungheni din 26.09.2014

Written by admin on 16 octombrie 2014. Posted in Decizii

Deciziile Consiliului orășenesc Ungheni aprobate la Ședința Consiliului din data de 26 septembrie 2014.

Descarcă aici documentul

Decizii din 7.07.2014

Written by admin on 1 august 2014. Posted in Decizii

DECIZIE  nr. 5/1
din  07.07.2014

Cu privire la formarea bunului imobil

În temeiul art. 14 alin (2) lit. d)-c), art. 77 alin din Legea nr. 436-XVI din 28.12.2006 privind administraţia publică locală; Legii nr. 354 din 28.10.2004 privind formarea bunurilor imobile, Legii nr. 91 din 05.04.2007 privind terenurile proprietate publică și delimitarea lor; Legii cadastrului bunurilor imobile nr. 1543-XIII din 25.02.1998; examinînd materialele Comisiei pentru urbanism şi probleme funciare de pe lîngă Primăria or. Ungheni şi studiul privind posibilitatea formării bunurilor imobile, proiectul de formare a bunului imobil și proiectele planurilor geometrice, Consiliul Orăşenesc

DECIDE:

1. Se formează bunul imobil – teren proprietate publică de domeniu privat, situat pe str. Națională f/n, cu suprafața de 0,25 hectare, mod de folosință: teren pentru construcție, destinația funcțională: construcție stație de alimentare PECO, prin separarea acestuia din terenul cu suprafața de  1,2418 hectare, nr. cadastral 9201108296.

2. Primăria oraşului Ungheni va înregistra bunul imobiliar format la Oficiul Cadastral      Teritorial Ungheni.

3. Controlul asupra executării prezentei decizii se atribuie primarului oraşului, dlui Alexandru Ambros.

 

DECIZIE  nr. 5/2
din  07.07.2014

Cu privire la permiterea amenajării unei zone de sport           

            În temeiul art. 14 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 436-XVI din 28.12.2006 privind administraţia publică locală, examinînd demersul directorului LT ,,V. Alecsandri” din orașul Ungheni (dna L. Copvali) prin care solicită permisiunea amenajării unui teren de sport în preajma anexei liceului, pe str. M. Eminescu și în scopul creării condițiilor adecvate pentru promovarea culturii fizice și sportului, Consiliul Orășenesc

DECIDE:

1. Se permite L.T. ,,Vasile Alecsandri” din orașul Ungheni, amenajarea unei zone de sport (teren volei-baschet, teren minifotbal, pistă de alergări) pe terenul de domeniu public al orașului Ungheni, str. M. Eminescu nr. 49, nr. cadastral 9201106106.

2. Controlul executării prezentei decizii se atribuie primarului oraşului dlui Alexandru Ambros.

 

DECIZIE  nr. 5/3
din  07.07.2014

Cu privire la înaintarea spre vînzare-cumpărare prin licitaţie

„cu strigare” a bunului imobil – teren proprietate public 

            În temeiul art. 14 alin (2) lit. d)-c), art. 77 alin (4)  din Legea nr. 436-XVI din 28.12.2006 privind administraţia publică locală; art. 4 pct.1 lit.g) al Legii nr. 435 din 28.12.2006 privind descentralizarea administrativă; art. 10, art. 9 pct 2 al Legii nr. 121-XVI din 04.05.2007 privind administrarea și deetatizarea proprietății publice; art. 10 din Codul Funciar; Legii cadastrului bunurilor imobile nr. 1543-XIII din 25.02.1998; Legii privind preţul normativ şi modul de vînzare-cumpărare a pămîntului nr. 1308-XIII din 25.07.1997, cu modificările ulterioare; Regulamentului privind licitaţiile cu strigare şi cu reducere, aprobat prin Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 136 din 10.02.2009; examinînd materialele privind formarea bunurilor imobile şi propunerile înaintate;

DECIDE:

1. Se acceptă înaintarea spre vînzare-cumpărare prin licitaţie „cu strigare” a bunului imobil  – teren proprietate publică a administraţiei publice locale  cu suprafața 0,11 ha, situat pe str. Bălcescu f/n, preajma blocului nr. 7 nr. cadastral 9201103822, mod de folosinţă: teren pentru construcție, destinația funcțională: construcție locativă.

2. Primarul oraşului Ungheni va organiza desfăşurarea licitaţiei „cu strigare” de vînzare-cumpărare a terenurilor proprietate publică acceptate, conform legislaţiei în vigoare.

3. Controlul executării prezentei decizii se atribuie primarului oraşului dlui Alexandru Ambros.

Vezi toate deciziile AICI

Pagina oficiala a Republicii Moldova Pagina oficiala a Presedintelui Republicii Moldova Pagina oficiala a Parlamentului Republicii Moldova Pagina oficiala a Guvernului Republicii Moldova Consiliul raional Ungheni