Decizii

Written by admin on 25 mai 2016. Posted in Decizii

deciziiDECIZIE  nr. 2/1

din  22.04.2016

Cu privire la activitatea Sectorului de poliţie nr. 1,

 1. Ungheni, al IP Ungheni pe parcursul anului 2015

şi sarcinile de bază pentru anul 2016

În temeiul art. 14 alin. (2) lit. x) al Legii nr. 436 – XVI din 28.12.2006 privind administraţia publică locală; examinînd informaţia prezentată de şeful Sectorului de poliţie nr. 1, or. Ungheni, a IP Ungheni (dl S. Alcaz),  privind activitatea desfășurată pe parcursul anului 2015, Consiliul Orăşenesc

DECIDE:

 1. Se ia act de informaţia prezentată de seful Sectorului de poliţie nr. 1, or. Ungheni, al IP Ungheni (dl S. Alcaz),  privind activitatea desfășurată pe parcursul anului 2015.
 2. Se pune în sarcina şefului Sectorului de poliţie nr. 1, or. Ungheni, a IP Ungheni  (dl S. Alcaz):

2.1. Să întreprindă măsurile necesare întru diminuarea stării criminogene pe teritoriul    or. Ungheni,  în deosebi în cartierele cu criminalitatea mai sporită.

2.2. Să  intensifice, în comun cu Serviciul siguranță copii, Gărda populară a oraşului Ungheni, Primăriei oraşului Ungheni, lucrul de supraveghere a activităţii instituţiilor de odihnă şi agrement, internet-cluburilor din oraş, în scopul depistării şi contracarării cazurilor de încălcare a ordinii publice, consumului de substanţe narcotice, frecventării lor de către minori şi, de luat măsuri conform legislaţiei în vigoare în legătură.

2.3. Să informeze Comisia pentru eliberarea autorizaţiilor de funcţionare a unităţilor comerciale şi de prestare a serviciilor pe teritoriul oraşului Ungheni, despre neregulile depistate la instituţiile de odihnă şi agrement,  în privinţa respectării regimului de lucu şi menţinerea ordinii publice la obiectele respective.

2.4.  Să acorde, în comun cu membrii Gărzii populare a oraşului Ungheni,  suportul necesar  ÎM ,,Servicii Comunale Ungheni”, întru depistarea persoanelor fizice şi juridice care contribuie la formarea gunoiştelor neautorizate pe teritoriul or. Ungheni.

2.5. Să contribuie la depistarea lucrărilor şi construcţiilor neautorizate pe teritoriul or. Ungheni şi de informat Primăria oraşului Ungheni.

2.6. Să mediatizeze cu regularitate activitatea desfăşurată de Sectorul de poliţie nr. 1,  or. Ungheni, a IP Ungheni şi de atras atenţia cetăţenilor asupra necesităţii de implicare mai activă la diminuarea situaţiei criminogene în oraş, întreprinderii unor măsuri suplimentare de securitate a locunţelor şi averiei personale.

2.7. Să intervină către administrația pieței ÎCC ,,Coopcomerț” a UCOOP din oraşul Ungheni cu propunerea de instalare a unui număr suficient de camere video de supraveghere, în locurile cele mai aglomerate ale pieții, cu scopul diminuării cazurilor frecvente de infracțiuni (furturi, huligănii, pungășii), atestate pe teritoriul pieței.

 1. Controlul asupra exercitării acestei decizii se pune în sarcina primarului oraşului, dlui Alexandru Ambros.

Vezi AICI toate deciziile

 

DECIZII din 17.02.2016

Written by admin on 17 martie 2016. Posted in Decizii

DECIZIE  nr. 1/1

din 17.02.2016

Cu privire la execuţia bugetului orașului Ungheni în anul 2015

În temeiul art. 14 alin. (2) lit. n) din Legea nr. 436-XVI din 28.12.2006 privind administraţia publică locală; art. 29 p. 4 din Legea privind finanţele publice locale nr. 397-XV din 16.10.2003; Legii bugetului de stat pe anul 2015 nr. 72 din 12.04.2015 și examinând raportul anual privind execuţia bugetului or. Ungheni pentru anul 2015, prezentat de contabilul-şef al Primăriei oraşului Ungheni (dna T. Pavliuc), Consiliul Orăşenesc

DECIDE :

 1. Se aprobă raportul anual privind execuţia bugetului oraşului Ungheni pentru anul 2015.            (se anexează raportul şi anexele  nr. 1- 2)
 2. Se pune în sarcina Primarului oraşului Ungheni să achite datoriile creditoare la situaţia din 01.01.2016 faţă de agenţii economici, pentru mărfurile şi serviciile livrate în anul 2015, din contul mijloacelor alocate în anul 2016, pînă la data de 01.06.2016.

DECIZIE  nr. 1/2

din 17.02.2016

Cu privire contractele de mică valoare încheiate pe parcursul anului 2015

În temeiul art. 14 alin. (2) lit. n) din Legea nr. 436-XVI din 28.12.2006 privind administraţia publică locală; Legea privind finanţele publice locale nr. 397-XV din 16.10.2003; Legii bugetului de stat pe anul 2015 nr. 72 din 12.04.2015 și examinând informația prezentată de contabilul-şef al Primăriei oraşului Ungheni (dna T. Pavliuc) privind contractele de mică valoare încheiate pe parcursul anului 2015, Consiliul Orăşenesc

DECIDE:

 1. Se ia act informația prezentată de contabilul-şef al Primăriei oraşului Ungheni (dna T. Pavliuc) privind contractele de mică valoare încheiate pe parcursul anului 2015.
 2. 2. Se pune în sarcina contabilului-şef al Primăriei oraşului Ungheni (dna T. Pavliuc) să prezinte la următoarea ședință a Consiliul Orăşenesc Ungheni o notă informativă mai detaliată privind contractele de mică valoare încheiate pe parcursul anului 2015.
 3. Controlul asupra executării prezentei decizii se atribuie primarului oraşului Ungheni, dlui Alexandru Ambros.

DECIZII din 04.12.2015

Written by admin on 22 ianuarie 2016. Posted in Decizii

deciziiDECIZIE  nr. 10/1
din  04.12.2015

Cu privire la aprobarea bugetului oraşului

Ungheni pentru anul 2016, în prima lectură

În temeiul art. 14 alin. (2) lit. n) al Legii nr. 436 – XVI din 28.12.2006 privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare;  în conformitate cu prevederile Legii finanţelor publice şi responsabilităţii bugetar-fiscale nr. 181 din 25 iulie 2014; Legii nr. 397-XV din 16 octombrie 2003 privind finanţele publice locale și, examinînd bugetul orașului Ungheni pentru anul 2016, în prima lectură, Consiliul Orăşenesc

DECIDE:

Se aprobă bugetul orașului Ungheni pentru anul 2016, în prima lectură, la venituri în sumă de 59778,4 mii lei şi la cheltuieli în sumă de 56162,3 mii lei, cu un sold bugetar de 3616,1 mii lei.

DECIZIE  nr. 10/2
din  04.12.2015

Cu privire la aprobarea bugetului oraşului

Ungheni pentru anul 2016, în a doua lectură

În temeiul art. 14 alin. (2) lit. n) al Legii nr. 436 – XVI din 28.12.2006 privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare; în conformitate cu prevederile Legii finanţelor publice şi responsabilităţii bugetar-fiscale nr. 181 din 25 iulie 2014, Legii nr. 397-XV din 16 octombrie 2003 privind finanţele publice locale, cu modificările operate prin Legea nr. 267 din 01.11.2013 și, examinînd bugetul orașului Ungheni pentru anul 2016, în a doua lectură, Consiliul Orăşenesc

DECIDE:

 1. Se aprobă bugetul orașului Ungheni pentru anul 2016, în a doua lectură, la venituri în sumă de 59778,4 mii lei şi la cheltuieli în sumă de 56162,3 mii lei, cu un sold bugetar de 3616,1 mii lei.
 2. Se aprobă:

2.1. Sinteza indicatorilor principali ai bugetului orașului Ungheni: venituri, cheltuieli, inclusiv cheltuielile de personal, soldul bugetului şi sursele de finanţare, conform anexei nr. 1.

2.2. Sinteza veniturilor bugetului orașului Ungheni, conform anexei nr. 2.

2.3. Resursele şi cheltuielile bugetului orașului Ungheni conform clasificaţiei funcţionale şi pe programe, anexa nr. 3.

2.4. Tipurile şi cotele impozitelor şi taxelor locale ce vor fi încasate în bugetul orașului Ungheni, pentru anul 2016, conform anexei nr. 4.

2.5. Nomenclatorul tarifelor pentru prestarea serviciilor contra plată de către instituţiile publice finanţate de la bugetul orașului Ungheni, conform anexei nr. 5.

2.6. Sinteza veniturilor colectate de către instituţiile bugetare finanţate din bugetul orașului Ungheni, conform anexei nr. 6.

2.7. Plafonul datoriei bugetului orașului Ungheni şi plafonul garanţiilor acordate de Consiliul Orășenesc Ungheni, conform anexei nr. 7.

2.8. Efectivul-limită de personal pentru instituţiile finanţate de la bugetul orașului Ungheni, conform anexei nr. 8.

2.9. Cuantumul fondului de rezervă al bugetului orașului Ungheni, în sumă de 510,0 mii lei.

 1. Se aprobă următoarele unităţi suplimentare pentru anul 2016:

jurist (1 unitate), specialist pentru relații cu publicul (1 unitate), specialist în probleme construcţie şi drumuri (3 unități), specialist în problemele perceperii fiscale (1 unitate), specialist în probleme contabilitate și percepere fiscală (1 unitate), specialist în informare și consiliere (1 unitate), specialist în probleme investiționale (1 unitate), salrizarea acestor unităţi se va efectua din contul mijloacelor taxelor locale acumulate în anul 2016.

 1. Prezenta decizie intră în vigoare de la 01 ianuarie 2016.
 2. Controlul asupra executării prezentei decizii se atribuie primarului oraşului, dlui Alexandru Ambros.

DECIZII din 23.10.2015

Written by admin on 26 noiembrie 2015. Posted in Decizii

deciziiDECIZIE  nr. 8/1

din  23.10.2015

Cu privire la nivelul de pregătire al complexului social-economic

al oraşului Ungheni către perioada rece a anului 2015-2016

 

În temeiul art. 14 alin. (2) lit. z) al Legii nr. 436 – XVI din 28.12.2006 privind administraţia publică locală; Hotărîrii Guvernului nr. 489  din  10.08.2015 cu privire la măsurile de pregătire a economiei naţionale şi a sferei sociale pentru activitate în perioada de toamnă-iarnă 2015-2016, examinînd informaţia prezentată de viceprimarul oraşului, Langa Petru, cu privire la nivelul de pregătire al complexului social-economic al or. Ungheni către perioada rece a anului 2015-2016, Consiliul Orăşenesc

DECIDE:

 1. Se ia act de informaţia prezentată de viceprimarul oraşului, Langa Petru, cu privire la nivelul de pregătire al complexului social-economic al or. Ungheni către perioada rece a anului 2015-2016.
 2. Se pune în sarcina Primăriei oraşului Ungheni:
 3. a) să asigure finalizarea lucrărilor de reparaţie la instituţiile publice din subordine, pentru buna lor funcţionare în perioada rece a anului 2015-2016, pînă la data de 01.11.2015;
 4. b) să asigure efectuarea lucrărilor de curăţire şi verificare a reţelelor termice din interiorul instituţiilor publice din oraş, pînă la data de 01.11.2015;
 5. c) în comun cu Asociaţiile de proprietari ai locuinţelor privatizate din oraş, SA „Comgaz-Plus”, ÎM ,,Apă-Canal”, ÎM ,,Servicii Comunale Ungheni”, să întreprindă măsuri de pregătire a blocurilor locative pentru perioada rece a anului 2015-2016;
 6. d) să monitorizeze în permanenţă buna funcţionare a complexului social-economic al oraşului în perioada rece a anului 2015-2016;
 7. e) se propune instituirea unei comisii de monitorizare a pregătirii complexului social-economic al oraşului în perioada rece a anului 2015-2016;
 8. f) să întreprindă măsuri urgente pentru achitarea restanţelor pentru consumul de agent termic, faţă de SA „Comgaz-Plus”, în terment pînă la 15.11.2015.
 9. Se pune în sarcina SA „Comgaz-Plus”, (director dl I. Marcoci):
 10. a) să finalizeze lucrările de reparaţie a reţelelor termice şi pregătirea lor pentru controlul hidraulic, cu restabilirea învelişului asfaltic, în caz că au fost efectuate lucrări tehnice, până la data de 01.11.2015;
 11. b) să verifice starea tehnică a reţelelor termice din interiorul blocurilor locative, pînă la 01.11.2015;
 12. c) să finalize lucrările de reparaţie şi curăţare a cazanelor termice de impurităţi, până la data de 01.11.2015;
 13. d) să întreprindă măsurile necesare pentru achitarea restanţelor pentru consumul de gaze naturale, faţă de SRL ,,Ungheni-Gaz”;
 14. e) să întreprindă măsurile necesare pentru asigurarea instituţiilor bugetare, agenţilor economici şi consumatorilor particulari cu agent termic de calitate în perioada sezonului de încălzire;
 15. f) să întreprindă măsuri conform prevederilor legislaţiei în vigoare pentru recuperarea datoriilor debitoare de la consumatorii de energie termică.
 16. Se pune în sarcina ÎM ,, Servicii Comunale Ungheni” (administrator dl. Gh. Ciobanu):
 17. a) să depoziteze materiale antiderapante, în volumele necesare, pregătind concomitent utilajul şi tehnica disponibilă, pînă la 01.11.2015, pentru buna desfăşurare a lucrărilor necesare în perioada rece a anului;
 18. b) să organizeze evacuarea operativă a frunzelor căzute, precum şi defrişarea arborilor şi crengilor uscate;
 19. c) să aducă în ordine semnele rutiere, semafoarele şi inscripţiile cu denumirile de străzi pe teritoriul oraşului;
 20. d) să întreprindă măsuri urgente pentru înlăturarea gunoiştelor ilicite de pe teritoriul oraşului.
 21. e) să asigure supravegherea bunei funcţionări a reţelelor electrice destinate iluminatului public, din curţile şi interiorul blocurilor locative, în perioada rece a anului 2015-2016;
 22. f) să ţină la control permanent consumul de energie electrică pentru iluminatul public.
 23. Se recomandă preşedinţilor Asociaţiilor de Proprietari ai Locuinţelor Privatizate din or. Ungheni:
 24. a) să sporească calitatea serviciilor prestate, amenajării şi menţinerii în ordine sanitară corespunzătoare a terenurilor din preajma şi interiorul blocurilor locative;
 25. b) să organizeze întruniri cu locatarii de la blocuri, în scopul întreprinderii unor măsuri comune, de pregătire a blocurilor locative pentru perioada de toamnă-iarnă a anului 2015-2016.
 26. Controlul asupra executării prezentei decizii se atribuie d-lui Langa Petru, viceprimar al oraşului.

Decizii din 16.07.2015

Written by admin on 20 iulie 2015. Posted in Decizii

deciziiDECIZIE  nr. 7/1

din  16.07.2015

Cu privire la rectificarea bugetului oraşului Ungheni pe anul 2015

În temeiul art. 14 alin. (2) lit. n) al Legii nr. 436 – XVI din 28.12.2006 privind administraţia publică locală; Legii nr. 397-XV din 16.10.2003 privind finanţele publice locale; Legii nr. 847-XIV din 24.05.1996 privind sistemul bugetar şi procesul bugetar; Legii bugetului de stat pe anul 2015            nr. 72 din 11.04.2015,  Consiliul Orăşenesc

DECIDE :

Se rectifică partea de venituri şi cheltuieli a bugetului oraşului Ungheni pentru anul 2015, conform anexelor 1 – 3, parte componentă a prezentei decizii.

DECIZIE  nr. 7/2

din  16.07.2015

Cu privire la execuţia bugetului  or. Ungheni pe 6 luni ale anului 2015

În temeiul art. 14 alin.(2) lit. n) al Legii nr. 436 – XVI din 28.12.2006 privind administraţia publică locală, Legii privind finanţele publice nr. 397-XVI din 16.10.2003, examinînd informaţia cu privire la execuţia bugetului oraşului Ungheni pe 6 luni ale anului 2015, prezentată de contabilul-şef  al Primăriei oraşului Ungheni, d-na T. Pavliuc, Consiliul Orăşenesc

DECIDE:

 1. Se ia act de informaţia cu privire la execuţia bugetului or. Ungheni pe 6 luni ale anului 2015, prezentată de contabilul-şef al Primăriei oraşului Ungheni, d-na T. Pavliuc. (se anexează)
 2. Controlul asupra executării prezentei decizii se atribuie primarului oraşului, dlui Alexandru Ambros.

 

DECIZIE  nr. 7/3

din  16.07.2015

Cu privire la stabilirea numărului de viceprimari

În temeiul art. 26 alin. (3), art. 31 din Legea nr. 436-XVI din 28.12.2006 privind administraţia publică locală și examinînd propunerea primarului oraşului Ungheni, dlui Alexandru Ambros, privind stabilirea numărului de viceprimari ai orașului Ungheni, Consiliul Orăşenesc

DECIDE:

 1. Se instituie trei funcţii de viceprimari ai oraşului Ungheni.
 2. Controlul asupra executării prezentei decizii se atribuie primarului oraşului, dlui Alexandru Ambros.

Pagina oficiala a Republicii Moldova Pagina oficiala a Presedintelui Republicii Moldova Pagina oficiala a Parlamentului Republicii Moldova Pagina oficiala a Guvernului Republicii Moldova Consiliul raional Ungheni