Decizii din 13.09.2016

Written by admin on 19 octombrie 2016. Posted in Decizii, Știri

deciziiDECIZIE  nr. 7/1

din  13.10.2016

Cu privire la aprobarea Acordului de cooperare și înfrățire între Municipiul Iași,

din județul Iași, România și Oraşul Ungheni, din raionul Ungheni, Republica Moldova

În temeiul art. 14 alin. (2) lit. k) al Legii nr. 436 – XVI din 28.12.2006 privind administraţia publică locală;

Avînd în vedere scrisoarea de intenție privind instituționalizarea cooperării Municipiului Iași/România cu Orașul Ungheni/Republica Moldova nr. 423-02/1-37 din 04.04.2016 remisă de către Primăria orașului Ungheni în adresa autorităților publice locale din Municipiul Iași, județul Iași, România;

Ținînd cont de dorinţa comună, deschiderea şi predispunerea autorităţilor publice locale ale oraşului Ungheni, Republica Moldova şi Municipiului Iași, România de a dezvolta relaţii de prietenie;

Întrucît Acordul de cooperare și înfrățire între Municipiul Iași, din județul Iași, România și Oraşul Ungheni, din raionul Ungheni, Republica Moldova este în conformitate cu viziunea, valorile, misiunea şi scopurile oraşelor;

Ţinind cont de faptul că Acordul de cooperare și înfrățire va rezulta într-o mai bună inţelegere reciprocă a cetăţenilor din cele două oraşe şi a celor două naţiuni;

Luînd în considerare că relațiile de cooperare vor oferi oportunităţi de dezvoltare în diferite domenii pentru ambele oraşe, Consiliul Orăşenesc Ungheni

DECIDE:

 1. Se aprobă Acordul de cooperare și înfrățire între Municipiul Iași, din județul Iași, România și Oraşul Ungheni, din raionul Ungheni, Republica Moldova (se anexează).
 2. Se împuterniceşte Primarul oraşului Ungheni, Alexandru Ambros, să semneze Acordul de cooperare și înfrățire între Municipiul Iași, din județul Iași, România și Oraşul Ungheni, din raionul Ungheni, Republica Moldova şi să pună în acţiune Acordul de cooperare.
 3. Primarul oraşului Ungheni, Alexandru Ambros, va institui un Comitet de înfrăţire, care va coordona activităţile de cooperare şi va promova relaţii durabile de interes comun între cetăţenii oraşului Ungheni, Republica Moldova şi cetăţenii Municipiului Iași, România.
 4. Acordul de cooperare și înfrățire între Municipiul Iași, din județul Iași, România și Oraşul Ungheni, din raionul Ungheni, Republica Moldova intră în vigoare la data semnării lui de către reprezentanţii ambelor părţi.
 5. Controlul asupra executării prezentei decizii se atribuie Primarului orașului Ungheni, Alexandru Ambros.

Vezi toate deciziile AICI

 

DISPOZIŢIE din 07.10.2016

Written by admin on 10 octombrie 2016. Posted in Decizii

dispozitieDISPOZIŢIE  nr. 221-02/1-07

din  07.10.2016

Cu privire la convocarea Consiliului Orăşenesc

            În temeiul art. 16 alin. (2-3) din Legea nr. 436-XVI din 28.12.2006 privind administraţia publică locală,

DISPUN:

Se convoacă Consiliul Orăşenesc Ungheni în şedinţă extraordinară, pe data de 13.10.2016, la orele 15:00, în sala de şedinţe a Primăriei oraşului Ungheni, cu următoarea ordine de zi:

 1. Cu privire la aprobarea Acordului de cooperare și înfrățire între Municipiul Iași, din județul Iași, România și Oraşul Ungheni, din raionul Ungheni, Republica Moldova

Informează: A. Ambros, primar

 1. Cu privire la aprobarea Înțelegerii de Cooperare între Municipiul Cluj-Napoca, Județul Cluj din România și Oraşul Ungheni, Raionul Ungheni din Republica Moldova

Informează: A. Ambros, primar

 1. Diverse

  Primar                                                                           Alexandru  AMBROS

Întrunirea Comisiilor de specialitate ale Consiliului Orăşenesc:

 1. Comisia Socială – 13.10.2016, ora 10:00, biroul – 601.
 1. Comisia Buget şi finanţe – 13.10.2016, ora 10:30, biroul – 601.
 1. Comisia Învăţământ, cultură, tineret, sport – 13.10.2016, ora 11:00, biroul – 601.

Decizii din 12.08.2016

Written by admin on 19 august 2016. Posted in Decizii

deciziiDECIZIE  nr. 5/1

din  12.08.2016

Cu privire la corelarea bugetului oraşului Ungheni pe anul 2016 

În temeiul art. 14 alin. (2) lit. n) al Legii nr. 436 – XVI din 28.12.2006 privind administraţia publică locală, Legii nr. 397-XV din 16.10.2003 privind finanţele publice locale, Legii nr. 847-XIV din 24.05.1996 privind sistemul bugetar şi procesul bugetar, Legii bugetului de stat pe anul 2016            nr. 154 din 01.07.2016,  Consiliul Orăşenesc

DECIDE :

Se corelează bugetul oraşului Ungheni pentru anul 2016 la partea de venituri în sumă de 59735,2 mii lei şi la cheltuieli în sumă 56119,1 mii lei, conform anexelor 1 – 4, parte componentă a prezentei decizii.

DECIZIE  nr. 5/2

din  12.08.2016

Cu privire la execuţia bugetului  orașului Ungheni pe 6 luni ale anului 2016

În temeiul art. 14 alin.(2) lit. n) al Legii nr. 436 – XVI din 28.12.2006 privind administraţia publică locală, Legii privind finanţele publice nr. 397-XVI din 16.10.2003, examinînd informaţia cu privire la execuţia bugetului oraşului Ungheni pe 6 luni ale anului 2016, prezentată de contabilul-şef  al Primăriei oraşului Ungheni, d-na T. Pavliuc, Consiliul Orăşenesc

DECIDE:

 1. Se ia act de informaţia cu privire la execuţia bugetului orașului Ungheni pe 6 luni ale anului 2016, prezentată de contabilul-şef al Primăriei oraşului Ungheni, d-na T. Pavliuc.
 2. Controlul asupra executării prezentei decizii se atribuie primarului oraşului, dlui Alexandru Ambros.

DECIZIE  nr. 5/3

din  12.08.2016

Cu privire la rectificarea bugetului oraşului Ungheni pe anul 2016

În temeiul art. 14 alin. (2) lit. n) al Legii nr. 436 – XVI din 28.12.2006 privind administraţia publică locală; Legii nr. 397-XV din 16.10.2003 privind finanţele publice locale; Legii nr. 847-XIV din 24.05.1996 privind sistemul bugetar şi procesul bugetar; Legii bugetului de stat pe anul 2016            nr. 154 din 01.07.2016,  Consiliul Orăşenesc

DECIDE :

Se rectifică partea de venituri şi cheltuieli a bugetului oraşului Ungheni pentru anul 2016, conform anexelor 1 – 2, parte componentă a prezentei decizii.

Decizii din 27.05.2016

Written by admin on 19 iunie 2016. Posted in Decizii

deciziiDECIZIE  nr. 3/1

din  27.05.2016

Cu privire la pregătirea locurilor de odihnă și agrement

din orașul Ungheni pentru sezonul estival 2016

În temeiul art. 14 alin. (2) lit. z) al Legii nr. 436– XVI din 28.12.2006 privind administraţia publică locală; examinînd informaţia prezentată de dl P. Langa, viceprimar, privind nivelul de pregătire a locurilor de odihnă şi agrement din or. Ungheni pentru sezonul estival 2016, în scopul creării condiţiilor necesare pentru odihnă şi agrement în or. Ungheni în perioada sezonului estival 2016, Consiliul Orăşenesc

DECIDE:

 1. Se ia act de informaţia prezentată de dl P. Langa, viceprimar, privind nivelul de pregătire a locurilor de odihnă şi agrement din orașul Ungheni pentru sezonul estival 2016.
 2. Se pune în sarcina administratorului ÎM ,,Servicii Comunale Ungheni” (Gh. Ciobanu):
 3. a) să întreprindă măsuri de amenajare a zonelor de odihnă și agreement din or. Ungheni (plajele de la r. Prut şi lacul Delia, parcurile și scuarele din oraș), în termen pînă la 15.06.2016;
 4. b) în zonele de odihnă și agrement să efectueze lucrări de salubrizare a spaţiilor verzi, reparaţie şi instalare a băncilor, reparaţie şi instalare a urnelor de gunoi, amenajarea albiilor bazinelor acvatice, reparaţia utilajelor de plajă, amenajarea plajelor, reparaţia iluminatului public, amenajarea terenurilor pentru containerele de gunoi etc.;
 5. d) să asigure organizarea și activitatea salvamarilor la plajele de la r. Prut şi lacul Delia, în termen pînă la 15.06.2016.
 6. Se pune în sarcina şefului Sectorului de poliţie nr. 1, or. Ungheni, a IP Ungheni (S. Alcaz):
 7. a) să întreprindă măsuri de asigurare a ordinii publice în zonele de odihnă şi agrement din Ungheni și să intensifice inspectarea lor.
 8. b) să interziucă accesul mijloacelor de transport particular în parcuri, scuaruri, pe plajele din or. Ungheni.
 9. Se pune în sarcina primarului orașului Ungheni, Alexandru Ambros:
 10. a) să asigure instalarea indicatoarelor acces interzis a mijloacelor de transport particular în parcuri, scuaruri, pe plajele din or. Ungheni.
 11. b) să asigure instalarea camerelor video de supraveghere pe plajele din or. Ungheni, cu conectare la sistemul centralizat de supraveghere.
 12. Controlul asupra executării prezentei decizii se atribuie dlui Langa Petru, viceprimar.

DECIZIE  nr. 3/2

din  27.05.2016              

Cu privire la aprobarea unor regulamente

În temeiul art. 14 alin. (2) lit. m) al Legii nr. 436– XVI din 28.12.2006 privind administraţia publică locală; art. 7 din Legea nr. 325 din 23.12.2013 privind testarea integrităţii profesionale; art. 18 din Legea nr. 90-XVI din 25 aprilie 2008 cu privire la prevenirea şi combaterea corupţiei, cu modificările şi completările ulterioare, art.121 din Legea nr. 25-XVI din 22.02.2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public, cu modificările şi completările ulterioare, Consiliul Orășenesc

DECIDE:

 1. Se aprobă Regulamentul cu privire la evidenţa cazurilor de influenţă necorespunzătoare

în cadrul Primăriei oraşului Ungheni, conform anexei nr. 1.

 1. Se aprobă Regulamentul privind avertizorii de integritate în cadrul Primăriei oraşului Ungheni, conform anexei nr. 2.
 2. Controlul asupra executării prezentei decizii se atribuie primarului oraşului, dlui Alexandru Ambros.

Anexa nr. 1

la decizia Consiliului Orăşenesc Ungheni

 1. 3/2 din 27.05.2016

REGULAMENT

cu privire la evidenţa cazurilor de influenţă necorespunzătoare 

 1. DISPOZIŢII GENERALE
 1. Prezentul Regulament stabileşte procedura de comunicare şi evidenţă a influenţelor necorespunzătoare exercitate asupra agenţilor publici din cadrul Primăriei or,. modul de completare şi gestionare a registrului pentru denunţarea influenţelor necorespunzătoare.
 2. Prezentul Regulament se aplică agenţilor publici din cadrul Primăriei or.Ungheni în procesul de identificare şi denunţare a influenţelor necorespunzătoare exercitate de către terţe persoane, precum şi instituţiei care realizează testarea integrităţii profesionale.
 3. În sensul prezentului Regulament, noţiunile utilizate au următoarele semnificaţii:

denunţ – înştiinţare întocmită în scris de către agentul public asupra căruia se exercită influenţa necorespunzătoare, conţinînd informaţiile prevăzute în pct.11 din prezentul Regulament;

entitate publică – autorităţile şi instituţiile publice prevăzute în anexa la Legea nr.325 din 23 decembrie 2013 privind testarea integrităţii profesionale;

conducătorul entităţii publice –primarul sau persoana desemnată de către acesta  în vederea înregistrării cazurilor de influenţă necorespunzătoare denunţate şi asigurării confidenţialităţii acestora, în condiţiile prezentului Regulament;

instituţie care realizează testarea integrităţii profesionale – instituţia care efectuează testarea integrităţii profesionale în privinţa agenţilor publici din cadrul entităţii publice, în conformitate cu prevederile art.10 alin.(1) din Legea nr.325 din 23 decembrie 2013 privind testarea integrităţii profesionale.

Vezi toate deciziile AICI

Decizii

Written by admin on 25 mai 2016. Posted in Decizii

deciziiDECIZIE  nr. 2/1

din  22.04.2016

Cu privire la activitatea Sectorului de poliţie nr. 1,

 1. Ungheni, al IP Ungheni pe parcursul anului 2015

şi sarcinile de bază pentru anul 2016

În temeiul art. 14 alin. (2) lit. x) al Legii nr. 436 – XVI din 28.12.2006 privind administraţia publică locală; examinînd informaţia prezentată de şeful Sectorului de poliţie nr. 1, or. Ungheni, a IP Ungheni (dl S. Alcaz),  privind activitatea desfășurată pe parcursul anului 2015, Consiliul Orăşenesc

DECIDE:

 1. Se ia act de informaţia prezentată de seful Sectorului de poliţie nr. 1, or. Ungheni, al IP Ungheni (dl S. Alcaz),  privind activitatea desfășurată pe parcursul anului 2015.
 2. Se pune în sarcina şefului Sectorului de poliţie nr. 1, or. Ungheni, a IP Ungheni  (dl S. Alcaz):

2.1. Să întreprindă măsurile necesare întru diminuarea stării criminogene pe teritoriul    or. Ungheni,  în deosebi în cartierele cu criminalitatea mai sporită.

2.2. Să  intensifice, în comun cu Serviciul siguranță copii, Gărda populară a oraşului Ungheni, Primăriei oraşului Ungheni, lucrul de supraveghere a activităţii instituţiilor de odihnă şi agrement, internet-cluburilor din oraş, în scopul depistării şi contracarării cazurilor de încălcare a ordinii publice, consumului de substanţe narcotice, frecventării lor de către minori şi, de luat măsuri conform legislaţiei în vigoare în legătură.

2.3. Să informeze Comisia pentru eliberarea autorizaţiilor de funcţionare a unităţilor comerciale şi de prestare a serviciilor pe teritoriul oraşului Ungheni, despre neregulile depistate la instituţiile de odihnă şi agrement,  în privinţa respectării regimului de lucu şi menţinerea ordinii publice la obiectele respective.

2.4.  Să acorde, în comun cu membrii Gărzii populare a oraşului Ungheni,  suportul necesar  ÎM ,,Servicii Comunale Ungheni”, întru depistarea persoanelor fizice şi juridice care contribuie la formarea gunoiştelor neautorizate pe teritoriul or. Ungheni.

2.5. Să contribuie la depistarea lucrărilor şi construcţiilor neautorizate pe teritoriul or. Ungheni şi de informat Primăria oraşului Ungheni.

2.6. Să mediatizeze cu regularitate activitatea desfăşurată de Sectorul de poliţie nr. 1,  or. Ungheni, a IP Ungheni şi de atras atenţia cetăţenilor asupra necesităţii de implicare mai activă la diminuarea situaţiei criminogene în oraş, întreprinderii unor măsuri suplimentare de securitate a locunţelor şi averiei personale.

2.7. Să intervină către administrația pieței ÎCC ,,Coopcomerț” a UCOOP din oraşul Ungheni cu propunerea de instalare a unui număr suficient de camere video de supraveghere, în locurile cele mai aglomerate ale pieții, cu scopul diminuării cazurilor frecvente de infracțiuni (furturi, huligănii, pungășii), atestate pe teritoriul pieței.

 1. Controlul asupra exercitării acestei decizii se pune în sarcina primarului oraşului, dlui Alexandru Ambros.

Vezi AICI toate deciziile

 

Pagina oficiala a Republicii Moldova Pagina oficiala a Presedintelui Republicii Moldova Pagina oficiala a Parlamentului Republicii Moldova Pagina oficiala a Guvernului Republicii Moldova Consiliul raional Ungheni