Decizii ale Consiliului municipal Ungheni din 24 iunie 2017

Written by admin on 10 iulie 2017. Posted in Decizii

DECIZIE  nr. 4/1
din  24.06.2017

Cu privire la pregătirea locurilor de odihnă și agrement din mun. Ungheni pentru sezonul estival 2017

În temeiul art. 14 alin. (2) lit. z) al Legii nr. 436– XVI din 28.12.2006 privind administraţia publică locală, examinînd informaţia prezentată de dl Petru Langa, viceprimar, privind nivelul de pregătire a locurilor de odihnă şi agrement din mun. Ungheni pentru sezonul estival 2017, în scopul creării condiţiilor necesare pentru odihnă şi agrement în mun. Ungheni în perioada sezonului estival 2017, Consiliul Municipal

DECIDE:

 1. Se ia act de informaţia prezentată de dl Petru Langa, viceprimar, privind nivelul de pregătire a locurilor de odihnă şi agrement din mun. Ungheni pentru sezonul estival 2017.
 2. Se pune în sarcina administratorului Î.M. ,,Servicii Comunale Ungheni” (Gh. Ciobanu):

  a) să asigure monitorizarea zonelor de odihnă și agrement din mun. Ungheni pe parcursul perioadei estivale;

  b) să asigure buna organizare și activitate a salvamarilor la plajele de la r. Prut şi lacul Delia.

 3. Sectorul de poliţie nr. 1, mun. Ungheni, a IP Ungheni:

  a) va întreprinde măsuri de asigurare a ordinii publice în zonele de odihnă şi agrement din Ungheni și va intensifica inspectarea acestora;

  b) va interziuce accesul mijloacelor de transport particular în parcuri, scuaruri, pe plajele din mun. Ungheni.

 4. Controlul asupra executării prezentei decizii se atribuie dlui Langa Petru, viceprimar.

 

DECIZIE  nr. 4/2
din  24.06.2017

Cu privire la rectificarea bugetului municipiului Ungheni pentru anul 2017

În temeiul art. 14 alin. (2) lit. n) al Legii nr. 436 – XVI din 28.12.2006 privind administraţia publică locală, Legii finanţelor publice şi responsabilităţii bugetar-fiscale nr. 181 din 25.07.2014, Legii nr. 397-XV din 16.10.2003 privind finanţele publice locale, Legii nr. 847-XIV din 24.05.1996 privind sistemul bugetar şi procesul bugetar, Legii bugetului de stat pentru anul 2017 nr. 279 din 16.12.2016, Deciziei Consiliului Orășenesc Ungheni nr. 8/5 din 09.12.2016 ,,Cu privire la aprobarea bugetului oraşului Ungheni pentru anul 2017, în a doua lectură”,

Consiliul Municipal

DECIDE :

 1. Se rectifică partea de venituri şi cheltuieli ale bugetului municipiului Ungheni pentru anul 2017, conform anexelor nr. 1 – 2, parte componentă a prezentei decizii.
 2. Responsabil de executarea prezentei decizii se numeşte dna Tatiana Pavliuc, contabil-şef a Primăriei municipiului Ungheni.
 3. Controlul asupra executării prezentei decizii se atribuie primarului municipiului Ungheni, dlui Alexandru Ambros.

Vezi aici toate deciziile Consiliului municipal Ungheni din 24 iunie 2017

Decizii din 20.01.2017

Written by admin on 23 mai 2017. Posted in Decizii

DECIZIE  nr. 1/1

din  20.01.2017 

Cu privire la implementarea proiectului ,,Îmbunătățirea serviciilor

de alimentare cu apă și canalizare în orașul Ungheni, satul Zagarancea,

satul Semeni și satul Petrești”, faza 1, orașul Ungheni

În temeiul art. 14 alin (2) lit. f, h, j, p, q, w) din Legea nr.436-XVI din 28.12.2006 privind

administraţia publică locală;

Avînd în vedere procesul-verbal din 11.02.2016 al Şedinței Consiliului Regional pentru Dezvoltare Centru „Cu privire la audierea Raportului referitor la studiile de fezabilitate și lista Conceptelor de propuneri viabile elaborate în baza PRS”;

Luînd în considerare Decizia Consiliului Regional pentru Dezvoltare Centru nr. 01-04 din 11.02.2016 cu privire la audierea Raportului referitor la studiile de fezabilitate elaborate în baza Prorgamelor Regionale Sectoriale și lista conceptelor de proiecte viabile, identificate și dezvoltate cu suportul partenerilor de dezvoltare și a proiectelor-pilot implementate cu suportul GIZ;

Avînd în vedere Deciziile Consiliului Orășenesc Ungheni nr.  6/28 din 23.09.2016 ,,Cu privire la aprobarea măsurilor investiționale prioritare din Faza 1 a Studiului de fezabilitate pentru proiectul „Îmbunătățirea serviciilor de alimentare cu apă și de canalizare în orașul Ungheni, satul Zagarancea, satul Semeni și satul Petrești” și nr.  6/29 din 23.09.2016 ,,Cu privire la cofinanţarea proiectului ,,Îmbunătățirea serviciilor de alimentare cu apă și de canalizare în orașul Ungheni, satul Zagarancea, satul Semeni și satul Petrești”, Consiliul Orășenesc

DECIDE:

 1. Se aprobă lista străzilor cu măsurile investiționale aferente Studiului de Fezabilitate pentru proiectul ,,Îmbunătățirea serviciilor de alimentare cu apă și canalizare în orașul Ungheni, satul Zagarancea, satul Semeni și satul Petrești”, Faza 1, orașul Ungheni, conform anexei nr. 1.
 2. Se angajează dl Vieru Nicolae, inginer în Secția tehnică a ÎM ,,Apă-Canal” or. Ungheni, în calitate de Manager de Proiect pe perioada de implementare a proiectului ,,Îmbunătățirea serviciilor de alimentare cu apă și canalizare în orașul Ungheni, satul Zagarancea, satul Semeni și satul Petrești”, Faza 1, orașul Ungheni.
 3. Controlul asupra executării prezentei decizii se atribuie primarului oraşului Ungheni, dlui Alexandru Ambros.

DECIZIE  nr. 1/2

din  20.01.2017

Cu privire la corelarea bugetului oraşului Ungheni pe anul 2017

În temeiul art. 14 alin. (2) lit. n) al Legii nr. 436 – XVI din 28.12.2006 privind administraţia publică locală, Legii nr. 397-XV din 16.10.2003 privind finanţele publice locale, Legii nr. 847-XIV din 24.05.1996 privind sistemul bugetar şi procesul bugetar, Legii bugetului de stat pe anul 2017                  nr. 279 din 16.12.2016,  Consiliul Orăşenesc

DECIDE :

 1. Se corelează bugetul oraşului Ungheni pentru anul 2017, la partea de venituri în sumă de 417,0 mii lei  (mijloace colectate de instituții) şi la partea de cheltuieli în sumă 417,0 mii lei (pentru instituțiile preșcolare, art. 333110, procurarea produselor alimentare).
 2. Responsabil de executarea prezentei decizii se numeşte dna Tatiana Pavliuc, contabil-şef.
 3. 3. Controlul asupra executării prezentei decizii se atribuie primarului oraşului Ungheni, dlui Alexandru Ambros.

Vezi toate deciziile AICI

Pagina oficiala a Republicii Moldova Pagina oficiala a Presedintelui Republicii Moldova Pagina oficiala a Parlamentului Republicii Moldova Pagina oficiala a Guvernului Republicii Moldova Consiliul raional Ungheni