Decizii cu privire la aprobarea bugetului de stat din 12.12.2013

Written by admin on 23 decembrie 2013. Posted in Bugetul, Decizii

DECIZIE  nr. 9

din  12.12.2013

I. Cu privire la  aprobarea bugetului oraşului Ungheni

pentru anul 2014, în prima lectură

            În temeiul art. 14 alin. (2) lit. n) al Legii nr. 436 – XVI din 28.12.2006 privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare; Legii nr. 397-XV din 16.10.2003 privind finanţele publice locale; Legii nr. 847-XIV din 24.05.1996 privind sistemul bugetar şi procesul bugetar; Titlulului VII al Codului Fiscal (Legea nr. 1163-XIII din 24.041997), Consiliul Orăşenesc

DECIDE:

1. Se aprobă bugetul oraşului Ungheni pentru anul 2014, în prima lectură, la capitolul venituri în sumă de 48166,4 mii lei şi la capitolul cheltuieli în sumă de 53482,9 mii lei, deficit bugetar 5317,5 mii lei.

2. Se aprobă:

2.1.  Sinteza veniturilor, cheltuielilor şi surselor de finanţare a bugetului oraşului (anexa 1).

2.2.  Cotele impozitelor şi taxelor locale ce vor fi incasate la bugetul oraşului (anexa 2).

2.3.  Partea de cheltuieli ale bugetului oraşului Ungheni pe grupele principale (anexa 3).

2.4. Nomenclatorul tarifelor pentru prestarea serviciilor, contra plată, de către instituţiile publice, finanţate de la bugetul oraşului (anexa 4).

2.5. Limitele fondului de salarizare, energiei termice, electrice, apă şi canalizare pe anul 2014 în instituţiile publice finanţate de la bugetul oraşului (anexa 5).

2.6. Efectivul limită al statelor de personal din instituţiile publice finanţate de la bugetul oraşului Ungheni (anexa 6).

2.7. Limita cheltuielilor de asigurare a tinerilor specialişti cu spaţiu locativ şi servicii comunale:

– arenda spaţiului locativ – 500 lei lunar;

– energia electrică – 50 kw lunar;

– apa potabilă – 4 m cubi lunar;

– energia termică – 3000,0 lei anual.

2.8. Cuantumul Fondului de rezervă al bugetului oraşului în sumă de 374,2 mii lei, 1% din normativul de cheltuieli.

3. Se aprobă următoarele unităţi suplimentare pentru anul 2014: jurist (1 unitate), specialist în problemele minorilor, recrutării şi încorporării (1 unitate), specialist în probleme construcţie şi drumuri (1 unitate), specialist în problemele perceperii fiscal (2 unităţi), specialist în probleme locativ-comunale şi protecţie civilă (1 unitate), specialist pentru eficienţa energetică (1 unitate).

Salrizarea acestor unităţi se va efectua din contul mijloacelor taxelor locale acumulate în anul 2014. Devizul de cheltuieli se anexează.

4. Se permite Primăriei oraşului Ungheni să utilizeze temporar soldurile disponibile ale mijloacelor speciale şi ale fondurilor speciale deţinute de instituţiile publice finanţate de la bugetul local pentru efectuarea de cheltuieli la componenta de bază a bugetului local, restituindu-le pe parcursul anului bugetar.

5.   Prezenta decizie intră în vigoare de la 01 ianuarie 2014.

6. Controlul asupra executării prezentei decizii se atribuie primarului oraşului, dlui Alexandru Ambros.

DECIZIE  nr. 9

din  12.12.2013

II. Cu privire la  rectificarea bugetului oraşului Ungheni  pe anul 2013

În temeiul art. 14 alin. (2) lit. n) al Legii nr. 436 – XVI din 28.12.2006 privind administraţia publică locală; Legii nr. 397-XV din 16.10.2003 privind finanţele publice locale; Legii nr. 847-XIV din 24.05.1996 privind sistemul bugetar şi procesul bugetar, Consiliul Orăşenesc

DECIDE :

Se rectifică partea de venituri şi cheltuieli a bugetului oraşului Ungheni pentru anul 2013 conform anexelor 1 – 4, parte componentă a prezentei decizii.

DECIZIE  nr. 9

din  12.12.2013

            III. Cu privire la prelungirea contractelor de locaţiune, stabilirea plăţii  de locaţiune

            În temeiul art. 14 alin. (2) lit. c) al Legii nr. 436-XVI din 28.12.2006 privind administraţia publică locală; Legii bugetului de stat pe anul 2014; Legii nr. 121-XVI din 04.05.2007 privind administrarea şi deetatizarea proprietăţii publice, Consiliul Orăşenesc

DECIDE:

           1. Se prelungesc contractele de locaţiune pentru anul bugetar 2014 cu următorii locatari:

– Curtea de Conturi, suprafaţa – 59,4 m2, suma de 24273,03 lei (chiria şi servicii comunale);

– Cancelaria de Stat, suprafaţa 142,2 m2, suma de 55949,48 lei (chiria şi servicii comunale);

         – Inspecţia Financiară, suprafaţa 31,7 m2, suma de 16711,64 lei (chiria şi servicii comunale);

– Camera Înregistrării de Stat, suprafaţa  39,4 m2, suma de 21090,09 lei (chiria şi servicii comunale);

– Centrul de Iniţiativă Privată, suprafaţa 36,6 m2, suma de 18534,39 lei (chiria şi serviciile comunale);

– Banca de Economii S.A., suprafaţa 16,05 m2, suma de 16338,26 lei (chiria);

– SA ,,Moldcel” I.M., suprafaţa  8,0 m2, suma de 17245,44 lei (chiria);

– SA ,,Orange” I.M., suprafaţa 14,6 m2, suma de 31472,92 lei (chiria);

– SRL ,,Norma”, suprafaţa  2 m2, suma de 4311,36  lei (chiria);

– SA  ,,Mold -Telecom” telefonia mobilă ,,Unite”, suprafaţa 8,06 m2, suma de 17374,78  lei (chiria);

– SRL ,,Fintex’’, suprafaţa 95,8 m2, suma de 12907,13 lei (chiria).

– Trezoreriei Teritoriale Ungheni, suprafaţa de 108,0 m2, suma de 59212,04 lei (chiria şi servicii comunale);

– Inspectoratului Energetic de Stat, suprafaţa de 18,5 m2, suma de 8697,05 lei (chiria şi servicii comunale);

– Serviciului Achiziţii Publice raionul Ungheni, suprafaţa de 21,1 m2, suma de  9908,12 lei (chiria şi servicii comunale);

–  ,,AVE Ungheni” SRL, suprafaţa de 36,6 m2, suma de 31295,80 lei (chiria şi serviciile comunale).

2.  Se stabileşte coeficientul de piaţă ,,6”, pentru instalarea antenelor pe etajul tehnic.

3.  Se stabileşte plata de locaţiune a spaţiilor în care îşi desfăşoară activitatea clubul sportiv de  carate-do Ungheni şi clubul sportiv ,,Haiduc”, în mărime de 20 lei ora.

4. Responsabil de executarea prezentei decizii se numeşte dna Tatiana Pavliuc, contabil-şef.

Anexa 1: Rectificarea părţii de venituri a bugetului oraşului Ungheni pe anul 2013

Anexa 2:  Rectificarea părţii de cheltuieli a bugetului or.Ungheni pe anul 2013

Anexa 3: Rectificarea părţii de cheltuieli a mijloacelor speciale a bugetului or. Ungheni pe anul 2013

Anexa 4: Rectificarea părţii de cheltuieli a proiectelor or. Ungheni pe anul 2013

DECIZIE  nr. 9

din  12.12.2013

IV. Cu privire la permiterea transmiterii în sublocațiune a unui imobil

            În temeiul art. 14 alin. (2) lit c) din Legea nr. 436-XVI din 28.12.2006 privind administrația publică locală, art. 894 ale Codului Civil; examinînd demersul Instituției Publice „Școala Primară Spiridon Vangheli” nr. 1396 din 04.11.2013 privind permiterea de a transmite în sublocațiune Școlii Sportive raionale Ungheni a sălii de sport din incinta imobilului de pe str. Decebal 23, pentru perioada anului 2014, conform unui orar stabilit, Consiliul Orășenesc

DECIDE:

1. Se permite Instituției Publice „Școala Primară „Spiridon Vangheli” de a transmite în sublocațiune Școlii Sportive raionale Ungheni, a sălii de sport, din incinta imobilului de pe str. Decebal 23, pe un termen de 1 (un) an, cu condiția prezentării contractului de sublocațiune spre avizare Primăriei oraşului Ungheni.

2. Controlul asupra executării prezenteie decizii se atribuie primarului orașului Ungheni, dlui Alexandru Ambros.

DECIZIE  nr. 9

din  12.12.2013

V. Cu privire la acordarea ajutorului material unic

În temeiul art. 14 alin. (1), lit. n) al Legii nr. 436-XVI din 28.12.2006 privind administraţia publică locală; Regulamentului privind constituirea fondului de rezervă al Primăriei oraşului Ungheni şi utilizarea mijloacelor acestuia, aprobat prin decizia Consiliului orăşenesc Ungheni nr. 5/2 din 25.03.2005; examinind materialele Comisiei sociale a Primariei, privind situatia socialmente vulnerabilă a unor cetaţeni din oraşul Ungheni, proces-verbal nr. 7 din 09.12.2013, Consiliul Orăşenesc

DECIDE:

            1. Se aprobă  eliberarea de către ÎM ,,Servicii Comunale Ungheni”, cu titlul gratuit, cet. Vasilniuc Miroslav, persoană socialment-vulnerabilă din or. Ungheni, invalid de gr. II, domiciliat pe str. N. Iorga 48/21, or. Ungheni, lemne pentru foc, în cantitate totală de 3 metri steri, în sumă totală de 930 lei.

2. Controlul asupra executării prezentei decizii se atribuie dlui Eduard Balan, viceprimar.

DECIZIE  nr. 9

din  12.12.2013

VI. Cu privire la aprobarea Planului de activitate al Consiliului

Orăşenesc Ungheni pentru primul semestru al anului 2014

            În temeiul Legii nr. 436 – XVI din 28.12.2006 privind administraţia publică locală, Consiliul Orăşenesc

DECIDE:

Se aprobă Planul de activitate al Consiliului Orăşenesc Ungheni pentru primul semestru al anului 2014, conform anexei.

                                                                                                                         Anexă

                                                                                                                     la decizia Consiliului  Orăşenesc

                                                                                                                                           nr. 9/6  din 12.12.2013

Planul de activitate

al Consiliului Orăşenesc Ungheni  pentru primul semestru al anului 2014

Data convocării Denumirea chestiunii Termenul prezentării materialelor Responsabil de îndeplinire
Februarie 1. Cu privire la execuţia bugetului oraşului Ungheni în anul 2013 10 zile înainte de şedinţă Raportor: T. Pavliuc, contabil-şef
2. Cu privire la activitatea   ÎM ,,Servicii Comunale Ungheni” pe parcursul anului 2013 şi sarcinile de bază pentru anul 2014 10 zile înainte de şedinţă Raportor: Gh. Ciobanu, administratorulÎM ,,Servicii Comunale    Ungheni”
3. Cu privire la activitatea ,,Ghişeului Unic” – Oficiu pentru eliberarea Autorizaţiilor de Construire, Certificatelor de Urbanism şi avizelor aferente 10 zile înainte de şedinţă Raportor: V. Savin, arhitect-şef 
4. Diverse
Aprilie 1. Cu privire la totalurile sezonului de încălzire 2013 – 2014 şi sarcinile de bază pentru noul sezon de încălzire 2014 – 2015 10 zile înainte de şedinţă Raportor: I. Marcoci, directorul SA ,,Comgaz-Plus”  
2. Cu privire la activitatea Centrului de Resurse pentru Dezvoltare Durabilă Locală şi Regională în perioada anilor 2009-2013. 10 zile înainte de şedinţă Raportor: S. Ciobanu, director CRDDLR. 
  3. Diverse

DECIZIE  nr. 9

din  12.12.2013

VII. Cu privire la casarea unor mijloace fixe

            Examinînd demersul directorului-interimar al ÎM ,,Apă-Canal” din or. Ungheni  (dl. P. Scutaru), cu nr. 203 din 10.121.2013, prin care solicită permiterea casării unor mijloace fixe care au uzură atît fizică, cît şi morală;

În temeiul  art. 14 alin. (2) lit. b) şi z) din Legea nr. 436-  XVI din 28.12.2006 privind administraţia publică locală; p. 2 din Regulamentul privind casarea bunurilor uzate, raportate la mijloacele fixe, aprobat prin Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 500 din 12.05.1998, cu modificările şi completările ulterioare, Consiliul Orăşenesc

DECIDE:

1. Se permite ÎM ,,Apă-Canal” din or. Ungheni casarea bunurilor uzate, raportate la mijloacele fixe, aflate la bilanţa întreprinderii, conform anexei la prezenta decizie.

2. Controlul asupra executării prezentei decizii se atribuie primarului oraşului,   dlui Alexandru Ambros.

 

                                                                                                                                                                            Anexă

                                                                                                                             la decizia Consiliului  Orăşenesc

                                                                                                                                                       nr. 9/7  din 12.12.2013

Lista

mijloacelor fixe casate aflate la bilanţul ÎM ,,Apă-Canal” din or. Ungheni

 

 

Nr./o

Denumirea

Şi      mijlocului fix

Nr. de inventar

Anul producerii

Valoarea de intrare, lei

Uzura calculată (lei)

Gradul uzurii %

1

Reţele de apeduct

292

1956

121896

121896

100%

2

Reţele de apeduct

371

1949

30868

30868

100%

3

Reţele de apeduct

289

1956

264226

264226

100%

4

Reţele de apeduct

375

1958

102669

102669

100%

5

Reţele de apeduct

290

1956

43143

43143

100%

6

Reţele de apeduct

373

1962

16993

16993

100%

Total:

579795

579795

DECIZIE  nr. 9

din  12.12.2013

VIII. Cu privire la modificarea unor decizii ale Consiliului Orășenesc Ungheni

            În temeiul art. 14 al Legii nr. 436-XVI din 28.12.2006 privind administraţia publică locală; examinînd propunerile privind modificarea unor decizii, Consiliul Orășenesc

DECIDE:

1. Se modifică şi se completează decizia Consiliului Orăşenesc Ungheni nr. 6/28 din 25.10.2013 ,,Cu privire la instituirea unei comisii”, după cum urmează:

Punctul 1 va avea următorul cuprins ,,Se instituie comisia privind examinarea petiţiilor din partea persoanelor fizice şi juridice”.

Punctul 2 va avea următorul cuprins ,,Se aprobă Regulamentul privind funcţionarea comisiei privind examinarea petiţiilor din partea personelor fizice şi juridice” (se anexează)

Punctul 2.1  din decizie se exlude.

2. Se modifică punctul 1 din decizia Consiliului Orăşenesc Ungheni nr. 11/15 din 27.12.2012 ,,Cu privire la stabilirea indemnizaţiei pentru participarea consilierilor la şedinţele consiliului”, prin înlocuirea sintagmei ,,în mărime de treizeci salarii minime, cu începere de la 01.01.2013” cu sintagma ,,în mărime de treizeci şi nouă salarii minime, cu începere de la 01.01.2014”.

3. Se modifică punctul 1 din decizia Consiliului Orăşenesc Ungheni nr. 10/12 din 25.11.2011 ,,Cu privire la stabilirea indemnizaţiei lunare pentru cetăţenii de onoare ai oraşului Ungheni”, prin înlocuirea sintagmei ,, 250,0 lei” cu sintagma ,, 350,0 lei”.

 

                                                                                                                                                                         Anexă

                                                                                                                             la decizia Consiliului  Orăşenesc

                                                                                                                                                       nr. 9/8  din 12.12.2013

Regulamentul

privind funcţionarea comisiei pentru examinarea petiţiilor din partea persoanelor

 fizice şi juridice, adresate direct Consiliului Orăşenesc Ungheni

            1. Comisia este formată din consilieri şi va activa pe perioada mandatului prezentului consiliu.

            2. Comisia are rol consultativ şi este menită să asigure eficienţa activităţii consiliului.

            3. Componenţa nominală a comisiei este de 9 membri. (3 membri ai PCRM, 2 membri ai PLDM, 1 membru al PL, 1 membru PDM, 1 membru al PSRM; un candidat independent şi asistată de secretarul Consiliului Orăşenesc Ungheni, fără drept de vot, care va întocmi procesul – verbal al şedinţei comisiei).

            4. Comisia  îşi alege, prin vot deschis al majorităţii membrilor săi, preşedintele şi secretarul comisiei.

            5. Şedinţa comisiei se convoacă de către preşedintele acesteia.

Şedinţa comisiei este deliberativă dacă la ea sînt prezenţi majoritatea membrilor comisiei.

Comisia poate invita să participe la şedinţele sale specialişti din cadrul Primăriei sau a instituţiilor subordonate acesteia.

            6. Membrii comisiei sînt înştiinţaţi despre şedinţa acesteia de către preşedintele comisiei, cu asistenţa secretarului consiliului.

            7. Comisia adoptă decizii cu votul deschis al majorităţii membrilor săi.

Deciziile comisiei au un caracter de recomandare pentru Consiliul Orăşenesc Ungheni.

            8. Comisia  are următoarele atribuţii principale:

a) exanimează toate petiţiile din partea persoanelor fizice şi juridice din or. Ungheni, adresate Consiliului Orăşenesc Ungheni;

b) examinează circumstanţele descrise în petiţii, identifică soluţii şi înaintează propuneri consiliului în vederea soluţionării petiţiilor date.

c) solicită primarului prezentarea invitaţiilor de a pleca peste hotarele ţării în scopul promovării culturii, sportului, turismului, colaborare cu agenţii economici şi asociaţii obşteşti din străinătate în scopul realizării unor acţiuni sau lucrări de interes public.

d) propune Consiliul Orăşenesc Ungheni aprobarea componenţei nominale a delegaţiilor peste hotarele ţării.

            9. Primarul orasului va prezenta comisiei invitaţiile din străinătate şi solicitările de a pleca peste hotarele ţării pentru realizarea scopurilor prevăzute la pct. 8 lit. c) din prezentul regulament.

            10. Preşedintele comisiei  exercită următoarele atribuţii principale:

a) convoacă şi conduce şedinţele acesteia.

b) semnează procesele-verbale  a şedinţelor comisiei;

c) prezintă rezultatele comisiei Consiliul Orăşenesc Ungheni;

            11. Ordinea de zi a şedinţei comisiei se aprobă de membrii comisiei la propunerea preşedintelui acesteia, membrii comisiei pot solicita  includerea în ordinea de zi a unor probleme suplimentare.

            10. Lucrările şedinţelor comisiei se consemnează în procese-verbale. După încheierea şedinţei, procesul-verbal este semnat de către preşedintele şi secretarul comisiei.

DECIZIE  nr. 9

din  12.12.2013

IX. Cu privire la aprobarea bugetului oraşului Ungheni

pentru anul 2014, în a doua lectură

În temeiul art. 14 alin. (2) lit. n) al Legii nr. 436 – XVI din 28.12.2006 privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare; Legii nr. 397-XV din 16.10.2003 privind finanţele publice locale; Legii nr. 847-XIV din 24.05.1996 privind sistemul bugetar şi procesul bugetar; Titlulului VII al Codului Fiscal (Legea nr. 1163-XIII din 24.041997), Consiliul Orăşenesc

DECIDE:

1. Se aprobă bugetul oraşului Ungheni pentru anul 2014, în a doua lectură, la capitolul venituri în sumă de 47936,4 mii lei şi la capitolul cheltuieli în sumă de 53532,9 mii lei, deficit bugetar 5596,5 mii lei.

2. Se aprobă:

2.1.  Sinteza veniturilor, cheltuielilor şi surselor de finanţare a bugetului oraşului (anexa1).

2.2.  Cotele impozitelor şi taxelor locale ce vor fi incasate la bugetul oraşului (anexa 2).

2.3.  Partea de cheltuieli ale bugetului oraşului Ungheni pe grupele principale (anexa 3).

2.4. Nomenclatorul tarifelor pentru prestarea serviciilor, contra plată, de către instituţiile publice, fina

nţate de la bugetul oraşului (anexa 4).

2.5. Limitele fondului de salarizare, energiei termice, electrice, apă şi canalizare pe anul 2014 în instituţiile publice finanţate de la bugetul oraşului (anexa 5).

2.6. Efectivul limită al statelor de personal din instituţiile publice finanţate de la bugetul oraşului Ungheni (anexa 6).

2.7. Limita cheltuielilor de asigurare a tinerilor specialişti cu spaţiu locativ şi servicii comunale:

– arenda spaţiului locativ – 500 lei lunar;

– energia electrică – 50 kw lunar;

– apa potabilă – 4 m cubi lunar;

– energia termică – 3000,0 lei anual.

2.8. Cuantumul Fondului de rezervă al bugetului oraşului în sumă de 374,2 mii lei, 1% din normativul de cheltuieli.

3. Se aprobă următoarele unităţi suplimentare pentru anul 2014: jurist (1 unitate), specialist în problemele minorilor, recrutării şi încorporării (1 unitate), specialist în probleme construcţie şi drumuri (1 unitate), specialist în problemele perceperii fiscal (2 unităţi), specialist în probleme locativ-comunale şi protecţie civilă (1 unitate), specialist pentru eficienţa energetică (1 unitate).  Salrizarea acestor unităţi se va efectua din contul mijloacelor taxelor locale acumulate în anul 2014. Devizul de cheltuieli se anexează.

4. Se permite Primăriei oraşului Ungheni să utilizeze temporar soldurile disponibile ale mijloacelor speciale şi ale fondurilor speciale deţinute de instituţiile publice finanţate de la bugetul local pentru efectuarea de cheltuieli la componenta de bază a bugetului local, restituindu-le pe parcursul anului bugetar.

5.   Prezenta decizie intră în vigoare de la 01 ianuarie 2014.

6. Controlul asupra executării prezentei decizii se atribuie primarului oraşului,                    dlui Alexandru Ambros.

DECIZIE  nr. 9

din  12.12.2013

 

X. Cu privire la aprobarea actelor de delimitare a terenurilor

proprietate publică  și a planurilor geometrice

            În temeiul art. 14 alin (2) lit. d)-c), art. 77 alin (4) al Legii nr. 436-XVI din 28.12.2006 privind administraţia publică locală; Legii nr. 354 din 28.10.2004 privind formarea bunurilor imobile; Legii nr. 91 din 05.04.2007 privind terenurile proprietate publică și delimitarea lor; Legii nr. 1543-XIII din 25.02.1998 cadastrului bunurilor imobile; art. 10, art. 9 pct 2 al Legii nr. 121-XVI din 04.05.2007 privind administrarea și deetatizarea proprietății publice; examinînd  materialele cu privire la delimitarea terenurilor proprietate publică și planurile geometrice, prezentate de Comisia de delimitare, expertizare,  probleme funciare și urbanism, Consiliul Orăşenesc

DECIDE:

1. Se aprobă actele de delimitare și planurile geometrice ale terenurilor proprietate publică conform domeniilor, suprafețelor și modului de folosință indicate, după cum urmează:

         a) teren proprietate publică a statului cu suprafața 0,034 ha, situat pe str. Ștefan cel Mare și Sfînt nr.5, nr. cadastral 9201108185, domeniu public, mod de folosinţă: teren pentru construcție, destinația funcțională: teren aferent construcției proprietate publică a statului aflată în gestiunea ÎS ”Calea Ferată Moldova”;

            b) teren proprietate publică a administrației publice locale cu suprafața 0,054 ha, situat pe str. Romană 106, nr. cadastral 9201106238,  domeniu privat, mod de folosinţă: teren pentru construcție, destinația funcțională: lot de lîngă casă.

2. Primăria oraşului Ungheni, precum și beneficiarii funciari vor înregistra bunurile imobiliare formate la Oficiul Cadastral Teritorial Ungheni.

3. Controlul asupra executării prezentei decizii se atribuie primarului oraşului, dlui Alexandru Ambros.

DECIZIE  nr. 9

din  12.12.2013

XI. Cu privire la înaintarea spre vînzare-cumpărare

prin licitaţie „cu strigare” a bunurilor imobile – terenuri

și construcții proprietate publică

            În temeiul art. 14 alin (2) lit. d)-c), art. 77 alin (4)  din Legea nr. 436-XVI din 28.12.2006 privind administraţia publică locală; art. 4 pct.1 lit.g) al Legii nr. 435 din 28.12.2006 privind descentralizarea administrativă; art. 10, art. 9 pct 2 al Legii nr. 121-XVI din 04.05.2007 privind administrarea și deetatizarea proprietății publice; art. 10 din Codul Funciar; Legii cadastrului bunurilor imobile nr. 1543-XIII din 25.02.1998; Legii privind preţul normativ şi modul de vînzare-cumpărare a pămîntului nr. 1308-XIII din 25.07.1997, cu modificările ulterioare; Regulamentului privind licitaţiile cu strigare şi cu reducere, aprobat prin Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 136 din 10.02.2009; examinînd materialele privind formarea bunurilor imobile şi propunerile înaintate, Consiliul Orăşenesc,

DECIDE:

1. Se acceptă înaintarea spre vînzare-cumpărare prin licitaţie „cu strigare” a următoarelor bunuri imobile – terenuri proprietate publică a administraţiei publice locale:

a) teren proprietate publică a administrației publice locale cu suprafața 0,0025 ha, situat pe str. Vasile Lupu f/n, nr. cadastral 9201106453, pentru vînzare, mod de folosinţă: construcție garaj;

b) teren proprietate publică a administrației publice locale cu suprafața 0,0025 ha, situat pe str. Vasile Lupu f/n, nr. cadastral 9201106623, pentru vînzare, mod de folosinţă: construcție garaj;

c) teren proprietate publică a administrației publice locale cu suprafața 0,0025 ha, situat pe str. Vasile Lupu f/n, nr. cadastral 9201106624, pentru vînzare, mod de folosinţă: construcție garaj;

d) teren proprietate publică a administrației publice locale cu suprafața 0,0025 ha, situat pe str. Vasile Lupu f/n, nr. cadastral 9201106625, pentru vînzare, mod de folosinţă: construcție garaj;

e) teren proprietate publică a administrației publice locale cu suprafața 0,0025 ha, situat pe str. Vasile Lupu f/n, nr. cadastral 9201106626, pentru vînzare, mod de folosinţă: construcție garaj.

           2. Primarul oraşului Ungheni va organiza desfăşurarea licitaţiei „cu strigare” de vînzare-cumpărare a terenurilor proprietate publică acceptate, conform legislaţiei în vigoare.

3. Controlul executării prezentei decizii se atribuie primarului oraşului dlui Alexandru Ambros.

Preşedintele şedinţei                                                                         Igor  BONDARENCO

            Secretarul

 Consiliului Orăşenesc                                                                            Tudor  GAVRILIUC

 

Proiect decizie cu privire la aprobarea bugetului oraşului Ungheni pentru anul 2014

Written by admin on 27 noiembrie 2013. Posted in Bugetul

PROIECT   DECIZIE

            I. Cu privire la  aprobarea bugetului oraşului Ungheni  pentru anul 2014, în prima lectură

În temeiul art. 14 alin. (2) lit. n) al Legii nr. 436 – XVI din 28.12.2006 privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare; Legii nr. 397-XV din 16.10.2003 privind finanţele publice locale; Legii nr. 847-XIV din 24.05.1996 privind sistemul bugetar şi procesul bugetar; Titlulului VII al Codului Fiscal (Legea nr. 1163-XIII din 24.041997), Consiliul Orăşenesc

DECIDE:

1. Se aprobă bugetul oraşului Ungheni pentru anul 2014, în prima lectură, la capitolul venituri în sumă de 48311,4 mii lei şi la capitolul cheltuieli în sumă de 53627,9 mii lei, deficit bugetar 5316,5 mii lei.

2. Se aprobă:

2.1.  Sinteza veniturilor, cheltuielilor şi surselor de finanţare a bugetului oraşului (anexa1).

2.2.  Cotele impozitelor şi taxelor locale ce vor fi incasate la bugetul oraşului (anexa 2).

2.3.  Partea de cheltuieli ale bugetului oraşului Ungheni pe grupele principale (anexa 3).

2.4. Nomenclatorul tarifelor pentru prestarea serviciilor, contra plată, de către instituţiile publice, finanţate de la bugetul oraşului (anexa 4).

2.5. Limitele fondului de salarizare, energiei termice, electrice, apă şi canalizare pe anul 2014 în instituţiile publice finanţate de la bugetul oraşului (anexa 5).

2.6. Efectivul limită al statelor de personal din instituţiile publice finanţate de la bugetul oraşului Ungheni (anexa 6).

2.7. Limita cheltuielilor de asigurare a tinerilor specialişti cu spaţiu locativ şi servicii comunale:

 1. arenda spaţiului locativ – 500 lei lunar;
 2. energia electrică – 50 kw lunar;
 3. apa potabilă – 4 m cubi lunar;
 4. energia termică – 3000,0 lei anual.

2.8. Cuantumul Fondului de rezervă al bugetului oraşului în sumă de 374,2 mii lei, 1% din normativul de cheltuieli.

3. Se aprobă următoarele unităţi suplimentare pentru anul 2014:

– jurist (1 unitate), specialist în problemele minorilor, recrutării şi încorporării                     (1 unitate), specialist în probleme construcţie şi drumuri (1 unitate), specialist în problemele perceperii fiscal (2 unităţi), specialist în probleme locativ-comunale şi protecţie civilă (1 unitate), specialist pentru eficienţa energetică (1 unitate).  Salrizarea acestor unităţi se va efectua din mijloacele financiare ale taxelor locale. Devizul de cheltuieli se anexează.

4.   Prezenta decizie intră în vigoare de la 01 ianuarie 2014.

5. Controlul asupra executării prezentei decizii se atribuie primarului oraşului, dlui Alexandru Ambros.

,,AVIZAT”

            Secretarul

 Consiliului Orăşenesc                                                                                 Tudor  GAVRILIUC

 

Bugetul 2012

Written by admin on 17 decembrie 2011. Posted in Bugetul

  REPUBLICA  MOLDOVA 

CONSILIUL ORĂŞENESC UNGHENI 

Şedinţa extraordinară

din 09.12. 2011

DECIZIE 11/1

Cu privire la  aprobarea bugetului oraşului Ungheni pentru

anul 2012, în a doua lectură

În temeiul art. 14 alin. (2) lit. n) al Legii nr. 436 – XVI din 28.12.2006 privind administraţia publică locală; Legii nr. 397-XV din 16.10.2003 privind finanţele publice locale; Legii nr. 847-XIV din 24.05.1996 privind sistemul bugetar şi procesul bugetar; Titlulului VII al Codului Fiscal (Legea nr. 1163-XIII din 24.041997), Consiliul Orăşenesc

DECIDE:

1. Se aprobă bugetul oraşului Ungheni pentru anul 2012, în a doua lectură, la capitolul venituri în sumă de 69399,0 mii lei şi la capitolul cheltuieli în sumă de 71099,0 mii lei, deficit bugetar 1700,0 mii lei.

2. Se aprobă:
2.1.  Sinteza veniturilor, cheltuielilor şi surselor de finanţare a bugetului oraşului (anexa1).
2.2.  Cotele impozitelor şi taxelor locale ce vor fi incasate la bugetul oraşului (anexa 2).
2.3.  Partea de cheltuieli ale bugetului oraşului Ungheni pe grupele principale (anexa 3).
2.4. Nomenclatorul tarifelor pentru prestarea serviciilor, contra plată, de către instituţiile publice, finanţate de la bugetul oraşului (anexa 4).
2.5. Limitele fondului de salarizare, energiei termice, electrice, apă şi canalizare pe anul 2012 în instituţiile publice finanţate de la bugetul oraşului (anexa 5).
2.6. Efectivul limită al statelor de personal din instituţiile publice finanţate de la bugetul oraşului Ungheni (anexa 6).
2.7. Limita cheltuielilor de asigurare a tinerilor specialişti cu spaţiu locativ şi servicii comunale:

 • arenda spaţiului locativ – 300 lei lunar;
 • energia electrică – 50 kw lunar;
 • apa potabilă –4 m. cubi lunar;
 • energia termică – 2400,0 lei anual.

2.8. Cuantumul Fondului de rezervă a bugetului oraşului în sumă de 628,7 mii lei, 1% din normativul de cheltuieli.

3. Se acceptă prelungirea contractelor de muncă pentru anul2012, aurmătoarelor unităţi suplimentare:

 • jurist (1 unitate)
 • specialist în problemele recrutării şi încorporării (1 unitate)
 • specialist în construcţie, gospodărie comunală şi drumuri (1 unitate)
 • specialist probleme minori şi moravuri (1 unitate)
 • specialist în problemele perceperii fiscal (1 unitate)
 • specialist în probleme locativ-comunale (1 unitate).

Salrizarea acestor unităţi se va efectua din mijloacele financiare ale taxelor locale.

4.   Prezenta decizie intră în vigoare de la 01 ianuarie 2012.

5. Controlul asupra executării prezentei decizii se atribuie primarului oraşului, dlui Alexandru Ambros.

Preşedintele şedinţei                                                Parascovia CHIRINCIUC 

Secretarul Consiliului Orăşenesc                          Tudor  GAVRILIUC

 Anexa 1.

 Anexa 2. decizie taxe

Anexa 3.

 Anexa 4.

 Anexa 5. limite 

Anexa 6.

Pagina oficiala a Republicii Moldova Pagina oficiala a Presedintelui Republicii Moldova Pagina oficiala a Parlamentului Republicii Moldova Pagina oficiala a Guvernului Republicii Moldova Consiliul raional Ungheni