Bugetul 2012

Written by admin on 17 decembrie 2011. Posted in Altele

REPUBLICA  MOLDOVA 

CONSILIUL ORĂŞENESC UNGHENI 

Şedinţa extraordinară

din 09.12. 2011

DECIZIE 11/1

Cu privire la  aprobarea bugetului oraşului Ungheni pentru

anul 2012, în a doua lectură

În temeiul art. 14 alin. (2) lit. n) al Legii nr. 436 – XVI din 28.12.2006 privind administraţia publică locală; Legii nr. 397-XV din 16.10.2003 privind finanţele publice locale; Legii nr. 847-XIV din 24.05.1996 privind sistemul bugetar şi procesul bugetar; Titlulului VII al Codului Fiscal (Legea nr. 1163-XIII din 24.041997), Consiliul Orăşenesc

DECIDE:

1. Se aprobă bugetul oraşului Ungheni pentru anul 2012, în a doua lectură, la capitolul venituri în sumă de 69399,0 mii lei şi la capitolul cheltuieli în sumă de 71099,0 mii lei, deficit bugetar 1700,0 mii lei.

2. Se aprobă:
2.1.  Sinteza veniturilor, cheltuielilor şi surselor de finanţare a bugetului oraşului (anexa1).
2.2.  Cotele impozitelor şi taxelor locale ce vor fi incasate la bugetul oraşului (anexa 2).
2.3.  Partea de cheltuieli ale bugetului oraşului Ungheni pe grupele principale (anexa 3).
2.4. Nomenclatorul tarifelor pentru prestarea serviciilor, contra plată, de către instituţiile publice, finanţate de la bugetul oraşului (anexa 4).
2.5. Limitele fondului de salarizare, energiei termice, electrice, apă şi canalizare pe anul 2012 în instituţiile publice finanţate de la bugetul oraşului (anexa 5).
2.6. Efectivul limită al statelor de personal din instituţiile publice finanţate de la bugetul oraşului Ungheni (anexa 6).
2.7. Limita cheltuielilor de asigurare a tinerilor specialişti cu spaţiu locativ şi servicii comunale:

  • arenda spaţiului locativ – 300 lei lunar;
  • energia electrică – 50 kw lunar;
  • apa potabilă –4 m. cubi lunar;
  • energia termică – 2400,0 lei anual.

2.8. Cuantumul Fondului de rezervă a bugetului oraşului în sumă de 628,7 mii lei, 1% din normativul de cheltuieli.

3. Se acceptă prelungirea contractelor de muncă pentru anul2012, aurmătoarelor unităţi suplimentare:

  • jurist (1 unitate)
  • specialist în problemele recrutării şi încorporării (1 unitate)
  • specialist în construcţie, gospodărie comunală şi drumuri (1 unitate)
  • specialist probleme minori şi moravuri (1 unitate)
  • specialist în problemele perceperii fiscal (1 unitate)
  • specialist în probleme locativ-comunale (1 unitate).

Salrizarea acestor unităţi se va efectua din mijloacele financiare ale taxelor locale.

4.   Prezenta decizie intră în vigoare de la 01 ianuarie 2012.

5. Controlul asupra executării prezentei decizii se atribuie primarului oraşului, dlui Alexandru Ambros.

Preşedintele şedinţei                                                Parascovia CHIRINCIUC 

Secretarul Consiliului Orăşenesc                          Tudor  GAVRILIUC

 

Lege privind organizarea administrativ-teritorială a Republicii Moldova nr. 764

Written by admin on 14 decembrie 2011. Posted in Altele

legea 764

L E G E

privind organizarea administrativ-teritorială a Republicii Moldova

nr. 764-XV  din  27.12.2001

Monitorul Oficial al R.Moldova nr.16/53 din 29.01.2002

* * *

Notă: Vezi Legea nr.1078-XV din 24.05.2002 „Cu privire la modul de aplicare a Legii nr.764-XV din 27 decembrie 2001 privind organizarea administrativ-teritorială a Republicii Moldova şi a Legii nr.781-XV din 28 decembrie 2001 pentru modificarea completarea Legii nr.186-XIV din 6 noiembrie 1998 privind administraţia publică locală”

 

Parlamentul adoptă prezenta lege organică.

 

Capitolul I

DISPOZIŢII GENERALE

Art.1. – Organizarea administrativ-teritorială a Republicii Moldova şi stabilirea cadrului juridic pentru satele (comunele) şi oraşele (municipiile) şi unităţile administrativ-teritoriale se efectuează potrivit art.110 şi 111 din Constituţia Republicii Moldova şi se realizează în conformitate cu necesităţile economice, sociale şi culturale, cu respectarea tradiţiilor istorice, în scopul asigurării unui nivel adecvat de dezvoltare tuturor localităţilor rurale şi urbane.

 

Art.2. – Divizarea teritoriului ţării în unităţi administrativ-teritoriale este chemată să asigure realizarea principiilor autonomiei locale, descentralizării serviciilor publice, eligibilităţii autorităţilor administraţiei publice locale, asigurării accesului cetăţenilor la organele puterii şi consultării lor în problemele locale de interes deosebit.

 

Art.3. – (1) În unităţile administrativ-teritoriale, activitatea autorităţilor administraţiei publice locale, organizate în condiţiile legii, se desfăşoară în baza bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale.

(2) Toate unităţile administrativ-teritoriale au personalitate juridică, dispun de patrimoniu, au dreptul de a soluţiona şi a gestiona, în cadrul legii, în nume propriu şi în interesele populaţiei locale, o parte importantă a treburilor publice. În totalitatea lor, unităţile administrativ-teritoriale formează unitatea teritorială a ţării, iar autorităţile publice ale unităţii administrativ-teritoriale care sînt organe cu competenţă generală şi specială constituie sistemul administraţiei publice locale, avînd ca sarcină satisfacerea intereselor generale ale locuitorilor din unităţile administrativ-teritoriale.

[Alin.2 art.3 în redacţia Legii nr.37-XV din 14.02.03, în vigoare 21.03.03]

 

Capitolul II

UNITĂŢILE ADMINISTRATIV-TERITORIALE

Art.4. – (1) Teritoriul Republicii Moldova este organizat, sub aspect administrativ, în unităţi administrativ-teritoriale: raioane, oraşe şi sate.

(2) Statutul satului (comunei), oraşului (municipiului) se elaborează în baza statutului-cadru, aprobat de Parlament, şi se aprobă de consiliul local.

(3) Statutul special de autonomie al localităţilor din stînga Nistrului şi al unor localităţi din sudul ţării se stabileşte prin legi organice, potrivit art.111 din Constituţia Republicii Moldova.

(4) Organizarea administrativ-teritorială a Republicii Moldova se efectuează pe două niveluri: satele (comunele) şi oraşele (municipiile) constituie nivelul întîi, raioanele constituie nivelul al doilea.

 

Art.5. – (1) Satul este o unitate administrativ-teritorială care cuprinde populaţia rurală unită prin teritoriu, condiţii geografice, relaţii economice, social-culturale, tradiţii şi obiceiuri.

(2) Două sau mai multe sate, în funcţie de condiţiile economice, social-culturale, geografice şi demografice, se pot uni formînd o singură unitate administrativ-teritorială, numită comună.

(3) Comuna este o unitate administrativ-teritorială care cuprinde populaţia rurală unită prin comunitate de interese şi tradiţii.

(4) Satul în care îşi are sediul consiliul sătesc (comunal) este numit sat-reşedinţă.

(5) Comuna poartă denumirea satului-reşedinţă.

[Art.5 modificat prin Legea nr.37-XV din 14.02.03, în vigoare 21.03.03]

 

Art.6. – (1) Oraşul este o unitate administrativ-teritorială mai dezvoltată decît satul din punct de vedere economic şi social-cultural, care cuprinde populaţia urbană, cu structuri edilitar-gospodăreşti, industriale şi comerciale corespunzătoare, a cărei populaţie în mare parte este încadrată în industrie, în sfera deservirii publice şi în diferite domenii de activitate intelectuală, în viaţa culturală şi politică.

(2) În condiţiile legii, unele oraşe pot fi declarate municipii.

[Art.6 modificat prin Legea nr.37-XV din 14.02.03, în vigoare 21.03.03]

 

Art.7. – Municipiul este o localitate de tip urban cu un rol deosebit în viaţa economică, social-culturală, ştiinţifică, politică şi administrativă a ţării, cu importante structuri industriale, comerciale şi instituţii din domeniul învăţămîntului, ocrotirii sănătăţii şi culturii.

 

Art.8. – Statutul de municipiu se atribuie oraşelor Chişinău, Bălţi, Bender, Comrat, Tiraspol.

 

Art.9. – Municipiul Chişinău este capitala Republicii Moldova. Statutul municipiului Chişinău este reglementat prin lege organică.

 

Art.10. – (1) Raionul este o unitate administrativ-teritorială alcătuită din sate (comune) şi oraşe, unite prin teritoriu, relaţii economice şi social-culturale.

(2) Oraşul în care îşi are sediul consiliul raional este numit oraş-reşedinţă.

(3) Raionul poartă denumirea oraşului-reşedinţă.

(4) Hotarele administrative ale raionului reprezintă perimetrul suprafeţei localităţilor incluse în componenţa acestuia şi care coincide cu hotarele dintre localităţile raionului dat şi localităţile raionului limitrof.

 

Art.11. – (1) Satelor şi oraşelor care, datorită condiţiilor climaterice, balneologice şi înzestrării lor edilitar-gospodăreşti, prezintă o importanţă deosebită pentru sănătatea şi odihna populaţiei li se atribuie, prin hotărîre a Guvernului, statut de staţiune balneoclimaterică.

(2) Satelor şi oraşelor care au o importanţă deosebită în domeniul economiei naţionale, precum şi pentru istoria sau cultura statului, prin hotărîre a Guvernului, li se poate atribui statut de nod feroviar, centru istoric, centru cultural.

 

Art.12. – Raioanele şi oraşele-reşedinţă sînt prezentate în anexa nr.1, care face parte integrantă din prezenta lege.

 

Art.13. – Municipiile şi unităţile administrativ-teritoriale din componenţa lor sînt prezentate în anexa nr.2, care face parte integrantă din prezenta lege.

 

Art.14. – Raioanele şi unităţile administrativ-teritoriale din componenţa lor sînt prezentate în anexa nr.3, care face parte integrantă din prezenta lege.

 

Art.15. – Unităţile administrativ-teritoriale din componenţa unităţii teritoriale autonome Găgăuzia sînt prezentate în anexa nr.4, care face parte integrantă din prezenta lege.

 

Art.16. – Unităţile administrativ-teritoriale din stînga Nistrului cărora li se pot atribui forme şi condiţii speciale de autonomie sînt prezentate în anexa nr.5, care face parte integrantă din prezenta lege.

 

Capitolul III

FORMAREA ŞI DESFIINŢAREA UNITĂŢILOR

ADMINISTRATIV-TERITORIALE ŞI MODIFICAREA HOTARELOR LOR

Art.17. – (1) Formarea, desfiinţarea şi schimbarea statutului unităţii administrativ-teritoriale se efectuează de către Parlament după consultarea cetăţenilor.

[Alin.1 art.17 modificat prin Legea nr.37-XV din 14.02.03, în vigoare 21.03.03]

[Se declară neconstituţională sintagma „…o dată în patru ani, cu cel puţin 6 luni înainte de]

[alegerile parlamentare” din art.17 alin.(1) prin Hot. Curţii Constituţionale nr.12 din 05.03.2002]

 

(2) Unitatea administrativ-teritorială de sine stătătoare se formează dacă are o populaţie, de regulă, de cel puţin 1500 de locuitori şi dispune de mijloace financiare suficiente pentru întreţinerea aparatului primăriei şi instituţiilor sferei sociale.

(3) În cazuri excepţionale, Parlamentul poate stabili, prin lege organică, formarea unei unităţi administrativ-teritoriale de sine stătătoare cu un număr de locuitori mai mic decît cel prevăzut la alin.(2), modificînd anexa respectivă a prezentei legi.

 

Art.18. – Modificarea hotarelor unităţii administrativ-teritoriale cauzată de necesitatea transferării localităţilor dintr-o unitate administrativ-teritorială în alta, precum şi transferarea centrului administrativ se efectuează de către Parlament după consultarea cetăţenilor.

 

Capitolul IV

DISPOZIŢII FINALE ŞI TRANZITORII

Art.19. – (1) După intrarea în vigoare a prezentei legi, judeţele şi autorităţile administraţiei publice judeţene, prefecturile se supun procedurii de lichidare.

(2) Guvernul, în termen de 7 zile, va înfiinţa comisiile de lichidare a judeţelor, perfecturilor şi de formare a raioanelor, care vor soluţiona toate chestiunile, inclusiv cele referitoare la succesiune în procesul lichidării judeţelor, perfecturilor şi autorităţilor administraţiei publice judeţene.

[Art.19 modificat prin Legea nr.37-XV din 14.02.03, în vigoare 21.03.03]

 

Art.20. – Comisia Electorală Centrală va forma, pentru efectuarea alegerilor generale locale din 2003, circumscripţiile electorale şi consiliile electorale de circumscripţie în conformitate cu noua organizare administrativ-teritorială a Republicii Moldova.

[Art.20 introdus prin Legea nr.37-XV din 14.02.03, în vigoare 21.03.03]

 

Art.21. – Pînă la formarea raioanelor, judeţele se păstrează în actualele lor hotare.

 

Art.22. – La data intrării în vigoare a prezentei legi, se abrogă Legea nr.191-XIV din 12 noiembrie 1998 privind organizarea administrativ-teritorială a Republicii Moldova, cu modificările şi completările ulterioare.

 

Art.23. – Guvernul, în termen de pînă la 2 luni:

a) va prezenta Parlamentului propuneri referitoare la aducerea legislaţiei în conformitate cu prezenta lege;

b) va aduce actele sale normative în conformitate cu prezenta lege.

 

PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI Eugenia OSTAPCIUC

Chişinău, 27 decembrie 2001.
Nr.764-XV.

 

Anexa nr.1

RAIOANELE ŞI ORAŞELE-REŞEDINŢĂ

RaioaneleOraşele-reşedinţă
Anenii Noi Anenii Noi
Basarabeasca Basarabeasca
Briceni Briceni
Cahul Cahul
Cantemir Cantemir
Călăraşi Călăraşi
Căuşeni Căuşeni
Cimişlia Cimişlia
Criuleni Criuleni
Donduşeni Donduşeni
Drochia Drochia
Dubăsari Dubăsari
Edineţ Edineţ
Făleşti Făleşti
FloreştiFloreşti
Glodeni Glodeni
HînceştiHînceşti
Ialoveni Ialoveni
Leova Leova
NisporeniNisporeni
Ocniţa Ocniţa
Orhei Orhei
Rezina Rezina
RîşcaniRîşcani
SîngereiSîngerei
Soroca Soroca
Străşeni Străşeni
ŞoldăneştiŞoldăneşti
Ştefan Vodă Ştefan Vodă
Taraclia Taraclia
Teleneşti Teleneşti
Ungheni Ungheni

Anexa nr.2

MUNICIPIILE ŞI UNITĂŢILE ADMINISTRATIV-TERITORIALE

DIN COMPONENŢA LOR

Municipiul Chişinău

Total localităţi 35
Inclusiv:
municipii 1
sectoare ale municipiului 5
oraşe 6
localităţi din componenţa oraşelor 2
sate (comune) 12
localităţi din componenţa satelor (comunelor) 26

Municipiul Chişinău

Sectorul Botanica

Oraşe Localităţile din componenţa lor
Sîngera Dobrogea

Revaca
Sate (comune) Localităţile din componenţa lor
Băcioi Băcioi

Brăila

Frumuşica

Străisteni

Sectorul Buiucani

Oraşe
Durleşti

Vatra
Sate (comune) Localităţile din componenţa lor
Condriţa

Dumbrava

Ghidighici

Truşeni
Condriţa

Dumbrava

Ghidighici

Truşeni

_____________

Notă: Municipiile Comrat şi Tiraspol sînt prezentate în anexele nr.4 şi nr.5.

[Anexa nr.2 modificată prin Legea nr.37-XV din 14.02.03, în vigoare 21.03.03]

 

Anexa nr.3

RAIOANELE ŞI UNITĂŢILE ADMINISTRATIV-TERITORIALE

DIN COMPONENŢA LOR

 

Raionul Anenii Noi
Total localităţi 45
Inclusiv:
oraşe

1

localităţi din componenţa oraşelor

5

sate (comune)

25

localităţi din componenţa satelor comunelor)

39

Oraşe

Localităţile din componenţa lor

Anenii Noi Albiniţa
Beriozchi
Hîrbovăţul Nou
Ruseni
Socoleni

Sate (comune)

Localităţile din componenţa lor

Botnăreşti Botnăreşti
Salcia
Bulboaca Bulboaca
Calfa Calfa
Calfa Nouă
Chetrosu Chetrosu
Todireşti
Chirca Chirca
Botnăreştii Noi
Ciobanovca Ciobanovca
Balmaz
Mirnoe
Troiţa Nouă
Cobusca Nouă Cobusca Nouă
Cobusca Veche Cobusca Veche
Floreşti
Delacău Delacău
Floreni Floreni
Geamăna Geamăna
Batîc
Gura Bîcului Gura Bîcului
Hîrbovăţ Hîrbovăţ
Maximovca Maximovca
Mereni Mereni
Merenii Noi Merenii Noi
Ochiul Roş Ochiul Roş
Picus
Puhăceni Puhăceni
Roşcani Roşcani
Speia Speia
Şerpeni Şerpeni
Teliţa Teliţa
Teliţa Nouă
Ţînţăreni Ţînţăreni
Creţoaia
Varniţa Varniţa
Zolotievca Zolotievca
Larga
Nicolaevca

Raionul Basarabeasca

Total localităţi 10
Inclusiv:
oraşe

1

sate (comune)

6

localităţi din componenţa satelor comunelor)

9

Oraşe
Basarabeasca

Sate (comune)

Localităţile din componenţa lor

Abaclia Abaclia
Başcalia Başcalia
Carabetovca Carabetovca
Iordanovca Iordanovca
Iserlia Iserlia
Bogdanovca
Carabiber
Ivanovca
Sadaclia Sadaclia

Raionul Briceni

Total localităţi 39
Inclusiv:
oraşe 2
sate (comune) 26
localităţi din componenţa satelor (comunelor) 37
Oraşe
Briceni
Lipcani

Sate (comune)

Localităţile din componenţa lor

Balasineşti Balasineşti
Beleavinţi Beleavinţi
Bălcăuţi Bălcăuţi
Bocicăuţi
Berlinţi Berlinţi
Caracuşenii Noi
Bogdăneşti Bogdăneşti
Bezeda
Grimeşti
Bulboaca Bulboaca
Caracuşenii Vechi Caracuşenii Vechi
Colicăuţi Colicăuţi
Trestieni
Corjeuţi Corjeuţi
Coteala Coteala
Cotiujeni Cotiujeni
Criva Criva
Drepcăuţi Drepcăuţi
Grimăncăuţi Grimăncăuţi
Halahora de Sus Halahora de Sus
Chirilovca
Halahora de Jos
Hlina Hlina
Larga Larga
Pavlovca
Mărcăuţi Mărcăuţi
Mărcăuţii Noi
Medveja Medveja
Slobozia-Medveja
Mihăileni Mihăileni
Grozniţa
Pererita Pererita
Şirăuţi Şirăuţi
Slobozia-Şirăuţi Slobozia-Şirăuţi
Tabani Tabani
Teţcani Teţcani
Trebisăuţi Trebisăuţi

Raionul Cahul

Total localităţi 55
Inclusiv:
oraşe

1

localităţi din componenţa oraşelor

1

sate (comune)

36

localităţi din componenţa satelor (comunelor)

53

Oraşe

Localităţi din componenţa lor

Cahul Cotihana

Sate (comune)

Localităţile din componenţa lor

Alexandru Ioan Cuza Alexandru Ioan Cuza
Alexanderfeld Alexanderfeld
Andruşul de Jos Andruşul de Jos
Andruşul de Sus Andruşul de Sus
Badicul Moldovenesc Badicul Moldovenesc
Baurci-Moldoveni Baurci-Moldoveni
Borceag Borceag
Bucuria Bucuria
Burlacu Burlacu
Spicoasa
Burlăceni Burlăceni
Greceni
Brînza Brînza
Chioselia Mare Chioselia Mare
Frumuşica
Colibaşi Colibaşi
Crihana Veche Crihana Veche
Cucoara Cucoara
Chircani
Cîşliţa-Prut Cîşliţa-Prut
Doina Doina
Iasnaia Poleana
Rumeanţev
Găvănoasa Găvănoasa
Nicolaevca
Vladimirovca
Giurgiuleşti Giurgiuleşti
Huluboaia Huluboaia
Iujnoe Iujnoe
Larga Nouă Larga Nouă
Larga Veche
Lebedenco Lebedenco
Hutulu
Ursoaia
Lopăţica Lopăţica
Luceşti Luceşti
Manta Manta
Paşcani
Moscovei Moscovei
Trifeştii Noi
Pelinei Pelinei
Sătuc
Roşu Roşu
Slobozia Mare Slobozia Mare
Taraclia de Salcie Taraclia de Salcie
Tartaul de Salcie Tartaul de Salcie
Tudoreşti
Tătăreşti Tătăreşti
Vadul lui Isac Vadul lui Isac
Văleni Văleni
Zîrneşti Zîrneşti
Paicu
Treteşti

Raionul Cantemir

Total localităţi 51
Inclusiv:
oraşe

1

sate (comune)

26

localităţi din componenţa satelor (comunelor)

50

Oraşe
Cantemir

Sate (comune)

Localităţile din componenţa lor

Antoneşti Antoneşti
Leca
Baimaclia Baimaclia
Acui
Suhat
Cania Cania
Iepureni
Capaclia Capaclia
Chioselia Chioselia
Ţărăncuţa
Ciobalaccia Ciobalaccia
Flocoasa
Victorovca
Cîietu Cîietu
Dimitrova
Cîrpeşti Cîrpeşti
Cîşla Cîşla
Şofranovca
Cociulia Cociulia
Coştangalia Coştangalia
Enichioi Enichioi
Bobocica
Floricica
Ţolica
Goteşti Goteşti
Constantineşti
Haragîş Haragîş
Lărguţa Lărguţa
Lingura Lingura
Crăciun
Popovca
Pleşeni Pleşeni
Hănăseni
Tătărăşeni
Plopi Plopi
Alexandrovca
Hîrtop
Taraclia
Porumbeşti Porumbeşti
Sadîc Sadîc
Taraclia
Stoianovca Stoianovca
Şamalia Şamalia
Tartaul Tartaul
Toceni Toceni
Vîlcele
Ţiganca Ţiganca
Ghioltosu
Ţiganca Nouă
Vişniovca Vişniovca

Raionul Călăraşi

Total localităţi 44
Inclusiv:
oraşe

1

localităţi din componenţa oraşelor

1

sate (comune)

27

localităţi din componenţa satelor (comunelor)

42

Oraşe Localităţile din componenţa lor
Călăraşi Oricova

Sate (comune)

Localităţile din componenţa lor

Bahmut Bahmut
Bahmut, loc.st.cf
Bravicea Bravicea
Buda Buda
Ursari
Căbăieşti Căbăieşti
Dereneu Dereneu
Bularda
Duma
Frumoasa Frumoasa
Hirova Hirova
Hîrjauca Hîrjauca
Leordoaia
Mîndra
Palanca
Hogineşti Hogineşti
Horodişte Horodişte
Meleşeni Meleşeni
Nişcani Nişcani
Onişcani Onişcani
Hîrbovăţ
Sverida
Păuleşti Păuleşti
Pituşca Pituşca
Pîrjolteni Pîrjolteni
Răciula Răciula
Parcani
Rădeni Rădeni
Sadova Sadova
Săseni Săseni
Bahu
Sipoteni Sipoteni
Podul Lung
Temeleuţi Temeleuţi
Tuzara Tuzara
Novaci
Seliştea Nouă
Peticeni Peticeni
Ţibirica Ţibirica
Schinoasa
Vălcineţ Vălcineţ
Vărzăreştii Noi Vărzăreştii Noi

Raionul Căuşeni

Total localităţi 48
Inclusiv:
oraşe

2

localităţi din componenţa oraşelor

1

sate (comune)

28

localităţi din componenţa satelor (comunelor)

45

Oraşe

Localităţile din componenţa lor

Căuşeni
Căinari Căinari, loc.st.cf

Sate (comune)

Localităţile din componenţa lor

Baccealia Baccealia
Tricolici
Baimaclia Baimaclia
Surchiceni
Chircăieşti Chircăieşti
Chircăieştii Noi Chircăieştii Noi
Baurci
Chiţcani Chiţcani
Mereneşti
Zahorna
Ciufleşti Ciufleşti
Cîrnăţeni Cîrnăţeni
Cîrnăţenii Noi Cîrnăţenii Noi
Sălcuţa Nouă
Copanca Copanca
Coşcalia Coşcalia
Florica
Plop
Cremenciug Cremenciug
Fîrlădeni Fîrlădeni
Fîrlădenii Noi
Gîsca Gîsca
Grădiniţa Grădiniţa
Leuntea
Valea Verde
Grigorievca Grigorievca
Hagimus Hagimus
Opaci Opaci
Pervomaisc Pervomaisc
Constantinovca
Plop-Ştiubei Plop-Ştiubei
Săiţi Săiţi
Sălcuţa Sălcuţa
Taraclia Taraclia
Tănătari Tănătari
Tănătarii Noi Tănătarii Noi
Ştefăneşti
Ursoaia Nouă
Tocuz Tocuz
Ucrainca Ucrainca
Zviozdocica
Ursoaia Ursoaia
Zaim Zaim
Marianca de Sus
Zaim, loc.st.cf

Raionul Cimişlia

Total localităţi 39
Inclusiv:
oraşe

1

localităţi din componenţa oraşelor

3

sate (comune)

22

localităţi din componenţa satelor (comunelor)

35

Oraşe

Localităţile din componenţa lor

Cimişlia Bogdanovca Nouă
Bogdanovca Veche
Dimitrovca

Sate (comune)

Localităţile din componenţa lor

Albina Albina
Fetiţa
Mereni
Batîr Batîr
Cenac Cenac
Ciucur-Mingir Ciucur-Mingir
Codreni Codreni
Zloţi, loc.st.cf
Ecaterinovca Ecaterinovca
Coştangalia
Gradişte Gradişte
Iurievca
Gura Galbenei Gura Galbenei
Hîrtop Hîrtop
Ialpug
Prisaca
Ialpujeni Ialpujeni
Marienfeld
Ivanovca Nouă Ivanovca Nouă
Javgur Javgur
Artimonovca
Maximeni
Lipoveni Lipoveni
Munteni
Schinoşica
Mihailovca Mihailovca
Porumbrei Porumbrei
Sadaidacul Nou
Sagaidac Sagaidac
Satul Nou Satul Nou
Selemet Selemet
Suric Suric
Topala Topala
Troiţcoe Troiţcoe
Valea Perjei Valea Perjei

Raionul Criuleni

Total localităţi 43
Inclusiv:
oraşe 1
localităţi din componenţa oraşelor 2
sate (comune) 24
localităţi din componenţa satelor (comunelor) 40

Oraşe

Localităţile din componenţa lor

Criuleni Ohrincea
Zolonceni

Sate (comune)

Localităţile din componenţa lor

Bălăbăneşti Bălăbăneşti
Mălăieşti
Mălăieştii Noi
Bălţata Bălţata
Bălţata de Sus
Sagaidac
Sagaidacul de Sus
Boşcana Boşcana
Mărdăreuca
Cimişeni Cimişeni
Corjova Corjova
Coşerniţa Coşerniţa
Cruglic Cruglic
Dolinnoe Dolinnoe
Valea Coloniţei
Valea Satului
Drăsliceni Drăsliceni
Logăneşti
Ratuş
Dubăsarii Vechi Dubăsarii Vechi
Hîrtopul Mare Hîrtopul Mare
Hîrtopul Mic
Hruşova Hruşova
Chetroasa
Ciopleni
Işnovăţ Işnovăţ
Izbişte Izbişte
Jevreni Jevreni
Maşcăuţi Maşcăuţi
Măgdăceşti Măgdăceşti
Micleşti Micleşti
Steţcani
Oniţcani Oniţcani
Paşcani Paşcani
Porumbeni
Răculeşti Răculeşti
Bălăşeşti
Rîşcova Rîşcova
Slobozia-Duşca Slobozia-Duşca
Zăicana Zăicana

Raionul Donduşeni

Total localităţi 30
Inclusiv:
oraşe 1
sate (comune) 21
localităţi din componenţa satelor (comunelor) 29
Oraşe
Donduşeni

Sate (comune)

Localităţile din componenţa lor

Arioneşti Arioneşti
Baraboi Baraboi
Briceni Briceni
Cernoleuca Cernoleuca
Climăuţi Climăuţi
Corbu Corbu
Crişcăuţi Crişcăuţi
Donduşeni Donduşeni
Elizavetovca Elizavetovca
Boroseni
Frasin Frasin
Caraiman
Codrenii Noi
Horodişte Horodişte
Moşana Moşana
Octeabriscoe
Pivniceni Pivniceni
Plop Plop
Pocrovca Pocrovca
Rediul Mare Rediul Mare
Scăieni Scăieni
Sudarca Sudarca
Braicău
Teleşeuca Teleşeuca
Teleşeuca Nouă
Tîrnova Tîrnova
Briceva
Elenovca
Ţaul Ţaul

Raionul Drochia

Total localităţi 40
Inclusiv:
oraşe 1
sate (comune) 27
localităţi din componenţa satelor (comunelor) 39
Oraşe
Drochia

Sate (comune)

Localităţile din componenţa lor

Antoneuca Antoneuca
Baroncea Baroncea
Baroncea Nouă
Chetrosu Chetrosu
Cotova Cotova
Măcăreuca
Dominteni Dominteni
Drochia Drochia
Gribova Gribova
Fîntîniţa Fîntîniţa
Ghizdita, loc.st.cf
Hăsnăşenii Mari Hăsnăşenii Mari
Hăsnăşenii Noi Hăsnăşenii Noi
Lazo
Maramonovca Maramonovca
Miciurin Miciurin
Moara de Piatră Moara de Piatră
Mîndîc Mîndîc
Nicoreni Nicoreni
Ochiul Alb Ochiul Alb
Palanca Palanca
Holoşniţa Nouă
Şalvirii Noi
Pelinia Pelinia
Pelinia, loc.st.cf
Pervomaiscoe Pervomaiscoe
Sergheuca
Petreni Petreni
Popeştii Noi
Popeştii de Jos Popeştii de Jos
Popeştii de Sus Popeştii de Sus
Sofia Sofia
Şalvirii Vechi Şalvirii Vechi
Ceapaevca
Iliciovca
Şuri Şuri
Şurii Noi
Ţarigrad Ţarigrad
Zguriţa Zguriţa

Raionul Dubăsari

Total localităţi 15
Inclusiv:
oraşe
sate (comune) 11
localităţi din componenţa satelor (comunelor) 15
Oraşe

Sate (comune)

Localităţile din componenţa lor

Cocieri Cocieri
Vasilievca
Corjova Corjova
Mahala
Coşniţa Coşniţa
Pohrebea
Doroţcaia Doroţcaia
Holercani Holercani
Marcăuţi Marcăuţi
Molovata Molovata
Molovata Nouă Molovata Nouă
Roghi
Oxentea Oxentea
Pîrîta Pîrîta
Ustia Ustia

Raionul Edineţ

Total localităţi 49
Inclusiv:
oraşe 2
localităţi din componenţa oraşelor 4
sate (comune) 30
localităţi din componenţa satelor (comunelor) 43

Oraşe

Localităţile din componenţa lor

Edineţ Alexăndreni
Gordineştii Noi
Cupcini Chetroşica Veche
Chiurt

Sate (comune)

Localităţile din componenţa lor

Alexeevca Alexeevca
Bleşteni Bleşteni
Volodeni
Brătuşeni Brătuşeni
Brătuşenii Noi
Brînzeni Brînzeni
Bădragii Noi Bădragii Noi
Bădragii Vechi Bădragii Vechi
Burlăneşti Burlăneşti
Buzdugeni
Cepeleuţi Cepeleuţi
Rîngaci
Vancicăuţi
Chetroşica Nouă Chetroşica Nouă
Corpaci Corpaci
Cuconeştii Noi Cuconeştii Noi
Cuconeştii Vechi
Feteşti Feteşti
Gaşpar Gaşpar
Goleni Goleni
Gordineşti Gordineşti
Hancăuţi Hancăuţi
Hincăuţi Hincăuţi
Clişcăuţi
Poiana
Hlinaia Hlinaia
Lopatnic Lopatnic
Parcova Parcova
Fîntîna Albă
Rotunda Rotunda
Hlinaia Mică
Ruseni Ruseni
Slobodca
Stolniceni Stolniceni
Şofrîncani Şofrîncani
Terebna Terebna
Tîrnova Tîrnova
Trinca Trinca
Constantinovca Constantinovca
Iachimeni
Viişoara Viişoara
Zăbriceni Zăbriceni
Oneşti

Raionul Făleşti

Total localităţi 76
Inclusiv:
oraşe 1
localităţi din componenţa oraşelor 1
sate (comune) 32
localităţi din componenţa satelor (comunelor) 74
Oraşe
Făleşti Făleşti
Fabrica de Zahăr

Sate (comune)

Localităţile din componenţa lor

Albineţul Vechi Albineţul Vechi
Albineţul Nou
Rediul de Jos
Rediul de Sus
Bocani Bocani
Catranîc Catranîc
Călineşti Călineşti
Călugăr Călugăr
Frumuşica
Socii Noi
Socii Vechi
Chetriş Chetriş
Chetrişul Nou
Ciolacu Nou Ciolacu Nou
Ciolacu Vechi
Făgădău
Pocrovca
Şoltoaia
Egorovca Egorovca
Ciuluc
Catranîc, loc.st.cf
Făleştii Noi Făleştii Noi
Pietrosul Nou
Glinjeni Glinjeni
Hiliuţi Hiliuţi
Răuţelul Nou
Hînceşti Hînceşti
Horeşti Horeşti
Lucăceni
Unteni
Ilenuţa Ilenuţa
Işcălău Işcălău
Burghelea
Doltu
Izvoare Izvoare
Logofteni Logofteni
Moldoveanca
Mărăndeni Mărăndeni
Musteaţa Musteaţa
Natalievca Natalievca
Beleuţi
Comarovca
Ivanovca
Popovca
Ţapoc
Năvîrneţ Năvîrneţ
Obreja Veche Obreja Veche
Obreja Nouă
Pietrosu Pietrosu
Măgura
Măgura Nouă
Pînzăreni Pînzăreni
Pînzărenii Noi
Pîrliţa Pîrliţa
Pompa Pompa
Pervomaisc
Suvorovca
Pruteni Pruteni
Cuzmenii Vechi
Drujineni
Valea Rusului
Răuţel Răuţel
Risipeni Risipeni
Bocşa
Sărata Veche Sărata Veche
Hitreşti
Sărata Nouă
Scumpia Scumpia
Hîrtop
Măgureanca
Nicolaevca
Taxobeni Taxobeni
Hrubna Nouă
Vrăneşti

Raionul Floreşti

Total localităţi 74
Inclusiv:
oraşe 3
sate (comune) 37
localităţi din componenţa satelor (comunelor) 71
Oraşe
Floreşti
Ghindeşti
Mărculeşti

Sate (comune)

Localităţile din componenţa lor

Alexeevca Alexeevca
Chirilovca
Dumitreni
Rădulenii Noi
Băhrineşti Băhrineşti
Caşunca Caşunca
Cerniţa Cerniţa
Ciripcău Ciripcău
Ciutuleşti Ciutuleşti
Ion Vodă
Mărineşti
Sîrbeşti
Coşerniţa Coşerniţa
Cuhureştii de Sus Cuhureştii de Sus
Nicolaevca
Unchiteşti
Unchiteşti, loc.st.cf
Cuhureştii de Jos Cuhureştii de Jos
Ţipordei
Cunicea Cunicea
Domulgeni Domulgeni
Frumuşica Frumuşica
Frumuşica Nouă
Ghindeşti Ghindeşti
Hîrtop
Ţîra
Ţîra, loc.st.cf
Gura Camencii Gura Camencii
Bobuleşti
Gvozdova
Gura Căinarului Gura Căinarului
Zarojeni
Iliciovca Iliciovca
Maiscoe
Izvoare Izvoare
Bezeni
Scăieni
Japca Japca
Bursuc
Lunga Lunga
Mărculeşti Mărculeşti
Napadova Napadova
Nicolaevca Nicolaevca
Valea Rădoaiei
Prajila Prajila
Antonovca
Frunzeşti
Mihailovca
Prodăneşti Prodăneşti
Căpreşti
Putineşti Putineşti
Rădulenii Vechi Rădulenii Vechi
Roşietici Roşietici
Cenuşa
Roşieticii Vechi
Sănătăuca Sănătăuca
Sevirova Sevirova
Ivanovca
Ştefăneşti Ştefăneşti
Prodăneştii Vechi
Temeleuţi Temeleuţi
Tîrgul Vertiujeni Tîrgul Vertiujeni
Trifăneşti Trifăneşti
Alexandrovca
Vărvăreuca Vărvăreuca
Stîrceni
Văscăuţi Văscăuţi
Făgădău
Octeabriscoe
Vertiujeni Vertiujeni
Zăluceni Zăluceni

Raionul Glodeni

Total localităţi 35
Inclusiv:
oraşe 1
localităţi din componenţa oraşelor 1
sate (comune) 18
localităţi din componenţa satelor (comunelor) 33

Oraşe

Localităţile din componenţa lor

Glodeni Stîrcea

Sate (comune)

Localităţile din componenţa lor

Balatina Balatina
Clococenii Vechi
Lipovăţ
Tomeştii Noi
Tomeştii Vechi
Cajba Cajba
Camenca Camenca
Brînzeni
Buteşti
Moleşti
Ciuciulea Ciuciulea
Cobani Cobani
Cuhneşti Cuhneşti
Bisericani
Cot
Movileni
Serghieni
Danu Danu
Camencuţa
Nicolaevca
Duşmani Duşmani
Fundurii Noi Fundurii Noi
Fundurii Vechi Fundurii Vechi
Hîjdieni Hîjdieni
Iabloana Iabloana
Soroca
Limbenii Noi Limbenii Noi
Limbenii Vechi Limbenii Vechi
Petrunea Petrunea
Sturzovca Sturzovca
Ustia Ustia
Viişoara Viişoara
Moara Domnească

Raionul Hînceşti

Total localităţi

63

Inclusiv:
oraşe

1

sate (comune)

38

localităţi din componenţa satelor (comunelor)

62

Oraşe
Hînceşti

Sate (comune)

Localităţile din componenţa lor

Bălceana Bălceana
Bobeica Bobeica
Dahnovici
Drăguşeni
Boghiceni Boghiceni
Bozieni Bozieni
Dubovca
Bujor Bujor
Buţeni Buţeni
Caracui Caracui
Călmăţui Călmăţui
Cărpineni Cărpineni
Horjeşti
Căţeleni Căţeleni
Cioara Cioara
Ciuciuleni Ciuciuleni
Cotul Morii Cotul Morii
Sărăteni
Crasnoarmeiscoe Crasnoarmeiscoe
Tălăieşti
Dancu Dancu
Drăguşenii Noi Drăguşenii Noi
Horodca
Fîrlădeni Fîrlădeni
Fundul Galbenei Fundul Galbenei
Ivanovca Ivanovca
Costeşti
Frasin
Lăpuşna Lăpuşna
Anini
Rusca
Leuşeni Leuşeni
Feteasca
Logăneşti Logăneşti
Mereşeni Mereşeni
Sărata-Mereşeni
Mingir Mingir
Semionovca
Mireşti Mireşti
Chetroşeni
Negrea Negrea
Nemţeni Nemţeni
Obileni Obileni
Oneşti Oneşti
Strîmbeni
Paşcani Paşcani
Pereni
Pervomaiscoe Pervomaiscoe
Pogăneşti Pogăneşti
Marchet
Sărata-Galbenă Sărata-Galbenă
Brătianovca
Cărpineanca
Coroliovca
Valea Florii
Secăreni Secăreni
Corneşti
Secărenii Noi
Sofia Sofia
Stolniceni Stolniceni
Şipoteni Şipoteni
Voinescu Voinescu

Raionul Ialoveni

Total localităţi

34

Inclusiv:
oraşe

1

sate (comune)

24

localităţi din componenţa satelor (comunelor)

33

Oraşe
Ialoveni

Sate (comune)

Localităţile din componenţa lor

Bardar Bardar
Cărbuna Cărbuna
Costeşti Costeşti
Cigîrleni Cigîrleni
Gangura Gangura
Alexandrovca
Homuteanovca
Misovca
Dănceni Dănceni
Hansca Hansca
Horeşti Horeşti
Horodca Horodca
Malcoci Malcoci
Mileştii Mici Mileştii Mici
Piatra Albă
Moleşti Moleşti
Nimoreni Nimoreni
Pojăreni Pojăreni
Puhoi Puhoi
Răzeni Răzeni
Mileştii Noi
Ruseştii Noi Ruseştii Noi
Ruseştii Vechi
Sociteni Sociteni
Suruceni Suruceni
Ţipala Ţipala
Bălţaţi
Budăi
Ulmu Ulmu
Văratic Văratic
Văsieni Văsieni
Zîmbreni Zîmbreni
Găureni

Raionul Leova

Total localităţi

39

Inclusiv:
oraşe

2

localităţi din componenţa oraşelor

1

sate (comune)

23

localităţi din componenţa satelor (comunelor)

36

Oraşe

Localităţile din componenţa lor

Leova
Iargara Meşeni

Sate (comune)

Localităţile din componenţa lor

Băiuş Băiuş
Cociulia Nouă
Hîrtop
Beştemac Beştemac
Piteşti
Borogani Borogani
Cazangic Cazangic
Frumuşica
Selişte
Ceadîr Ceadîr
Cneazevca Cneazevca
Cîzlar
Colibabovca Colibabovca
Covurlui Covurlui
Cupcui Cupcui
Filipeni Filipeni
Hănăşenii Noi Hănăşenii Noi
Nicolaevca
Orac Orac
Romanovca Romanovca
Sărata Nouă Sărata Nouă
Sărata-Răzeşi Sărata-Răzeşi
Sărăteni Sărăteni
Victoria
Sărăţica Nouă Sărăţica Nouă
Cîmpul Drept
Sîrma Sîrma
Tigheci Tigheci
Cuporani
Tochile-Răducani Tochile-Răducani
Tomai Tomai
Tomaiul Nou Tomaiul Nou
Sărăţica Veche
Vozneseni Vozneseni
Troian
Troiţa

Raionul Nisporeni

Total localităţi

39

Inclusiv:
oraşe

1

sate (comune)

22

localităţi din componenţa satelor (comunelor)

38

Oraşe
Nisporeni

Sate (comune)

Localităţile din componenţa lor

Bălăneşti Bălăneşti
Găureni
Bălăureşti Bălăureşti
Bărboieni Bărboieni
Boldureşti Boldureşti
Băcşeni
Chilişoaia
Bolţun Bolţun
Brătuleni Brătuleni
Cîrneşti
Bursuc Bursuc
Călimăneşti Călimăneşti
Cioreşti Cioreşti
Vulcăneşti
Ciuteşti Ciuteşti
Valea Nîrnovei
Cristeşti Cristeşti
Grozeşti Grozeşti
Iurceni Iurceni
Mîrzoaia
Marinici Marinici
Heleşteni
Mileşti Mileşti
Selişte Selişte
Păruceni
Soltăneşti Soltăneşti
Şişcani Şişcani
Drojdieni
Odaia
Valea-Trestieni Valea-Trestieni
Isăicani
Luminiţa
Odobeşti
Selişteni
Vărzăreşti Vărzăreşti
Şendreni
Vînători Vînători
Zberoaia Zberoaia

Raionul Ocniţa

Total localităţi

33

Inclusiv:
oraşe

3

sate (comune)

18

localităţi din componenţa satelor (comunelor)

30

Oraşe
Ocniţa
Otaci
Frunză

Sate (comune)

Localităţile din componenţa lor

Bîrlădeni Bîrlădeni
Paladea
Rujniţa
Bîrnova Bîrnova
Calaraşovca Calaraşovca
Berezovca
Clocuşna Clocuşna
Corestăuţi Corestăuţi
Stălineşti
Dîngeni Dîngeni
Grinăuţi
Gîrbova Gîrbova
Grinăuţi-Moldova Grinăuţi-Moldova
Grinăuţi-Raia
Rediul Mare
Hădărăuţi Hădărăuţi
Lencăuţi Lencăuţi
Verejeni
Lipnic Lipnic
Paustova
Mereşeuca Mereşeuca
Mihălăşeni Mihălăşeni
Grinăuţi
Naslavcea Naslavcea
Ocniţa Ocniţa
Maiovca
Sauca Sauca
Unguri Unguri
Vălcineţ Vălcineţ
Codreni

Raionul Orhei

Total localităţi

75

Inclusiv:
oraşe

1

sate (comune)

37

localităţi din componenţa satelor (comunelor)

74

Oraşe

Localităţile din componenţa lor

Orhei

Sate (comune)

Localităţile din componenţa lor

Berezlogi Berezlogi
Hîjdieni
Bieşti Bieşti
Cihoreni
Slobozia-Hodorogea
Bolohan Bolohan
Brăviceni Brăviceni
Bulăieşti Bulăieşti
Chiperceni Chiperceni
Andreevca
Voroteţ
Ciocîlteni Ciocîlteni
Clişova Nouă
Fedoreuca
Clişova Clişova
Crihana Crihana
Cucuruzenii de Sus
Sirota
Cucuruzeni Cucuruzeni
Ocniţa-Răzeşi
Donici Donici
Camencea
Pocşeşti
Ghetlova Ghetlova
Hulboaca
Noroceni
Isacova Isacova
Ivancea Ivancea
Brăneşti
Furceni
Jora de Mijloc Jora de Mijloc
Jora de Jos
Jora de Sus
Lopatna
Mălăieşti Mălăieşti
Tîrzieni
Mitoc Mitoc
Mîrzeşti Mîrzeşti
Mîrzaci
Morozeni Morozeni
Breanova
Neculăieuca Neculăieuca
Pelivan Pelivan
Cişmea
Peresecina Peresecina
Piatra Piatra
Jeloboc
Podgoreni Podgoreni
Pohorniceni Pohorniceni
Pohrebeni Pohrebeni
Izvoare
Şercani
Puţintei Puţintei
Dişcova
Vîprova
Sămănanca Sămănanca
Selişte Selişte
Lucăşeuca
Mana
Step-Soci Step-Soci
Budăi
Susleni Susleni
Teleşeu Teleşeu
Trebujeni Trebujeni
Butuceni
Morovaia
Vatici Vatici
Curchi
Tabăra
Vîşcăuţi Vîşcăuţi
Zahoreni Zahoreni
Zorile Zorile
Inculeţ
Ocniţa-Ţărani

Raionul Rezina

Total localităţi

41

Inclusiv:
oraşe

1

localităţi din componenţa oraşelor

3

sate (comune)

24

localităţi din componenţa satelor (comunelor)

37

Oraşe

Localităţile din componenţa lor

Rezina Boşerniţa
Ciorna
Stohnaia

Sate (comune)

Localităţile din componenţa lor

Buşăuca Buşăuca
Cinişeuţi Cinişeuţi
Cogîlniceni Cogîlniceni
Cuizăuca Cuizăuca
Echimăuţi Echimăuţi
Ghiduleni Ghiduleni
Roşcanii de Jos
Roşcanii de Sus
Gordineşti Gordineşti
Horodişte Horodişte
Slobozia-Horodişte
Ignăţei Ignăţei
Lalova Lalova
Nistreni
Ţipova
Lipceni Lipceni
Mateuţi Mateuţi
Meşeni Meşeni
Mincenii de Jos Mincenii de Jos
Mincenii de Sus
Otac Otac
Păpăuţi Păpăuţi
Pecişte Pecişte
Pereni Pereni
Roşcani
Pripiceni-Răzeşi Pripiceni-Răzeşi
Pripiceni-Curchi
Saharna Nouă Saharna Nouă
Buciuşca
Saharna
Sîrcova Sîrcova
Piscăreşti
Solonceni Solonceni
Tarasova
Trifeşti Trifeşti
Ţareuca Ţareuca
Ţahnăuţi

Raionul Rîşcani

Total localităţi

55

Inclusiv:
oraşe

2

localităţi din componenţa oraşelor

6

sate (comune)

26

localităţi din componenţa satelor (comunelor)

47

Oraşe

Localităţile din componenţa lor

Rîşcani Balanul Nou
Rămăzan
Costeşti Costeşti
Dămăşcani
Duruitoarea
Păscăuţi
Proscureni

Sate (comune)

Localităţile din componenţa lor

Alexăndreşti Alexăndreşti
Cucuieţii Noi
Cucuieţii Vechi
Ivăneşti
Aluniş Aluniş
Borosenii Noi Borosenii Noi
Branişte Branişte
Avrămeni
Reteni
Reteni-Vasileuţi
Corlăteni Corlăteni
Duruitoarea Nouă Duruitoarea Nouă
Dumeni
Gălăşeni Gălăşeni
Mălăieşti
Grinăuţi Grinăuţi
Ciobanovca
Hiliuţi Hiliuţi
Horodişte Horodişte
Malinovscoe Malinovscoe
Lupăria
Mihăileni Mihăileni
Nihoreni Nihoreni
Petruşeni Petruşeni
Pîrjota Pîrjota
Pociumbăuţi Pociumbăuţi
Pociumbeni Pociumbeni
Druţa
Răcăria Răcăria
Uşurei
Recea Recea
Slobazia-Recea
Sverdiac
Singureni Singureni
Sturzeni Sturzeni
Şaptebani Şaptebani
Şumna Şumna
Bulhac
Cepăria
Vasileuţi Vasileuţi
Armanca
Ciubara
Mihăilenii Noi
Moşeni
Ştiubeieni
Văratic Văratic
Zăicani Zăicani

Raionul Sîngerei

Total localităţi

70

Inclusiv:
oraşe

2

localităţi din componenţa oraşelor

1

sate (comune)

24

localităţi din componenţa satelor (comunelor)

67

Oraşe

Localităţile din componenţa lor

Sîngerei Vrăneşti
Biruinţa

Sate (comune)

Localităţile din componenţa lor

Alexăndreni Alexăndreni
Grigoreşti
Heciul Vechi
Ţipleşti
Ţipleteşti
Bălăşeşti Bălăşeşti
Sloveanca
Bilicenii Noi Bilicenii Noi
Lipovanca
Mîndreştii Noi
Bilicenii Vechi Bilicenii Vechi
Coada Iazului
Bursuceni Bursuceni
Slobozia-Măgura
Chişcăreni Chişcăreni
Nicolaevca
Slobozia-Chişcăreni
Ciuciuieni Ciuciuieni
Brejeni
Copăceni Copăceni
Antonovca
Evghenievca
Gavrilovca
Petrovca
Vladimireuca
Coşcodeni Coşcodeni
Bobletici
Flămînzeni
Cotiujenii Mici Cotiujenii Mici
Alexeuca
Gura-Oituz
Cubolta Cubolta
Mărăşeşti
Dobrogea Veche Dobrogea Veche
Cotovca
Dobrogea Nouă
Drăgăneşti Drăgăneşti
Chirileni
Sacarovca
Dumbrăviţa Dumbrăviţa
Bocancea-Schit
Valea lui Vlad
Grigorăuca Grigorăuca
Cozeşti
Petropavlovca
Heciul Nou Heciul Nou
Trifăneşti
Iezărenii Vechi Iezărenii Vechi
Iezărenii Noi
Izvoare Izvoare
Valea Norocului
Pepeni Pepeni
Pepenii Noi
Răzălăi
Romanovca
Prepeliţa Prepeliţa
Clişcăuţi
Mihailovca
Şestaci
Rădoaia Rădoaia
Tăura Veche Tăura Veche
Tăura Nouă
Sîngereii Noi Sîngereii Noi
Mărineşti
Ţambula Ţambula
Octeabriscoe
Pălăria

Raionul Soroca

Total localităţi 68
Inclusiv:
oraşe

1

sate (comune)

34

localităţi din componenţa satelor (comunelor)

67

Oraşe
Soroca

Sate (comune)

Localităţile din componenţa lor

Bădiceni Bădiceni
Grigorăuca
Băxani Băxani
Bulboci Bulboci
Bulbocii Noi
Căinarii Vechi Căinarii Vechi
Floriceni
Cosăuţi Cosăuţi
Iorjniţa
Cremenciug Cremenciug
Livezi
Sobari
Valea
Dărcăuţi Dărcăuţi
Dărcăuţii Noi
Mălcăuţi
Dubna Dubna
Egoreni Egoreni
Holoşniţa Holoşniţa
Cureşniţa
Hristici Hristici
Iarova Iarova
Balinţi
Balinţii Noi
Nimereuca Nimereuca
Cerlina
Oclanda Oclanda
Ocolina Ocolina
Ţepilova
Parcani Parcani
Voloave
Pîrliţa Pîrliţa
Vanţina
Vanţina Mică
Racovăţ Racovăţ
Redi-Cereşnovăţ Redi-Cereşnovăţ
Regina Maria Regina Maria
Lugovoe
Rubleniţa Rubleniţa
Rubleniţa Nouă
Rudi Rudi
Schineni Schineni
Schinenii Noi
Stoicani Stoicani
Soloneţ
Şeptelici Şeptelici
Şolcani Şolcani
Cureşniţa Nouă
Tătărăuca Veche Tătărăuca Veche
Decebal
Niorcani
Slobozia Nouă
Tătărăuca Nouă
Tolocăneşti
Trifăuţi Trifăuţi
Vasilcău Vasilcău
Inundeni
Ruslanovca
Vărăncău Vărăncău
Slobozia-Cremene
Slobozia-Vărăncău
Vădeni Vădeni
Dumbrăveni
Visoca Visoca
Voloviţa Voloviţa
Alexandru cel Bun
Zastînca Zastînca

Raionul Străşeni

Total localităţi 39
Inclusiv:
oraşe

2

localităţi din componenţa oraşelor

2

sate (comune)

25

localităţi din componenţa satelor (comunelor)

35

Oraşe

Localităţile din componenţa lor

Străşeni Făgureni
Bucovăţ Bucovăţ
Rassvet

Sate (comune)

Localităţile din componenţa lor

Căpriana Căpriana
Chirianca Chirianca
Codreanca Codreanca
Lupa-Recea
Cojuşna Cojuşna
Dolna Dolna
Găleşti Găleşti
Găleştii Noi
Ghelăuza Ghelăuza
Saca
Grebleşti Grebleşti
Mărtineşti
Lozova Lozova
Stejăreni
Micăuţi Micăuţi
Gornoe
Micleuşeni Micleuşeni
Huzun
Negreşti Negreşti
Oneşti Oneşti
Pănăşeşti Pănăşeşti
Ciobanca
Rădeni Rădeni
Drăguşeni
Zamciogi
Romăneşti Romăneşti
Recea Recea
Roşcani Roşcani
Scoreni Scoreni
Sireţi Sireţi
Tătăreşti Tătăreşti
Ţigăneşti Ţigăneşti
Voinova Voinova
Vorniceni Vorniceni
Zubreşti Zubreşti

Raionul Şoldăneşti

Total localităţi 33
Inclusiv:
oraşe

1

sate (comune)

22

localităţi din componenţa satelor (comunelor)

32

Oraşe
Şoldăneşti

Sate (comune)

Localităţile din componenţa lor

Alcedar Alcedar
Curătura
Odaia
Chipeşca Chipeşca
Climăuţii de Jos Climăuţii de Jos
Cot
Cobîlea Cobîlea
Cotiujenii Mari Cotiujenii Mari
Cobîlea, loc.st.cf
Cuşelăuca
Cuşmirca Cuşmirca
Dobruşa Dobruşa
Receşti
Zahorna
Fuzăuca Fuzăuca
Găuzeni Găuzeni
Glinjeni Glinjeni
Mihuleni Mihuleni
Olişcani Olişcani
Parcani Parcani
Pohoarna Pohoarna
Poiana Poiana
Răspopeni Răspopeni
Rogojeni Rogojeni
Rogojeni, loc.st.cf
Salcia Salcia
Lelina
Sămăşcani Sămăşcani
Şestaci Şestaci
Şipca Şipca
Vadul-Raşcov Vadul-Raşcov
Socola

Raionul Ştefan Vodă

Total localităţi 26
Inclusiv:
oraşe

1

sate (comune)

22

localităţi din componenţa satelor (comunelor)

25

Oraşe
Ştefan Vodă

Sate (comune)

Localităţile din componenţa lor

Alava Alava
Lazo
Antoneşti Antoneşti
Brezoaia Brezoaia
Carahasani Carahasani
Căplani Căplani
Cioburciu Cioburciu
Copceac Copceac
Crocmaz Crocmaz
Ermoclia Ermoclia
Feşteliţa Feşteliţa
Marianca de Jos Marianca de Jos
Olăneşti Olăneşti
Palanca Palanca
Popeasca Popeasca
Purcari Purcari
Viişoara
Răscăieţi Răscăieţi
Răscăieţii Noi
Semionovca Semionovca
Slobozia Slobozia
Ştefăneşti Ştefăneşti
Talmaza Talmaza
Tudora Tudora
Volintiri Volintiri

Raionul Taraclia

Total localităţi 26
Inclusiv:
oraşe

1

sate (comune)

14

localităţi din componenţa satelor (comunelor)

25

Oraşe
Taraclia

Sate (comune)

Localităţile din componenţa lor

Albota de Jos Albota de Jos
Hagichioi
Hîrtop
Albota de Sus Albota de Sus
Roşiţa
Sofievca
Aluatu Aluatu
Balabanu Balabanu
Budăi Budăi
Dermengi
Cairaclia Cairaclia
Cealîc Cealîc
Samurza
Cortenul Nou
Corten Corten
Musaitu Musaitu
Novosiolovca Novosiolovca
Tvardiţa Tvardiţa
Valea Perjei Valea Perjei
Vinogradovca Vinogradovca
Chirilovca
Ciumai
Mirnoe
Salcia Salcia
Orehovca

Raionul Teleneşti

Total localităţi 54
Inclusiv:
oraşe

1

localităţi din componenţa oraşelor

2

sate (comune)

30

localităţi din componenţa satelor (comunelor)

51

Oraşe

Localităţile din componenţa lor

Teleneşti Mihălaşa
Mihălaşa Nouă

Sate (comune)

Localităţile din componenţa lor

Băneşti Băneşti
Băneştii Noi
Bogzeşti Bogzeşti
Brînzenii Noi Brînzenii Noi
Brînzenii Vechi
Budăi Budăi
Căzăneşti Căzăneşti
Vadul-Leca
Vadul-Leca Nou
Chiştelniţa Chiştelniţa
Chiţcanii Vechi Chiţcanii Vechi
Chiţcanii Noi
Ciulucani Ciulucani
Cîşla Cîşla
Codrul Nou Codrul Nou
Coropceni Coropceni
Crăsnăşeni Crăsnăşeni
Ghiliceni Ghiliceni
Cucioaia
Cucioaia Nouă
Hirişeni Hirişeni
Ineşti Ineşti
Leuşeni Leuşeni
Mîndreşti Mîndreşti
Codru
Negureni Negureni
Chersac
Dobruşa
Nucăreni Nucăreni
Ordăşei Ordăşei
Pistruieni Pistruieni
Hîrtop
Pistruienii Noi
Ratuş Ratuş
Mîndra
Sărătenii Noi
Zăicani
Zăicanii Noi
Sărătenii Vechi Sărătenii Vechi
Zahareuca
Scorţeni Scorţeni
Suhuluceni Suhuluceni
Ghermăneşti
Tîrşiţei Tîrşiţei
Flutura
Ţînţăreni Ţînţăreni
Văsieni Văsieni
Verejeni Verejeni
Zgărdeşti Zgărdeşti
Bondareuca
Ciofu

Raionul Ungheni

Total localităţi 74
Inclusiv:
oraşe

2

localităţi din componenţa oraşelor

1

sate (comune)

31

localităţi din componenţa satelor (comunelor)

71

Oraşe

Localităţile din componenţa lor

Ungheni
Corneşti Romanovca

Sate (comune)

Localităţile din componenţa lor

Agronomovca Agronomovca
Negurenii Noi
Zăzulenii Noi
Alexeevca Alexeevca
Lidovca
Săghieni
Boghenii Noi Boghenii Noi
Boghenii Vechi
Izvoreni
Mirceşti
Poiana
Buciumeni Buciumeni
Buciumeni, loc.st.cf
Floreşti
Bumbăta Bumbăta
Buşila Buşila
Cetireni Cetireni
Chirileni Chirileni
Cioropcani Cioropcani
Bulhac
Stolniceni
Condrăteşti Condrăteşti
Curtoaia
Corneşti Corneşti
Cornova Cornova
Costuleni Costuleni
Floriţoaia Veche Floriţoaia Veche
Floriţoaia Nouă
Grozasca
Hîrceşti Hîrceşti
Drujba
Leordoaia
Mînzăteşti
Veveriţa
Măcăreşti Măcăreşti
Frăsineşti
Măgurele Măgurele
Mănoileşti Mănoileşti
Novaia Nicolaevca
Rezina
Vulpeşti
Morenii Noi Morenii Noi
Şicovăţ
Năpădeni Năpădeni
Negurenii Vechi Negurenii Vechi
Coşeni
Ţîghira
Zăzulenii Vechi
Petreşti Petreşti
Petreşti, loc.st.cf
Medeleni
Pîrliţa Pîrliţa
Hristoforovca
Rădenii Vechi Rădenii Vechi
Sculeni Sculeni
Blindeşti
Floreni
Gherman
Sineşti Sineşti
Pojarna
Teşcureni Teşcureni
Todireşti Todireşti
Grăseni
Unţeşti Unţeşti
Valea Mare Valea Mare
Buzduganii de Jos
Buzduganii de Sus
Morenii Vechi
Zagarancea Zagarancea
Elizavetovca
Semeni

 

[Anexa nr.3 modificată prin Legea nr.106-XVIII din 17.12.2009, în vigoare 31.12.2009]

[Anexa nr.3 modificată prin Legea nr.88-XVI din 24.04.2008, în vigoare 16.05.2008]

[Anexa nr.3 modificată prin Legea nr.90-XVI din 05.04.2007, în vigoare 04.05.2007]

[Anexa nr.3 modificată prin Legea nr.87-XVI din 29.03.2007, în vigoare 27.04.2007]

[Anexa nr.3 modificată prin Legea nr.124-XV din 18.03.03, în vigoare 21.03.03]

[Anexa nr.3 modificată prin Legea nr.37-XV din 14.02.03, în vigoare 21.03.03]

 

Anexa nr. 4

 

UNITĂŢILE ADMINISTRATIV-TERITORIALE DIN COMPONENŢA

UNITĂŢII TERITORIALE AUTONOME GĂGĂUZIA

 

Total localităţi 32
Inclusiv:
municipii

1

oraşe

2

localităţi din componenţa oraşelor

1

sate (comune)

23

localităţi din componenţa satelor (comunelor)

28

Municipii
Comrat

Oraşe

Localităţile din componenţa lor

Ceadîr-Lunga
Vulcăneşti Vulcăneşti, loc.st.cf

Sate (comune)

Localităţile din componenţa lor

Avdarma Avdarma
Baurci Baurci
Beşalma Beşalma
Beşghioz Beşghioz
Bugeac Bugeac
Carbalia Carbalia
Cazaclia Cazaclia
Chiriet-Lunga Chiriet-Lunga
Chirsova Chirsova
Cioc-Maidan Cioc-Maidan
Cişmichioi Cişmichioi
Chioselia Rusă Chioselia Rusă
Congaz Congaz
Congazcicul de Sus Congazcicul de Sus
Congazcicul de Jos
Duduleşti
Copceac Copceac
Cotovscoe Cotovscoe
Dezghingea Dezghingea
Etulia Etulia
Etulia Nouă
Etulia, loc.st.cf
Ferapontievca Ferapontievca
Gaidar Gaidar
Joltai Joltai
Svetlîi Svetlîi
Alexeevca
Tomai Tomai

 

Anexa nr. 5

 

UNITĂŢILE ADMINISTRATIV-TERITORIALE DIN STÎNGA NISTRULUI

CĂRORA LI SE POT ATRIBUI FORME ŞI CONDIŢII

SPECIALE DE AUTONOMIE

 

Total localităţi 147
Inclusiv:
municipii

1

oraşe

9

localităţi din componenţa oraşelor

2

sate (comune)

69

localităţi din componenţa satelor (comunelor)

135

Municipii
Tiraspol

Oraşe

Localităţile din componenţa lor

Camenca Solnecinoe
Crasnoe
Dnestrovsc
Dubăsari
Grigoriopol Crasnoe
Maiac
Rîbniţa
Slobozia
Tiraspolul Nou

Sate (comune)

Localităţile din componenţa lor

Andreevca Andreevca
Pîcalova
Şmalena
Beloci Beloci
Bîcioc Bîcioc
Novovladimirovca
Blijnii Hutor Blijnii Hutor
Broşteni Broşteni
Butor Butor
India
Butuceni Butuceni
Caragaş Caragaş
Caterinovca Caterinovca
Sadchi
Carmanova Carmanova
Cotovca
Fedoseevca
Mocearovca
Cioburciu Cioburciu
Cobasna Cobasna
Suhaia Rîbniţa
Cobasna, loc. st. cf
Colosova Colosova
Crasnaia Besarabia
Pobeda
Comisarovca Nouă Comisarovca Nouă
Bosca
Coşniţa Nouă
Pohrebea Nouă
Corotna Corotna
Crasnencoe Crasnencoe
Dimitrova
Ivanovca
Crasnîi Crasnîi Octeabri
Octeabri Alexandrovca
Crasnîi Crasnîi Vinogradari
Vinogradari Afanasievca
Alexandrovca Nouă
Calinovca
Lunga Nouă
Crasnogorca Crasnogorca
Cuzmin Cuzmin
Voitovca
Delacău Delacău
Crasnaia Gorca
Doibani I Doibani I
Doibani II
Coicova
Dubău Dubău
Goianul Nou
Dzerjinscoe Dzerjinscoe
Frunză Frunză
Andriaşevca Nouă
Andriaşevca Veche
Novocotovsc
Prioziornoe
Uiutnoe
Novosaviţcaia, loc. st. cf
Ghidirim Ghidirim
Goian Goian
Iagorlîc
Haraba Haraba
Harmaţca Harmaţca
Hîrjău Hîrjău
Mihailovca Nouă
Sărăţei
Hîrtop Hîrtop
Bruslachi
Marian
Mocreachi
Hlinaia (Grigoriopol) Hlinaia
Hlinaia (Slobozia) Hlinaia
Hristoforovca Hristoforovca
Hruşca Hruşca
Frunzăuca
Jura Jura
Lenin Lenin
Pervomaisc
Pobeda
Stanislavca
Lunga Lunga
Mălăieşti Mălăieşti
Cerniţa
Mihailovca Mihailovca
Mocra Mocra
Basarabca
Şevcenco
Zaporojeţ
Molochişul Mare Molochişul Mare
Nezavertailovca Nezavertailovca
Ocniţa Ocniţa
Ofatinţi Ofatinţi
Novaia Jizni
Parcani Parcani
Pervomaisc Pervomaisc
Plopi Plopi
Podoima Podoima
Podoimiţa
Popencu Popencu
Chirov
Vladimirovca
Zăzuleni
Raşcov Raşcov
Iantarnoe
Rotari Rotari
Bodeni
Socolovca
Severinovca Severinovca
Slobozia-Raşcov Slobozia-Raşcov
Sovietscoe Sovietscoe
Vasilievca
Speia Speia
Stroieşti Stroieşti
Sucleia Sucleia
Şipca Şipca
Vesioloe
Taşlîc Taşlîc
Teiu Teiu
Tocmagiu
Tîrnauca Tîrnauca
Ţîbuleuca Ţîbuleuca
Ulmu Ulmu
Ulmul Mic
Lîsaia Gora
Vadul Turcului Vadul Turcului
Molochişul Mic
Valea Adîncă Valea Adîncă
Constantinovca
Vărăncău Vărăncău
Buschi
Gherşunovca
Vinogradnoe Vinogradnoe
Vladimirovca Vladimirovca
Constantinovca
Nicolscoe

__________
Legile Republicii Moldova
764/27.12.2001 Lege privind organizarea administrativ-teritorială a Republicii Moldova //Monitorul Oficial 16/53, 29.01.2002

Lege cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public nr. 158

Written by admin on 13 decembrie 2011. Posted in Altele

legea 158

L E G E

cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public

nr. 158-XVI  din  04.07.2008

Monitorul Oficial nr.230-232/840 din 23.12.2008

* * *

C U P R I N S

 

Capitolul I

DISPOZIŢII GENERALE

Articolul 1. Obiectul şi scopul legii

Articolul 2. Noţiuni de bază

Articolul 3. Activităţile care implică exercitarea prerogativelor de putere publică

Articolul 4. Sfera de aplicare a prezentei legi

Articolul 5. Principiile fundamentale ale serviciului public

 

Capitolul II

INSTITUIREA ŞI CLASIFICAREA FUNCŢIILOR PUBLICE.

CATEGORIILE DE FUNCŢIONARI PUBLICI

Articolul 6. Instituirea funcţiilor publice

Articolul 7. Clasificarea funcţiilor publice

Articolul 8. Funcţionarii publici de conducere de nivel superior

Articolul 9. Funcţionarii publici de conducere

Articolul 10. Funcţionarii publici de execuţie

Lege privind administraţia publică locală nr. 436

Written by admin on 13 decembrie 2011. Posted in Altele

legea 158

L E G E

privind administraţia publică locală 

nr. 436-XVI  din  28.12.2006

Monitorul Oficial nr.32-35/116 din 09.03.2007

* * *

CUPRINS

Capitolul I

DISPOZIŢII GENERALE

Articolul 1. Noţiuni de bază

Articolul 2. Obiectul de reglementare

Articolul 3. Principiile de bază ale administrării publice locale

Articolul 4. Statutul juridic al unităţii administrativ-teritoriale

Articolul 5. Subiecţii autonomiei locale

Articolul 6. Raporturile dintre autorităţile administraţiei publice

Articolul 7. Autonomia şi legalitatea în activitatea autorităţilor administraţiei publice locale

Articolul 8. Consultarea populaţiei

Articolul 9. Suportul financiar al autonomiei locale

Articolul 10. Organizarea activităţii autorităţilor publice locale

Regulament transparență decizională

Written by admin on 12 decembrie 2011. Posted in Altele, Informații utile, Regulamente

Anexă

la decizia Consiliului Orăşenesc Ungheni

 nr. 11/3 din 29.12.2010


REGULAMENT

cu privire la asigurarea transparenţei decizionale de către

autorităţile administraţiei publice locale ale or. Ungheni

 

Capitolul I. Cadrul general

 

Art. 1. Scopul şi obiectivele Regulamentului

1.1. Regulamentul cu privire la asigurarea transparenţei decizionale în cadrul autorităţilor administraţiei publice locale ale or. Ungheni (în continuare – Regulament) este elaborat în scopul asigurării transparenţei decizionale de cătrte autorităţile administraţiei publice locale care utilizează resurse financiare sau alte bunuri publice, adoptă acte cu caracter de reglementare a domeniilor de interes comunitar.

1.2. Regulamentul  prevede creşterea accesibilităţii la informaţiile cu caracter public de interes comunitar şi consolidarea raporturilor stabilite între autoritatea administraţiei publice locale şi cetăţeni sau asociaţiile   lor legal constituite, în conformitate cu cadrul legal şi actele normative în vigoare.

Pagina oficiala a Republicii Moldova Pagina oficiala a Presedintelui Republicii Moldova Pagina oficiala a Parlamentului Republicii Moldova Pagina oficiala a Guvernului Republicii Moldova Consiliul raional Ungheni