Author Archive

Decizii Cosiliul orășenesc Ungheni

Written by admin on 17 decembrie 2011. Posted in Decizii

REPUBLICA  MOLDOVA

CONSILIUL ORĂŞENESC UNGHENI

Şedinţa extraordinară

din 09.12. 2011

DECIZIE 11/1

Cu privire la  aprobarea bugetului oraşului Ungheni pentru

anul 2012, în a doua lectură

În temeiul art. 14 alin. (2) lit. n) al Legii nr. 436 – XVI din 28.12.2006 privind administraţia publică locală; Legii nr. 397-XV din 16.10.2003 privind finanţele publice locale; Legii nr. 847-XIV din 24.05.1996 privind sistemul bugetar şi procesul bugetar; Titlulului VII al Codului Fiscal (Legea nr. 1163-XIII din 24.041997), Consiliul Orăşenesc

DECIDE:

1. Se aprobă bugetul oraşului Ungheni pentru anul 2012, în a doua lectură, la capitolul venituri în sumă de 69399,0 mii lei şi la capitolul cheltuieli în sumă de 71099,0 mii lei, deficit bugetar 1700,0 mii lei.

2. Se aprobă:

2.1.  Sinteza veniturilor, cheltuielilor şi surselor de finanţare a bugetului oraşului (anexa1).

2.2.  Cotele impozitelor şi taxelor locale ce vor fi incasate la bugetul oraşului (anexa 2).

2.3.  Partea de cheltuieli ale bugetului oraşului Ungheni pe grupele principale (anexa 3).

2.4. Nomenclatorul tarifelor pentru prestarea serviciilor, contra plată, de către instituţiile publice, finanţate de la bugetul oraşului (anexa 4).

2.5. Limitele fondului de salarizare, energiei termice, electrice, apă şi canalizare pe anul 2012 în instituţiile publice finanţate de la bugetul oraşului (anexa 5).

2.6. Efectivul limită al statelor de personal din instituţiile publice finanţate de la bugetul oraşului Ungheni (anexa 6).

2.7. Limita cheltuielilor de asigurare a tinerilor specialişti cu spaţiu locativ şi servicii comunale:

–          arenda spaţiului locativ – 300 lei lunar;

–          energia electrică – 50 kw lunar;

–          apa potabilă –4 m. cubi lunar;

–          energia termică – 2400,0 lei anual.

2.8. Cuantumul Fondului de rezervă a bugetului oraşului în sumă de 628,7 mii lei, 1% din normativul de cheltuieli.

3. Se acceptă prelungirea contractelor de muncă pentru anul2012, aurmătoarelor unităţi suplimentare:

– jurist (1 unitate), specialist în problemele recrutării şi încorporării (1 unitate), specialist în construcţie, gospodărie comunală şi drumuri (1 unitate), specialist probleme minori şi moravuri        (1 unitate), specialist în problemele perceperii fiscal (1 unitate), specialist în probleme locativ-comunale (1 unitate).  Salrizarea acestor unităţi se va efectua din mijloacele financiare ale taxelor locale.

4.   Prezenta decizie intră în vigoare de la 01 ianuarie 2012.

5. Controlul asupra executării prezentei decizii se atribuie primarului oraşului,   dlui Alexandru Ambros.

DECIZIE 11/2

Cu privire la desfăşurarea Concursului orăşenesc anual:

“Cea mai salubră şi amenajată stradă, curte a blocurilor locative,

instituţie de învăţămînt,  fîntînă, izvor.”

În temeiul art. 14 alin. (2) lit. m) din Legea nr. 436 – XVI din 28.12.2006 privind administraţia publică locală şi în scopul îmbunătăţirii stării sanitare a oraşului, amenajării, creării spaţiilor verzi, restaurării patrimoniului natural, amenajării  surselor de apă potabilă, renaşterea tradiţiilor culturale şi naţionale, Consiliul Orăşenesc

DECIDE:

           1. Se aprobă desfăşurarea Concursului orăşenesc anual: “Cea mai salubră şi amenajată stradă, curte a blocurilor locative, instituţie de învăţămînt,  fîntînă, izvor.”.

2. Se aprobă Regulamentul Concursului orăşenesc: “Cea mai salubră şi amenajată stradă, curte a blocurilor locative, instituţie de învăţămînt,  fîntînă, izvor.” (anexa 1).

3. Se aprobă Comisia pentru organizarea, desfăşurarea şi efectuarea totalurilor concursului nominalizat (anexa 2).

4. Sursele financiare pentru premierea învingătorilorla Concurs, în sumă de 308 mii lei, vor fi alocate din contul mijloacelor încasate de la vînzarea bunurilor imobile.

5. Controlul asupra executării prezentei decizii se atribuie primarului oraşului, d-lui Alexandru Ambros.

Anexa nr. 1
la decizia Consiliului Orăşenesc
nr. 11/2  din 09.12.2011

Regulament

privind desfăşurarea Concursului orăşenesc: ”Cea mai solubră şi amenajată stradă, curte a blocurilor locative, instituţie de învăţămînt, fîntînă, izvor”

I. Dispoziţii generale

În scopul îmbunătăţirii stării sanitare a oraşului, amenajării, creării spaţiilor verzi, restaurării patrimoniului natural, amenajării  surselor de apă potabilă, renaşterea tradiţiilor culturale şi naţionale se organizează Concursul orăşenesc anual: „ Cea mai solubră şi amenajată stradă, curte a blocurilor locative, instituţie de învăţămînt, fîntînă, izvor”. Prezentul regulament determină condiţiile de participare, modalitatea desfăşurării concursului, mărimea premiilor băneşti şi cheltuirea lor.

II. Organizarea şi desfăşurarea concursului orăşenesc

1.  La concurs poate participa orice grup de locuitori reprezentat printr-un lider, agenţi economici, organizaţii, instituţii,.

2.  Primăria or. Ungheni va contribui la organizarea şi paşaportizarea  surselor de apă potabilă.

3.  Pentru participare la etapa concursului pentru fîntînă/izvor  vor fi prezentate:

–  copiile paşapoartelor

–  fotografiile surselor de apă (pînă şi după amenajare) din faţă şi din părţile laterane, precum şi imaginea în perspectivă pentru a determina amenajarea zonei de protecţie.

4.  Pentru participare la concurs sursele de apă obligatoriu trebuie să fie dotate cu elemente constructive: acoperiş, gard, capac protector, suport pentru căldare, căile de acces. O atenţie deosebită va fi acordată prezenţei elementelor de cultură naţională şi surselor de apă nou construite.

5. Comisia pentru organizarea şi desfăşurarea Concursului orăşenesc ,,Cea mai solubră şi amenajată stradă, curte a blocurilor locative, instituţie de învăţămînt, fîntînă, izvor” va determina străzile, curţile blocurilor locative, instituţiile de învăţămînt, sursele de apă potabilă învingătoare a concursului în termen pînă la data de 20 iunie anual.

6.  Determinarea învingătorilor se va efectua în modul următor:

–  fiecare indiciu va fi apreciat de la 0 la 10 puncte, în perioada 1-10 iunie anual;

–  participanţii la concurs vor fi plasaţi pe locuri conform punctajului max acumulat.

7.  Premiile băneşti decernate învingătorilor  vor fi îndreptate la amenajarea şi întreţinerea străzilor, curţilor, instituţiilor ce vor declarate învingătoare. Premiile băneşti cîştigate de proprietarii fîntînilor vor fi decernate în numerar.

Premiile băneşti se stabilesc după cum urmează:      

Lista premiilor băneşti :

1. Pentru cea mai amenajată curte a blocurilor locative: locul I - 50 000 lei
locul II - 30 000 lei
locul III - 20 000 lei
2. Pentru cea mai amenajată stradă din cartierele oraşului: locul I - 40 000 lei
locul II - 20 000 lei
locul III - 10 000 lei
3. Pentru cea mai amenagată instituţie şcolară :locul I - 30 000 lei
locul II - 20 000 lei
locul III - 10 000 lei
4. Pentru cea mai amenajată grădiniţă:locul I - 30 000 lei
locul II - 20 000 lei
locul III - 10 000 lei
5. Pentru cea mai amenajată fîntînă/izvor:locul I - 10 000 lei
locul II - 5 000 lei
locul III - 3 000 lei

Indicii de aplicare a  învingătorilor la

Concursul orăşenesc ”Cea mai solubră şi amenajată stradă, curte a blocurilor locative, instituţie de învăţămînt, fîntînă, izvor”

Nr. d/oDenumirea indiceluiPuncte
1.Salubrizarea (stradă, curte, bloc,instituţie, etc.)
2.Înverzirea teritoriului
3.Amenajarea teritoriului
4.Întreţinerea teritoriului
5.Lichidarea gunoiştilor şi evacuarea lor
6.Suprafaţa teritoriului amenajat, salubrizat, înverzit
7.Starea scărilor din blocurile cu multe nivele, întreţinerea acestora
8.Funcţionarea ascensoarelor
9.Iluminarea scărilor
10.Iluminarea teritoriului adiacent
11.Starea trotuarelor, întreţinerea acestora
12.Amenajarea locurilor publice şi locurilor de joacă
13.Starea drumurilor comunitare, întreţinerea acestora
14.Implimentarea acţiunilor prevăzute în Programele locale de securitate ecologică şi de valorificare a deşeurilor
15.Contribuţia la implimentarea proiectelor de securitate ecologică

Indicii de aplicare la sursele de apă potabilă pentru aprecierea învingătorilor  la

Concursului orăşenesc ”Cea mai solubră şi amenajată stradă, curte a blocurilor locative, instituţie de învăţămînt, fîntînă, izvor”

Nr. d/oDenumirea indiceluiPuncte
1.Aspectul general al sursei de apă
2.Amenajarea estetică şi a elementelor atribuite acestea
3.Clorarea sursei de apă
4.Respectarea şi amenajarea zonei de potecţie

  Anexa nr. 2
la decizia Consiliului Orăşenesc
nr. 11/2  din 09.12.2011

Comisia privind evaluarea rezultatelor concursului orăşenesc

”Cea mai solubră şi amenajată stradă, curte a blocurilor locative, instituţie de învăţămînt, fîntînă, izvor”

Preşedinte – Dumitru Radu, viceprimar;

Secretar – Anatol Semihvostov, specialist în probleme construcţie, gospodărie comunală şi drumuri;

Membri:

Serghei Mutu, specialist pentru reglementarea regimului funciar;

Vlad Savin, arhitect;

Grigore Vlas, inspector-şef, Inspecţia Ecologică Ungheni;

Serghei Malenda, Centrul Medicicnă Preventivă;

Igor Bondarenco, consilier orăşenesc;

Valeriu Bolocan, consilier orăşenesc;

Ghenadi Mitriuc, consilier orăşenesc;

Ghenadie Ciobanu, administrator, ÎM ,,Servicii Comunale Ungheni;

Nicolae Rusu, preşedintele APLP nr. 35/3.

DECIZIE 11/3

Cu privire la aprobarea Planului de activitate al Consiliului

Orăşenesc Ungheni pentru trimestru I al anului 2012

În temeiul Legii nr. 436 – XVI din 28.12.2006 privind administraţia publică locală, Consiliul Orăşenesc

DECIDE:

1. Se aprobă Planul de activitate al Consiliului Orăşenesc Ungheni pentru trimestrul I al anului 2012, conform anexei.

2. Secretarului Consiliului Orăşenesc, dl Tudor Gavriliuc, va prezenta la sfîrşitului fiecărui trimestru o notă informativă despre mersul executării deciziilor adoptate de Consiliul Orăşenesc Ungheni.

Anexă
la decizia Consiliului  Orăşenesc
nr. 11/3  din 09.12.2011 

Planul de activitate

al Consiliului Orăşenesc Ungheni  pentru trimestru  I al anului 2012

Data convocăriiDenumirea chestiuniiTermenul prezentării materialelorResponsabil de îndeplinire
10.02.20111. Cu privire la activitatea Secţiei de poliţie a or. Ungheni pe parcursul anului 2011 şi sarcinile de bază pentru anul 2012.

2. Cu privire la execuţia bugetului or. Ungheni în anul 2011.

3. Diverse.
31.01.2012S. Postolachi, seful Secţiei de poliţie a or. Ungheni


T. Pavliuc, contabil-şef
30.03.20111. Cu privire la activitatea SA ,,Comgaz-Plus” pe parcursul anului 2011 şi sarcinile de bază pentru anul 2012.

2. Cu privire la mersul executării deciziei Consiliului Orăşenesc Ungheni nr. 8/1 din 19.08.2011 ,,Cu privire la aprobarea tarifelor pentru serviciile de salubrizare”

3. Cu privire la inventarierea fondului locativ de stat din oraşul Ungheni
20.03.2012I. Marcoci, director SA ,,Comgaz-Plus”

D. Radu, viceprimar

D. Radu, viceprimar
4. Diverse.

Preşedintele şedinţei                                                  Parascovia CHIRINCIUC

            Secretarul

Consiliului Orăşenesc                                                  Tudor  GAVRILIUC

REPUBLICA  MOLDOVA

CONSILIUL ORĂŞENESC UNGHENI

Şedinţa extraordinară

din 09.12. 2011

DECIZIE 11/1

Cu privire la  aprobarea bugetului oraşului Ungheni pentru

anul 2012, în a doua lectură

În temeiul art. 14 alin. (2) lit. n) al Legii nr. 436 – XVI din 28.12.2006 privind administraţia publică locală; Legii nr. 397-XV din 16.10.2003 privind finanţele publice locale; Legii nr. 847-XIV din 24.05.1996 privind sistemul bugetar şi procesul bugetar; Titlulului VII al Codului Fiscal (Legea nr. 1163-XIII din 24.041997), Consiliul Orăşenesc

DECIDE:

1. Se aprobă bugetul oraşului Ungheni pentru anul 2012, în a doua lectură, la capitolul venituri în sumă de 69399,0 mii lei şi la capitolul cheltuieli în sumă de 71099,0 mii lei, deficit bugetar 1700,0 mii lei.

2. Se aprobă:

2.1.  Sinteza veniturilor, cheltuielilor şi surselor de finanţare a bugetului oraşului (anexa1).

2.2.  Cotele impozitelor şi taxelor locale ce vor fi incasate la bugetul oraşului (anexa 2).

2.3.  Partea de cheltuieli ale bugetului oraşului Ungheni pe grupele principale (anexa 3).

2.4. Nomenclatorul tarifelor pentru prestarea serviciilor, contra plată, de către instituţiile publice, finanţate de la bugetul oraşului (anexa 4).

2.5. Limitele fondului de salarizare, energiei termice, electrice, apă şi canalizare pe anul 2012 în instituţiile publice finanţate de la bugetul oraşului (anexa 5).

2.6. Efectivul limită al statelor de personal din instituţiile publice finanţate de la bugetul oraşului Ungheni (anexa 6).

2.7. Limita cheltuielilor de asigurare a tinerilor specialişti cu spaţiu locativ şi servicii comunale:

–          arenda spaţiului locativ – 300 lei lunar;

–          energia electrică – 50 kw lunar;

–          apa potabilă –4 m. cubi lunar;

–          energia termică – 2400,0 lei anual.

2.8. Cuantumul Fondului de rezervă a bugetului oraşului în sumă de 628,7 mii lei, 1% din normativul de cheltuieli.

3. Se acceptă prelungirea contractelor de muncă pentru anul2012, aurmătoarelor unităţi suplimentare:

– jurist (1 unitate), specialist în problemele recrutării şi încorporării (1 unitate), specialist în construcţie, gospodărie comunală şi drumuri (1 unitate), specialist probleme minori şi moravuri        (1 unitate), specialist în problemele perceperii fiscal (1 unitate), specialist în probleme locativ-comunale (1 unitate).  Salrizarea acestor unităţi se va efectua din mijloacele financiare ale taxelor locale.

4.   Prezenta decizie intră în vigoare de la 01 ianuarie 2012.

5. Controlul asupra executării prezentei decizii se atribuie primarului oraşului,   dlui Alexandru Ambros.

DECIZIE 11/2

Cu privire la desfăşurarea Concursului orăşenesc anual:

“Cea mai salubră şi amenajată stradă, curte a blocurilor locative,

instituţie de învăţămînt,  fîntînă, izvor.”

În temeiul art. 14 alin. (2) lit. m) din Legea nr. 436 – XVI din 28.12.2006 privind administraţia publică locală şi în scopul îmbunătăţirii stării sanitare a oraşului, amenajării, creării spaţiilor verzi, restaurării patrimoniului natural, amenajării  surselor de apă potabilă, renaşterea tradiţiilor culturale şi naţionale, Consiliul Orăşenesc

DECIDE:

           1. Se aprobă desfăşurarea Concursului orăşenesc anual: “Cea mai salubră şi amenajată stradă, curte a blocurilor locative, instituţie de învăţămînt,  fîntînă, izvor.”.

2. Se aprobă Regulamentul Concursului orăşenesc: “Cea mai salubră şi amenajată stradă, curte a blocurilor locative, instituţie de învăţămînt,  fîntînă, izvor.” (anexa 1).

3. Se aprobă Comisia pentru organizarea, desfăşurarea şi efectuarea totalurilor concursului nominalizat (anexa 2).

4. Sursele financiare pentru premierea învingătorilorla Concurs, în sumă de 308 mii lei, vor fi alocate din contul mijloacelor încasate de la vînzarea bunurilor imobile.

5. Controlul asupra executării prezentei decizii se atribuie primarului oraşului, d-lui Alexandru Ambros.

Anexa nr. 1
la decizia Consiliului Orăşenesc
nr. 11/2  din 09.12.2011

Regulament

privind desfăşurarea Concursului orăşenesc: ”Cea mai solubră şi amenajată stradă, curte a blocurilor locative, instituţie de învăţămînt, fîntînă, izvor”

I. Dispoziţii generale

În scopul îmbunătăţirii stării sanitare a oraşului, amenajării, creării spaţiilor verzi, restaurării patrimoniului natural, amenajării  surselor de apă potabilă, renaşterea tradiţiilor culturale şi naţionale se organizează Concursul orăşenesc anual: „ Cea mai solubră şi amenajată stradă, curte a blocurilor locative, instituţie de învăţămînt, fîntînă, izvor”. Prezentul regulament determină condiţiile de participare, modalitatea desfăşurării concursului, mărimea premiilor băneşti şi cheltuirea lor.

II. Organizarea şi desfăşurarea concursului orăşenesc

1.  La concurs poate participa orice grup de locuitori reprezentat printr-un lider, agenţi economici, organizaţii, instituţii,.

2.  Primăria or. Ungheni va contribui la organizarea şi paşaportizarea  surselor de apă potabilă.

3.  Pentru participare la etapa concursului pentru fîntînă/izvor  vor fi prezentate:

–  copiile paşapoartelor

–  fotografiile surselor de apă (pînă şi după amenajare) din faţă şi din părţile laterane, precum şi imaginea în perspectivă pentru a determina amenajarea zonei de protecţie.

4.  Pentru participare la concurs sursele de apă obligatoriu trebuie să fie dotate cu elemente constructive: acoperiş, gard, capac protector, suport pentru căldare, căile de acces. O atenţie deosebită va fi acordată prezenţei elementelor de cultură naţională şi surselor de apă nou construite.

5. Comisia pentru organizarea şi desfăşurarea Concursului orăşenesc ,,Cea mai solubră şi amenajată stradă, curte a blocurilor locative, instituţie de învăţămînt, fîntînă, izvor” va determina străzile, curţile blocurilor locative, instituţiile de învăţămînt, sursele de apă potabilă învingătoare a concursului în termen pînă la data de 20 iunie anual.

6.  Determinarea învingătorilor se va efectua în modul următor:

–  fiecare indiciu va fi apreciat de la 0 la 10 puncte, în perioada 1-10 iunie anual;

–  participanţii la concurs vor fi plasaţi pe locuri conform punctajului max acumulat.

7.  Premiile băneşti decernate învingătorilor  vor fi îndreptate la amenajarea şi întreţinerea străzilor, curţilor, instituţiilor ce vor declarate învingătoare. Premiile băneşti cîştigate de proprietarii fîntînilor vor fi decernate în numerar.

Premiile băneşti se stabilesc după cum urmează:      

Lista premiilor băneşti :

1. Pentru cea mai amenajată curte a blocurilor locative: locul I - 50 000 lei
locul II - 30 000 lei
locul III - 20 000 lei
2. Pentru cea mai amenajată stradă din cartierele oraşului: locul I - 40 000 lei
locul II - 20 000 lei
locul III - 10 000 lei
3. Pentru cea mai amenagată instituţie şcolară :locul I - 30 000 lei
locul II - 20 000 lei
locul III - 10 000 lei
4. Pentru cea mai amenajată grădiniţă:locul I - 30 000 lei
locul II - 20 000 lei
locul III - 10 000 lei
5. Pentru cea mai amenajată fîntînă/izvor:locul I - 10 000 lei
locul II - 5 000 lei
locul III - 3 000 lei

Indicii de aplicare a  învingătorilor la

Concursul orăşenesc ”Cea mai solubră şi amenajată stradă, curte a blocurilor locative, instituţie de învăţămînt, fîntînă, izvor”

Nr. d/oDenumirea indiceluiPuncte
1.Salubrizarea (stradă, curte, bloc,instituţie, etc.)
2.Înverzirea teritoriului
3.Amenajarea teritoriului
4.Întreţinerea teritoriului
5.Lichidarea gunoiştilor şi evacuarea lor
6.Suprafaţa teritoriului amenajat, salubrizat, înverzit
7.Starea scărilor din blocurile cu multe nivele, întreţinerea acestora
8.Funcţionarea ascensoarelor
9.Iluminarea scărilor
10.Iluminarea teritoriului adiacent
11.Starea trotuarelor, întreţinerea acestora
12.Amenajarea locurilor publice şi locurilor de joacă
13.Starea drumurilor comunitare, întreţinerea acestora
14.Implimentarea acţiunilor prevăzute în Programele locale de securitate ecologică şi de valorificare a deşeurilor
15.Contribuţia la implimentarea proiectelor de securitate ecologică

Indicii de aplicare la sursele de apă potabilă pentru aprecierea învingătorilor  la

Concursului orăşenesc ”Cea mai solubră şi amenajată stradă, curte a blocurilor locative, instituţie de învăţămînt, fîntînă, izvor”

Nr. d/oDenumirea indiceluiPuncte
1.Aspectul general al sursei de apă
2.Amenajarea estetică şi a elementelor atribuite acestea
3.Clorarea sursei de apă
4.Respectarea şi amenajarea zonei de potecţie

  Anexa nr. 2
la decizia Consiliului Orăşenesc
nr. 11/2  din 09.12.2011

Comisia privind evaluarea rezultatelor concursului orăşenesc

”Cea mai solubră şi amenajată stradă, curte a blocurilor locative, instituţie de învăţămînt, fîntînă, izvor”

Preşedinte – Dumitru Radu, viceprimar;

Secretar – Anatol Semihvostov, specialist în probleme construcţie, gospodărie comunală şi drumuri;

Membri:

Serghei Mutu, specialist pentru reglementarea regimului funciar;

Vlad Savin, arhitect;

Grigore Vlas, inspector-şef, Inspecţia Ecologică Ungheni;

Serghei Malenda, Centrul Medicicnă Preventivă;

Igor Bondarenco, consilier orăşenesc;

Valeriu Bolocan, consilier orăşenesc;

Ghenadi Mitriuc, consilier orăşenesc;

Ghenadie Ciobanu, administrator, ÎM ,,Servicii Comunale Ungheni;

Nicolae Rusu, preşedintele APLP nr. 35/3.

DECIZIE 11/3

Cu privire la aprobarea Planului de activitate al Consiliului

Orăşenesc Ungheni pentru trimestru I al anului 2012

În temeiul Legii nr. 436 – XVI din 28.12.2006 privind administraţia publică locală, Consiliul Orăşenesc

DECIDE:

1. Se aprobă Planul de activitate al Consiliului Orăşenesc Ungheni pentru trimestrul I al anului 2012, conform anexei.

2. Secretarului Consiliului Orăşenesc, dl Tudor Gavriliuc, va prezenta la sfîrşitului fiecărui trimestru o notă informativă despre mersul executării deciziilor adoptate de Consiliul Orăşenesc Ungheni.

Anexă
la decizia Consiliului  Orăşenesc
nr. 11/3  din 09.12.2011 

Planul de activitate

al Consiliului Orăşenesc Ungheni  pentru trimestru  I al anului 2012

Data convocăriiDenumirea chestiuniiTermenul prezentării materialelorResponsabil de îndeplinire
10.02.20111. Cu privire la activitatea Secţiei de poliţie a or. Ungheni pe parcursul anului 2011 şi sarcinile de bază pentru anul 2012.

2. Cu privire la execuţia bugetului or. Ungheni în anul 2011.

3. Diverse.
31.01.2012S. Postolachi, seful Secţiei de poliţie a or. Ungheni


T. Pavliuc, contabil-şef
30.03.20111. Cu privire la activitatea SA ,,Comgaz-Plus” pe parcursul anului 2011 şi sarcinile de bază pentru anul 2012.

2. Cu privire la mersul executării deciziei Consiliului Orăşenesc Ungheni nr. 8/1 din 19.08.2011 ,,Cu privire la aprobarea tarifelor pentru serviciile de salubrizare”

3. Cu privire la inventarierea fondului locativ de stat din oraşul Ungheni
20.03.2012I. Marcoci, director SA ,,Comgaz-Plus”

D. Radu, viceprimar

D. Radu, viceprimar
4. Diverse.

Preşedintele şedinţei                                                  Parascovia CHIRINCIUC

            Secretarul

Consiliului Orăşenesc                                                  Tudor  GAVRILIUC

REPUBLICA  MOLDOVA

CONSILIUL ORĂŞENESC UNGHENI

Şedinţa extraordinară

din 09.12. 2011

DECIZIE 11/1

Cu privire la  aprobarea bugetului oraşului Ungheni pentru

anul 2012, în a doua lectură

În temeiul art. 14 alin. (2) lit. n) al Legii nr. 436 – XVI din 28.12.2006 privind administraţia publică locală; Legii nr. 397-XV din 16.10.2003 privind finanţele publice locale; Legii nr. 847-XIV din 24.05.1996 privind sistemul bugetar şi procesul bugetar; Titlulului VII al Codului Fiscal (Legea nr. 1163-XIII din 24.041997), Consiliul Orăşenesc

DECIDE:

1. Se aprobă bugetul oraşului Ungheni pentru anul 2012, în a doua lectură, la capitolul venituri în sumă de 69399,0 mii lei şi la capitolul cheltuieli în sumă de 71099,0 mii lei, deficit bugetar 1700,0 mii lei.

2. Se aprobă:

2.1.  Sinteza veniturilor, cheltuielilor şi surselor de finanţare a bugetului oraşului (anexa1).

2.2.  Cotele impozitelor şi taxelor locale ce vor fi incasate la bugetul oraşului (anexa 2).

2.3.  Partea de cheltuieli ale bugetului oraşului Ungheni pe grupele principale (anexa 3).

2.4. Nomenclatorul tarifelor pentru prestarea serviciilor, contra plată, de către instituţiile publice, finanţate de la bugetul oraşului (anexa 4).

2.5. Limitele fondului de salarizare, energiei termice, electrice, apă şi canalizare pe anul 2012 în instituţiile publice finanţate de la bugetul oraşului (anexa 5).

2.6. Efectivul limită al statelor de personal din instituţiile publice finanţate de la bugetul oraşului Ungheni (anexa 6).

2.7. Limita cheltuielilor de asigurare a tinerilor specialişti cu spaţiu locativ şi servicii comunale:

–          arenda spaţiului locativ – 300 lei lunar;

–          energia electrică – 50 kw lunar;

–          apa potabilă –4 m. cubi lunar;

–          energia termică – 2400,0 lei anual.

2.8. Cuantumul Fondului de rezervă a bugetului oraşului în sumă de 628,7 mii lei, 1% din normativul de cheltuieli.

3. Se acceptă prelungirea contractelor de muncă pentru anul2012, aurmătoarelor unităţi suplimentare:

– jurist (1 unitate), specialist în problemele recrutării şi încorporării (1 unitate), specialist în construcţie, gospodărie comunală şi drumuri (1 unitate), specialist probleme minori şi moravuri        (1 unitate), specialist în problemele perceperii fiscal (1 unitate), specialist în probleme locativ-comunale (1 unitate).  Salrizarea acestor unităţi se va efectua din mijloacele financiare ale taxelor locale.

4.   Prezenta decizie intră în vigoare de la 01 ianuarie 2012.

5. Controlul asupra executării prezentei decizii se atribuie primarului oraşului,   dlui Alexandru Ambros.

Bugetul 2012

Written by admin on 17 decembrie 2011. Posted in Bugetul

  REPUBLICA  MOLDOVA 

CONSILIUL ORĂŞENESC UNGHENI 

Şedinţa extraordinară

din 09.12. 2011

DECIZIE 11/1

Cu privire la  aprobarea bugetului oraşului Ungheni pentru

anul 2012, în a doua lectură

În temeiul art. 14 alin. (2) lit. n) al Legii nr. 436 – XVI din 28.12.2006 privind administraţia publică locală; Legii nr. 397-XV din 16.10.2003 privind finanţele publice locale; Legii nr. 847-XIV din 24.05.1996 privind sistemul bugetar şi procesul bugetar; Titlulului VII al Codului Fiscal (Legea nr. 1163-XIII din 24.041997), Consiliul Orăşenesc

DECIDE:

1. Se aprobă bugetul oraşului Ungheni pentru anul 2012, în a doua lectură, la capitolul venituri în sumă de 69399,0 mii lei şi la capitolul cheltuieli în sumă de 71099,0 mii lei, deficit bugetar 1700,0 mii lei.

2. Se aprobă:
2.1.  Sinteza veniturilor, cheltuielilor şi surselor de finanţare a bugetului oraşului (anexa1).
2.2.  Cotele impozitelor şi taxelor locale ce vor fi incasate la bugetul oraşului (anexa 2).
2.3.  Partea de cheltuieli ale bugetului oraşului Ungheni pe grupele principale (anexa 3).
2.4. Nomenclatorul tarifelor pentru prestarea serviciilor, contra plată, de către instituţiile publice, finanţate de la bugetul oraşului (anexa 4).
2.5. Limitele fondului de salarizare, energiei termice, electrice, apă şi canalizare pe anul 2012 în instituţiile publice finanţate de la bugetul oraşului (anexa 5).
2.6. Efectivul limită al statelor de personal din instituţiile publice finanţate de la bugetul oraşului Ungheni (anexa 6).
2.7. Limita cheltuielilor de asigurare a tinerilor specialişti cu spaţiu locativ şi servicii comunale:

 • arenda spaţiului locativ – 300 lei lunar;
 • energia electrică – 50 kw lunar;
 • apa potabilă –4 m. cubi lunar;
 • energia termică – 2400,0 lei anual.

2.8. Cuantumul Fondului de rezervă a bugetului oraşului în sumă de 628,7 mii lei, 1% din normativul de cheltuieli.

3. Se acceptă prelungirea contractelor de muncă pentru anul2012, aurmătoarelor unităţi suplimentare:

 • jurist (1 unitate)
 • specialist în problemele recrutării şi încorporării (1 unitate)
 • specialist în construcţie, gospodărie comunală şi drumuri (1 unitate)
 • specialist probleme minori şi moravuri (1 unitate)
 • specialist în problemele perceperii fiscal (1 unitate)
 • specialist în probleme locativ-comunale (1 unitate).

Salrizarea acestor unităţi se va efectua din mijloacele financiare ale taxelor locale.

4.   Prezenta decizie intră în vigoare de la 01 ianuarie 2012.

5. Controlul asupra executării prezentei decizii se atribuie primarului oraşului, dlui Alexandru Ambros.

Preşedintele şedinţei                                                Parascovia CHIRINCIUC 

Secretarul Consiliului Orăşenesc                          Tudor  GAVRILIUC

 Anexa 1.

 Anexa 2. decizie taxe

Anexa 3.

 Anexa 4.

 Anexa 5. limite 

Anexa 6.

Bugetul 2012

Written by admin on 17 decembrie 2011. Posted in Altele

REPUBLICA  MOLDOVA 

CONSILIUL ORĂŞENESC UNGHENI 

Şedinţa extraordinară

din 09.12. 2011

DECIZIE 11/1

Cu privire la  aprobarea bugetului oraşului Ungheni pentru

anul 2012, în a doua lectură

În temeiul art. 14 alin. (2) lit. n) al Legii nr. 436 – XVI din 28.12.2006 privind administraţia publică locală; Legii nr. 397-XV din 16.10.2003 privind finanţele publice locale; Legii nr. 847-XIV din 24.05.1996 privind sistemul bugetar şi procesul bugetar; Titlulului VII al Codului Fiscal (Legea nr. 1163-XIII din 24.041997), Consiliul Orăşenesc

DECIDE:

1. Se aprobă bugetul oraşului Ungheni pentru anul 2012, în a doua lectură, la capitolul venituri în sumă de 69399,0 mii lei şi la capitolul cheltuieli în sumă de 71099,0 mii lei, deficit bugetar 1700,0 mii lei.

2. Se aprobă:
2.1.  Sinteza veniturilor, cheltuielilor şi surselor de finanţare a bugetului oraşului (anexa1).
2.2.  Cotele impozitelor şi taxelor locale ce vor fi incasate la bugetul oraşului (anexa 2).
2.3.  Partea de cheltuieli ale bugetului oraşului Ungheni pe grupele principale (anexa 3).
2.4. Nomenclatorul tarifelor pentru prestarea serviciilor, contra plată, de către instituţiile publice, finanţate de la bugetul oraşului (anexa 4).
2.5. Limitele fondului de salarizare, energiei termice, electrice, apă şi canalizare pe anul 2012 în instituţiile publice finanţate de la bugetul oraşului (anexa 5).
2.6. Efectivul limită al statelor de personal din instituţiile publice finanţate de la bugetul oraşului Ungheni (anexa 6).
2.7. Limita cheltuielilor de asigurare a tinerilor specialişti cu spaţiu locativ şi servicii comunale:

 • arenda spaţiului locativ – 300 lei lunar;
 • energia electrică – 50 kw lunar;
 • apa potabilă –4 m. cubi lunar;
 • energia termică – 2400,0 lei anual.

2.8. Cuantumul Fondului de rezervă a bugetului oraşului în sumă de 628,7 mii lei, 1% din normativul de cheltuieli.

3. Se acceptă prelungirea contractelor de muncă pentru anul2012, aurmătoarelor unităţi suplimentare:

 • jurist (1 unitate)
 • specialist în problemele recrutării şi încorporării (1 unitate)
 • specialist în construcţie, gospodărie comunală şi drumuri (1 unitate)
 • specialist probleme minori şi moravuri (1 unitate)
 • specialist în problemele perceperii fiscal (1 unitate)
 • specialist în probleme locativ-comunale (1 unitate).

Salrizarea acestor unităţi se va efectua din mijloacele financiare ale taxelor locale.

4.   Prezenta decizie intră în vigoare de la 01 ianuarie 2012.

5. Controlul asupra executării prezentei decizii se atribuie primarului oraşului, dlui Alexandru Ambros.

Preşedintele şedinţei                                                Parascovia CHIRINCIUC 

Secretarul Consiliului Orăşenesc                          Tudor  GAVRILIUC

 

Va povesti germanilor numai de bine despre ungheneni

Written by admin on 16 decembrie 2011. Posted in Știri

Timp de trei săptămîni, la Ungheni s-a aflat germanul Willi Schmidt, expert în cadrul Agenţiei de Experţi Seniori (SES) din Berlin. Potrivit dînsului, a venit la Ungheni din proprie iniţiativă, căci a aflat despre oraş datorită proiectelor-pilot derulate aici. Dînsul a recunoscut că, iniţial, i-a fost un pic frică, mai ales că nu a găsit prea multă informaţie despre Republica Moldova. Înainte de a veni aici, Willi Schmidt , aşa cum îi stă bine unui adevărat expert, s-a documentat cu privire la ţara noastră.

După trei săptămîni de şedere la Ungheni, dînsul a declarat, în cadrul unei conferinţe de presă: „Am rămas surprins plăcut de ceea ce am văzut aici”. A privit oraşul cu ochii unui cetăţean străin. A observat cele mai mari probleme sînt în domeniul infrastructurii: drumuri şi clădiri degradate. Nu a putut însă să nu observe şi o calitate, devenită legendară, a moldovenilor – ospitalitatea.

Willi Schmidt a luat cunoştinţă de proiectele care au fost implementate la Ungheni în ultimii ani, de planurile trecute în „Agenda locală”.  Problema pe care a sesizat-o expertul este lipsa resurselor financiare. Idei şi proiecte sînt multe, trebuie găsită şi acoperirea lor financiară.

Stimate domnule comisar!

Written by admin on 16 decembrie 2011. Posted in Știri

Stimaţ angajaţi ai Comisariatului Raional de Poliţie Ungheni,
Cu prilejul sărbătorii profesionale, Ziua Poliţiei, vă adresez felicitări, sincere urări de sănătate, pace şi prosperitate.

În fiecare an, la 18 decembrie, atenţia noastră se îndreaptă către cei care şi-au ales ca meserie să vegheze liniştea şi siguranţa comunităţii în care locuiesc. Este  ocazia de a  ne exprima admiraţia şi aprecierea pentru seriozitatea, efortul şi profesionalismul de care daţi dovadă în realizarea obiectivelor dumneavoastră.

Vă mulţumim pentru devotamentul şi responsabilitatea cu care trataţi rigorile meseriei dumneavoastră. Sănătate tuturor cadrelor Comisariatului de poliţie şi familiilor acestora. Să aveţi parte de cît mai multe realizări frumoase, succese deosebite  în nobila misiune pe care o desfăşuraţi în menţinerea unui climat de ordine şi securitate publică, cît şi în viaţa personală.
La mulţi ani!

Cu  respect, Alexandru Ambros,
primarul oraşului Ungheni

Pagina oficiala a Republicii Moldova Pagina oficiala a Presedintelui Republicii Moldova Pagina oficiala a Parlamentului Republicii Moldova Pagina oficiala a Guvernului Republicii Moldova Consiliul raional Ungheni