Author Archive

Statut oraș

Written by admin on 12 decembrie 2011. Posted in Regulament de funcționare, Statut Oraș

S T A T U T U L

ORAŞULUI 

UNGHENI

PRINCIPII GENERALE

1. Prezentul statut reglementează organizarea şi funcţionarea autorităţilor administraţiei publice a or. Ungheni.

2. Oraşul Ungheni se extinde pe o suprafaţă de16,43 km. p. şi are o populaţie de peste 40 mii locuitori.

3. Prima atestare documentară a localităţii datează din 20 august 1462. Oraşul este amplasat la o distanţă de105 kmNord Vest de capitala Republicii Moldova şi se extinde pe o lungime de9 kmpe malul stâng al râului Prut. Fondul funciar al oraşului reprezintă:

a)     terenuri din intravilanul localităţii –1004 ha;

b)     terenuri destinate industriei, transportului şi cu alte destinaţii –224 ha;

c)     terenurile fondului silvic –87 ha;

d)     terenurile fondului apelor –153 ha;

e)     terenurile fondului de rezervă –175 ha.

4. Oraşul Ungheni este administrat în conformitate cu Legea nr. 764 – XV din 27.12.2001 privind organizarea administrativ-teritorială a R. Moldova, Legea nr. 123 – XV din 18.03.2003 privind administraţia publică locală şi cu prezentul statut.

5. Primăria este persoană juridică, dispune, în condiţiile legii, de patrimoniu, beneficiază de autonomie financiară, are dreptul de iniţiativă în administrarea intereselor publice locale, în limitele administrative teritoriale stabilite.

6. În oraş administraţia publică se întemeiază pe principiile autonomiei locale, descentralizării serviciilor publice, eligibilităţii autorităţilor administraţiei publice locale şi consultării cetăţenilor în problemele locale de interes deosebit.

7. Competenţele cu care sunt investite autorităţile administraţiei publice ale oraşului sunt depline şi întregi. Ele nu pot fi contestate sau limitate de nici o autoritate ierarhic superioară decât în condiţiile legii.

8. Autorităţile administraţiei publice prin care se realizează autonomia locală în oraş sânt: consiliul orăşenesc, ca autoritate reprezentativă, primăria oraşului şi primarul, ca autorităţi executive.

9. Consiliul orăşenesc şi primarul oraşului se aleg în condiţiile Codului electoral. Consiliul orăşenesc este compus din 27 consilieri.

10. Persoanele fizice şi juridice din teritoriu sunt obligate să furnizeze autorităţii publice a oraşului informaţiile ce ţin de competenţa lor.

CONSILIUL ORĂŞENESC

11. Componenţa, constituirea, atribuţiile şi funcţionarea consiliului oraşului sunt reglementate de Legea privind administraţia publică locală şi de Regulamentul privind funcţionarea Consiliului orăşenesc Ungheni.

12. Desemnează, la propunerea primarului, şefii de subdiviziuni, servicii, de întreprinderi municipale din subordine.

13. Eliberează, în temeiul legii, vice-primarii şi secretarul Consiliului, alte persoane desemnate de Consiliu.

14. Elaborează şi aprobă studii, prognoze şi programe de dezvoltare social-economică şi de altă natură.

15.  Elaborează şi aprobă tarifele pentru chirie, serviciile comunale, pentru alte servicii prestate persoanelor fizice şi juridice de către unităţile gospodăriei municipale.

16.  Stabileşte volumul şi domeniul de folosire a investiţiilor capitale de la bugetul oraşului.

  1. Asigură ocrotirea zonei istorice a oraşului, stabileşte zonele sanitare şi de protecţie.
  2. Decide stabilirea de legături de colaborare, cooperare, inclusiv transfrontalieră, şi de înfrăţire cu localităţi din străinătate.

PRIMĂRIA  ORAŞULUI

19. Primăria oraşului este aparatul de lucru al primarului.

20.Competenţele, atribuţiile şi activitatea primăriei sânt stabilite de către Legea privind administraţia publică locală şi Consiliul orăşenesc.

21. Primăria execută administrarea operativă a treburilor publice locale.

22. Funcţionarii Primăriei sînt funcţionari publici şi cad sub incidenţa Legii serviciului public.

PRIMARUL  ORAŞULUI

23. Confirmarea legalităţii alegerii primarului şi validarea mandatului acestuia se fac în condiţiile Codului electoral.

24. Primarul, ca autoritate reprezentativă a populaţiei şi executivă a Consiliului local, este persoană oficială cu funcţii de administrare în teritoriu, reprezintă oraşul în justiţie, precum şi în relaţiile cu persoanele fizice şi juridice:

a) asigură executarea Legilor şi Hotărârilor Parlamentului, Decretelor Preşedintelui R. Moldova, Hotărârilor şi Dispoziţiilor Guvernului, deciziilor Consiliului orăşenesc şi ale Consiliului raional;

b) stabileşte pe teritoriul oraşului, în caz de cataclisme, catastrofe, epidemii, reguli şi regimuri speciale de lucru, de instruire, de deplasare a cetăţenilor, de trafic şi antrenează întreprinderile, instituţiile şi organizaţiile, indiferent de apartenenţa lor departamentală şi tipul de proprietate, la executarea lucrărilor de prevenire sau lichidare a consecinţelor acestora, cu acoperirea cheltuielilor de la bugetul local;

c) dirijează lucrările de construcţie capitală a obiectelor de menire social-culturală şi comunală, a instalaţiilor inginereşti magistrale de alimentare a oraşului cu apă potabilă şi menajeră, energie electrică şi termică, de canalizare, telecomunicaţii şi gazificare;

d) emite dispoziţii privind darea în exploatare a obiectelor, indiferent de apartenenţa lor departamentală şi titlul de proprietate;

e) reglementează regimul proprietăţii funciare a oraşului în conformitate cu legislaţia funciară;

f) prezintă Consiliului local, anual şi ori de câte ori este necesar, rapoarte cu privire la situaţia social-economică a oraşului;

g) întreprinde măsuri pentru protecţia mediului înconjurător în conformitate cu dispoziţiile organelor centrale de specialitate, asigură aplicarea mecanismului economic şi folosirea raţională a resurselor naturale;

h) dirijează instituţiile finanţate de la bugetul orăşenesc şi asigură formarea bazei lor tehnico-materiale;

i) i-a măsuri de protecţie socială şi acordă din fonduri speciale ajutor unor categorii de locuitori;

j) coordonează cu oficiul forţei de muncă elaborarea programului utilizării forţei de muncă în oraş şi crearea unor locuri de muncă specializate pentru invalizi;

k) asigură protecţia socială a populaţiei afectate de şomaj, participă la crearea în unităţi economice a noi locuri de muncă;

l) înaintează propuneri privind reglementarea proceselor de migraţiune a populaţiei;

m) recomandă Consiliului local să confere persoanelor fizice cu merite deosebite, cetăţeni ai Republicii Moldova şi străini, titlul de cetăţean de onoare al oraşului.

25. În caz de încălcare a prevederilor legale dispoziţiile primarului pot fi contestate, în condiţiile legii.

SERVICIILE PUBLICE LOCALE

26. Consiliul orăşenesc poate organiza servicii publice locale, potrivit specificului şi necesităţilor locale, în condiţiile legii şi în limitele mijloacelor financiare de care dispune.

27. Serviciile publice sunt investite cu atribuţii proprii şi se bucură de o anumită independenţă în executarea deciziilor luate de organele centrale de specialitate şi autorităţile administraţiei publice orăşeneşti. Ele sunt responsabile în faţa acestor organe de executarea serviciilor ce le revin.

28. Pentru executarea atribuţiilor, serviciile au aparat, format din profesionişti în domeniu.

29. Regulamentul sau statutul de funcţionare a serviciilor publice se aprobă, în condiţiile legii, de către Consiliul orăşenesc.

PATRIMONIUL, ECONOMIA ŞI FINANŢELE

            30. Baza economică a primăriei o constituie patrimoniul oraşului, care serveşte drept sursă de obţinere a veniturilor şi de satisfacere a necesităţilor social-economice ale populaţiei.

31. Patrimoniul oraşului este o parte a patrimoniului public şi se constituie din bunurile mobile şi imobile administrate de autorităţile administraţiei publice ale oraşului, de întreprinderi, instituţii şi organizaţii de stat din teritoriu, care satisfac nemijlocit necesităţile populaţiei, inclusiv din fondul de locuinţe, fondul de clădiri cu altă destinaţie decât pentru locuit, din bunurile întreprinderilor şi gospodăriei comunale, întreprinderilor de transport ale energiei termice, de transport urban, instituţiile de învăţământ, culturii, ale unităţilor de comerţ, alimentaţie publică, prestării servicii, din fondurile fixe ale serviciilor poştale; din resursele financiare, inclusiv din mijloace bugetare şi extrabugetare şi de altă natură; precum şi din bunurile create sau procurate de autorităţile administraţiei publice ale oraşului în baza mijloacelor ce le aparţin etc.

32. Consiliul orăşenesc deţine dreptul de proprietar al patrimoniului oraşului.

33. Primăria oraşului are dreptul de posesiune, folosinţă şi administrare a patrimoniului oraşului, în conformitate cu legislaţia şi cu deciziile Consiliului orăşenesc.

34. Autorităţile administraţiei publice ale oraşului conduc, în comun cu organele raionale de specialitate, ramurile economiei naţionale din teritoriu în baza îmbinării metodelor economice de administrare teritorială şi celor de reglementare directă de către stat a activităţii economice şi a altor activităţi.

35. Resursele financiare ale oraşului se constituie din mijloace bugetare, extrabugetare şi de altă natură.

36. Fondurile extrabugetare ale primăriei oraşului se formează şi se utilizează în conformitate cu legea privind finanţele publice.

DISPOZIŢII FINALE

            37. Deciziile şi dispoziţiile legale ale administraţiei publice locale a oraşului sunt obligatorii pentru toate persoanele fizice şi juridice care locuiesc sau activează pe teritoriul oraşului.

38. Pentru abuz în serviciu, consilierii, primarul şi funcţionarii din serviciile publice ale primăriei oraşului poartă răspundere, în conformitate cu legislaţia.

39. Litigiile care apar în activitatea autorităţii administraţiei publice a oraşului se soluţionează în judecată sau arbitraj.

40. În aparatul autorităţilor administraţiei publice ale oraşului nu pot fi formate şi nu pot activa organizaţii ale partidelor şi ale mişcărilor social-politice.

41. Statutul oraşului Ungheni intră în vigoare de la data aprobării lui de către Consiliul orăşenesc.

Secretar al

Consiliului orăşenesc                                                                                 Petru Langa

Încă un pas spre edificarea monumentului domnitorului Alexandru cel Bun la Ungheni

Written by admin on 12 decembrie 2011. Posted in Știri

La 1 decembrie, a avut loc şedinţa grupului de lucru privind edificarea monumentului domnitorului Alexandru cel Bun la Ungheni, fiind invitat şi sculptoul Ion Zderciuc, originar din oraşul Ungheni, autor a numeroase opere de valoare, ampalsate atît la Ungheni, Chişinău, cît şi în străinătate. Domnia sa a prezentat cîteva schiţe, s-a discutat despre dimensiunile viitorului monument, amplasarea acestuia, materialul din care va fi făcut.

Primarul Alexandru Ambros a atras atenţia celor prezenţi asupra faptului că e foarte important ca locul amplasării unui astfel de monument să fie selectat cu grijă, ceea ce ar pune în valoare sculptura.
De notat că iniţiativa edificării, în centrul oraşului Ungheni, a unui monument al domnitorului Alexandru cel Bun a apărut în anii 90 ai secolului trecut. Argumentele ce au fost aduse atunci  sînt incontestabile. Într-un document datat cu 14 octombrie 1490, se arată că moşia Ungheniului a aparţinut, cu secole în urmă, domnitorului Alexandru cel Bun. Ulterior, aşezarea a fost donată demnitarilui său, Stoian Procelnicul, urmaşii căruia au deţinut-o până la mijlocul  secolului al XVII-lea.

Se apropie ziua cea mare

Written by admin on 12 decembrie 2011. Posted in Știri

Pregătirile pentru deschiderea  grădiniţei „Guguţă”, renovate capital, sînt în toi. La ora actuală, se aranjează mobilierul, se pregătesc materialele didactice. Majoritatea echipamentului este deja contractat. În ceea ce priveşte mobilierul, acesta, parţial, va fi achiziţionat în cadrul unui proiect comun al Primăriei Ungheni şi FISM. Contăm şi pe sponsori.
A gost deja selectat şi personalul grădiniţei. Sînt înscrişi în liste peste 320 copii, care aşteaptă să păşească pragul noii instituţii.

Primăria planifică deschiderea oficială a grădiniţei „Guguţă” pentru 24 decembrie curent.

Stimaţi conducători de instituţii şi întreprinderi!

Written by admin on 12 decembrie 2011. Posted in Știri

Sîntem în preajma celor mai frumoase sărbători – Crăciunul şi Anul Nou. Un atribut specific acestor sărbători sînt pomii împodobiţi cu jucării, ghirlande, luminiţe decorative.

Pentru crearea unei atmosfere cu adevărat de sărbătoare, solicităm amenajarea şi decorarea edificiilor pe care le aveţi în gestiune, a terenurilor adiacente acestora.
Numai cu eforturi comune  putem îmbrăca oraşul în straie de sărbătoare.

Vă multumim pentru receptivitate.

Lista străzilor din oraș

Written by admin on 12 decembrie 2011. Posted in Informații utile, Lista străzilor din oraș

№ d/oDenumirea nouă a străziiDenumirea veche a străzii
1.Str. IndustrialăStr. Promîşlenaia
2.Str. Ion Aldea Teodorovici -
3.Str-lă Gheorghe Asachi Str-lă Colosova
4.Str. Mihai Viteazu Str. Scerbacova
5.Str. Barbu Lăutaru Str. Carl Marx
6.Str. Gărdeşti -
7.Str- lă Burebista Str-la Miciurin
8.Str-la. Gărdeşti -
9.Str. Fîntînilor - Seimenilor /pînă la 13.08.04 decizia 7/11
10.Str. Scuterniceni Str. Veseneaia
11.Str-lă G. MalarciucStr-la Ţvetocinaia
12.Str. HotinuluiStr. Iubileinaia
13.Str. G. AsachiStr. Colosov
14.Str. Mînzăteştii - VechiStr. Drujba
15.Str. V. AlecsandriStr. Comsomoliscaia
16.Str-lă Al. cel Bun-
17.Str. C. Moruzi-
18.Str-lă IaşuluiStr-la Cotovschi
19.Str. Al. CozmescuStr. Parcovaia
20.Str-lă GrădinilorStr-la Grădinilor
21.Str-lă VălenilorStr-la Zastava
22.Str. MărţişorStr. 8 Martie
23.Str. T. ArgheziStr. Zagrebina
24.Str. C. Negruzzi

-
25.Str-lă V. CupceaStr-la Pionerscaia
26Str-lă CîmpurilorStr-la Polevaia
27Str. I. VieruStr. Cooperatiovnaia
28.Str-lă I. Vieru Str-la Cooperativnaia
29.Str-lă ProcelnicenilorStr-la Malîi
30.Str. DosofteiStr. Recinaia 2
31.Str-lă GăureniStr-la Moscovschii

32.Str-lă BăileştiStr-la Novîi
33.Str.I. SlaviciStr-la Rodnicovaia
34.Str. Tamara Ciobanu-
35.Str-lă T. ArgheziStr-la Zagrebina
36.Str-lă Victoria-
37.Str-lă Fîntînilor-
38.Str-lă Ştefan cel MareStr-la 50 let Octeabrea
39.Str-lă PodurilorStr-la Mostovaia
40.Str. Petru Cazacu-
41.Str. ChiliaStr. Şevcenco
42.Str. BogdăneştiStr-la Iubileinaia
43.Str. Burebistastr. Miciurin
44.Str. SolidarităţiiStr. 1 Mai
45.Str. I. Creangă-
46.Str. Al. cel BunStr. Gvardeiscaia
47.Str. DecebalStr. 50 let SSSR
48.Str. M. EminescuStr. 28 iunie
49.Str. DănuţeniStr. Naberejnaia
50.Str-lă Bereşti-
51.Str-lă M. ViteazuStr-la Şcerbacova
52.Str. Gh. CrestiucStr. Grecico
53.Str. Ştefan cel MareStr. 50 let Octeabrea
54.Str-lă Tighinei
Str-la Benderscaia
55.Str. M. SadoveanuStr. Cosmonavtov
56.Str. Ciprian Porumbescustr. Cabancea
57.Str. Bernardazzi Str. Şciuseva
58.Str. Naţională
Str. Lenina
59.Str. CiureştiStr. Zagorodnaia
60.Str. ViilorStr. Vinogradnaia
61.Str. O. UngureanuStr. Bereşti
62.Str. Alexandru BoicoStr. Boico
63.Str. Putna Str. Breus
64.Str. Maria Cebotari Str. Musatov
65.Str. Bogdan Petriceicu Haşdeu Str. Dzerjinschii
66.Str. Romană Str. Enghels
67.Str. Aurel David Str. Zavodscaia
68.Str. Mioriţa -
69.Str. Unghiului Str. Oziornaia 2
70.Str. Vasile Lupu Str. Ponomarenco
71.Str. Negoieşti -
72.Str. Florilor -
73.Str. Titu Maiorescu Str. Iurii Gagarin
74.Str. Bălteni -
75.str. Arcaşii lui Ştefanstr. Frunze
76.Str. Grădinilor Str. Ogorodnaia
77.Str. Pan Halipa Str. Puşkin
78.Str. Alexandru Plămădeală Str. Serghei Lazo (după stadion)
79.Str. Vlad Ţepeş Str. Serghei Lazo (pînă la stadion)
80.Str. Zamfir Arbure Str. Polevaia
81.Str. Unirii Str. Iachir
82.Str. Ion Neculce Str. Danuţenscaia
83.Str. Grigore Ureche Str. Cravcenco
84.Str. Constantin Stere Str. Gorkii
85.Str. Anton Crihan -
86.Str. Nuferilor Str. Cliucevaia
87.Str. Gavril Bănulescu-Bodoni Str. Rîbalcenco
88.Str. Veronica Micle Str. Octeabrscaia
89.Str. Feroviară Str. Jeleznodorojnaia
90.Str. Lacului Str. Oziornaia
91.Str-lă Luceafărul -
92.Str. Suceava Str. Pogranicinaia
93.Str. Mitropolit Varlaam str. Recinaia 1
94.Str. 31 August -
95.Str. Constantin Stamati -
96.Str-la Humuleşti Str-la Enghels
97.Str. Livezilor Str. Sadovaia
98.Str. Petru Rareş Str. Colhoznaia
99.Str. Prutului Str. Prutscaia
100.Str. Iaşului Str. Cotovskii
101.Str. MusatovStr. Musatov
102.Str. Alexandru Doinici Str. Suvorov
103.Str-la Oranjeriei Str-la Oranjereinaia
104.Str. Petru Zadnipru Str. Mosovscaia
105.Str. George Meniuc Str. Radjabova
106.Str-la Ciureşti-
107.Str. Nicolaie Iorga Str. Torgovaia
108.Str. Miron Constin Str. Pisimenogo
109.Str. George Coşbuc Str. Nagornaia
110.Str. Dimitre Cantemir Str. Crasnoarmeiscaia
111.Str. Horelor Str. Zarecinaia
112.Str. A. Marinescu Str. Pobeda
113.Str-la Viilor Str-la Vinogradnîi
114.Str. Ion Vatamanu Str.22 August
115.Str. Consantin Brîncuşi -
116.Str. Cuză Vodă -
117.Str. Petru Movilă -
118.Str. Aurel Vlaicu -
119.Str. Căpriana Str. Pesceanaia
120.Str. Mihail Kogălniceanu -
121.Str. Haiducilor Str. Sportivnaia
122.Str. Deleşti Str. Verhneaia
123.Str-la Deleşti Str-la Verhneaia
124.Str-lă 31 August -
125.Str. Doina -
126.Str. Luceafărul -
127.Str. Nucului -
128.Str. Meşteruşlui Manole -
129.Str. Cetireni -
130.Str-la Mioriţa -
131.Str. Grigore Adam Str. Ion Soltîs
132.Str. Răzeşiolr Str. Sovhoznaia
133.Str. Alexei Mateevici Str. Ostrovscogo
134.Str. Basarabiei Str. Moldavscaia
135.Str. Ioan Luca Cragiale Str. Lev Tolstoi
136.Str-lă Grigore Adam Str-la Ion Soltîs
137.Str-lă Gavriil Bănulescu Bodoni -
138.Str-lă Cocostîrcilor Str-la Colodeznîi
139.Str-lă Salcîmilor Str-la Lineinîi
140.Str-lă Vladu Ţuţorei Str-la Zeleonîi
141.Str. Artezianei Str. Colţevaia
142.Str-lă Ion Neculce -
143.Str-la Aleco Russo Str-la Leningradschii
144.Str-lă Şleahului Str-la Svecinoi
145.Str-lă Dănuţeni -
146.Str-lă Muşatinilor Str-la Şcolinîi
147.Str. Renaşterii Str. Ştefan Cel Mare
148.Str. Nicolae Bălcescu Str. Sovetscaia
149.Str. Cetăţuiei -
150.Str-la Cetăţuiei -
151.Str. Izvoarelor Str. Izvoarelor
152.Str-lă Prutului Str-la Prutschii
153.str-lă NuferilorStr-la Cliucevoi
154.Str. Doina Aldea Teodorovici-
155.Str. Trandafirilor-
156.Str. Doncev -
157.Str-lă Dimitre Cantemir -
158.Str. Şleahului Str-la Dorojnîi
159.Str-lă Mihai Sadoveanu -
160.Str-lă Putna-
161.Str-lă Vasile Alecsandri -
162.Str-lă Ion Creangă -
163.Str-lă Petru Rareş -
164.Str. Independenţei -
165.Str. Iacob Ciachir -
166.Str. Tereza Sobolevschi -
167.Str-lă Constantin Stamati-
168.Str-lă Decebal -
169.Str-lă Bălteni -

Pagina oficiala a Republicii Moldova Pagina oficiala a Presedintelui Republicii Moldova Pagina oficiala a Parlamentului Republicii Moldova Pagina oficiala a Guvernului Republicii Moldova Consiliul raional Ungheni