Author Archive

Secretar – Tudor Gavriliuc

Written by admin on 30 octombrie 2011. Posted in Secretar - Tudor Gavriliuc

gavriliuc Atribuţii

 • asigurarea bunei funcţionări a primăriei şi Consiliului Orăşenesc
 • acordarea ajutorului metodic şi practic consilierilor şi comisiilor cosiliului local
 • organizarea şi coordonarea activităţii serviciilor de stare civilă, protecţie socială
 • îndeplinirea actelor notariale
 • asigurarea evdenţei gospodăriilor ţărăneşt
 • pregătirea materialelor pe marginea problemelor supuse dezbaterii în consiliu
 • avizarea proiectelor de decizii ale consiliului local şi contrasemnarea  deciziilor
 • aducerea la cunoştinţă publică a actelor normative emise de consiliu şi de primar
 • administrarea sediului primăriei bunurilor ei etc.

Biografie

1. Numele: Gavriliuc
2. Prenumele: Tudor
3. Data nasterii: 13.03.1965
4. Nationalitatea:     Republica Moldova
5. Starea civila: căsătorit
6. Pregatire/ Studii de specialitate:

Institutia
[ De la – pana la ]
Diploma obtinuta:
1994-1996
Academia de Administrare Publica de pe linga Guvernul Republicii Moldova
Diploma de studii post-universitare
Specialist in teoria si practica administratiei publice
1982-1989
Universitatea Pedagogica de Stat „Ion Creanga” din mun. Chisinau, Republica Moldova
Diploma de studii superioare
Profesor de istorie, stiinte sociale si metodist pe lucrul educativ
1983-1985
Serviciul militar in termen.
Afganistan

7. Competenta lingvistica:

Limba
Citit
Vorbit
Scris
Romana
1
1
1
Rusa

1

1
1
Franceza
2
3
3
Engleza

5

5
5

8. Membru în asociaţii profesionale: –
9. Alte abilităţi: Cunoaştere computer : Windows 95/98/NT/2000/XP
Software : MS Office (Word, Excel, Power Point), Internet
10. Poziţia actuala în cadrul organizaţiei: Secretarul Consiliului Orăşenesc Ungheni
11. Vechime în instituţie:2007-prezent
12. Calificări  esenţiale

Perioada
Instruiri
1999-2000
Stagii la Centrul Regional de Mediu al Republicii Moldova Moldova
2000
Stagiu ,,Managementul ecologic” Academia de Administrare Publica de pe linga Guvernul Republicii Moldova
2001
Stagiu la Centrul de Antreprenoriat Social si Investitii,,Caunterpart”
2001
Stagiu privind Consolidarea Administratiei Publice Regionale, Chisinau
2007
Stagiu The Golda Meir Mount Carmel International Training Center, Israel

13. Experienţa specifică: (semnificative pentru proiect)

1997-1999  Secretarul fundaţiei ,,Prietenii Prutului”

14. Experienţa profesională:

Data de la – pana la
Locatia
Institutia
Pozitia
August 2007-prezent
or.Ungheni Primaria or. Ungheni
Consiliului Orasenesc
Secretarul Consiliului Orasenesc
2003-2007
or.Ungheni Centrul de odihna si agrement ,,Patria” Administrator
1999-2003
or.Ungheni Prefectura judetului Ungheni Specialist principal
1995-1999
or.Ungheni Primaria or. Ungheni,
Consiliului Orasenesc
Secretarul Consiliului Orasenesc si al Primariei
Octombrie 1993-1995 or.Ungheni Primaria or. Ungheni Consilier al primarului
August 1989-1993 or.Ungheni Liceul Mihai Eminescu Profesor de istorie

Regulamentul de funcționare al Primăriei orașului Ungheni

Written by admin on 30 octombrie 2011. Posted in Regulament de funcționare

APROBAT
                             prin Decizia Consiliului orăşenesc
nr.  din 2005

I. Dispoziţii  generale

Document de constituire a Primăriei oraşului Ungheni serveşte Legea privind administraţia publică locală nr 123-XV din 18.03.2003, art.45  şi Hotărârea Guvernului Republicii Moldova „Cu privire la structura şi statele de personal ale primăriilor satelor (comunelor), oraşelor (municipiilor)” nr.688 din 10.06.2003.

Aparatul primarului oraşului îşi desfăşoară activitatea în corespundere cu:

 •  Constituţia Republicii Moldova;
 •  Legile şi hotărîrile Parlamentului  Republicii Moldova;
 •  Decretele Preşedintelui Republicii Moldova;
 •  Hotărîrile, ordonanţele şi dispoziţiile Guvernului Republicii Moldova;
 • Deciziile Consiliului local;
 • Prezentul  Regulament.

Date de contact

Written by admin on 30 octombrie 2011. Posted in Date de contact

MD-3600 Ungheni, str. Naţională 7
Republica Moldova
Telefon +373 236 22577
Fax +373 236 22577
E-mail: primar.ungheni@gmail.com

Ungheni – oraş turistic

Written by admin on 30 octombrie 2011. Posted in Ungheni – oraş turistic

Oraşul Ungheni, de-a lungul anilor important centru administrativ, economic şi cultural dispune de un potenţial puternic de dezvoltare a turismului şi în special a turismului cultural. De-a lungul istoriei aici au avut loc multe evenimente istorice şi înseşi oraşul a dat naştere multor personalitati marcante, activitatea cărora face parte din patrimoniul cultural internaţional.

Aici In 1877 poposeşte ţarul Alexandru II, ţar al Rusiei între anii 1855 -1881, care a efectuat la Ungheni o trecere în revistă a trupelor ruseşti dislocate aici şi care urmau să participe la războiul ruso-turc din 1877 – 1878. În cinstea acestui eveniment, mai târziu, în 1903 aici este construită o biserica, lacaş de cult care activeaza şi azi şi care poarta numele kneazului rus Alexandru Nevski, arhitect Alexandru Bernardazzi, personalitate care a jucat un rol deosebit in dezvoltarea arhitecturii regiunii, utilizand procedee şi elemente de arhitectură italiană, bizantină şi rusă.

Tot o biserică, cu numele « Sfântul Nicolae » a fost edificată în Ungheni în anul 1882 de către prinţul Constantin Moruzi, originar din partea locului, domnitor al Moldovei între anii 1877- 1882. Aici el moare în 1886, fiind înmormântat in cavoul bisericii, ctitorită de el.
Aici şi-a petrecut copilăria fiul său, Dumitru Moruzi, care mai târziu îşi face studiile la Sorbona, analist politic şi scriitor.
Aceste locuri păstrează memoria aflării aici a vestitului arhitect francez Alexandre Gustave Eiffel, care construieşte podul de cale ferată peste Prut în anul 1877, legând astfel cele două maluri ale râului.

Pe aici, in august 1885, trece tranzit cu trenul spre Odesa (Ucraina) Mihai Eminescu (1850- 1889), poet român, valoarea operei căruia a fost înalt apreciată pe arena mondială, făcând parte din patrimoniul cultural internaţional. Nu în zadar anul 1989, când s-au implinit lOO de ani de la trecerea in nefiinţă a poetului şi anul 2000, când s-au împlinit 150 de ani de la naşterea poetului a fost declarat de catre UNESCO, drept  « Anul Eminescu ».

La Ungheni în 1871 îşi scrie o parte din operele sale prietenul lui Mihai Eminescu scriitorul clasic Ion Creanga (1839 – 1889), scriitor realist, care a trait şi a activat la Iaşi in calitate de invatator, inspector şcolar şi unde publică o parte din scrierile sale.

Memoria celor căzuţi în luptele pentru eliberarea oraşului de sub ocupaţia fascistă în anii celui de – al doilea război mondial este consfinţită în Complexul memorial consacrat ostaşilor cazuţi, în Troiţa Martirilor Neamului (edificata in 1994) în memoria pământenilor căzuţi în conflictul din Transnistria (1992), executată dupa modelul unei troiţe din anii razboiului II mondial, găsită in cavoul Bisericii „Sfântul Nicolae”.

Străzile oraşului, parcurile, frontispiciile clădirilor păstrează amintirea despre înaintaşii neamului prin operele de artă sculpturală  care se înalţă aici închinate clasicilor literaturii române Mihai Eminescu, Gheorghe Asachi, Ion Creangă.

Începând cu anul 2000, or. Ungheni găzduieşte Tabăra de Sculptură Ungheni, care se desfăşoară bienal în lunile august – septembrie şi la care participă sculptori profesionişti din Ţară şi de peste hotare, lucrările cărora sunt amplasate în aer liber în raza oraşului.
Alte evenimente culturale de amploare care se desfăşoară la Ungheni mai sunt Festivalul Obiceiurilor de lama (decembrie), Targul Olarilor (august).

Oraşul Ungheni dispune de condiţii de dezvoltare a turismului industrial prin existenţa în teritoriu a întreprinderilor industriale unice in ţară şi bazate pe tradiţii populare in domeniul ţesutului covoarelor, producerea articolelor de ceramică şi  producerea vinurilor, activităţi întruchipate în activitatea Fabricii de covoare Ungheni, Fabricii de ceramică, unica de acest fel in ţară şi a Fabricii de vinuri.

Oraşul Ungheni, împreună cu imprejurimile sale dispune de condiţii suficiente pentru dezvoltarea ecoturismului. La o depărtare de doar 30 km. de or. Ungheni, traseul dinspre Chişinău, se află Rezervaţia naturală „Codrii”, iar numai la 20 km.- Rezervaţia naturală „Plaiul fagului” – două din cele cinci rezervaţii naturale existente în Moldova, complexe ale naturii, păduri vechi aflate sub ocrotirea statului. Tot în această zonă se află cele mai înalte dealuri din Moldova şi cele mai adânci văi. Această regiune a impresionat mult pe cei ce au trecut prin aceste locuri prin varietatea reliefului, florei şi faunei. Nu în zadar Vasile Docuciaev (1846 -1903), naturalist rus, profesor la Universitatea din Peterburg, aflandu-se in Basarabia (Republica Moldova de astăzi) într-o expediţie, pe baza analizelor căreia publică studiul „Cu privire la solurile Basarabiei”, numeşte această regiune „Elveţia basarabeană”.

Aici sunt amplasate staţiuni de odihnă pentru turiştii din ţară şi de peste hotare.

Istoria intreagă a localităţii este concentrată în Muzeul de Istorie şi Etnografie a or.Ungheni, care dispune de un patrimoniu de circa 4 mii exponate catalogate, inclusiv şi din epoca paleolitcului şi o mare parte de exponate asupra datării şi provenienţei cărora se lucrează încontinuu.

Mai multe puteți afla pe pagina Ungheniul Turistic.

Geografie

Written by admin on 30 octombrie 2011. Posted in Fără categorie

Ungheni este un oraş în Republica Moldova, situat în partea de vest-centru, pe malul Prutului, în dreptul satului omonim din România, cu care a alcătuit în trecut aceeaşi localitate. Oraşul se extinde pe o lungime de 9 kilometri de-a lungul frontierei cu România, fiind situat la o înălţime de 62 de metri deasupra nivelului mării.

Suprafaţa totală a localităţii este de 16,4 km p. Această suprafaţă, relativ mică, se datorează faptului că oraşul nu dispune de terenuri cu destinaţie agricolă.

Fondul acvatic este impunător. Localitatea este situată pe malul rîului Prut, al doilea rîu după mărime din Moldova. Prin oraş trec două rîuleţe: Delia şi Băileşti, care se revarsă în Prut. Aici mai sînt trei lacuri cu o suprafaţă totală de 125 de hectare: Delia – 104 ha, Ciachir – 5 ha, Bereşti – 16 ha.

Harta mărită

Oraşul Ungheni se află la o distanţă de 105 kilometri de capitala Republicii Moldova, Chişinău; la 85 kilometri de Bălţi, al doilea oraş ca mărime din Republica Moldova; la 18 kilometri de Iaşi, important centru industrial, cultural şi universitar din România.

Ungheniul este un important nod feroviar şi punct de frontieră vamal, fiind supranumit „Poarta de vest a Republicii Moldova”. În ultimii ani, a devenit un important centru industrial şi cultural. În 2010, a fost declarat „Capitala Tineretului 2011”.

Oraşul Ungheni este parte componentă şi centru de reşedinţă a raionului Ungheni, cu o populaţie de 33 mii locuitori.

Pagina oficiala a Republicii Moldova Pagina oficiala a Presedintelui Republicii Moldova Pagina oficiala a Parlamentului Republicii Moldova Pagina oficiala a Guvernului Republicii Moldova Consiliul raional Ungheni