×

25 septembrie – Termenul limită de achitare a impozitului pe bunurile imobiliare și/sau impozitului funciar

 Serviciul Fiscal de Stat informează că, începînd cu anul 2020, urmare a modificărilor efectuate în legislația fiscală prin Legea nr. 171 din 19 decembrie 2019 cu privire la modificarea unor acte legislative, termenul limită de achitare a impozitului pe bunurile imobiliare şi/sau impozitului funciar este data de 25 septembrie, inclusiv a anului fiscal în curs.

Achitarea impozitului poate fi efectuată on-line, prin intermediul serviciului guvernamental de plăţi electronice Mpay și portalului www.sfs.md, prin accesarea:

https://mpay.gov.md/Services;

https://servicii.fisc.md/TaxesAndFees.aspx.

Pentru achitarea în numerar, cetățenii se pot adresa la ghișeele băncilor și oficiilor Poșta Moldovei.

În caz de neachitare a impozitului pe bunurile imobiliare şi/sau impozitului funciar în termenul prevăzut, pentru fiecare zi de întîrziere, în contul personal al contribuabilului se va calcula o majorare de întârziere (penalitate) corespunzător cuantumului impozitului stabilit pentru anul 2020 în mărime de 0,0355%.

Suplimentar, menţionăm că, obligaţiile ce ţin de administrarea impozitului pe bunurile imobiliare şi impozitului funciar, aferente persoanelor fizice-cetăţeni, revin serviciilor de colectare a impozitelor şi taxelor locale din cadrul primăriilor (SCITL).

Pentru informaţii suplimentare urmează a fi consultat SCITL din raza amplasării bunurilor imobiliare.


25 сентября – крайний срок уплаты налога на недвижимое имущество и/или земельного налога

Государственная налоговая служба сообщает, что, начиная с 2020 года, в результате поправок, внесенных в налоговое законодательство Законом о внесении изменений в некоторые законодательные акты № 171 от 19.12.2019 г., крайним сроком для уплаты налога на недвижимое имущество и земельного налога, является 25 сентября текущего налогового года, включительно.

Оплата может быть осуществлена on-line, посредством правительственной услуги электронных платежей Mpay и официальной страницы www.sfs.md,  доступных по ссылке:

https://mpay.gov.md/Services;

https://servicii.fisc.md/TaxesAndFees.aspx.

В случае неуплаты налога на недвижимое имущество и/или земельного налога в установленные сроки, за каждый день просрочки на лицевом счете налогоплательщика будет начислена пеня, исходя из ставки, установленной для 2020 года в размере 0,0355%.

Также сообщаем, что администрирование налога на недвижимое имущество и земельного налога для физических лиц (граждан) осуществляется службами по сбору местных налогов и сборов из состава примэрий (ССМНС).
Для дополнительной информации необходимо обратиться в ССМНС по месту расположения недвижимого имущества.